Laporan Koin Nu Sukorejo Maret II 2021

 

No No. Toples Nama Alamat RT/RW infaq 

1 7465 FATIHATI 03/01 Rp3.500 

2 7991 MIRKOTUR ROHMAT 03/01 Rp3.500 

3 7978 NAHDIYAH 03/01 Rp5.000 

4 7986 SOLEKHATI 03/01 Rp6.300 

5 NUR I'ANAH 03/01 Rp- 

6 7441 RUROH 03/01 Rp- 

7 7467 SU'AMI 03/01 Rp- 

8 7438 ZAENAH 03/01 Rp2.500 

9 7466 SUHARTI 03/01 Rp- 

10 7479 SOPIYAH 03/01 Rp2.000 

11 7999 ENY 03/01 Rp2.000 

12 7486 TIKAYAH 03/01 Rp2.500 

13 7487 NUR IMAMAH 03/01 Rp2.500 

14 7995 HAMAMIDAH 03/01 Rp2.500 

15 7463 KHOTIJAH 03/01 Rp- 

16 7996 SRI REJEKI 03/01 Rp2.500 

17 7990 SOREP 03/01 Rp2.500 

18 7461 MARFU'AH 03/01 Rp2.500 

19 7979 FUTUKHIYAH 03/01 Rp- 

20 7489 ISMATUR 03/01 Rp2.500 

21 7492 NUR HANAH 03/01 Rp2.500 

22 7472 SUPRIYANTI 03/01 Rp- 

23 8000 MUNASIFAH 03/01 Rp10.200 

24 7947 MARWAH 03/01 Rp7.500 

25 7444 HARTI 03/01 Rp2.500 

26 7462 AVI A 03/01 Rp2.500 

27 7994 EKO 03/01 Rp3.000 

28 7980 SUMI'AH 03/01 Rp4.000 

29 7491 NUR SRIANAH 03/01 Rp- 

30 7981 ZUMAROH 03/01 Rp3.000 

31 7992 ISTIQOMAH 03/01 Rp- 

32 7982 SITI PORWAH 03/01 Rp3.000 

33 7447 FATONAH 03/01 Rp2.000 

34 7490 AVI B 03/01 Rp7.500 

35 7442 KOMAR 03/01 Rp2.500 

36 7471 ROTUL 03/01 Rp3.000 

37 7987 TIYAH 03/01 Rp5.000 

38 7983 UMUL 03/01 Rp7.500 

39 7989 URIFAH 03/01 Rp5.300 

40 7446 SUTARI 03/01 Rp5.800 

41 7985 ISTIQOMAH 03/01 Rp5.000 

42 7993 TARWIYAH 03/01 Rp4.300 

43 7977 PAHIR 03/01 Rp6.300 

44 7984 KHINDONAH 03/01 Rp7.000 

45 7437 NUR HIDAYAH 03/01 Rp2.500 

46 7998 NUR FAIDAH 03/01 Rp5.000 

47 7440 KUTSIYAH 03/01 Rp3.000 

48 7988 TARSO 03/01 Rp5.400 

49 7445 ZULEHO 03/01 Rp5.000 

50 7448 NUR JANAH 03/01 Rp2.500 

51 7443 NUR ENDAH 03/01 Rp2.500 

52 7468 ROHIM 03/01 Rp- 

53 PUJI 03/01 Rp- 

54 7712 AGUS SHOLEH 04/01 Rp- 

55 7724 ABDUL KHOLIQ 04/01 Rp6.000 

56 7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01 Rp5.000 

57 7722 M ANAS 04/01 Rp5.000 

58 7723 ABD MUFID 04/01 Rp5.000 

59 7721 UMANAP 04/01 Rp5.500 

60 7718 MUNAWAR 04/01 Rp- 

61 7503 PASOLI 04/01 Rp5.000 

62 7714 NUROHMAN 04/01 Rp15.500 

63 7703 ULINUHA 04/01 Rp10.000 

64 7717 ROHMAT 04/01 Rp4.000 

65 7713 NUR YATI 04/01 Rp- 

66 7702 MUNDHOAP 04/01 Rp5.000 

67 7710 SHOLIHIN 04/01 Rp- 

68 7709 H SLAMET 04/01 Rp- 

69 7711 NURUL AINI 04/01 Rp- 

70 7706 MASHURI 04/01 Rp3.000 

71 7684 AMAT ZAENI 04/01 Rp- 

72 7683 ABD MANAF 04/01 Rp- 

73 7705 NASOHA 04/01 Rp6.100 

74 7546 HARNO 04/01 Rp3.000 

75 7554 TAHMUDIN 04/01 Rp5.000 

76 7550 A MUTAMAKIM 04/01 Rp4.500 

77 7687 MUADIN 04/01 Rp- 

78 7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01 Rp- 

79 7708 YUSUP 04/01 Rp- 

80 7686 DHOPIRIN 04/01 Rp- 

81 7678 M HASAN 04/01 Rp- 

82 7682 ABU SAERI 04/01 Rp- 

83 7555 AGUS MUAFA 04/01 Rp12.000 

84 7530 BU MASLAKHAH 04/01 Rp10.000 

85 7707 MUSLIKHIN 04/01 Rp- 

86 7680 SAKDULLAH 04/01 Rp5.000 

87 7681 ROSIDAH 04/01 Rp5.000 

88 7685 MA'ID 04/01 Rp- 

89 7522 NASTAIN 04/01 Rp5.000 

90 7715 SAMSUDI 04/01 Rp4.000 

91 7720 WAHYUDIN 04/01 Rp5.000 

92 7547 ROZIKIN 04/01 Rp- 

93 7552 ABD LATIP 04/01 Rp- 

94 7549 MASTUR 04/01 Rp4.000 

95 7553 NUR HADI 04/01 Rp5.000 

96 7551 ALIMIN 04/01 Rp5.000 

97 7548 HAMDANAH 04/01 Rp2.000 

98 7523 NAHDUDIN 04/01 Rp4.700 

99 7524 DUROH 04/01 Rp7.200 

100 7528 TOHARI 04/01 Rp- 

101 7497 DURI 04/01 Rp6.000 

102 7508 SOPIYAN 04/01 Rp5.000 

103 7521 AMINUDIN 04/01 Rp5.000 

104 7531 JUMADI 04/01 Rp3.000 

105 7527 A MUHSIN 04/01 Rp4.000 

106 7500 ASRORI 04/01 Rp- 

107 7529 NASRUDIN 04/01 Rp4.000 

108 7525 SOBIRIN 04/01 Rp- 

109 7526 A KHAMID 04/01 Rp3.500 

110 7523 ALI MALIKI 04/01 Rp5.000 

111 7701 KOMARUDINN 04/01 Rp8.000 

112 KHUDAEFAH 04/01 Rp- 

113 7499 DASAAN 04/01 Rp- 

114 7716 MUSLIH 04/01 Rp5.000 

115 7704 ISMAIL 04/01 Rp- 

116 7679 ABU SAID 04/01 Rp- 

117 7677 MISKIYAH 04/01 Rp4.500 

118 7719 ZUHRI 04/01 Rp- 

119 7788 ZARKONI 04/01 Rp5.000 

120 7498 MAKMUN 04/01 Rp- 

121 7690 TURAH IANAH 06/01 Rp3.000 

122 7697 ROWIYAH 06/01 Rp7.700 

123 7695 ZAENATON 06/01 Rp3.000 

124 7698 KOMARIYAH 06/01 Rp5.000 

125 7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01 Rp4.000 

126 7758 KHOLIFAH 06/01 Rp4.000 

127 7696 KHUSUSIYAH 06/01 Rp7.400 

128 7502 FAIZIN 06/01 Rp6.500 

129 7749 ROJANAH 06/01 Rp- 

130 7506 KHOTIMAH  N 06/01 Rp5.000 

131 7787 NUR KHOMSAH 06/01 Rp10.000 

132 7533 ROHAH 06/01 Rp- 

133 7789 DINA 06/01 Rp5.300 

134 7794 ANAH 06/01 Rp5.000 

135 7537 ISTIHAROH 06/01 Rp5.000 

136 7796 SOLEHAH 06/01 Rp5.000 

137 7795 KODER / MUSYAROFAH 06/01 Rp5.400 

138 7504 NUR AROPAH 06/01 Rp- 

139 7505 SITI MURNI 06/01 Rp5.000 

140 7699 AMANAH 06/01 Rp- 

141 7700 TUTIANAH 06/01 Rp4.500 

142 7485 BADRIYAH 06/01 Rp4.000 

143 7692 KHOTIMAH  S 06/01 Rp4.000 

144 7689 PURNOMO / ALIYAH 06/01 Rp4.500 

145 7756 WARTINI 06/01 Rp6.800 

146 7755 MUSLIMAH 06/01 Rp- 

147 7694 HUNAINAH 06/01 Rp5.000 

148 7693 MUZAYANAH 06/01 Rp3.000 

149 7754 SAIDAH 06/01 Rp3.300 

150 7759 MURIPAH 06/01 Rp5.000 

151 7488 NOIMATON 06/01 Rp5.000 

152 7501 SARIATUN 06/01 Rp5.000 

153 7751 HAFIDHIN 06/01 Rp- 

154 7793 SUSILOWATI 06/01 Rp5.000 

155 7790 KHERIYAH 06/01 Rp4.000 

156 7788 AROPAH 06/01 Rp4.000 

157 7786 MUATI 06/01 Rp4.900 

158 7753 SARNO / PIKOH 06/01 Rp5.000 

159 7726 SOFIYAH 06/01 Rp10.000 

160 7750 YANTI 06/01 Rp11.600 

161 7792 ROFIATUN 06/01 Rp12.100 

162 7752 USWATUN HASANAH 06/01 Rp- 

163 7791 NAISAH 06/01 Rp2.000 

164 507 AHADAH 06/01 Rp5.000 

165 7760 MUAWANAH 06/01 Rp- 

166 7757 SAIMANAH 06/01 Rp2.500 

167 FINA Rp- 

168 WIKOYAH Rp5.000 

169 7457 SUMIATI 01/01 Rp5.000 

170 7460 ROMLAH 01/01 Rp5.000 

171 7459 SOPIYAH 01/01 Rp5.000 

172 7456 AROFAH 01/01 Rp- 

173 7782 SRI 01/01 Rp- 

174 HATI SETIAWATI 01/01 Rp5.000 

175 7455 UZLIFATUL JANAH 01/01 Rp2.000 

176 7784 SUREP 01/01 Rp2.000 

177 7454 MARWIYAH 01/01 Rp2.000 

178 7777 SARIPAH 01/01 Rp- 

179 7783 TINA 01/01 Rp4.000 

180 7781 ISAH 01/01 Rp4.000 

181 7778 ATIK 01/01 Rp3.000 

182 7779 YUNI 01/01 Rp- 

183 7776 WATI 01/01 Rp- 

184 7452 INDANAH 01/01 Rp4.000 

185 7780 ASIH 01/01 Rp5.000 

186 7773 PINTIYAH 01/01 Rp5.000 

187 7764 MUSRNIANA 01/01 Rp4.000 

188 7772 YANTI 01/01 Rp5.000 

189 7768 SAKDIYAH 01/01 Rp- 

190 7766 RUMINI 01/01 Rp4.000 

191 7767 ASPIYAH 01/01 Rp- 

192 7771 WININGSIH 01/01 Rp3.000 

193 7765 NUR AZIZAH 01/01 Rp6.000 

194 7770 JANATIN 01/01 Rp- 

195 7762 MANITI 01/01 Rp3.000 

196 8032 AZIZAH 01/01 Rp- 

197 7451 BU NARTI 01/01 Rp4.500 

198 7763 SA'ATI 01/01 Rp4.000 

199 7774 SIPON 01/01 Rp- 

200 7453 CASLIMAH 01/01 Rp5.000 

201 8031 MUDRIKAH 01/01 Rp3.000 

202 8030 KHOTIMAH 01/01 Rp3.000 

203 7449 MISTIATUN 01/01 Rp5.000 

204 8628 ISMANAH 01/01 Rp3.000 

205 8037 KOPIPAH 01/01 Rp2.000 

206 7450 KOIMAH 01/01 Rp5.000 

207 8026 NUR AROPAH 01/01 Rp9.000 

208 7496 NUR HAYATI 01/01 Rp3.000 

209 8025 DAIROH 01/01 Rp2.000 

210 8029 ROHANAH 01/01 Rp6.000 

211 8036 NURUL 01/01 Rp- 

212 7494 NASEHAH 01/01 Rp5.000 

213 7495 MARFUATUN 01/01 Rp2.000 

214 7493 MUTOHAROH 01/01 Rp5.000 

215 8033 IDA 01/01 Rp5.000 

216 8034 MISIMAH 01/01 Rp5.000 

217 7761 FIA 01/01 Rp- 

218 7769 KHORIROH 01/01 Rp5.000 

219 8035 NURYATIN 01/01 Rp- 

220 7775 BU BIDAN ANIS 01/01 Rp- 

221 YUNI

222 7729 AZIZAH 05/01 Rp5.000 

223 7734 CASWATI 05/01 Rp5.000 

224 7737 CASMI 05/01 Rp2.000 

225 728 MUNTAMAH 05/01 Rp3.000 

226 7543 FATIMAH 05/01 Rp5.000 

227 752 SITI ZAHRO 05/01 Rp3.000 

228 7735 SITI MALEKHA 05/01 Rp3.000 

229 7745 SITI AMINAH 05/01 Rp3.000 

230 7727 KHOFIYAH 05/01 Rp2.000 

231 7739 MAGHFIROH 05/01 Rp75.000 

232 7469 MUNJIYAH 05/01 Rp5.000 

233 7743 HJ. KHASANAH 05/01 Rp50.000 

234 7534 LAELAH 05/01 Rp5.000 

235 7730 ISWATUN KH 05/01 Rp5.000 

236 7733 SANATUN 05/01 Rp5.000 

237 7742 MIS'ID 05/01 Rp- 

238 7785 KIPTIYAH 05/01 Rp5.000 

239 9900 SOLEKHATI 05/01 Rp5.000 

240 7748 ULFA 05/01 Rp3.000 

241 9904 ANIS FARIDA 05/01 Rp5.000 

242 7747 ENDANG 05/01 Rp5.000 

243 7740 ROKHANAH 05/01 Rp3.000 

244 7736 NAPSIAH 05/01 Rp- 

245 7746 TATKIROH 05/01 Rp5.000 

246 9916 WASRI 05/01 Rp3.000 

247 9917 SAYATI 05/01 Rp5.000 

248 9914 NURROHMAN 05/01 Rp5.000 

249 9910 MUNAWAROH 05/01 Rp5.000 

250 9909 SAADAH 05/01 Rp5.000 

251 9899 ZAENAB 05/01 Rp- 

252 9911 SARYATI 05/01 Rp5.000 

253 9897 KHASANATUN 05/01 Rp5.000 

254 9906 MAHMUDAH 05/01 Rp- 

255 9903 NANDIROH 05/01 Rp- 

256 9902 ROMDHONAH 05/01 Rp- 

257 9907 BURYATI 05/01 Rp- 

258 7731 NASORI 05/01 Rp- 

259 9908 SODIKIN 05/01 Rp5.000 

260 7725 MUSRIAH 05/01 Rp- 

261 7464 MUKAROMAH 05/01 Rp- 

262 9919 NURAENAH 05/01 Rp- 

263 9920 KHOLISAH 05/01 Rp- 

264 9918 MUTRI 05/01 Rp- 

265 7536 RONDIYAH 05/01 Rp5.000 

266 7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01 Rp5.000 

267 7544 UMUL SOLEKHAH 05/01 Rp5.000 

268 9901 BANDIYAH 05/01 Rp3.000 

269 7541 ROKHIMAH 05/01 Rp5.000 

270 7538 NIKMATUL B 05/01 Rp5.000 

271 7535 NUHYIL FADHILAH 05/01 Rp- 

272 7540 SINTIYAH 05/01 Rp- 

273 7732 KHANAFI 05/01 Rp- 

274 7741 SITI KODRIYAH 05/01 Rp- 

275 7744 NASEKHAH 05/01 Rp- 

276 9898 MUNTIYEM 05/01 Rp- 

277 9915 SOREP  M 05/01 Rp- 

278 9912 KHOLIP 05/01 Rp3.000 

279 9913 SUTIAH 05/01 Rp2.000 

280 9905 DWI SRIWIJAYANTI 05/01 Rp2.000 

281 7738 YOHAN 05/01 Rp- 

282 RIYANTO Rp- 

283 WINARTI Rp- 

284 MUSLEKHAH Rp- 

285 MURIDIN Rp- 

286 WINARTI Rp- 

287 MUBAROK Rp- 

288 MUREP Rp- 

289 ANAH 02/01 Rp- 

290 8024 AMBAR 02/01 Rp3.000 

291 7513 ADMINAH 02/01 Rp- 

292 7479 ALPIYAH 02/01 Rp- 

293 8003 NGAHATUN 02/01 Rp- 

294 8018 YAIMAH 02/01 Rp- 

295 7516 NUR AINIYAH 02/01 Rp- 

296 8021 SALAMAH 02/01 Rp- 

297 8007 PUJI 02/01 Rp- 

298 8001 MALEKHAH 02/01 Rp- 

299 7520 BIYATI 02/01 Rp- 

300 8004 ISFAIYAH 02/01 Rp4.000 

301 7482 YAMRONI 02/01 Rp13.000 

302 7509 IDAH 02/01 Rp10.000 

303 8009 NGAHATI 02/01 Rp10.000 

304 8022 MUPIDAH 02/01 Rp5.000 

305 8005 NUR APIYAH 02/01 Rp5.000 

306 8020 WATIAH 02/01 Rp3.000 

307 8012 SARITI 02/01 Rp3.000 

308 8015 KHIKMAH 02/01 Rp5.000 

309 ULFA 02/01 Rp5.000 

310 8023 ISTIANAH 02/01 Rp4.000 

311 7511 MUSTIANAH 02/01 Rp6.000 

312 GHOZALI 02/01 Rp- 

313 7510 TO'I 02/01 Rp- 

314 7475 UMAYAH 02/01 Rp- 

315 8016 SAIDAH 02/01 Rp5.000 

316 8008 MUNDASAH 02/01 Rp5.000 

317 8006 MISRIYAH 02/01 Rp5.000 

318 UTIN 02/01 Rp- 

319 7476 RIBUT 02/01 Rp- 

320 7518 KHURIl 02/01 Rp- 

321 7844 SOREP/UMI HANIK 02/01 Rp- 

322 8019 PARIDAH 02/01 Rp- 

323 8014 MASUDAH 02/01 Rp- 

324 7481 KARTIYAH 02/01 Rp- 

325 7480 MUSYRIATUN 02/01 Rp- 

326 8010 RATNA 02/01 Rp- 

327 7519 DAYAH 02/01 Rp5.000 

328 KHAPSOH 02/01 Rp5.000 

329 8013 ISTIKOMAH 02/01 Rp5.000 

330 7482 WITRI 02/01 Rp5.000 

331 7478 KARYANAH 02/01 Rp5.000 

332 7515 MUSLEKHAN 02/01 Rp5.000 

333 7477 UMYANAH 02/01 Rp5.000 

334 7474 NIAH 02/01 Rp5.000 

335 285 LINTANG 02/01 Rp10.000 

336 SIHIN Rp- 

337 ROJANAH Rp- 

338 SOPI Rp- 

339 JUMAT KLIWON Rp35.500 

340 DONASI Rp- 

341 NURUL Rp5.000 

342 JUMAT WAGE Rp30.000 

343 350 ZAENUDIN 05/02 Rp5.000 

344 305 NURHOZIN 05/02 Rp2.000 

345 347 AFIF FUDIN 05/02 Rp5.000 

346 300 NASIHIN 05/02 Rp3.000 

347 297 AMINNUDI 05/02 Rp5.000 

348 348 SOBIRIN 05/02 Rp2.000 

349 342 AGUS MAFTUHIN 05/02 Rp- 

350 351 MA'IL A 05/02 Rp5.000 

351 358 SUPARMAN 05/02 Rp5.000 

352 310 MAHMUDI 05/02 Rp4.000 

353 293 KHAIRUDIN 05/02 Rp7.000 

354 311 BAKER 05/02 Rp- 

355 352 MASTOR 05/02 Rp5.000 

356 341 MUANNAH 05/02 Rp5.000 

357 SAKRONI 05/02 Rp2.000 

358 337 ABDUL MUNIR 05/02 Rp5.000 

359 349 MARIZAT 05/02 Rp3.000 

360 296 GOZALI 05/02 Rp4.000 

361 355 SOLIHIN 05/02 Rp- 

362 356 AGUS MANGSUR 05/02 Rp5.000 

363 308 ROMADHON 05/02 Rp5.000 

364 344 KUAT 05/02 Rp10.000 

365 295 KUSAINI 05/02 Rp5.000 

366 354 KODER 05/02 Rp2.000 

367 312 MARYATI 05/02 Rp5.000 

368 399 KHOLIPAH 05/02 Rp5.000 

369 303 NGAHADUN 05/02 Rp2.000 

370 340 MA'IL S 05/02 Rp2.000 

371 291 ROZIKIN 05/02 Rp- 

372 360 MUJI 05/02 Rp2.000 

373 346 PANDOLI 05/02 Rp4.000 

374 338 KISROWIYAH 05/02 Rp2.000 

375 294 AS'ARI 05/02 Rp- 

376 345 KHONITIN 05/02 Rp3.000 

377 292 NUR KHAFIDIN 05/02 Rp- 

378 298 TAHMID 05/02 Rp10.000 

379 357 BISRI 05/02 Rp2.000 

380 289 SYAFI'I 05/02 Rp- 

381 359 NUR KHOLIK 05/02 Rp3.000 

382 307 BOHARI 05/02 Rp5.000 

383 302 ABDUL MANAP 05/02 Rp2.000 

384 290 ROZAK 05/02 Rp3.000 

385 301 SOREPTO 05/02 Rp- 

386 339 BUDEN 05/02 Rp- 

387 306 ISA ANSORI 05/02 Rp5.000 

388 LIDIN 05/02 Rp3.000 

389 MUSLIMIN 05/02 Rp2.000 

390 343 ENDAH 05/02 Rp2.000 

391 SORI 05/02 Rp- 

392 MOSLEHAN 05/02 Rp- 

393 NUR HAZATUN Rp- 

394 176 TUGIRI 01/02 Rp- 

395 170 SUMARI 01/02 Rp5.000 

396 169 DANURI 01/02 Rp2.000 

397 171 SUTRISNO 01/02 Rp- 

398 174 NARIYO 01/02 Rp10.100 

399 173 NUR  ROKHIM 01/02 Rp- 

400 177 NUR  FATONI 01/02 Rp7.000 

401 259 SA’EH 01/02 Rp3.400 

402 175 SHOLIKHIN 01/02 Rp13.300 

403 172 SUPRIYANTO 01/02 Rp- 

404 180 SLAMET ISKANDAR 01/02 Rp- 

405 179 MURSIDIN 01/02 Rp- 

406 178 SUBARI 01/02 Rp21.000 

407 166 RIYANTO 01/02 Rp- 

408 168 BONTARI 01/02 Rp- 

409 158 NGATINI 01/02 Rp- 

410 164 AHMAD BAROKAH 01/02 Rp5.000 

411 157 NUR  KHOLIS 01/02 Rp5.000 

412 159 BUDIONO 01/02 Rp- 

413 167 ASRO HARSIH 01/02 Rp- 

414 160 DA’AN 01/02 Rp- 

415 163 SLAMET (NIAH) 01/02 Rp58.300 

416 162 NUR  AMIN 01/02 Rp121.700 

417 161 PURWATI 01/02 Rp5.000 

418 255 ABRORI 01/02 Rp5.000 

419 263 BADRIYAH 01/02 Rp- 

420 262 SARIATI 01/02 Rp- 

421 241 ABDUL WAHID 01/02 Rp10.000 

422 319 MUNDOR 01/02 Rp5.000 

423 258 A.SAKUR 01/02 Rp5.400 

424 161 MANISAH 01/02 Rp- 

425 287 SUTINI 01/02 Rp5.000 

426 277 MINDO 01/02 Rp- 

427 278 MUNTA 01/02 Rp- 

428 284 AMIN SUBKHAN 01/02 Rp5.000 

429 288 SO'IMAH 01/02 Rp- 

430 280 BASIR 01/02 Rp150.000 

431 279 ANDI 01/02 Rp7.500 

432 9452 HARNO 01/02 Rp4.000 

433 315 NUR ROZIQIN 02/02 Rp15.000 

434 317 ABDUL HADI 02/02 Rp10.000 

435 321 MUJAHIDIN 02/02 Rp4.400 

436 327 WAHYUDIN 02/02 Rp6.000 

437 323 NUR AFANDI 02/02 Rp12.700 

438 318 MUNDAKIR 02/02 Rp5.500 

439 316 SUYUTI 02/02 Rp20.000 

440 313 MUKMININ 02/02 Rp5.000 

441 245 H. TAHRIR 02/02 Rp8.000 

442 322 SUKINAH 02/02 Rp- 

443 326 ABDUL MUKTI 02/02 Rp5.000 

444 330 SUWARDI 02/02 Rp7.100 

445 325 AMINUDIN 02/02 Rp5.000 

446 329 MU’ATIB 02/02 Rp10.000 

447 332 MAWARDI 02/02 Rp5.000 

448 336 MAHMUDI 02/02 Rp5.000 

449 334 SAMSUDIN 02/02 Rp- 

450 328 SHOLIKHIN 02/02 Rp5.000 

451 335 SUROSO 02/02 Rp5.000 

452 333 MUHTAROM 02/02 Rp12.900 

453 331 NUR KHASANI 02/02 Rp11.000 

454 251 UHAIRIYAH 02/02 Rp35.000 

455 243 MAHFUD 02/02 Rp10.000 

456 242 SODIQIN 02/02 Rp- 

457 246 LUKMAN ARIF 02/02 Rp7.000 

458 244 NASORI 02/02 Rp- 

459 252 BISRI 02/02 Rp8.400 

460 247 JAMBURI 02/02 Rp- 

461 324 SISWOYO 02/02 Rp5.000 

462 249 NANDHIN 02/02 Rp- 

463 254 NASRUDIN 02/02 Rp5.000 

464 260 SA’RONI 02/02 Rp- 

465 257 SA’UMI 02/02 Rp- 

466 314 MASROH 02/02 Rp10.000 

467 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02 Rp10.000 

468 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02 Rp14.800 

469 256 MURTADHO 02/02 Rp- 

470 264 SARNITI 02/02 Rp- 

471 273 MUJIYAT 02/02 Rp27.700 

472 265 SISWANTO 02/02 Rp5.000 

473 266 HARTANI 02/02 Rp- 

474 KHOLIL 02/02 Rp- 

475 274 SAHARI 02/02 Rp5.000 

476 208 PAHIR 03/02 Rp5.000 

477 216 PARNI 03/02 Rp- 

478 213 BONALEM 03/02 Rp5.500 

479 211 ZAMRONI 03/02 Rp- 

480 206 NUR KHAMID 03/02 Rp5.000 

481 210 GUNTORO 03/02 Rp- 

482 224 SHOLEHAH MU'ATIP 03/02 Rp6.500 

483 217 ABRORI 03/02 Rp- 

484 225 MARDIYAH 03/02 Rp3.000 

485 223 SYAHID 03/02 Rp10.000 

486 221 KASMAD 03/02 Rp5.000 

487 226 ERFAN 03/02 Rp8.100 

488 222 A.MANAF 03/02 Rp10.000 

489 228 FAHRUDIN 03/02 Rp61.200 

490 220 A.SHOFA 03/02 Rp5.000 

491 227 MASHITOH 03/02 Rp10.000 

492 210 NGADI 03/02 Rp- 

493 214 KHOIRUDIN 03/02 Rp5.000 

494 215 BASYARI 03/02 Rp5.000 

495 209 SHOBIRIN 03/02 Rp- 

496 207 A.ROHMAN 03/02 Rp- 

497 205 THOHAR 03/02 Rp10.000 

498 219 A.JALIL 03/02 Rp- 

499 218 SAMSUDIN 03/02 Rp38.000 

500 193 IHWAN 03/02 Rp- 

501 149 HANAFI 03/02 Rp10.000 

502 197 ROMADHON 03/02 Rp10.000 

503 147 MUHAIMIN 03/02 Rp10.000 

504 196 NUR ROHIM 03/02 Rp5.000 

505 153 YOHI SONURO 03/02 Rp5.000 

506 150 KIP YANTO 03/02 Rp5.000 

507 156 NUR HOZIN 03/02 Rp- 

508 199 TAHMUDI 03/02 Rp5.000 

509 198 SHOLIKHAH MU'ADIM 03/02 Rp- 

510 202 NUR KHOLIS 03/02 Rp10.000 

511 195 ZAENAL ABIDIN 03/02 Rp5.000 

512 201 KHUMAEDI 03/02 Rp10.000 

513 203 SUBAIDI 03/02 Rp- 

514 194 ALI MUJIB 03/02 Rp15.000 

515 200 BAHRUL ULUM 03/02 Rp30.700 

516 204 BADRUDIN 03/02 Rp10.000 

517 145 WAHYUDI 03/02 Rp- 

518 137 H.MUSLIKHUN 04/02 Rp10.000 

519 133 ROFI’I 04/02 Rp4.500 

520 135 SOBRI 04/02 Rp7.700 

521 141 H.SA’AT 04/02 Rp- 

522 138 MASUDAH 04/02 Rp- 

523 134 FAHULUDIN 04/02 Rp- 

524 36 MUSTAQIM 04/02 Rp7.000 

525 182 MUJAHIDIN 04/02 Rp15.500 

526 184 MUSBIHIN 04/02 Rp5.000 

527 248 A.SYAFIK 04/02 Rp10.000 

528 190 KUWAT SYAFI’I 04/02 Rp- 

529 185 ALI FUDIN 04/02 Rp7.000 

530 188 LUKMAN KHAKIM 04/02 Rp- 

531 250 SAEFUDIN 04/02 Rp3.200 

532 191 SUNDAKIR 04/02 Rp- 

533 186 MUNTARNI 04/02 Rp- 

534 192 SAERI 04/02 Rp- 

535 181 SA’ID 04/02 Rp8.900 

536 183 NUR RODIN 04/02 Rp5.600 

537 139 FATIHIN 04/02 Rp- 

538 140 NUR KHOLISIN 04/02 Rp10.000 

539 143 BAREROH 04/02 Rp- 

540 187 NUR YASIN 04/02 Rp- 

541 189 A.HADI 04/02 Rp9.200 

542 144 TUJIYAH 04/02 Rp- 

543 142 FITA M. 04/02 Rp- 

544 132 JUM'IYAH 04/02 Rp5.000 

545 231 AMIN SAKAJI 04/02 Rp5.000 

546 237 ROHMADI 04/02 Rp5.000 

547 121 BONASIR 04/02 Rp- 

548 130 ABDUL BASIT 04/02 Rp- 

549 126 SUMARI 04/02 Rp5.000 

550 229 ILYAS 04/02 Rp6.700 

551 234 DIYONO 04/02 Rp5.000 

552 235 SUMYATI 04/02 Rp- 

553 239 UNTUNG JARI 04/02 Rp5.000 

554 238 BOHAI ROMI 04/02 Rp- 

555 129 SUGKOWO 04/02 Rp5.000 

556 127 AMIN NASIR 04/02 Rp- 

557 232 SODIQIN 04/02 Rp- 

558 128 SANTOSO 04/02 Rp- 

559 131 SUKRON 04/02 Rp6.700 

560 123 SEHA BUDIN 04/02 Rp- 

561 122 ROSIDIN 04/02 Rp5.000 

562 236 MASRUHiN 04/02 Rp- 

563 124 DARWATI 04/02 Rp5.000 

564 240 TAMPISAH 04/02 Rp- 

565 271 SHOLIHIN (IM) 04/02 Rp5.000 


Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: