Laporan Koin nu Dlisen JUli I 2020


No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                 10.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   8.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                             -
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                             -
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   6.500
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   8.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   6.500
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                             -
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                             -
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 10.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 18.500
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                 20.000
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   DUL KHAMID    Rp                             -
64   GUS KHOZI    Rp                             -
65   SITI ZUMROTUN    Rp                             -
66 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
67 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
68 5088 HASAN 2/1  Rp                   7.000
69 5113 BADRUN 2/1  Rp                   7.000
70 5075 PALALI 2/1  Rp                   7.000
71 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
72 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
73 5490 MAWARDI/ GUNAWAN 2/1  Rp                             -
74 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
75 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
76 5115 PURAH 2/1  Rp                             -
77 5143 MASRUR 2/1  Rp                 10.000
78 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
79 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
80 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
81 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   5.000
82 5106 DARSONO 2/1  Rp                             -
83 5018 JUMADI 2/1  Rp                 10.000
84 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   2.000
85 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
86 5104 YASKUR 2/1  Rp                   9.500
87 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   7.000
88 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
89 5110 ROHIM 2/1  Rp                             -
90 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
91 5074 HARI 2/1  Rp                             -
92 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
93 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
94 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
95 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
96 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                 10.000
97 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                   6.000
98 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
99 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                   7.000
100 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
101   SUYONO 2/1  Rp                 11.000
102   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
103   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   6.000
104   MUNTARI 2/1  Rp                             -
105   ATMINAH 2/1  Rp                   8.000
106   ARIFIN 2/1  Rp                             -
107   ENI AZIZAH 2/1  Rp                             -
108   GUNAWAN    Rp                   5.000
109   SUTOYO    Rp                             -
110   GUNATUN    Rp                             -
111   ENI AZIZAH    Rp                             -
112   KUSTIYAH    Rp                             -
113   MUSRI    Rp                             -
114   TAMSIR    Rp                             -
115 6109 TOYO 01/02  Rp                   2.400
116 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
117 5692 RIYANTO 01/02  Rp                             -
118 6114 HONIYAH 01/02  Rp                             -
119 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   2.000
120 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
121 6069 SUNARI 01/02  Rp                             -
122 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
123 6079 SLAMET 01/02  Rp                   3.000
124 6081 KANTUN 01/02  Rp                   4.500
125 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   2.000
126 6117 MAKSUM 01/02  
127 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   3.000
128 6014 DANURI 01/02  Rp                   4.000
129 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
130 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   9.600
131 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
132 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   2.500
133 6080 PALAL 01/02  Rp                   2.000
134 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
135 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
136 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
137 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
138 6098 SARI 01/02  Rp                   4.000
139 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   6.000
140 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
141 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   4.000
142 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   2.200
143 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   4.000
144 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
145 6108 SUTRIS 01/02  Rp                       700
146 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
147 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
148 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
149 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.200
150 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
151   MISATUN 01/02  Rp                             -
152   JONARI 01/02  Rp                   5.000
153 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
154 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.000
155   SUNDAR 01/02  Rp                             -
156 5153 MISRO 01/02  Rp                   2.500
157   SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
158   TUYADI    Rp                   2.000
159   TURIYAH 05/02  Rp                             -
160   PUJI 05/02  Rp                   5.000
161   ISTIROHAH 05/02  Rp                             -
162   SULASTRI 05/02  Rp                             -
163   AZIZAH 05/02  Rp                             -
164   NGASIMAH 05/02  Rp                             -
165   PARSINAH 05/02  Rp                   6.000
166   SURATUN 05/02  Rp                   8.000
167   KHAERIYAH 05/02  Rp                   3.000
168   NUR JANAH 05/02  Rp                             -
169   KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
170   SULATI 05/02  Rp                   2.000
171   NOK DAR 05/02  Rp                             -
172   KATIPAH 05/02  Rp                             -
173   SAMINAH 05/02  Rp                   4.000
174   SURIP 05/02  Rp                             -
175   NGUMI 05/02  Rp                   5.000
176   JUNARTI 05/02  Rp                             -
177   MIATI 05/02  Rp                             -
178   NITA 05/02  Rp                   2.000
179   MANUTI 05/02  Rp                             -
180   HARTINI 05/02  Rp                             -
181   MURIAH 05/02  Rp                             -
182   KEMISAH 05/02  Rp                             -
183   SURIP 05/02  Rp                             -
184   SURIP 05/02  Rp                             -
185   YULIANTI 05/02  Rp                             -
186   ROHWATUN 05/02  Rp                   5.000
187   MURNITI 05/02  Rp                             -
188   SURYATI 05/02  Rp                             -
189   SOPIAH 05/02  Rp                             -
190   RAHAYU 05/02  Rp                   2.000
191   SRIPAH 05/02  Rp                             -
192   ZUMROTUN 05/02  Rp                   5.000
193   ANIS 05/02  Rp                             -
194   MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
195   KUWATI 05/02  Rp                             -
196   SURIAH 05/02  Rp                   5.000
197   SAROPAH 05/02  Rp                             -
198   TARWIYAH 05/02  Rp                   5.000
199   SINOK 05/02  Rp                             -
200   TUMI'AH 05/02  Rp                             -
201   MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
202   SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
203   SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
204   RUSTI 05/02  Rp                             -
205   SRI SIR 05/02  Rp                   2.000
206   SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
207   SARTINAH 05/02  Rp                             -
208   SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
209   MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
210   NASRIPAH 05/02  Rp                             -
211   SUPRIYANTI    Rp                             -
212   TRIYAH    Rp                             -
213 911 MUHTADI 02/04  Rp                   5.000
214 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   6.000
215 9320 TAMYIS 02/04  Rp                 10.000
216 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   6.500
217 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.500
218 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
219 9315 TOHER 02/04  Rp                             -
220 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   9.500
221 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.000
222 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
223 9304 TAMRIM 02/04  Rp                             -
224 9333 SULHANI 02/04  Rp                   2.000
225 9312 SAPARI 02/04  Rp                   5.000
226 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                             -
227 9332 SAROH 02/04  Rp                   3.500
228 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   3.000
229 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
230 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
231 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
232 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                             -
233 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
234 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
235 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.000
236 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
237 9355 MIATI 02/04  Rp                   5.000
238 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
239 9307 IRHAM 02/04  Rp                   2.500
240 9314 TAUCHID 02/04  Rp                             -
241 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                             -
242 9246 KHASANI 02/04  Rp                   4.000
243 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
244 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
245 9317 AMINI 02/04  Rp                             -
246 9258 TOHRI 02/04  Rp                   7.000
247 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   7.000
248 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   4.000
249 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
250 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   5.000
251 9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
252 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   5.000
253 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                             -
254 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
255 9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
256   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
257 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
258   DIDIK 02/04  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: