Laporan Koin NU Dlisen Februari I 2021

 

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

1 5057 MAKOM 1/1 Rp- 

2 5519 MUALIM 1/1 Rp- 

3 5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

4 5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5 5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp- 

6 5053 RIANTO 1/1 Rp- 

7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

8 5518 SODIQ 1/1 Rp- 

9 5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

10 5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

11 5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

12 5121 AMIN 1/1 Rp5.000 

13 5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

14 5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

15 5530 MUTIA 1/1 Rp- 

16 5529 RONI 1/1 Rp- 

17 5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp- 

18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp- 

19 5581 SU’UDI 1/1 Rp- 

20 5097 SAREP 1/1 Rp- 

21 5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

22 5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

23 5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 

24 5141 ZAINAB 1/1 Rp5.000 

25 5135 HANIK 1/1 Rp- 

26 5105 IRHAM 1/1 Rp5.000 

27 5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

28 5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp4.000 

29 5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp5.000 

30 5111 RINA 1/1 Rp10.000 

31 5083 MUNIR 1/1 Rp- 

32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp10.000 

33 UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

34 5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

35 5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

36 5112 KASRI 1/1 Rp8.000 

37 5137 SA’DIYAH 1/1 Rp4.000 

38 5086 SAPUAN 1/1 Rp3.000 

39 5422 YASIN 1/1 Rp5.000 

40 5094 HERAWATI 1/1 Rp- 

41 5108 AZZA 1/1 Rp- 

42 5125 HAIFA 1/1 Rp- 

43 5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

44 5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

45 5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

46 ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

47 RIMAH 1/1 Rp- 

48 5120 KIBTIYAH 1/1 Rp- 

49 5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

50 5073 MUAMANAH 1/1 Rp5.000 

51 5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 

53 5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

54 KHOLIPAH 1/1 Rp- 

55 5118 LILIK 1/1 Rp3.000 

56 5489 DERTINAH 1/1 Rp- 

57 HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- 

58 ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

59 HJ. ROZIQOH 1/1 Rp30.000 

60 5148 SUGENG 1/1 Rp- 

61 JURI'AH 1/1 Rp5.000 

62 KUSARI 1/1 Rp- 

63 DUL KHAMID 1/1 Rp- 

64 GUS KHOZI 1/1 Rp- 

65 SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

66 5129 MUFYIL IBAD 2/1 Rp10.000 

67 5116 MUSTAIN 2/1 Rp- 

68 5088 HASAN 2/1 Rp8.000 

69 5113 BADRUN 2/1 Rp- 

70 5075 PALALI 2/1 Rp- 

71 5481 ROMLAH 2/1 Rp- 

72 5095 SITI MAS'ADAH 2/1 Rp- 

73 5490 GUNAWAN 2/1 Rp- 

74 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1 Rp- 

75 5107 SUBAIDAH 2/1 Rp- 

76 5115 PURAH 2/1 Rp5.000 

77 5143 MASRUR 2/1 Rp9.900 

78 5132 JUWAHIR 2/1 Rp- 

79 5103 PURYADI 2/1 Rp- 

80 5114 MUSYONO 2/1 Rp3.000 

81 5491 SUTIKNO 2/1 Rp6.500 

82 5106 DARSONO 2/1 Rp6.500 

83 5018 JUMADI 2/1 Rp10.000 

84 5484 DAHLAN 2/1 Rp5.000 

85 5099 TASMIN 2/1 Rp- 

86 5104 YASKUR 2/1 Rp15.800 

87 5126 KHAFIDZIN 2/1 Rp3.500 

88 5136 FAQIH 2/1 Rp10.000 

89 5110 ROHIM 2/1 Rp10.000 

90 5119 RIAYAH 2/1 Rp10.000 

91 5074 HARI 2/1 Rp- 

92 5577 NURUDIN 2/1 Rp- 

93 5534 H.BUKHORI 2/1 Rp5.000 

94 5089 GHOZALI 2/1 Rp- 

95 5082 MISLAM 2/1 Rp5.000 

96 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1 Rp- 

97 5076 KY. WAHYUDIN 2/1 Rp11.500 

98 5747 FAISAL 2/1 Rp10.000 

99 5734 NUR KHOLIS 2/1 Rp10.000 

100 5737 KATIRIN 2/1 Rp10.000 

101 SUYONO 2/1 Rp- 

102 MUNAWAROH 2/1 Rp- 

103 MUHAMAD FUAD 2/1 Rp- 

104 MUNTARI 2/1 Rp- 

105 ATMINAH 2/1 Rp- 

106 ARIFIN 2/1 Rp- 

107 FUAD 2/1 Rp- 

108 HERI 2/1 Rp- 

109 SUTOYO 2/1 Rp7.500 

110 GUNATUN 2/1 Rp- 

111 ENI AZIZAH 2/1 Rp5.000 

112 KUSTIYAH 2/1 Rp- 

113 MUSRI 2/1 Rp- 

114 TAMSIR 2/1 Rp15.000 

115 HARUDIN 2/1 Rp- 

116 6109 TOYO 01/02 Rp3.200 

117 6106 SIDIK 01/02 Rp- 

118 5692 RIYANTO 01/02 Rp- 

119 6114 HONIYAH 01/02 Rp- 

120 6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

121 6771 PARMIN 01/02 Rp- 

122 6069 SUNARI 01/02 Rp2.000 

123 6070 ROHMAT 01/02 Rp3.000 

124 6079 SLAMET 01/02 Rp2.000 

125 6081 KANTUN 01/02 Rp- 

126 6076 MAHYUN 01/02 Rp- 

127 6117 MAKSUM 01/02 Rp3.000 

128 6075 YAIDIN 01/02 Rp4.000 

129 6014 DANURI 01/02 Rp- 

130 6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp10.000 

131 6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp7.700 

132 6096 KASMADI 01/02 Rp8.100 

133 6116 SURIP R. 01/02 Rp3.500 

134 6080 PALAL 01/02 Rp3.000 

135 6073 SUBAGIYO 01/02 Rp- 

136 6072 EPANDI 01/02 Rp4.000 

137 6115 SENO 01/02 Rp2.000 

138 6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 

139 6098 SARI 01/02 Rp3.000 

140 6103 SURIP T. 01/02 Rp5.000 

141 6086 SIBON 01/02 Rp5.000 

142 6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp4.000 

143 6104 NGASIMIN 01/02 Rp4.000 

144 6113 SAMEDI 01/02 Rp4.000 

145 6094 SOFYAN HADI 01/02 Rp2.500 

146 6108 SUTRIS 01/02 Rp- 

147 6077 GIYO 01/02 Rp- 

148 6093 MULYONO 01/02 Rp- 

149 6112 ROSED 01/02 Rp2.500 

150 6102 SIDUL 01/02 Rp3.000 

151 6083 ROSITOH 01/02 Rp- 

152 MISATUN 01/02 Rp4.000 

153 JONARI 01/02 Rp5.000 

154 6082 JUPRI 01/02 Rp- 

155 5590 NIMIN 01/02 Rp5.000 

156 SUNDAR 01/02 Rp- 

157 5153 MISRO 01/02 Rp3.000 

158 SOREP SUN. 01/02 Rp- 

159 JUMANAH 01/02 Rp- 

160 5635 SARMINI 02/03 Rp5.000 

161 5625 NGASMIN 02/03 Rp5.000 

162 5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp5.000 

163 5548 NURYATI 02/03 Rp5.000 

164 5621 MULYONO 02/03 Rp- 

165 5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

166 5636 NUR ASIAH 02/03 Rp5.000 

167 5634 MAWARDI 02/03 Rp5.000 

168 5631 JUMANTO 02/03 Rp6.000 

169 5542 NGAHADI 02/03 Rp5.000 

170 5550 KISWATI 02/03 Rp4.000 

171 5630 INARSIH 02/03 Rp5.000 

172 5547 NURYOTO 02/03 Rp5.000 

173 5549 SURYONO 02/03 Rp5.000 

174 5754 KEMISEH 02/03 Rp5.000 

175 5543 MUJIONO 02/03 Rp5.000 

176 5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp7.500 

177 5628 SUGENG 02/03 Rp10.000 

178 5571 PURNOMO 02/03 Rp6.000 

179 5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 

180 5545 ROHMAT 02/03 Rp10.000 

181 5629 SURIP/TARIYAH 02/03 Rp- 

182 5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 

183 5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp- 

184 3190 EDI P 02/03 Rp5.000 

185 NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

186 5632 SUTRIYAH 02/03 Rp- 

187 AHMAD 02/03 Rp- 

188 JUPRI 02/03 Rp8.000 

189 SUPRI 02/03 Rp- 

190 5575 WAHYONO 01/03 Rp5.500 

191 5557 WAHID 01/03 Rp- 

192 5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

193 5565 MISTIYAH 01/03 Rp- 

194 5566 ISMANTO 01/03 Rp- 

195 5618 SAMARI 01/03 Rp- 

196 5553 JARIYAH 01/03 Rp3.000 

197 5622 SOARDI 01/03 Rp14.000 

198 5561 SARNO 01/03 Rp6.000 

199 5554 SUTARNO 01/03 Rp- 

200 5620 SUNARTI 01/03 Rp1.500 

201 5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp2.000 

202 5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

203 5616 SUTRIYO 01/03 Rp2.000 

204 5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 

205 5555 UMAROH 01/03 Rp5.000 

206 5559 SATRIAH 01/03 Rp4.000 

207 5615 BADARI 01/03 Rp- 

208 5617 SURYATI 01/03 Rp8.000 

209 5614 JUNARTI 01/03 Rp5.000 

210 5619 SAYATI 01/03 Rp3.000 

211 5560 MUHTADI 01/03 Rp5.500 

212 5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp11.000 

213 5564 SAMIAN 01/03 Rp- 

214 5551 SLAMET 01/03 Rp5.000 

215 5556 RUSIAH 01/03 Rp2.000 

216 5563 SUTRISNO 01/03 Rp7.500 

217 5562 SANURI 01/03 Rp- 

218 5568 SUYONO 01/03 Rp- 

219 5635 RUMAYATI 02/03 Rp3.000 

220 5625 YAYUK 02/03 Rp3.000 

221 DWIK 02/03 Rp2.000 

222 UMI AMINAH 01/04 Rp5.000 

223 HJ UMAROH 01/04 Rp6.000 

224 IMRONAH 01/04 Rp5.000 

225 HJ WATIAH 01/04 Rp10.000 

226 SU'ATUN 01/04 Rp4.000 

227 USWATUN 01/04 Rp5.000 

228 IMTICHANAH 01/04 Rp8.000 

229 CHOLIPAH 01/04 Rp4.000 

230 SAKDIYAH 01/04 Rp- 

231 AHYAUDIN 01/04 Rp- 

232 ISTIQOMAH 01/04 Rp3.000 

233 YANAH 01/04 Rp3.500 

234 SITI MUAWIYAH 01/04 Rp4.000 

235 SALAMAH 01/04 Rp5.000 

236 SURYATI 01/04 Rp5.000 

237 SAWOH 01/04 Rp3.000 

238 TURIYAM 01/04 Rp5.000 

239 ROKHIMAH 01/04 Rp3.000 

240 YUHRIYAH 01/04 Rp2.000 

241 SULTON 01/04 Rp- 

242 SITI SUNDARIYAH 01/04 Rp3.500 

243 TURIPAH 01/04 Rp3.000 

244 AINIYAH 01/04 Rp5.000 

245 SRIMANAH 01/04 Rp3.000 

246 TUMI 01/04 Rp- 

247 SULASTRI 01/04 Rp4.000 

248 SURIYAH 01/04 Rp- 

249 PONARI 01/04 Rp- 

250 YANTI 01/04 Rp4.000 

251 HAMDIYAH 01/04 Rp3.000 

252 SAHURI 01/04 Rp3.000 

253 MAIMUNAH 01/04 Rp5.000 

254 INAYATI 01/04 Rp5.000 

255 NUR HAVIA 01/04 Rp4.000 

256 HARTI 01/04 Rp3.000 

257 HJ SUTRIYAH 01/04 Rp3.000 

258 ENI HIDAYANTI 01/04 Rp- 

259 RUNTIAH 01/04 Rp4.000 

260 ROZIQIN 01/04 Rp- 

261 NUR AZIZAH 01/04 Rp4.000 

262 ROHMI 01/04 Rp3.000 

263 INDANAH 01/04 Rp4.000 

264 DARYUNI 01/04 Rp3.500 

265 MUAZIYAH 01/04 Rp- 

266 MUNAWAROH 01/04 Rp4.000 

267 NASEHAH 01/04 Rp4.000 

268 YATIN 01/04 Rp3.500 

269 MAFTUKHAH 01/04 Rp4.000 

270 SITI FARIDAH 01/04 Rp3.500 

271 SUSMIATI 01/04 Rp- 

272 PORWATI Rp3.500 

273 IMAMAH Rp5.000 

274 WINARTI Rp2.000 

275 911 MUHTADI 02/04 Rp- 

276 9249 KHOIRI 02/04 Rp5.000 

277 9320 TAMYIS 02/04 Rp- 

278 9331 UNTUNG 02/04 Rp5.000 

279 9252 AHMAD YASIR 02/04 Rp4.500 

280 9251 MUTAKIN 02/04 Rp3.000 

281 9315 TOHER 02/04 Rp5.000 

282 9309 ROSIDAH 02/04 Rp6.000 

283 9347 RIPATI 02/04 Rp5.000 

284 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04 Rp5.000 

285 9304 TAMRIM 02/04 Rp3.000 

286 9333 SULHANI 02/04 Rp2.000 

287 9312 SAPARI 02/04 Rp5.000 

288 9301 NUR ROHIM 02/04 Rp- 

289 9332 SAROH 02/04 Rp- 

290 9349 KHALIRI 02/04 Rp- 

291 9298 PATIHIN 02/04 Rp10.000 

292 9350 KHAMDAN 02/04 Rp- 

293 9316 AMANAH 02/04 Rp- 

294 9313 SOBIRIN 02/04 Rp6.000 

295 9291 SARATUN 02/04 Rp- 

296 9299 DIMYATI 02/04 Rp- 

297 9348 HANAPI 02/04 Rp- 

298 9300 NGATRIYAH 02/04 Rp- 

299 9355 MIATI 02/04 Rp- 

300 9306 TEGUH 02/04 Rp- 

301 9307 IRHAM 02/04 Rp- 

302 9314 TAUCHID 02/04 Rp- 

303 9302 KHUMAIDI 02/04 Rp- 

304 9246 KHASANI 02/04 Rp- 

305 9354 PATKHURI 02/04 Rp5.000 

306 9310 KHAMADIN 02/04 Rp- 

307 9317 AMINI 02/04 Rp7.000 

308 9258 TOHRI 02/04 Rp7.500 

309 9250 ROZIKIN 02/04 Rp5.000 

310 9356 SAYUDI 02/04 Rp- 

311 9308 BONAIM 02/04 Rp- 

312 9256 SARIYAH 02/04 Rp- 

313 9255 MANSUR 02/04 Rp- 

314 9245 ABDUL MANAF 02/04 Rp- 

315 9319 KHOTIJAH 02/04 Rp- 

316 9346 HALIMAH 02/04 Rp- 

317 9318 MOTORI 02/04 Rp- 

318 BENI LUKIYANTO 02/04 Rp- 

319 9303 NASIHIN 02/04 Rp- 

320 DIDIK 02/04 Rp5.000 

321 5148 SA’ADAH Rp- 

322 5579 NAZIAH Rp15.000 

323 SRIAH Rp- 

324 NANIK Rp- 

325 6612 SUPARMIN Rp5.000 

326 5052 KHUDAEFAH Rp- 

327 5592 SANNAH Rp- 

328 5755 SUTIAH Rp- 

329 5524 SAIDA Rp- 

330 5749 SOLIHIN Rp- 

331 5591 H. SUKATIB Rp7.000 

332 5745 RIYANTI Rp10.000 

333 5580 RIYAH Rp- 

334 5538 BAROKAH Rp- 

335 5146 MUSRIPAH Rp- 

336 5751 MUZAIYAH Rp- 

337 5605 SITI Rp5.000 

338 5747 JUARIYAH Rp5.000 

339 5752 SOFA Rp- 

340 5746 FATOYAH Rp5.000 

341 5610 SITI ANISAH Rp- 

342 5049 ROSI'AN Rp- 

343 5602 NGAMIRAH Rp- 

344 5609 SUTINAH Rp- 

345 5586 INDUN Rp- 

346 5537 WATINI Rp- 

347 5540 SITI UMAROH Rp- 

348 5149 MI'AH Rp6.000 

349 5606 TUROH Rp- 

350 5470 BUARTI Rp5.000 

351 6526 SUSANTI Rp5.000 

352 5530 RATIH Rp7.000 

353 UMUL F. Rp- 

354 SUSANTI B Rp10.000 

355 LIMUS Rp- 

356 MUNJIATUN


Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: