Laporan koin Nu Plumbon September II 2020

 

No No. Toples Nama Alamat infaq 

1 2233 KIPTIYAH 01/01 Rp9.300 

2 2264 NASIKHIN 01/01 Rp5.000 

3 2266 MUNIP 01/01 Rp- 

4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 Rp5.000 

5 2259 BASIR 01/01 Rp7.500 

6 2186 TOHIRIN 01/01 Rp6.500 

7 2296 IMRON 01/01 Rp6.500 

8 2192 MASRUDIN 01/01 Rp5.000 

9 2295 AGUS ARJITO 01/01 Rp15.700 

10 2243 AJI DARMAWAN 01/01 Rp4.100 

11 2215 KASBI 01/01 Rp- 

12 2189 JAZARIYAH 01/01 Rp7.000 

13 2303 AKHYARUDIN 01/01 Rp22.000 

14 2301 MAHROZI BA 01/01 Rp33.000 

15 2196 MUKHLISIN 01/01 Rp10.000 

16 2302 SUGITO 01/01 Rp5.000 

17 2191 SUBKHI 01/01 Rp- 

18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 Rp3.000 

19 2263 RUQOYAH 01/01 Rp- 

20 2265 MALIKI 01/01 Rp17.000 

21 2293 MASRUKHAN 01/01 Rp7.000 

22 2194 PASRI 01/01 Rp- 

23 2193 SUNDARI 01/01 Rp4.500 

24 2241 FATONAH 01/01 Rp5.000 

25 2298 SUGIYANTO 01/01 Rp2.000 

26 2195 MAULUD 01/01 Rp5.000 

27 2238 IRAWAN 01/01 Rp- 

28 2262 MUKHLISIN 01/01 Rp5.000 

29 2260 SAMSUDI 01/01 Rp5.500 

30 2236 PARNI 01/01 Rp2.500 

31 2242 BUSRO 01/01 Rp2.700 

32 KARMIN 01/01 Rp4.200 

33 2185 REKHWAN 01/01 Rp2.000 

34 2239 ABDU MUSLIH 01/01 Rp5.000 

35 2187 SUWITRI 01/01 Rp3.700 

36 2299 SUNARDI 01/01 Rp5.000 

37 2209 SAMINAH 01/01 Rp- 

38 2244 SURATI 01/01 Rp3.000 

39 2237 A MUDHOFIR 01/01 Rp10.000 

40 2235 JAZURI 01/01 Rp4.000 

41 2297 ABDU ROHIM 01/01 Rp7.000 

42 2258 SOLKHAN 01/01 Rp3.000 

43 ASKHURI 01/01 Rp8.000 

44 2188 KUSMINAH 01/01 Rp- 

45 2240 AQIYAS 01/01 Rp9.500 

46 2294 ARIFIN 01/01 Rp5.000 

47 2304 AMARI 01/01 Rp- 

48 9611 SARDI 01/01 Rp4.000 

49 2300 SURYATI 01/01 Rp- 

50 2261 ROSIDAH Rp21.600 

51 2194 DASRI Rp- 

52 2331 SUGENG TARYONO Rp- 

53 SOHIBUL BARI Rp- 

54 2059 Fauzi 03/01 Rp7.300 

55 2061 Nafsiyah 03/01 Rp15.000 

56 2044 Sa’adah 03/01 Rp- 

57 2077 Saroh 03/01 Rp9.000 

58 2046 Bonaim 03/01 Rp2.000 

59 2045 Wahidin 03/01 Rp3.000 

60 2050 Musyarofah 03/01 Rp6.500 

61 2086 Masrukhan 03/01 Rp9.500 

62 2080 Rofi’i 03/01 Rp5.700 

63 2047 Jamil 03/01 Rp9.900 

64 2048 Syafi’i 03/01 Rp5.000 

65 2049 Nur Hidayah 03/01 Rp- 

66 2043 Kiswanto 03/01 Rp5.000 

67 2051 K Syarif 03/01 Rp7.000 

68 2082 Ma’mun 03/01 Rp5.000 

69 2079 Hj. Musrifah 03/01 Rp- 

70 2078 Dasriah 03/01 Rp- 

71 2041 Fadhilah 03/01 Rp5.000 

72 2052 Asmawi 03/01 Rp15.000 

73 2085 Khudri 03/01 Rp5.000 

74 2083 Tamyani 03/01 Rp6.000 

75 2081 h. Kamal 03/01 Rp7.900 

76 2087 Nur Rofik 03/01 Rp4.800 

77 2060 Mahri 03/01 Rp- 

78 2084 Ahmad.yusuf 03/01 Rp5.000 

79 MAKHRUS 03/01 Rp- 

80 HARYANTO 03/01 Rp- 

81 NGAHATUN 03/01 Rp- 

82 2332 PAHRONI 04/01 Rp5.000 

83 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01 Rp5.000 

84 2076 NAHROWI 04/01 Rp4.000 

85 2092 AMIN SUBKHAN 04/01 Rp7.000 

86 2095 IMRON 04/01 Rp5.000 

87 2111 SU’ANDI 04/01 Rp10.000 

88 2940 MUKHAYAH 04/01 Rp- 

89 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01 Rp10.000 

90 2105 IBU SRIPAH 04/01 Rp10.000 

91 2107 A. ROFI’I 04/01 Rp5.000 

92 2108 JOKO PRASTION 04/01 Rp4.000 

93 2941 YARKONI 04/01 Rp5.000 

94 2065 NARIYO 04/01 Rp5.000 

95 2074 MURTADHO 04/01 Rp5.000 

96 2939 SUPARMAN 04/01 Rp5.000 

97 2090 NUR KHOLIQ 04/01 Rp5.000 

98 2230 MUHYIDIN 04/01 Rp5.000 

99 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01 Rp- 

100 2068 MAHMUD 04/01 Rp10.000 

101 2099 SUKARDI 04/01 Rp- 

102 2069 GHOZALI 04/01 Rp5.000 

103 2110 ZAENURI 04/01 Rp2.500 

104 2102 KHANAFI 04/01 Rp- 

105 2070 NAWAWI 04/01 Rp5.000 

106 2094 TAPSIR 04/01 Rp5.000 

107 2066 SHOLEH 04/01 Rp10.000 

108 2096 SAMSURI 04/01 Rp- 

109 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01 Rp5.000 

110 2942 PATAROH 04/01 Rp5.000 

111 2097 ATIK 04/01 Rp10.000 

112 2106 H. KHAERON 04/01 Rp20.000 

113 2218 GHOFUR 04/01 Rp- 

114 2112 ISTIQOMAH 04/01 Rp3.000 

115 2103 NUR ROKHIM 04/01 Rp7.000 

116 2065 KARYOTO 04/01 Rp5.000 

117 H.KUSNADI 04/01 Rp- 

118 2075 NADHIROH 04/01 Rp5.000 

119 MUANAH/ ITAH 04/01 Rp5.000 

120 ZUM 04/01 Rp- 

121 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01 Rp- 

122 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01 Rp4.500 

123 2101 ROSIDIN Rp5.000 


Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: