Laporan Koin Nu Plumbon Juli I 2020


No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 11.000
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.000
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   4.000
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   5.500
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   1.000
7 2296 IMRON 01/01  Rp                   5.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   6.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 10.300
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   5.200
11 2215 KASBI 01/01  Rp                 10.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 25.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 26.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                   8.000
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   5.000
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 15.000
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                             -
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 10.000
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 10.900
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                 10.500
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.300
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   3.300
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   5.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   3.500
30 2236 PARNI 01/01  Rp                   3.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   4.500
32   KARMIN 01/01  Rp                             -
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   3.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   7.000
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   2.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                             -
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.000
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   3.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                 10.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   5.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                 14.400
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                             -
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   5.100
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 13.300
51 2194 DASRI    Rp                   4.200
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   7.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2380 Yasir 02/01  Rp                             -
55 2381 Asikin 02/01  Rp                   4.000
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   2.000
60 2908 Rohman 02/01  Rp                             -
61 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                 10.000
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                 10.000
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                   6.000
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                             -
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                             -
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 10.000
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                             -
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                   3.000
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                             -
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   5.000
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                             -
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 25.000
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                   5.000
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                   5.000
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                   5.000
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   5.000
82 2372 Abidin 02/01  Rp                   5.000
83   Sukiman 02/01  Rp                             -
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                             -
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   5.000
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   5.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                   5.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                   5.000
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   5.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   5.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                   5.000
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 19.500
98 2901 Berur 02/01  Rp                 10.000
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                             -
103 2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                   7.000
105   As'ari    Rp                             -
106   Sibro Mulisi    Rp                             -
107 2059 Fauzi 03/01  Rp                   8.000
108 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
109 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
110 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
111 2046 Bonaim 03/01  Rp                 10.000
112 2045 Wahidin 03/01  Rp                   4.400
113 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   9.700
114 2086 Masrukhan 03/01  Rp                   9.500
115 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   2.500
116 2047 Jamil 03/01  Rp                 10.200
117 2048 Syafi’i 03/01  Rp                 10.000
118 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   5.000
119 2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
120 2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
121 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
122 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
123 2078 Dasriah 03/01  Rp                   4.000
124 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   5.000
125 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
126 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
127 2083 Tamyani 03/01  Rp                             -
128 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.000
129 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   4.700
130 2060 Mahri 03/01  Rp                             -
131 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
132   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
133   HARYANTO 03/01  Rp                             -
134   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
135 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
136 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   3.000
137 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   3.700
138 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   6.000
139 2095 IMRON 04/01  Rp                   6.000
140 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   8.000
141 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   3.000
142 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
143 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
144 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
145 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   3.000
146 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
147 2065 NARIYO 04/01  Rp                   5.000
148 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
149 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
150 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   3.600
151 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   5.000
152 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                             -
153 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
154 2099 SUKARDI 04/01  Rp                             -
155 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   5.000
156 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   3.000
157 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   6.000
158 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
159 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
160 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 13.000
161 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
162 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   4.000
163 2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
164 2097 ATIK 04/01  Rp                             -
165 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 22.000
166 2218 GHOFUR 04/01  Rp                   5.000
167 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   3.000
168 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                             -
169 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
170   H.KUSNADI 04/01  Rp                 22.000
171 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
172   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                   5.000
173   ZUM 04/01  Rp                   5.000
174 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                             -
175 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   4.000
176 2101 ROSIDIN    Rp                   7.000
177 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                             -
178 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
179 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
180 2284 JEMI 05/01  Rp                 40.500
181 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 42.700
182 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
183 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 12.000
184 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
185 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 15.000
186 2335 BASUKI 05/01  Rp                   7.000
187 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 10.000
188 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
189 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
190 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
191 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
192 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
193 2281 TARIATI 05/01  Rp                   5.000
194 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
195 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   5.000
196 2327 NASIROH 05/01  Rp                             -
197   TOIFUR 05/01  Rp                   5.000
198 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   8.000
199 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
200 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   4.000
201 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 21.300
202 2354 KUSNO 05/01  Rp                 11.800
203 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 37.600
204 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
205 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 13.000
206 2318 SUBKHI 05/01  Rp                 10.000
207 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
208 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                             -
209 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                 10.800
210 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                   5.000
211 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.000
212 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                   5.000
213 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   8.500
214 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
215 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 23.700
216 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
217 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 82.500
218 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 21.400
219 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                             -
220 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
221   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.500
222   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
223   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
224   MUHAMMAD SOFA    Rp                 51.000
225 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
226 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
227 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
228 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
229 2127 YASIR 01/03  Rp                             -
230 2129 TUAMAN 01/03  Rp                             -
231 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
232 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
233 2314 HARSONO 01/03  Rp                   6.000
234 2135 BONASIR 01/03  Rp                   5.000
235 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   2.500
236 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   4.700
237 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   3.000
238 2311 BASARI 01/03  Rp                   2.000
239 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   4.000
240 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   4.000
241 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
242 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
243 2312 SURATI 01/03  Rp                   3.000
244 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.000
245 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
246 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   5.500
247 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   4.500
248 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 10.000
249 2306 SARTINAH 01/03  Rp                 10.000
250 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
251 2345 INAYAH 01/03  Rp                   8.500
252 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                             -
253 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   4.000
254 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   6.000
255 2349 SURIYAH 01/03  Rp                   6.500
256 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   3.000
257 2344 ERNA 01/03  Rp                             -
258 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                             -
259 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   5.000
260 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   6.000
261 2128 MESARI 01/03  Rp                   4.000
262 2129 SANAH 01/03  Rp                   5.000
263 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.000
264 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
265 2138 GINAH 02/03  Rp                   2.000
266 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   2.000
267 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   1.000
268 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
269 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.500
270 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
271 2120 BONTARI 02/03  Rp                   2.000
272 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.000
273 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   5.000
274 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
275 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
276 2140 NARDI 02/03  Rp                             -
277 2144 CARMO 02/03  Rp                   2.000
278 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
279 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   2.000
280 2149 TUNARI 02/03  Rp                             -
281 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   2.500
282 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   2.500
283   SLAMET SAHIR    
284 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
285 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.000
286 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
287 5457 RATMI 4/3  Rp                   3.200
288 5410 MARYATI 4/3  Rp                             -
289 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   6.800
290 5424 JALAL 4/3  Rp                   5.500
291 5420 SANTO 4/3  Rp                   3.600
292 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   5.000
293 5464 JONO 4/3  Rp                             -
294 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
295 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   5.000
296 5468 TUSRO 4/3  Rp                   2.000
297 5432 YAHRI 4/3  Rp                   2.000
298 5458 MUYONO 4/3  Rp                   4.400
299 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   2.000
300 5413 KUSNADI 4/3  Rp                 10.000
301 5426 BIBIT 4/3  Rp                             -
302 5428 TURIAH 4/3  Rp                   4.000
303 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
304 5411 SUYONO 4/3  Rp                   3.300
305 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
306 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
307 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
308 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   2.000
309 5423 SURIP 4/3  Rp                   5.000
310 5049 TONO 4/3  Rp                   3.500
311 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   5.000
312   SRIAH 4/3  Rp                             -
313   KASTANI 4/3  Rp                   5.000
314   SAKDIYAH 4/3  Rp                             -
315   MUAYANAH 4/3  Rp                             -
316   ROHMAN 4/3  Rp                   3.000
317   MOAH 4/3  Rp                             -
318   TULUS 4/3  Rp                             -
319   ROHMAN    Rp                             -
320   SUMINAH    
321 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
322   JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
323 5400 HARTINI 05/03  Rp                             -
324 5477 SA'AN 05/03  Rp                   5.000
325 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   5.000
326 5442 MISNAH 05/03  Rp                   5.000
327 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   5.000
328 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   5.000
329 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   5.000
330 5438 TURIPAH 05/03  Rp                             -
331 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
332   ABU YAKUB 05/03  Rp                   5.000
333   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
334 5476 MISADI 05/03  Rp                   5.000
335   NARTI 05/03  Rp                   5.000
336 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   4.000
337 5474 SUYONO 05/03  Rp                   5.000
338 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                             -
339 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                 10.000
340 5443 ASRORI 05/03  Rp                   5.000
341 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
342 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
343 5434 MISBAN 05/03  Rp                   5.000
344 5399 MISLANI 05/03  Rp                   5.000
345 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 15.000
346 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   7.000
347 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
348 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
349   M. KHADZIK 05/03  Rp                 12.000
350 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   8.000
351 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                   8.000
352 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   5.500
353 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   7.500
354 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                 10.000
355 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
356 2197 TOHARI 1/2  Rp                   5.000
357 2203 TOKHARI 1/2  Rp                             -
358 2204 MISATUN 1/2  Rp                             -
359 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
360 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   5.000
361 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
362 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
363 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   3.000
364 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
365 2184 RIANAH 1/2  Rp                   5.000
366 2183 SATIAH 1/2  Rp                   8.000
367 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.500
368 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   6.000
369 2181 TAUHID 1/2  Rp                   7.000
370 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   8.500
371 2206 BASARI 1/2  Rp                 13.500
372 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 11.500
373 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   6.000
374 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
375 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   5.000
376 2221 RUSDI 3/2  Rp                   8.500
377 2272 MANAH 3/2  Rp                   3.000
378 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
379 2224 MUHLAR 3/2  Rp                             -
380 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
381 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
382 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   4.000
383 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                 10.000
384 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                             -
385 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                             -
386 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   8.000
387 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   4.000
388 2182 NEPAN 3/2  Rp                             -
389   MUKMININ    Rp                 10.000
390   SURIPTO    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: