Laporan Koin Nu Dlisen Juli II 2020

 

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   7.500
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 25.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   6.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   4.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                             -
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   3.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                             -
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                             -
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                             -
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 18.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                             -
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 30.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   5.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   4.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 16.000
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                             -
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   DUL KHAMID    Rp                 10.000
64   GUS KHOZI    Rp                             -
65   SITI ZUMROTUN    Rp                             -
66 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 22.000
67 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
68 5088 HASAN 2/1  Rp                   7.300
69 5113 BADRUN 2/1  Rp                             -
70 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
71 5481 ROMLAH 2/1  Rp                             -
72 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
73 5490 MAWARDI/ GUNAWAN 2/1  Rp                             -
74 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
75 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
76 5115 PURAH 2/1  Rp                             -
77 5143 MASRUR 2/1  Rp                 10.000
78 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
79 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
80 5114 MUSYONO 2/1  Rp                 10.500
81 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.900
82 5106 DARSONO 2/1  Rp                   8.000
83 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
84 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
85 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
86 5104 YASKUR 2/1  Rp                 10.000
87 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   3.000
88 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
89 5110 ROHIM 2/1  Rp                             -
90 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
91 5074 HARI 2/1  Rp                   7.500
92 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
93 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
94 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
95 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
96 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
97 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
98 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
99 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
100 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
101   SUYONO 2/1  Rp                   8.000
102   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
103   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
104   MUNTARI 2/1  Rp                             -
105   ATMINAH 2/1  Rp                   7.500
106   ARIFIN 2/1  Rp                             -
107   ENI AZIZAH 2/1  Rp                   5.000
108   GUNAWAN    Rp                   5.000
109   SUTOYO    Rp                             -
110   GUNATUN    Rp                             -
111   ENI AZIZAH    Rp                             -
112   KUSTIYAH    Rp                             -
113   MUSRI    Rp                             -
114   TAMSIR    Rp                             -
115 6109 TOYO 01/02  Rp                   2.500
116 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
117 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   3.000
118 6114 HONIYAH 01/02  Rp                             -
119 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.000
120 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
121 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
122 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
123 6079 SLAMET 01/02  Rp                   3.000
124 6081 KANTUN 01/02  Rp                   4.000
125 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   2.200
126 6117 MAKSUM 01/02  Rp                             -
127 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   3.000
128 6014 DANURI 01/02  Rp                   4.300
129 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 15.000
130 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   6.900
131 6096 KASMADI 01/02  Rp                   5.000
132 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   4.000
133 6080 PALAL 01/02  Rp                   2.000
134 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
135 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
136 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
137 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
138 6098 SARI 01/02  Rp                   1.500
139 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   1.200
140 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
141 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   4.000
142 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
143 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   2.000
144 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
145 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
146 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
147 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
148 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.500
149 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
150 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
151   MISATUN 01/02  Rp                   4.000
152   JONARI 01/02  Rp                   4.000
153 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
154 5590 NIMIN 01/02  Rp                   4.000
155   SUNDAR 01/02  Rp                             -
156 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.000
157   SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
158   TUYADI    Rp                             -
159 5640 NGAHADI 03/02  Rp                   7.000
160   NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
161   SURIP 03/02  Rp                             -
162 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
163   SLAMET 03/02  Rp                   2.000
164 6087 JAMIN 03/02  Rp                   3.000
165   MISADI 03/02  Rp                             -
166 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   5.000
167 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
168 5639 TUYONO 03/02  Rp                             -
169   MENEK 03/02  Rp                             -
170 5641 SAYONO 03/02  Rp                   4.700
171 5644 UKARI 03/02  Rp                   8.000
172   TURMUDI 03/02  Rp                   5.000
173 5638 MISKONO 03/02  Rp                   5.000
174 5648 YATIN 03/02  Rp                             -
175 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
176 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
177 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                             -
178   SUKADI 03/02  Rp                             -
179 5646 JUPRI 03/02  Rp                             -
180 6057 SATARI 04/02  Rp                   5.000
181 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
182 6063 SENIN 04/02  Rp                   3.000
183 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   6.000
184 6085 SUDARNO 04/02  Rp                             -
185 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
186 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
187 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   3.000
188   SUMONO 04/02  Rp                   1.500
189 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 13.000
190 6059 SUKRI 04/02  Rp                   3.000
191 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
192 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.000
193 6066 NASIRIN 04/02  Rp                   2.000
194   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
195 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
196 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   4.000
197 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   5.000
198 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
199 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
200   SUGINO/JUMINAH 04/02  Rp                   4.000
201 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   3.500
202 6046 AHYAK 04/02  Rp                   4.200
203 6052 RUWAH 04/02  Rp                             -
204   WARMAD 04/02  Rp                             -
205 6049 SENARI 04/02  Rp                   5.000
206   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
207   SUPRIANTO    Rp                   5.000
208   TURIYAH 05/02  Rp                 30.000
209   PUJI 05/02  Rp                   5.000
210   ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
211   SULASTRI 05/02  Rp                             -
212   AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
213   NGASIMAH 05/02  Rp                             -
214   PARSINAH 05/02  Rp                   8.000
215   SURATUN 05/02  Rp                   7.000
216   KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
217   NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
218   KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
219   SULATI 05/02  Rp                   2.000
220   NOK DAR 05/02  Rp                             -
221   KATIPAH 05/02  Rp                             -
222   SAMINAH 05/02  Rp                   5.000
223   SURIP 05/02  Rp                             -
224   NGUMI 05/02  Rp                             -
225   JUNARTI 05/02  Rp                             -
226   MIATI 05/02  Rp                             -
227   NITA 05/02  Rp                             -
228   MANUTI 05/02  Rp                             -
229   HARTINI 05/02  Rp                             -
230   MURIAH 05/02  Rp                             -
231   KEMISAH 05/02  Rp                             -
232   SURIP 05/02  Rp                   2.000
233   SURIP 05/02  Rp                             -
234   YULIANTI 05/02  Rp                             -
235   ROHWATUN 05/02  Rp                             -
236   MURNITI 05/02  Rp                             -
237   SURYATI 05/02  Rp                             -
238   SOPIAH 05/02  Rp                             -
239   RAHAYU 05/02  Rp                             -
240   SRIPAH 05/02  Rp                             -
241   ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
242   ANIS 05/02  Rp                             -
243   MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
244   KUWATI 05/02  Rp                             -
245   SURIAH 05/02  Rp                             -
246   SAROPAH 05/02  Rp                             -
247   TARWIYAH 05/02  Rp                             -
248   SINOK 05/02  Rp                             -
249   TUMI'AH 05/02  Rp                             -
250   MUKAROMAH 05/02  Rp                   5.000
251   SUBIARSIH 05/02  Rp                   4.000
252   SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
253   RUSTI 05/02  Rp                             -
254   SRI SIR 05/02  Rp                   5.000
255   SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
256   SARTINAH 05/02  Rp                             -
257   SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
258   MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
259   NASRIPAH 05/02  Rp                             -
260   SUPRIYANTI    Rp                             -
261   TRIYAH    Rp                   5.000
262 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
263 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                             -
264 5999 WINARNI 06/02  Rp                   2.000
265   MIS MAH 06/02  Rp                   2.000
266   SUYIKNO 06/02  Rp                   3.000
267   MIRATUS 06/02  Rp                             -
268   ROKHAM 06/02  Rp                   2.000
269   SUGI 06/02  Rp                   2.500
270   SUPI 06/02  Rp                   3.500
271   MAHYUDI 06/02  Rp                   2.500
272   WALUYO 06/02  Rp                   2.000
273   ROHMAT 06/02  Rp                   1.000
274   SURIP 06/02  Rp                   2.000
275   SUBARI 06/02  Rp                   5.000
276   SURIP 06/02  Rp                             -
277   WINARSO 06/02  Rp                             -
278   TUJAR 06/02  Rp                   2.500
279   BAUL 06/02  Rp                   2.000
280   IRFANDI 06/02  Rp                   7.600
281   SALIMAH 06/02  Rp                   2.500
282   SENIRAH 06/02  Rp                   2.500
283   JUREM 06/02  Rp                   2.500
284   SUNOTO 06/02  Rp                   2.500
285   TEGUH 06/02  Rp                             -
286   MITAM 06/02  Rp                             -
287   SUNAR 06/02  Rp                             -
288   AHMAD 06/02  Rp                   5.000
289   SUYATI 06/02  Rp                   2.500
290   PURYATI 06/02  Rp                             -
291   SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
292   SUKARDI 06/02  Rp                             -
293   NIMAN 06/02  Rp                             -
294   BANDI 06/02  Rp                   6.000
295   NARTI 06/02  Rp                             -
296   SUKONO 06/02  Rp                   2.000
297   SENIMAH 06/02  Rp                   2.000
298   KUSTIYAH 06/02  Rp                   5.000
299   JUMARI 06/02  Rp                             -
300   BASIR 06/02  Rp                   3.000
301   TUKADI 06/02  Rp                   2.000
302   TINTIN 06/02  Rp                   3.500
303   MISTIYAH 06/02  Rp                             -
304   TUKIMAN 06/02  Rp                             -
305   WARNA 06/02  Rp                             -
306   TIKNO 06/02  Rp                             -
307   NGAKMI 06/02  Rp                             -
308   MARDIYAH 06/02  Rp                 10.000
309   YONO    Rp                             -
310   NGATIMIN    Rp                   3.000
311   SAIR    Rp                             -
312   NARI    Rp                   2.000
313   AMIN    Rp                   2.000
314   SARMI    Rp                             -
315   SUYIKNO    Rp                             -
316   SUNADI    Rp                   2.000
317   NGATMAN    Rp                   2.000
318   UNTUNG    Rp                             -
319   SUNAR    Rp                             -
320   SLAMET     Rp                   5.500
321   NARDI    Rp                             -
322   MULIHIN    Rp                             -
323   MIATI    Rp                             -
324   JURIYAH    Rp                             -
325   YITNO    Rp                             -
326   DIYAH    Rp                   2.500
327 911 MUHTADI 02/04  Rp                 15.500
328 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   2.000
329 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   3.000
330 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   3.000
331 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
332 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   4.000
333 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
334 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   4.500
335 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.000
336 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                             -
337 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   2.000
338 9333 SULHANI 02/04  Rp                   6.000
339 9312 SAPARI 02/04  Rp                   4.000
340 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   3.000
341 9332 SAROH 02/04  Rp                             -
342 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   2.000
343 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
344 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
345 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
346 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   9.000
347 9291 SARATUN 02/04  Rp                   5.000
348 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
349 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.000
350 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
351 9355 MIATI 02/04  Rp                   5.000
352 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
353 9307 IRHAM 02/04  Rp                   5.500
354 9314 TAUCHID 02/04  Rp                             -
355 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
356 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
357 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
358 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
359 9317 AMINI 02/04  Rp                             -
360 9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.500
361 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   7.000
362 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   7.000
363 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
364 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   5.000
365 9255 MANSUR 02/04  Rp                   4.000
366 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   4.000
367 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                             -
368 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
369 9318 MOTORI 02/04  Rp                   2.000
370   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
371 9303 NASIHIN 02/04  Rp                 10.000
372   DIDIK 02/04  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: