Laporan Koin Nu Sukorejo Juni I 2020

No No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
1 7712 AGUS SHOLEH 04/01  
2 7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  
3 7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  
4 7722 M ANAS 04/01  
5 7723 ABD MUFID 04/01  
6 7721 UMANAP 04/01  
7 7718 MUNAWAR 04/01  
8 7503 PASOLI 04/01  
9 7714 NUROHMAN 04/01  
10 7703 ULINUHA 04/01  
11 7717 ROHMAT 04/01  
12 7713 NUR YATI 04/01  
13 7702 MUNDHOAP 04/01  
14 7710 SHOLIHIN 04/01  
15 7709 H SLAMET 04/01  
16 7711 NURUL AINI 04/01  
17 7706 MASHURI 04/01  
18 7684 AMAT ZAENI 04/01  
19 7683 ABD MANAF 04/01  
20 7705 NASOHA 04/01  
21 7546 HARNO 04/01  
22 7554 TAHMUDIN 04/01  
23 7550 A MUTAMAKIM 04/01  
24 7687 MUADIN 04/01  
25 7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  
26 7708 YUSUP 04/01  
27 7686 DHOPIRIN 04/01  
28 7678 M HASAN 04/01  
29 7682 ABU SAERI 04/01  
30 7555 AGUS MUAFA 04/01  
31 7530 BU MASLAKHAH 04/01  
32 7707 MUSLIKHIN 04/01  
33 7680 SAKDULLAH 04/01  
34 7681 ROSIDAH 04/01  
35 7685 MA'ID 04/01  
36 7522 NASTAIN 04/01  
37 7715 SAMSUDI 04/01  
38 7720 WAHYUDIN 04/01  
39 7547 ROZIKIN 04/01  
40 7552 ABD LATIP 04/01  
41 7549 MASTUR 04/01  
42 7553 NUR HADI 04/01  
43 7551 ALIMIN 04/01  
44 7548 HAMDANAH 04/01  
45 7523 NAHDUDIN 04/01  
46 7524 DUROH 04/01  
47 7528 TOHARI 04/01  
48 7497 DURI 04/01  
49 7508 SOPIYAN 04/01  
50 7521 AMINUDIN 04/01  
51 7531 JUMADI 04/01  
52 7527 A MUHSIN 04/01  
53 7500 ASRORI 04/01  
54 7529 NASRUDIN 04/01  
55 7525 SOBIRIN 04/01  
56 7526 A KHAMID 04/01  
57 7523 ALI MALIKI 04/01  
58 7701 KOMARUDINN 04/01  
59   KHUDAEFAH 04/01  
60 7499 DASAAN 04/01  
61 7716 MUSLIH 04/01  
62 7704 ISMAIL 04/01  
63 7679 ABU SAID 04/01  
64 7677 MISKIYAH 04/01  
65 7719 ZUHRI 04/01  
66 7788 ZARKONI 04/01  tanpa data 
67 7498 MAKMUN    Rp              240.000
68 7729 AZIZAH 05/01  Rp                   5.000
69 7734 CASWATI 05/01  Rp                   5.000
70 7737 CASMI 05/01  Rp                             -
71 728 MUNTAMAH 05/01  Rp                             -
72 7543 FATIMAH 05/01  Rp                   5.000
73 752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   4.000
74 7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                   5.000
75 7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                             -
76 7727 KHOFIYAH 05/01  Rp                   3.000
77 7739 MAGHFIROH 05/01  Rp              615.600
78 7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                   5.500
79 7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                 50.800
80 7534 LAELAH 05/01  Rp                   2.500
81 7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                   6.000
82 7733 SANATUN 05/01  Rp                   4.000
83 7742 MIS'ID 05/01  Rp                             -
84 7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                 10.000
85 9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                             -
86 7748 ULFA 05/01  Rp                             -
87 9904 ANIS FARIDA 05/01  Rp                   5.000
88 7747 ENDANG 05/01  Rp                   5.000
89 7740 ROKHANAH 05/01  Rp                   6.000
90 7736 NAPSIAH 05/01  Rp                   6.000
91 7746 TATKIROH 05/01  Rp                 11.000
92 9916 WASRI 05/01  Rp                             -
93 9917 SAYATI 05/01  Rp                             -
94 9914 NURROHMAN 05/01  Rp                             -
95 9910 MUSYAROFAH 05/01  Rp                             -
96 9909 SAADAH 05/01  Rp                             -
97 9899 ZAENAB 05/01  Rp                             -
98 9911 SARYATI 05/01  Rp                             -
99 9897 KHASANATUN 05/01  Rp                             -
100 9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                             -
101 9903 NANDIROH 05/01  Rp                             -
102 9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                             -
103 9907 BURYATI 05/01  Rp                             -
104 7731 NASORI 05/01  Rp                             -
105 9908 SODIKIN 05/01  Rp                             -
106 7725 MUSRIAH 05/01  Rp                             -
107 7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                 10.000
108 9919 NURAENAH 05/01  Rp                             -
109 9920 KHOLISAH 05/01  Rp                             -
110 9918 MUTRI 05/01  Rp                             -
111 7536 RONDIYAH 05/01  Rp                 15.000
112 7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                   5.100
113 7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                             -
114 9901 BANDIYAH 05/01  Rp                   5.000
115 7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                   7.000
116 7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                   8.400
117 7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                   5.000
118 7540 SINTIYAH 05/01  Rp                   5.000
119 7732 KHANAFI 05/01  Rp                 20.000
120 7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                   4.500
121 7744 NASEKHAH 05/01  Rp                   3.000
122 9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                             -
123 9915 SOREP  M 05/01  Rp                             -
124 9912 KHOLIP 05/01  Rp                             -
125 9913 SUTIAH 05/01  Rp                             -
126 9905 DWI SRIWIJAYANTI 05/01  Rp                             -
127 7738 YOHAN 05/01  Rp                   5.000
128   RIYANTO    Rp                             -
129   WINARSIH    Rp                             -
130   MUSLEKHAH    Rp                             -
131   MURIDIN    Rp                             -
132   WINARTI    Rp                   3.000
133   MUBAROK    Rp                             -
134   MUREP    Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: