Laporan koin Nu Dlisen Maret I 2021No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

1 5057 MAKOM 1/1 Rp- 

2 5519 MUALIM 1/1 Rp5.000 

3 5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

4 5517 MUKIM 1/1 Rp2.000 

5 5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp5.000 

6 5053 RIANTO 1/1 Rp6.000 

7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

8 5518 SODIQ 1/1 Rp10.000 

9 5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

10 5523 ROSIDI 1/1 Rp2.000 

11 5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

12 5121 AMIN 1/1 Rp5.000 

13 5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

14 5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

15 5530 MUTIA 1/1 Rp5.000 

16 5529 RONI 1/1 Rp5.000 

17 5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp16.000 

18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 

19 5581 SU’UDI 1/1 Rp5.000 

20 5097 SAREP 1/1 Rp10.000 

21 5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

22 5133 NASIHAH 1/1 Rp5.000 

23 5080 KHUSNITA 1/1 Rp6.000 

24 5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

25 5135 HANIK 1/1 Rp10.000 

26 5105 IRHAM 1/1 Rp- 

27 5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

28 5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp6.000 

29 5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp5.000 

30 5111 RINA 1/1 Rp10.000 

31 5083 MUNIR 1/1 Rp- 

32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

33 UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

34 5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

35 5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

36 5112 KASRI 1/1 Rp5.000 

37 5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

38 5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

39 5422 YASIN 1/1 Rp- 

40 5094 HERAWATI 1/1 Rp9.000 

41 5108 AZZA 1/1 Rp10.000 

42 5125 HAIFA 1/1 Rp- 

43 5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

44 5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

45 5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

46 ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

47 RIMAH 1/1 Rp8.000 

48 5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

49 5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

50 5073 MUAMANAH 1/1 Rp- 

51 5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp15.000 

53 5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

54 KHOLIPAH 1/1 Rp- 

55 5118 LILIK 1/1 Rp- 

56 5489 DERTINAH 1/1 Rp- 

57 HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- 

58 ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

59 HJ. ROZIQOH 1/1 Rp20.000 

60 5148 SUGENG 1/1 Rp- 

61 JURI'AH 1/1 Rp- 

62 KUSARI 1/1 Rp- 

63 DUL KHAMID 1/1 Rp- 

64 GUS KHOZI 1/1 Rp- 

65 SITI ZUMROTUN 1/1 Rp10.000 

66 5101 YUHDI 4/1 Rp11.000 

67 5081 YAMAHSARI 4/1 Rp15.000 

68 5144 BONAWAR 4/1 Rp- 

69 5142 NEMA 4/1 Rp5.000 

70 5093 SAMSUDIN 4/1 Rp5.000 

71 5091 YAHYA 4/1 Rp5.000 

72 5139 SUKATRI 4/1 Rp- 

73 5486 KURDI 4/1 Rp- 

74 5483 SUMYATI 4/1 Rp5.000 

75 5488 SALMANAH 4/1 Rp5.000 

76 5528 SOLIYAH 4/1 Rp10.000 

77 5596 MUSLIMAH 4/1 Rp- 

78 5585 ROHANIYAH 4/1 Rp- 

79 5535 MUSYAROFAH 4/1 Rp6.000 

80 5598 TUGI 4/1 Rp- 

81 5607 ZAKIYAH 4/1 Rp- 

82 5748 MBAK MUNAH 4/1 Rp- 

83 5584 BADRIYAH 4/1 Rp4.500 

84 5578 YUSROFUL M 4/1 Rp10.000 

85 5536 HERMANTO 4/1 Rp- 

86 5588 MULASIN 4/1 Rp5.000 

87 5059 FAUZIYAH 4/1 Rp7.000 

88 5532 RUSDI 4/1 Rp- 

89 5003 NARIYAH 4/1 Rp- 

90 5587 SRIAMAH 4/1 Rp- 

91 5589 MUJANAH 4/1 Rp4.500 

92 5604 ROFIATUN 4/1 Rp- 

93 5140 MUSRIPAH 4/1 Rp5.000 

94 5597 RIANAH 4/1 Rp- 

95 5608 SUMIRAH 4/1 Rp5.000 

96 5055 SOMNYAK 4/1 Rp4.000 

97 TRI ROHMAH 4/1 Rp- 

98 5599 ALIYAH 4/1 Rp10.000 

99 5522 CASMIATI 4/1 Rp- 

100 5050 MUSRIYAH 4/1 Rp- 

101 5611 NAH 4/1 Rp- 

102 5151 NAIMAH 4/1 Rp7.000 

103 5527 SOFIYANTI 4/1 Rp- 

104 5735 YATI 4/1 Rp8.500 

105 5533 PUNIRAH 4/1 Rp- 

106 UNDIROH 4/1 Rp7.000 

107 KHORUN NISAK 4/1 Rp10.000 

108 TOHAR 4/1 Rp5.000 

109 ALFIYAH 4/1 Rp5.000 

110 6109 TOYO 01/02 Rp3.000 

111 6106 SIDIK 01/02 Rp5.000 

112 5692 RIYANTO 01/02 Rp5.000 

113 6114 HONIYAH 01/02 Rp- 

114 6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

115 6771 PARMIN 01/02 Rp2.500 

116 6069 SUNARI 01/02 Rp- 

117 6070 ROHMAT 01/02 Rp5.000 

118 6079 SLAMET 01/02 Rp- 

119 6081 KANTUN 01/02 Rp- 

120 6076 MAHYUN 01/02 Rp2.500 

121 6117 MAKSUM 01/02 Rp2.000 

122 6075 YAIDIN 01/02 Rp- 

123 6014 DANURI 01/02 Rp3.600 

124 6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp- 

125 6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp6.100 

126 6096 KASMADI 01/02 Rp7.500 

127 6116 SURIP R. 01/02 Rp3.000 

128 6080 PALAL 01/02 Rp- 

129 6073 SUBAGIYO 01/02 Rp- 

130 6072 EPANDI 01/02 Rp4.000 

131 6115 SENO 01/02 Rp4.000 

132 6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 

133 6098 SARI 01/02 Rp4.500 

134 6103 SURIP T. 01/02 Rp5.000 

135 6086 SIBON 01/02 Rp6.000 

136 6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp5.000 

137 6104 NGASIMIN 01/02 Rp5.000 

138 6113 SAMEDI 01/02 Rp5.000 

139 6094 SOFYAN HADI 01/02 Rp6.500 

140 6108 SUTRIS 01/02 Rp2.500 

141 6077 GIYO 01/02 Rp- 

142 6093 MULYONO 01/02 Rp- 

143 6112 ROSED 01/02 Rp5.000 

144 6102 SIDUL 01/02 Rp3.000 

145 6083 ROSITOH 01/02 Rp- 

146 MISATUN 01/02 Rp8.000 

147 JONARI 01/02 Rp6.000 

148 6082 JUPRI 01/02 Rp- 

149 5590 NIMIN 01/02 Rp5.000 

150 SUNDAR 01/02 Rp- 

151 5153 MISRO 01/02 Rp4.000 

152 SOREP SUN. 01/02 Rp- 

153 JUMANAH 01/02 Rp5.000 

154 Rt 01/02 Rp145.000 

155 6038 SOBIRIN 06/02 Rp2.000 

156 6002 BUHAYAT 06/02 Rp2.500 

157 5999 WINARNI 06/02 Rp2.500 

158 MIS MAH 06/02 Rp1.000 

159 SUYIKNO 06/02 Rp3.400 

160 MIRATUS 06/02 Rp- 

161 ROKHAM 06/02 Rp2.500 

162 SUGI 06/02 Rp- 

163 SUPI 06/02 Rp2.000 

164 MAHYUDI 06/02 Rp2.500 

165 WALUYO 06/02 Rp2.500 

166 ROHMAT 06/02 Rp- 

167 SURIP 06/02 Rp- 

168 SUBARI 06/02 Rp2.500 

169 SURIP 06/02 Rp2.500 

170 WINARSO 06/02 Rp3.200 

171 TUJAR 06/02 Rp- 

172 BAUL 06/02 Rp2.500 

173 IRFANDI 06/02 Rp9.200 

174 SALIMAH 06/02 Rp2.500 

175 SENIRAH 06/02 Rp2.500 

176 JUREM 06/02 Rp5.000 

177 SUNOTO 06/02 Rp- 

178 TEGUH 06/02 Rp- 

179 MITAM 06/02 Rp- 

180 SUNAR 06/02 Rp- 

181 AHMAD 06/02 Rp5.000 

182 SUYATI 06/02 Rp2.000 

183 PURYATI 06/02 Rp- 

184 SARKIYAH 06/02 Rp2.000 

185 SUKARDI 06/02 Rp- 

186 NIMAN 06/02 Rp2.500 

187 BANDI 06/02 Rp6.600 

188 NARTI 06/02 Rp- 

189 SUKONO 06/02 Rp2.000 

190 SENIMAH 06/02 Rp3.600 

191 KUSTIYAH 06/02 Rp5.000 

192 JUMARI 06/02 Rp- 

193 BASIR 06/02 Rp2.500 

194 TUKADI 06/02 Rp2.500 

195 TINTIN 06/02 Rp2.500 

196 MISTIYAH 06/02 Rp1.000 

197 TUKIMAN 06/02 Rp2.000 

198 WARNA 06/02 Rp5.000 

199 TIKNO 06/02 Rp- 

200 NGAKMI 06/02 Rp3.500 

201 MARDIYAH 06/02 Rp6.000 

202 YONO Rp- 

203 NGATIMIN Rp5.000 

204 SAIR Rp- 

205 NARI Rp2.500 

206 AMIN Rp2.500 

207 SARMI Rp1.000 

208 SUYIKNO Rp- 

209 SUNADI Rp2.500 

210 NGATMAN Rp- 

211 UNTUNG Rp2.500 

212 SUNAR Rp- 

213 SLAMET Rp1.000 

214 NARDI Rp2.500 

215 MULIHIN Rp- 

216 MIATI Rp- 

217 JURIYAH Rp- 

218 YITNO Rp- 

219 DIYAH Rp2.500 

220 5635 SARMINI 02/03 Rp5.000 

221 5625 NGASMIN 02/03 Rp3.000 

222 5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp- 

223 5548 NURYATI 02/03 Rp- 

224 5621 MULYONO 02/03 Rp5.000 

225 5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

226 5636 NUR ASIAH 02/03 Rp5.000 

227 5634 MAWARDI 02/03 Rp5.000 

228 5631 JUMANTO 02/03 Rp5.000 

229 5542 NGAHADI 02/03 Rp- 

230 5550 KISWATI 02/03 Rp5.000 

231 5630 INARSIH 02/03 Rp5.000 

232 5547 NURYOTO 02/03 Rp- 

233 5549 SURYONO 02/03 Rp5.000 

234 5754 KEMISEH 02/03 Rp7.000 

235 5543 MUJIONO 02/03 Rp5.000 

236 5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 

237 5628 SUGENG 02/03 Rp5.000 

238 5571 PURNOMO 02/03 Rp5.000 

239 5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 

240 5545 ROHMAT 02/03 Rp10.000 

241 5629 SURIP/TARIYAH 02/03 Rp- 

242 5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 

243 5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp10.000 

244 3190 EDI P 02/03 Rp- 

245 NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

246 5632 SUTRIYAH 02/03 Rp3.000 

247 AHMAD 02/03 Rp- 

248 JUPRI 02/03 Rp7.000 

249 SUPRI 02/03 Rp- 

250 5575 WAHYONO 01/03 Rp9.500 

251 5557 WAHID 01/03 Rp5.000 

252 5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

253 5565 MISTIYAH 01/03 Rp2.000 

254 5566 ISMANTO 01/03 Rp2.000 

255 5618 SAMARI 01/03 Rp- 

256 5553 JARIYAH 01/03 Rp5.000 

257 5622 SOARDI 01/03 Rp12.500 

258 5561 SARNO 01/03 Rp4.000 

259 5554 SUTARNO 01/03 Rp1.000 

260 5620 SUNARTI 01/03 Rp1.500 

261 5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 

262 5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

263 5616 SUTRIYO 01/03 Rp- 

264 5613 JUWAHIR 01/03 Rp4.000 

265 5555 UMAROH 01/03 Rp5.000 

266 5559 SATRIAH 01/03 Rp4.000 

267 5615 BADARI 01/03 Rp- 

268 5617 SURYATI 01/03 Rp10.000 

269 5614 JUNARTI 01/03 Rp5.000 

270 5619 SAYATI 01/03 Rp3.000 

271 5560 MUHTADI 01/03 Rp5.000 

272 5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp10.000 

273 5564 SAMIAN 01/03 Rp- 

274 5551 SLAMET 01/03 Rp5.000 

275 5556 RUSIAH 01/03 Rp- 

276 5563 SUTRISNO 01/03 Rp9.500 

277 5562 SANURI 01/03 Rp2.000 

278 5568 SUYONO 01/03 Rp5.000 

279 5635 RUMAYATI 02/03 Rp2.000 

280 5625 YAYUK 02/03 Rp3.000 

281 DWIK 02/03 Rp3.000 

282 UMI AMINAH 01/04 Rp- 

283 HJ UMAROH 01/04 Rp2.900 

284 IMRONAH 01/04 Rp4.000 

285 HJ WATIAH 01/04 Rp- 

286 SU'ATUN 01/04 Rp- 

287 USWATUN 01/04 Rp7.000 

288 IMTICHANAH 01/04 Rp5.000 

289 CHOLIPAH 01/04 Rp5.000 

290 SAKDIYAH 01/04 Rp- 

291 AHYAUDIN 01/04 Rp- 

292 ISTIQOMAH 01/04 Rp- 

293 YANAH 01/04 Rp- 

294 SITI MUAWIYAH 01/04 Rp5.000 

295 SALAMAH 01/04 Rp- 

296 SURYATI 01/04 Rp10.000 

297 SAWOH 01/04 Rp5.000 

298 TURIYAM 01/04 Rp4.000 

299 ROKHIMAH 01/04 Rp4.000 

300 YUHRIYAH 01/04 Rp4.000 

301 SULTON 01/04 Rp- 

302 SITI SUNDARIYAH 01/04 Rp- 

303 TURIPAH 01/04 Rp- 

304 AINIYAH 01/04 Rp4.000 

305 SRIMANAH 01/04 Rp3.000 

306 TUMI 01/04 Rp- 

307 SULASTRI 01/04 Rp- 

308 SURIYAH 01/04 Rp4.000 

309 PONARI 01/04 Rp2.000 

310 YANTI 01/04 Rp4.000 

311 HAMDIYAH 01/04 Rp4.000 

312 SAHURI 01/04 Rp- 

313 MAIMUNAH 01/04 Rp- 

314 INAYATI 01/04 Rp5.000 

315 NUR HAVIA 01/04 Rp14.000 

316 HARTI 01/04 Rp- 

317 HJ SUTRIYAH 01/04 Rp- 

318 ENI HIDAYANTI 01/04 Rp- 

319 RUNTIAH 01/04 Rp- 

320 ROZIQIN 01/04 Rp- 

321 NUR AZIZAH 01/04 Rp4.000 

322 ROHMI 01/04 Rp4.000 

323 INDANAH 01/04 Rp- 

324 DARYUNI 01/04 Rp4.000 

325 MUAZIYAH 01/04 Rp4.000 

326 MUNAWAROH 01/04 Rp8.000 

327 NASEHAH 01/04 Rp4.000 

328 YATIN 01/04 Rp4.000 

329 MAFTUKHAH 01/04 Rp- 

330 SITI FARIDAH 01/04 Rp- 

331 SUSMIATI 01/04 Rp- 

332 PORWATI Rp- 

333 IMAMAH Rp- 

334 WINARTI Rp- 

335 5148 SA’ADAH Rp5.000 

336 5579 NAZIAH Rp24.000 

337 SRIAH Rp10.000 

338 NANIK Rp- 

339 6612 SUPARMIN Rp- 

340 5052 KHUDAEFAH Rp- 

341 5592 SANNAH Rp- 

342 5755 SUTIAH Rp- 

343 5524 SAIDA Rp- 

344 5749 SOLIHIN Rp- 

345 5591 H. SUKATIB Rp10.000 

346 5745 RIYANTI Rp10.000 

347 5580 RIYAH Rp- 

348 5538 BAROKAH Rp10.000 

349 5146 MUSRIPAH Rp- 

350 5751 MUZAIYAH Rp- 

351 5605 SITI Rp5.000 

352 5747 JUARIYAH Rp5.000 

353 5752 SOFA Rp- 

354 5746 FATOYAH Rp10.000 

355 5610 SITI ANISAH Rp5.000 

356 5049 ROSI'AN Rp10.000 

357 5602 NGAMIRAH Rp10.000 

358 5609 SUTINAH Rp- 

359 5586 INDUN Rp- 

360 5537 WATINI Rp- 

361 5540 SITI UMAROH Rp10.000 

362 5149 MI'AH Rp- 

363 5606 TUROH Rp5.000 

364 5470 BUARTI Rp- 

365 6526 SUSANTI Rp- 

366 5530 RATIH Rp10.000 

367 UMUL F. Rp7.000 

368 SUSANTI B Rp10.000 

369 LIMUS Rp- 

370 MUNJIATUN Rp10.000 


Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: