Laporan Koin Nu Dlisen Agustus I 2020

 

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   3.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                             -
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   2.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                 10.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                             -
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                             -
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   7.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                             -
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                             -
39 5422 YASIN 1/1  Rp                 15.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                             -
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   5.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 14.000
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                             -
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   DUL KHAMID    Rp                             -
64   GUS KHOZI    Rp                             -
65   SITI ZUMROTUN    Rp              100.000
66 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
67 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.500
68 5999 WINARNI 06/02  Rp                   2.500
69   MIS MAH 06/02  Rp                   2.000
70   SUYIKNO 06/02  Rp                             -
71   MIRATUS 06/02  Rp                             -
72   ROKHAM 06/02  Rp                   2.500
73   SUGI 06/02  Rp                   2.000
74   SUPI 06/02  Rp                   2.200
75   MAHYUDI 06/02  Rp                   3.000
76   WALUYO 06/02  Rp                   2.500
77   ROHMAT 06/02  Rp                   2.000
78   SURIP 06/02  Rp                             -
79   SUBARI 06/02  Rp                   5.000
80   SURIP 06/02  Rp                   2.500
81   WINARSO 06/02  Rp                   2.500
82   TUJAR 06/02  Rp                   3.500
83   BAUL 06/02  Rp                   2.000
84   IRFANDI 06/02  Rp                   7.500
85   SALIMAH 06/02  Rp                   2.500
86   SENIRAH 06/02  Rp                   2.500
87   JUREM 06/02  Rp                   3.500
88   SUNOTO 06/02  Rp                   3.000
89   TEGUH 06/02  Rp                             -
90   MITAM 06/02  Rp                   2.000
91   SUNAR 06/02  Rp                   2.500
92   AHMAD 06/02  Rp                   4.000
93   SUYATI 06/02  Rp                   2.500
94   PURYATI 06/02  Rp                   1.000
95   SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
96   SUKARDI 06/02  Rp                             -
97   NIMAN 06/02  Rp                   1.500
98   BANDI 06/02  Rp                   5.000
99   NARTI 06/02  Rp                             -
100   SUKONO 06/02  Rp                   2.000
101   SENIMAH 06/02  Rp                   3.000
102   KUSTIYAH 06/02  Rp                   3.000
103   JUMARI 06/02  Rp                             -
104   BASIR 06/02  Rp                   2.500
105   TUKADI 06/02  Rp                   2.500
106   TINTIN 06/02  Rp                   3.000
107   MISTIYAH 06/02  Rp                   1.500
108   TUKIMAN 06/02  Rp                             -
109   WARNA 06/02  Rp                             -
110   TIKNO 06/02  Rp                             -
111   NGAKMI 06/02  Rp                   4.000
112   MARDIYAH 06/02  Rp                   5.000
113   YONO    Rp                             -
114   NGATIMIN    Rp                   4.000
115   SAIR    Rp                             -
116   NARI    Rp                   1.500
117   AMIN    Rp                   2.000
118   SARMI    Rp                             -
119   SUYIKNO    Rp                   2.300
120   SUNADI    Rp                             -
121   NGATMAN    Rp                             -
122   UNTUNG    Rp                             -
123   SUNAR    Rp                   2.500
124   SLAMET     Rp                             -
125   NARDI    Rp                             -
126   MULIHIN    Rp                             -
127   MIATI    Rp                             -
128   JURIYAH    Rp                             -
129   YITNO    Rp                             -
130   DIYAH    Rp                   2.500
131 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
132 5557 WAHID 01/03  Rp                   5.000
133 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
134 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   1.500
135 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   1.000
136 5618 SAMARI 01/03  Rp                   2.000
137 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   4.500
138 5622 SOARDI 01/03  Rp                 12.500
139 5561 SARNO 01/03  Rp                   4.000
140 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   2.000
141 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   3.000
142 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   1.500
143 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
144 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   2.500
145 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   2.500
146 5555 UMAROH 01/03  Rp                   2.000
147 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
148 5615 BADARI 01/03  Rp                   4.000
149 5617 SURYATI 01/03  Rp                   5.500
150 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   2.000
151 5619 SAYATI 01/03  Rp                   2.000
152 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
153 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   3.000
154 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   3.000
155 5551 SLAMET 01/03  Rp                   4.000
156 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
157 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 13.000
158 5562 SANURI 01/03  Rp                   2.000
159 5568 SUYONO 01/03  Rp                   4.000
160 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   3.500
161 5625 YAYUK 02/03  Rp                   3.000
162   DWIK 02/03  Rp                             -
163 5148 SA’ADAH    Rp                   7.300
164 5579 NAZIAH    Rp                 20.000
165   SRIAH    Rp                 10.000
166   NANIK    Rp                             -
167 6612 SUPARMIN    Rp                   7.500
168 5052 KHUDAEFAH    Rp                             -
169 5592 SANNAH    Rp                             -
170 5755 SUTIAH    Rp                             -
171 5524 SAIDA    Rp                   5.000
172 5749 SOLIHIN    Rp                   3.200
173 5591 H. SUKATIB    Rp                 32.700
174 5745 RIYANTI    Rp                   5.000
175 5580 RIYAH    Rp                   5.000
176 5538 BAROKAH    Rp                             -
177 5146 MUSRIPAH    Rp                             -
178 5751 MUZAIYAH    Rp                 10.000
179 5605 SITI    Rp                 10.000
180 5747 JUARIYAH    Rp                   5.000
181 5752 SOFA    Rp                   5.000
182 5746 FATOYAH    Rp                   5.500
183 5610 SITI ANISAH    Rp                   5.000
184 5049 ROSI'AN    Rp                 15.000
185 5602 NGAMIRAH    Rp                             -
186 5609 SUTINAH    Rp                   5.700
187 5586 INDUN    Rp                   5.000
188 5537 WATINI    Rp                 14.500
189 5540 SITI UMAROH    Rp                             -
190 5149 MI'AH    Rp                   7.500
191 5606 TUROH    Rp                 15.000
192 5470 BUARTI    Rp                   7.000
193 6526 SUSANTI    Rp                   7.500
194 5530 RATIH    Rp                 10.000
195   UMUL F.    Rp                   7.000
196   SUSANTI B    Rp                             -
197   LIMUS    Rp                             -
198 6109 TOYO 01/02  Rp                   2.000
199 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
200 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   3.000
201 6114 HONIYAH 01/02  Rp                             -
202 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   4.000
203 6771 PARMIN 01/02  Rp                   4.000
204 6069 SUNARI 01/02  Rp                             -
205 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
206 6079 SLAMET 01/02  Rp                   4.000
207 6081 KANTUN 01/02  Rp                   4.000
208 6076 MAHYUN 01/02  Rp                             -
209 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   3.000
210 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   3.000
211 6014 DANURI 01/02  Rp                             -
212 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
213 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   7.500
214 6096 KASMADI 01/02  Rp                   7.000
215 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   4.000
216 6080 PALAL 01/02  Rp                             -
217 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
218 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
219 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
220 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
221 6098 SARI 01/02  Rp                   2.000
222 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   5.000
223 6086 SIBON 01/02  Rp                   7.000
224 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   4.000
225 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
226 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   4.000
227 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
228 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
229 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
230 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.000
231 6112 ROSED 01/02  Rp                             -
232 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
233 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
234   MISATUN 01/02  Rp                   4.000
235   JONARI 01/02  Rp                   5.000
236 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
237 5590 NIMIN 01/02  Rp                   4.000
238   SUNDAR 01/02  Rp                   2.000
239 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.000
240   SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
241   TUYADI    Rp                             -
242   TURIYAH 05/02  Rp                 20.000
243   PUJI 05/02  Rp                   5.000
244   ISTIROHAH 05/02  Rp                             -
245   SULASTRI 05/02  Rp                             -
246   AZIZAH 05/02  Rp                             -
247   NGASIMAH 05/02  Rp                             -
248   PARSINAH 05/02  Rp                             -
249   SURATUN 05/02  Rp                   5.000
250   KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
251   NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
252   KUTIYAH 05/02  Rp                             -
253   SULATI 05/02  Rp                   3.000
254   NOK DAR 05/02  Rp                             -
255   KATIPAH 05/02  Rp                             -
256   SAMINAH 05/02  Rp                             -
257   SURIP 05/02  Rp                             -
258   NGUMI 05/02  Rp                             -
259   JUNARTI 05/02  Rp                             -
260   MIATI 05/02  Rp                             -
261   NITA 05/02  Rp                             -
262   MANUTI 05/02  Rp                   2.000
263   HARTINI 05/02  Rp                             -
264   MURIAH 05/02  Rp                             -
265   KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
266   SURIP 05/02  Rp                             -
267   SURIP 05/02  Rp                             -
268   YULIANTI 05/02  Rp                             -
269   ROHWATUN 05/02  Rp                             -
270   MURNITI 05/02  Rp                             -
271   SURYATI 05/02  Rp                             -
272   SOPIAH 05/02  Rp                             -
273   RAHAYU 05/02  Rp                             -
274   SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
275   ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
276   ANIS 05/02  Rp                             -
277   MUHAYATI 05/02  Rp                             -
278   KUWATI 05/02  Rp                             -
279   SURIAH 05/02  Rp                   3.000
280   SAROPAH 05/02  Rp                             -
281   TARWIYAH 05/02  Rp                             -
282   SINOK 05/02  Rp                             -
283   TUMI'AH 05/02  Rp                             -
284   MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
285   SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
286   SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
287   RUSTI 05/02  Rp                             -
288   SRI SIR 05/02  Rp                             -
289   SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
290   SARTINAH 05/02  Rp                             -
291   SUTRIYAH 05/02  Rp                   5.000
292   MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
293   NASRIPAH 05/02  Rp                             -
294   SUPRIYANTI    Rp                             -
295   TRIYAH    Rp                             -
296 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
297 5625 NGASMIN 02/03  Rp                   6.500
298 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   6.000
299 5548 NURYATI 02/03  Rp                   5.000
300 5621 MULYONO 02/03  Rp                   2.000
301 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
302 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
303 5634 MAWARDI 02/03  Rp                 12.000
304 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   8.500
305 5542 NGAHADI 02/03  Rp                             -
306 5550 KISWATI 02/03  Rp                             -
307 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
308 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
309 5549 SURYONO 02/03  Rp                             -
310 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
311 5543 MUJIONO 02/03  Rp                 10.000
312 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   5.000
313 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
314 5571 PURNOMO 02/03  Rp                   5.000
315 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
316 5545 ROHMAT 02/03  Rp                 10.000
317 5629 SURIP/TARIYAH 02/03  Rp                   5.000
318 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
319 5626 SLAMET/MUFIT 02/03  Rp                 10.000
320 3190 EDI P 02/03  Rp                             -
321   NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                   5.000
322 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
323   AHMAD    
324 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 10.500
325   NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
326   SURIP 03/02  Rp                             -
327 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
328   SLAMET 03/02  Rp                             -
329 6087 JAMIN 03/02  Rp                             -
330   MISADI 03/02  Rp                             -
331 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   7.000
332 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   5.000
333 5639 TUYONO 03/02  Rp                   3.000
334   MENEK 03/02  Rp                             -
335 5641 SAYONO 03/02  Rp                             -
336 5644 UKARI 03/02  Rp                   5.500
337   TURMUDI 03/02  Rp                             -
338 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
339 5648 YATIN 03/02  Rp                   4.000
340 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
341 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
342 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
343   SUKADI 03/02  Rp                   5.000
344 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
345 6057 SATARI 04/02  Rp                   5.000
346 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
347 6063 SENIN 04/02  Rp                   5.000
348 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                             -
349 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   3.000
350 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                             -
351 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
352 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.500
353   SUMONO 04/02  Rp                   5.000
354 6058 MUKLIS 04/02  Rp                             -
355 6059 SUKRI 04/02  Rp                   5.000
356 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
357 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   5.000
358 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
359   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
360 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   4.000
361 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
362 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   7.500
363 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
364 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
365   SUGINO/JUMINAH 04/02  Rp                   4.000
366 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   4.000
367 6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.600
368 6052 RUWAH 04/02  Rp                   5.000
369   WARMAD 04/02  Rp                             -
370 6049 SENARI 04/02  Rp                 19.000
371   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
372   SUPRIANTO    Rp                   5.000
373        
374        
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: