Laporan Koin Nu Dlisen Agustus II 2020

 

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 24.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 20.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                             -
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                             -
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                             -
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                             -
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                             -
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                             -
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                             -
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                 10.000
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.500
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   7.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 10.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 12.500
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                 30.000
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   DUL KHAMID    Rp                             -
64   GUS KHOZI    Rp                             -
65   SITI ZUMROTUN    Rp                             -
66 6109 TOYO 01/02  Rp                             -
67 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
68 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   4.000
69 6114 HONIYAH 01/02  Rp                   2.000
70 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   4.000
71 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
72 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
73 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   3.000
74 6079 SLAMET 01/02  Rp                   3.000
75 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
76 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.000
77 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   2.000
78 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   3.400
79 6014 DANURI 01/02  Rp                   2.000
80 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
81 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   5.000
82 6096 KASMADI 01/02  Rp                   5.500
83 6116 SURIP R. 01/02  Rp                             -
84 6080 PALAL 01/02  Rp                   3.000
85 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
86 6072 EPANDI 01/02  Rp                   6.000
87 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
88 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
89 6098 SARI 01/02  Rp                   3.000
90 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   6.000
91 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
92 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.600
93 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
94 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   3.000
95 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
96 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   2.000
97 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
98 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.000
99 6112 ROSED 01/02  Rp                   3.000
100 6102 SIDUL 01/02  Rp                   2.500
101 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
102   MISATUN 01/02  Rp                   2.000
103   JONARI 01/02  Rp                   5.000
104 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
105 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.000
106   SUNDAR 01/02  Rp                             -
107 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.000
108   SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
109   TUYADI    Rp                             -
110 911 MUHTADI 02/04  Rp                 15.000
111 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   8.500
112 9320 TAMYIS 02/04  Rp                 10.500
113 9331 UNTUNG 02/04  Rp                 12.500
114 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   8.000
115 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
116 9315 TOHER 02/04  Rp                 10.000
117 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   5.000
118 9347 RIPATI 02/04  Rp                 10.000
119 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                 10.000
120 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   6.000
121 9333 SULHANI 02/04  Rp                   5.000
122 9312 SAPARI 02/04  Rp                   3.000
123 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.000
124 9332 SAROH 02/04  Rp                             -
125 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   8.500
126 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
127 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
128 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
129 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                 12.000
130 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
131 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
132 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.000
133 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
134 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
135 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
136 9307 IRHAM 02/04  Rp                   5.000
137 9314 TAUCHID 02/04  Rp                             -
138 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                             -
139 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
140 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
141 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
142 9317 AMINI 02/04  Rp                 20.000
143 9258 TOHRI 02/04  Rp                 13.500
144 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                 12.000
145 9356 SAYUDI 02/04  Rp                 12.000
146 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
147 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
148 9255 MANSUR 02/04  Rp                   5.000
149 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   5.000
150 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                             -
151 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   7.000
152 9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
153   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
154 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   5.000
155   DIDIK 02/04  Rp                   8.000
156 5148 SA’ADAH    Rp                             -
157 5579 NAZIAH    Rp                 20.000
158   SRIAH    Rp                 10.000
159   NANIK    Rp                             -
160 6612 SUPARMIN    Rp                   7.000
161 5052 KHUDAEFAH    Rp                             -
162 5592 SANNAH    Rp                             -
163 5755 SUTIAH    Rp                   5.000
164 5524 SAIDA    Rp                   5.000
165 5749 SOLIHIN    Rp                             -
166 5591 H. SUKATIB    Rp                             -
167 5745 RIYANTI    Rp                 10.000
168 5580 RIYAH    Rp                             -
169 5538 BAROKAH    Rp                             -
170 5146 MUSRIPAH    Rp                             -
171 5751 MUZAIYAH    Rp                 10.700
172 5605 SITI    Rp                             -
173 5747 JUARIYAH    Rp                             -
174 5752 SOFA    Rp                   5.000
175 5746 FATOYAH    Rp                   5.000
176 5610 SITI ANISAH    Rp                   5.000
177 5049 ROSI'AN    Rp                 10.000
178 5602 NGAMIRAH    Rp                             -
179 5609 SUTINAH    Rp                             -
180 5586 INDUN    Rp                   5.000
181 5537 WATINI    Rp                             -
182 5540 SITI UMAROH    Rp                             -
183 5149 MI'AH    Rp                 13.000
184 5606 TUROH    Rp                 10.000
185 5470 BUARTI    Rp                   4.400
186 6526 SUSANTI    Rp                   7.000
187 5530 RATIH    Rp                   6.000
188   UMUL F.    Rp                             -
189   SUSANTI B    Rp                 20.000
190   LIMUS    Rp                             -
191 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 13.000
192   NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
193   SURIP 03/02  Rp                   5.000
194 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
195   SLAMET 03/02  Rp                   3.000
196 6087 JAMIN 03/02  Rp                             -
197   MISADI 03/02  Rp                             -
198 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   5.000
199 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
200 5639 TUYONO 03/02  Rp                             -
201   MENEK 03/02  Rp                             -
202 5641 SAYONO 03/02  Rp                   4.000
203 5644 UKARI 03/02  Rp                   9.000
204   TURMUDI 03/02  Rp                             -
205 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
206 5648 YATIN 03/02  Rp                   4.000
207 5547 SUALIM 03/02  Rp                   5.000
208 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
209 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
210   SUKADI 03/02  Rp                             -
211 5646 JUPRI 03/02  Rp                   5.000
212 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
213 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
214 6063 SENIN 04/02  Rp                   5.000
215 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
216 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   3.000
217 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   2.000
218 6084 SALEM 04/02  Rp                 10.000
219 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
220   SUMONO 04/02  Rp                   4.000
221 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
222 6059 SUKRI 04/02  Rp                   3.000
223 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
224 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   3.000
225 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 15.000
226   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                             -
227 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
228 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
229 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   7.000
230 6053 SANURI 04/02  Rp                             -
231 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
232   SUGINO/JUMINAH 04/02  Rp                             -
233 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   3.000
234 6046 AHYAK 04/02  Rp                   4.400
235 6052 RUWAH 04/02  Rp                             -
236   WARMAD 04/02  Rp                             -
237 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
238   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
239   SUPRIANTO    Rp                             -
240 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 14.700
241 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                 10.000
242 5088 HASAN 2/1  Rp                   7.000
243 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
244 5075 PALALI 2/1  Rp                   8.000
245 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
246 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
247 5490 GUNAWAN 2/1  Rp                   5.000
248 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
249 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
250 5115 PURAH 2/1  Rp                             -
251 5143 MASRUR 2/1  Rp                 10.000
252 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
253 5103 PURYADI 2/1  Rp                   3.000
254 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
255 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                 11.400
256 5106 DARSONO 2/1  Rp                   8.500
257 5018 JUMADI 2/1  Rp                             -
258 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
259 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
260 5104 YASKUR 2/1  Rp                   6.400
261 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                             -
262 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
263 5110 ROHIM 2/1  Rp                 12.500
264 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
265 5074 HARI 2/1  Rp                             -
266 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
267 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   6.900
268 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
269 5082 MISLAM 2/1  Rp                             -
270 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
271 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
272 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
273 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
274 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
275   SUYONO 2/1  Rp                 10.000
276   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
277   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   7.600
278   MUNTARI 2/1  Rp                             -
279   ATMINAH 2/1  Rp                 10.000
280   ARIFIN 2/1  Rp                             -
281   ENI AZIZAH 2/1  Rp                             -
282   NURUDIN    Rp                             -
283   SUTOYO    Rp                   4.200
284   GUNATUN    Rp                             -
285   ENI AZIZAH    Rp                             -
286   KUSTIYAH    Rp                             -
287   MUSRI    Rp                             -
288   TAMSIR    
289 5101 YUHDI 4/1  Rp                 12.000
290 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                             -
291 5144 BONAWAR 4/1  Rp                             -
292 5142 NEMA 4/1  Rp                   2.000
293 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                             -
294 5091 YAHYA 4/1  Rp                   4.000
295 5139 SUKATRI 4/1  Rp                 10.000
296 5486 KURDI 4/1  Rp                 19.700
297 5483 SUMYATI 4/1  Rp                 10.000
298 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
299 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                   5.000
300 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   7.000
301 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   5.000
302 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                   7.000
303 5598 TUGI 4/1  Rp                             -
304 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
305 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
306 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                 10.000
307 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   5.000
308 5536 HERMANTO 4/1  Rp                   5.000
309 5588 MULASIN 4/1  Rp                 10.000
310 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                 10.000
311 5532 RUSDI 4/1  Rp                             -
312 5003 NARIYAH 4/1  Rp                             -
313 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                             -
314 5589 MUJANAH 4/1  Rp                             -
315 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                             -
316 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                   5.000
317 5597 RIANAH 4/1  Rp                   5.000
318 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   7.500
319 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   5.000
320   TRI ROHMAH 4/1  Rp                   5.000
321 5599 ALIYAH 4/1  Rp                             -
322 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   6.500
323 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                 10.000
324 5611 NAH 4/1  Rp                 10.000
325 5151 NAIMAH 4/1  Rp                   7.000
326 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
327 5735 YATI 4/1  Rp                             -
328 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   9.000
329   UNDIROH    Rp                             -
330   KHORUN NISAK    Rp                 15.000
331   TOHAR    Rp                   5.000
332   ALFIYAH    Rp                   5.000
333   UMI AMINAH    Rp                   7.500
334   HJ UMAROH    Rp                 15.000
335   IMRONAH    Rp                   5.000
336   HJ WATIAH    Rp                 20.000
337   SU'ATUN    Rp                   3.500
338   USWATUN    Rp                   5.500
339   IMTICHANAH    Rp                 16.000
340   CHOLIPAH    Rp                   3.000
341   SAKDIYAH    Rp                   6.000
342   AHYAUDIN    Rp                   4.000
343   ISTIYOMAH    Rp                             -
344   YANAH    Rp                   4.000
345   SITI MUAWIYAH    Rp                   3.000
346   SALAMAH    Rp                   3.000
347   SURYATI    Rp                   5.000
348   SAWOH    Rp                   5.900
349   TURIYAM    Rp                   5.000
350   NUR ASIYAH    Rp                             -
351   ROKHIMAH    Rp                 16.000
352   YUHRIYAH    Rp                   4.500
353   SULTON     Rp                   4.000
354   SITI SUNDARIYAH    Rp                   3.400
355   TURIPAH    Rp                             -
356   AINIYAH    Rp                   5.000
357   SRIMANAH    Rp                   4.000
358   TUMI    Rp                   5.000
359   SULASTRI    Rp                   4.500
360   SURIYAH    Rp                   3.000
361   PONARI    Rp                   3.000
362   YANTI    Rp                   5.000
363   HAMDIYAH    Rp                   5.000
364   SAHURI    Rp                             -
365   MAIMUNAH    Rp                 10.000
366   INAYATI    Rp                 10.000
367   NUR HAVIA    Rp                   8.000
368   HARTI    Rp                   5.000
369   HJ SUTRIYAH    Rp                   6.000
370   ENI HIDAYANTI    Rp                   4.000
371   RUNTIAH    Rp                   5.000
372   ROZIQIN    Rp                   6.000
373   NUR AZIZAH    Rp                 11.000
374   ROHMI    Rp                   5.000
375   INDANAH    Rp                   5.000
376   DARYUNI    Rp                   7.700
377   MUAZIYAH    Rp                   4.500
378   MUNAWAROH    Rp                   7.000
379   NASEHAH    Rp                   6.000
380   YATIN    Rp                   3.000
381   MAFTUKHAH    Rp                   5.000
382   SITI FARIDAH    Rp                   6.000
383   SUSMIATI    Rp                             -
384   MUHDHORI    Rp                             -
385        
386        
387        
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: