Laporan koin Nu Dlisen April I 2021


 No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 
1 5057 MAKOM 1/1 Rp- 
2 5519 MUALIM 1/1 Rp- 
3 5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 
4 5517 MUKIM 1/1 Rp9.000 
5 5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp5.000 
6 5053 RIANTO 1/1 Rp5.000 
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp5.000 
8 5518 SODIQ 1/1 Rp5.000 
9 5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 
10 5523 ROSIDI 1/1 Rp- 
11 5520 MUJIATI 1/1 Rp- 
12 5121 AMIN 1/1 Rp- 
13 5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 
14 5051 MISTIAH 1/1 Rp- 
15 5530 MUTIA 1/1 Rp- 
16 5529 RONI 1/1 Rp- 
17 5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp- 
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 
19 5581 SU’UDI 1/1 Rp5.000 
20 5097 SAREP 1/1 Rp5.000 
21 5104 MAR’ATUN 1/1 Rp500 
22 5133 NASIHAH 1/1 Rp- 
23 5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 
24 5141 ZAINAB 1/1 Rp- 
25 5135 HANIK 1/1 Rp10.000 
26 5105 IRHAM 1/1 Rp- 
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp- 
29 5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp- 
30 5111 RINA 1/1 Rp10.000 
31 5083 MUNIR 1/1 Rp- 
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 
33 UMI HASANAH 1/1 Rp- 
34 5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp20.000 
35 5085 FATIMAH 1/1 Rp- 
36 5112 KASRI 1/1 Rp- 
37 5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 
38 5086 SAPUAN 1/1 Rp- 
39 5422 YASIN 1/1 Rp- 
40 5094 HERAWATI 1/1 Rp- 
41 5108 AZZA 1/1 Rp- 
42 5125 HAIFA 1/1 Rp- 
43 5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 
44 5594 JURI'AH 1/1 Rp- 
45 5601 SYAKUR 1/1 Rp10.000 
46 ISTIQOMAH 1/1 Rp4.000 
47 RIMAH 1/1 Rp5.000 
48 5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 
49 5134 MAHYUM 1/1 Rp- 
50 5073 MUAMANAH 1/1 Rp- 
51 5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 
53 5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 
54 KHOLIPAH 1/1 Rp- 
55 5118 LILIK 1/1 Rp- 
56 5489 DERTINAH 1/1 Rp- 
57 HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- 
58 ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 
59 HJ. ROZIQOH 1/1 Rp- 
60 5148 SUGENG 1/1 Rp3.000 
61 JURI'AH 1/1 Rp- 
62 KUSARI 1/1 Rp10.000 
63 DUL KHAMID 1/1 Rp- 
64 GUS KHOZI 1/1 Rp- 
65 SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 
66 SANAH Rp15.000 
67 5101 YUHDI 4/1 Rp6.000 
68 5081 YAMAHSARI 4/1 Rp5.000 
69 5144 BONAWAR 4/1 Rp2.000 
70 5142 NEMA 4/1 Rp3.000 
71 5093 SAMSUDIN 4/1 Rp2.000 
72 5091 YAHYA 4/1 Rp2.000 
73 5139 SUKATRI 4/1 Rp- 
74 5486 KURDI 4/1 Rp5.000 
75 5483 SUMYATI 4/1 Rp- 
76 5488 SALMANAH 4/1 Rp3.000 
77 5528 SOLIYAH 4/1 Rp5.000 
78 5596 MUSLIMAH 4/1 Rp3.000 
79 5585 ROHANIYAH 4/1 Rp3.000 
80 5535 MUSYAROFAH 4/1 Rp2.000 
81 5598 TUGI 4/1 Rp3.000 
82 5607 ZAKIYAH 4/1 Rp5.000 
83 5748 MBAK MUNAH 4/1 Rp- 
84 5584 BADRIYAH 4/1 Rp- 
85 5578 YUSROFUL M 4/1 Rp- 
86 5536 HERMANTO 4/1 Rp- 
87 5588 MULASIN 4/1 Rp2.000 
88 5059 FAUZIYAH 4/1 Rp5.000 
89 5532 RUSDI 4/1 Rp- 
90 5003 NARIYAH 4/1 Rp- 
91 5587 SRIAMAH 4/1 Rp- 
92 5589 MUJANAH 4/1 Rp3.500 
93 5604 ROFIATUN 4/1 Rp- 
94 5140 MUSRIPAH 4/1 Rp- 
95 5597 RIANAH 4/1 Rp- 
96 5608 SUMIRAH 4/1 Rp5.000 
97 5055 SOMNYAK 4/1 Rp10.000 
98 TRI ROHMAH 4/1 Rp- 
99 5599 ALIYAH 4/1 Rp- 
100 5522 CASMIATI 4/1 Rp5.000 
101 5050 MUSRIYAH 4/1 Rp5.000 
102 5611 NAH 4/1 Rp5.000 
103 5151 NAIMAH 4/1 Rp4.000 
104 5527 SOFIYANTI 4/1 Rp- 
105 5735 YATI 4/1 Rp6.000 
106 5533 PUNIRAH 4/1 Rp- 
107 UNDIROH 4/1 Rp3.000 
108 KHORUN NISAK 4/1 Rp5.000 
109 TOHAR 4/1 Rp- 
110 ALFIYAH 4/1 Rp2.000 
111 6109 TOYO 01/02 Rp2.000 
112 6106 SIDIK 01/02 Rp4.000 
113 5692 RIYANTO 01/02 Rp4.000 
114 6114 HONIYAH 01/02 Rp2.000 
115 6105 KESWANTO 01/02 Rp3.000 
116 6771 PARMIN 01/02 Rp2.000 
117 6069 SUNARI 01/02 Rp- 
118 6070 ROHMAT 01/02 Rp4.000 
119 6079 SLAMET 01/02 Rp- 
120 6081 KANTUN 01/02 Rp- 
121 6076 MAHYUN 01/02 Rp3.000 
122 6117 MAKSUM 01/02 Rp3.000 
123 6075 YAIDIN 01/02 Rp5.000 
124 6014 DANURI 01/02 Rp- 
125 6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp10.000 
126 6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp6.000 
127 6096 KASMADI 01/02 Rp7.500 
128 6116 SURIP R. 01/02 Rp3.000 
129 6080 PALAL 01/02 Rp2.000 
130 6073 SUBAGIYO 01/02 Rp5.000 
131 6072 EPANDI 01/02 Rp4.000 
132 6115 SENO 01/02 Rp2.000 
133 6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 
134 6098 SARI 01/02 Rp2.000 
135 6103 SURIP T. 01/02 Rp5.000 
136 6086 SIBON 01/02 Rp5.000 
137 6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp4.000 
138 6104 NGASIMIN 01/02 Rp2.000 
139 6113 SAMEDI 01/02 Rp3.000 
140 6094 SOFYAN HADI 01/02 Rp- 
141 6108 SUTRIS 01/02 Rp3.000 
142 6077 GIYO 01/02 Rp- 
143 6093 MULYONO 01/02 Rp- 
144 6112 ROSED 01/02 Rp4.000 
145 6102 SIDUL 01/02 Rp4.000 
146 6083 ROSITOH 01/02 Rp- 
147 MISATUN 01/02 Rp5.000 
148 JONARI 01/02 Rp5.000 
149 6082 JUPRI 01/02 Rp- 
150 5590 NIMIN 01/02 Rp5.000 
151 SUNDAR 01/02 Rp- 
152 5153 MISRO 01/02 Rp3.000 
153 SOREP SUN. 01/02 Rp3.000 
154 JUMANAH 01/02 Rp3.000 
155 5635 SARMINI 02/03 Rp3.000 
156 5625 NGASMIN 02/03 Rp3.000 
157 5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp3.000 
158 5548 NURYATI 02/03 Rp3.000 
159 5621 MULYONO 02/03 Rp3.000 
160 5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 
161 5636 NUR ASIAH 02/03 Rp3.000 
162 5634 MAWARDI 02/03 Rp3.000 
163 5631 JUMANTO 02/03 Rp5.000 
164 5542 NGAHADI 02/03 Rp3.000 
165 5550 KISWATI 02/03 Rp3.000 
166 5630 INARSIH 02/03 Rp5.000 
167 5547 NURYOTO 02/03 Rp- 
168 5549 SURYONO 02/03 Rp3.000 
169 5754 KEMISEH 02/03 Rp8.000 
170 5543 MUJIONO 02/03 Rp8.000 
171 5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 
172 5628 SUGENG 02/03 Rp7.000 
173 5571 PURNOMO 02/03 Rp5.500 
174 5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 
175 5545 ROHMAT 02/03 Rp10.000 
176 5629 SURIP/TARIYAH 02/03 Rp- 
177 5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 
178 5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp- 
179 3190 EDI P 02/03 Rp3.000 
180 NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 
181 5632 SUTRIYAH 02/03 Rp- 
182 AHMAD 02/03 Rp- 
183 JUPRI 02/03 Rp5.500 
184 SUPRI 02/03 Rp- 
185 5575 WAHYONO 01/03 Rp8.000 
186 5557 WAHID 01/03 Rp- 
187 5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 
188 5565 MISTIYAH 01/03 Rp- 
189 5566 ISMANTO 01/03 Rp1.500 
190 5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 
191 5553 JARIYAH 01/03 Rp3.000 
192 5622 SOARDI 01/03 Rp9.000 
193 5561 SARNO 01/03 Rp5.000 
194 5554 SUTARNO 01/03 Rp4.000 
195 5620 SUNARTI 01/03 Rp2.500 
196 5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp2.000 
197 5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 
198 5616 SUTRIYO 01/03 Rp2.500 
199 5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 
200 5555 UMAROH 01/03 Rp- 
201 5559 SATRIAH 01/03 Rp- 
202 5615 BADARI 01/03 Rp- 
203 5617 SURYATI 01/03 Rp16.500 
204 5614 JUNARTI 01/03 Rp- 
205 5619 SAYATI 01/03 Rp3.000 
206 5560 MUHTADI 01/03 Rp4.000 
207 5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp7.000 
208 5564 SAMIAN 01/03 Rp- 
209 5551 SLAMET 01/03 Rp- 
210 5556 RUSIAH 01/03 Rp2.000 
211 5563 SUTRISNO 01/03 Rp7.500 
212 5562 SANURI 01/03 Rp3.000 
213 5568 SUYONO 01/03 Rp- 
214 5635 RUMAYATI 02/03 Rp2.500 
215 5625 YAYUK 02/03 Rp3.000 
216 DWIK 02/03 Rp- 
217 5148 SA’ADAH Rp- 
218 5579 NAZIAH Rp25.000 
219 SRIAH Rp- 
220 NANIK Rp10.000 
221 6612 SUPARMIN Rp12.500 
222 5052 KHUDAEFAH Rp- 
223 5592 SANNAH Rp- 
224 5755 SUTIAH Rp- 
225 5524 SAIDA Rp- 
226 5749 SOLIHIN Rp- 
227 5591 H. SUKATIB Rp10.000 
228 5745 RIYANTI Rp5.000 
229 5580 RIYAH Rp5.000 
230 5538 BAROKAH Rp- 
231 5146 MUSRIPAH Rp- 
232 5751 MUZAIYAH Rp- 
233 5605 SITI Rp5.000 
234 5747 JUARIYAH Rp- 
235 5752 SOFA Rp5.000 
236 5746 FATOYAH Rp- 
237 5610 SITI ANISAH Rp- 
238 5049 ROSI'AN Rp10.000 
239 5602 NGAMIRAH Rp- 
240 5609 SUTINAH Rp- 
241 5586 INDUN Rp- 
242 5537 WATINI Rp- 
243 5540 SITI UMAROH Rp- 
244 5149 MI'AH Rp- 
245 5606 TUROH Rp- 
246 5470 BUARTI Rp- 
247 6526 SUSANTI Rp12.500 
248 5530 RATIH Rp10.000 
249 UMUL F. Rp5.000 
250 SUSANTI B Rp8.000 
251 LIMUS Rp- 
252 MUNJIATUN Rp10.000 

Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: