Laporan Koin Nu Dlisen April II 2021


 No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

1 5057 MAKOM 1/1 Rp5.000 

2 5519 MUALIM 1/1 Rp- 

3 5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

4 5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5 5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp- 

6 5053 RIANTO 1/1 Rp5.000 

7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

8 5518 SODIQ 1/1 Rp- 

9 5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

10 5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

11 5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

12 5121 AMIN 1/1 Rp- 

13 5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

14 5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

15 5530 MUTIA 1/1 Rp- 

16 5529 RONI 1/1 Rp5.000 

17 5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp- 

18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp- 

19 5581 SU’UDI 1/1 Rp10.000 

20 5097 SAREP 1/1 Rp5.000 

21 5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

22 5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

23 5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 

24 5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

25 5135 HANIK 1/1 Rp- 

26 5105 IRHAM 1/1 Rp5.000 

27 5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

28 5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp- 

29 5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp- 

30 5111 RINA 1/1 Rp10.000 

31 5083 MUNIR 1/1 Rp- 

32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

33 UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

34 5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

35 5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

36 5112 KASRI 1/1 Rp- 

37 5137 SA’DIYAH 1/1 Rp5.000 

38 5086 SAPUAN 1/1 Rp5.000 

39 5422 YASIN 1/1 Rp- 

40 5094 HERAWATI 1/1 Rp- 

41 5108 AZZA 1/1 Rp- 

42 5125 HAIFA 1/1 Rp- 

43 5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

44 5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

45 5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

46 ISTIQOMAH 1/1 Rp5.000 

47 RIMAH 1/1 Rp2.000 

48 5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

49 5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

50 5073 MUAMANAH 1/1 Rp- 

51 5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 

53 5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

54 KHOLIPAH 1/1 Rp- 

55 5118 LILIK 1/1 Rp3.000 

56 5489 DERTINAH 1/1 Rp- 

57 HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- 

58 ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

59 HJ. ROZIQOH 1/1 Rp- 

60 5148 SUGENG 1/1 Rp3.000 

61 JURI'AH 1/1 Rp- 

62 KUSARI 1/1 Rp- 

63 DUL KHAMID 1/1 Rp- 

64 GUS KHOZI 1/1 Rp- 

65 SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

66 SANAH

67 5129 MUFYIL IBAD 2/1 Rp17.000 

68 5116 MUSTAIN 2/1 Rp- 

69 5088 HASAN 2/1 Rp8.000 

70 5113 BADRUN 2/1 Rp10.000 

71 5075 PALALI 2/1 Rp- 

72 5481 ROMLAH 2/1 Rp5.000 

73 5095 SITI MAS'ADAH 2/1 Rp10.000 

74 5490 GUNAWAN 2/1 Rp- 

75 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1 Rp- 

76 5107 SUBAIDAH 2/1 Rp- 

77 5115 PURAH 2/1 Rp10.000 

78 5143 MASRUR 2/1 Rp15.000 

79 5132 JUWAHIR 2/1 Rp3.000 

80 5103 PURYADI 2/1 Rp- 

81 5114 MUSYONO 2/1 Rp6.000 

82 5491 SUTIKNO 2/1 Rp8.000 

83 5106 DARSONO 2/1 Rp10.000 

84 5018 JUMADI 2/1 Rp5.000 

85 5484 DAHLAN 2/1 Rp5.000 

86 5099 TASMIN 2/1 Rp13.900 

87 5104 YASKUR 2/1 Rp3.000 

88 5126 KHAFIDZIN 2/1 Rp- 

89 5136 FAQIH 2/1 Rp- 

90 5110 ROHIM 2/1 Rp15.000 

91 5119 RIAYAH 2/1 Rp12.500 

92 5074 HARI 2/1 Rp- 

93 5577 NURUDIN 2/1 Rp- 

94 5534 H.BUKHORI 2/1 Rp- 

95 5089 GHOZALI 2/1 Rp- 

96 5082 MISLAM 2/1 Rp- 

97 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1 Rp- 

98 5076 KY. WAHYUDIN 2/1 Rp- 

99 5747 FAISAL 2/1 Rp10.000 

100 5734 NUR KHOLIS 2/1 Rp10.000 

101 5737 KATIRIN 2/1 Rp10.000 

102 SUYONO 2/1 Rp8.000 

103 MUNAWAROH 2/1 Rp- 

104 MUHAMAD FUAD 2/1 Rp10.000 

105 MUNTARI 2/1 Rp- 

106 ATMINAH 2/1 Rp- 

107 ARIFIN 2/1 Rp- 

108 FUAD 2/1 Rp- 

109 HERI 2/1 Rp- 

110 SUTOYO 2/1 Rp- 

111 GUNATUN 2/1 Rp- 

112 ENI AZIZAH 2/1 Rp- 

113 KUSTIYAH 2/1 Rp- 

114 MUSRI 2/1 Rp- 

115 TAMSIR 2/1 Rp- 

116 HARUDIN 2/1 Rp- 

117 5101 YUHDI 4/1 Rp6.000 

118 5081 YAMAHSARI 4/1 Rp5.000 

119 5144 BONAWAR 4/1 Rp3.000 

120 5142 NEMA 4/1 Rp2.000 

121 5093 SAMSUDIN 4/1 Rp3.000 

122 5091 YAHYA 4/1 Rp2.000 

123 5139 SUKATRI 4/1 Rp- 

124 5486 KURDI 4/1 Rp10.000 

125 5483 SUMYATI 4/1 Rp- 

126 5488 SALMANAH 4/1 Rp3.000 

127 5528 SOLIYAH 4/1 Rp5.000 

128 5596 MUSLIMAH 4/1 Rp4.000 

129 5585 ROHANIYAH 4/1 Rp2.000 

130 5535 MUSYAROFAH 4/1 Rp3.000 

131 5598 TUGI 4/1 Rp3.000 

132 5607 ZAKIYAH 4/1 Rp5.000 

133 5748 MBAK MUNAH 4/1 Rp- 

134 5584 BADRIYAH 4/1 Rp- 

135 5578 YUSROFUL M 4/1 Rp- 

136 5536 HERMANTO 4/1 Rp- 

137 5588 MULASIN 4/1 Rp3.000 

138 5059 FAUZIYAH 4/1 Rp6.000 

139 5532 RUSDI 4/1 Rp- 

140 5003 NARIYAH 4/1 Rp- 

141 5587 SRIAMAH 4/1 Rp- 

142 5589 MUJANAH 4/1 Rp5.000 

143 5604 ROFIATUN 4/1 Rp- 

144 5140 MUSRIPAH 4/1 Rp- 

145 5597 RIANAH 4/1 Rp- 

146 5608 SUMIRAH 4/1 Rp- 

147 5055 SOMNYAK 4/1 Rp- 

148 TRI ROHMAH 4/1 Rp- 

149 5599 ALIYAH 4/1 Rp- 

150 5522 CASMIATI 4/1 Rp5.000 

151 5050 MUSRIYAH 4/1 Rp5.000 

152 5611 NAH 4/1 Rp5.000 

153 5151 NAIMAH 4/1 Rp3.000 

154 5527 SOFIYANTI 4/1 Rp- 

155 5735 YATI 4/1 Rp5.000 

156 5533 PUNIRAH 4/1 Rp- 

157 UNDIROH 4/1 Rp3.000 

158 KHORUN NISAK 4/1 Rp5.000 

159 TOHAR 4/1 Rp- 

160 ALFIYAH 4/1 Rp3.000 

161 6109 TOYO 01/02 Rp3.000 

162 6106 SIDIK 01/02 Rp3.000 

163 5692 RIYANTO 01/02 Rp4.000 

164 6114 HONIYAH 01/02 Rp2.000 

165 6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

166 6771 PARMIN 01/02 Rp2.000 

167 6069 SUNARI 01/02 Rp2.000 

168 6070 ROHMAT 01/02 Rp4.000 

169 6079 SLAMET 01/02 Rp3.000 

170 6081 KANTUN 01/02 Rp- 

171 6076 MAHYUN 01/02 Rp3.000 

172 6117 MAKSUM 01/02 Rp- 

173 6075 YAIDIN 01/02 Rp5.000 

174 6014 DANURI 01/02 Rp2.000 

175 6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp10.000 

176 6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp7.000 

177 6096 KASMADI 01/02 Rp7.500 

178 6116 SURIP R. 01/02 Rp2.000 

179 6080 PALAL 01/02 Rp2.000 

180 6073 SUBAGIYO 01/02 Rp- 

181 6072 EPANDI 01/02 Rp5.000 

182 6115 SENO 01/02 Rp3.000 

183 6099 SUNARIYO 01/02 Rp10.000 

184 6098 SARI 01/02 Rp1.000 

185 6103 SURIP T. 01/02 Rp7.200 

186 6086 SIBON 01/02 Rp5.000 

187 6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp5.000 

188 6104 NGASIMIN 01/02 Rp3.000 

189 6113 SAMEDI 01/02 Rp4.000 

190 6094 SOFYAN HADI 01/02 Rp4.000 

191 6108 SUTRIS 01/02 Rp2.000 

192 6077 GIYO 01/02 Rp- 

193 6093 MULYONO 01/02 Rp- 

194 6112 ROSED 01/02 Rp2.500 

195 6102 SIDUL 01/02 Rp- 

196 6083 ROSITOH 01/02 Rp- 

197 MISATUN 01/02 Rp4.000 

198 JONARI 01/02 Rp5.100 

199 6082 JUPRI 01/02 Rp- 

200 5590 NIMIN 01/02 Rp6.400 

201 SUNDAR 01/02 Rp- 

202 5153 MISRO 01/02 Rp3.000 

203 SOREP SUN. 01/02 Rp4.000 

204 JUMANAH 01/02 Rp- 

205 5635 SARMINI 02/03 Rp5.000 

206 5625 NGASMIN 02/03 Rp4.000 

207 5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp- 

208 5548 NURYATI 02/03 Rp5.000 

209 5621 MULYONO 02/03 Rp3.000 

210 5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

211 5636 NUR ASIAH 02/03 Rp5.000 

212 5634 MAWARDI 02/03 Rp5.000 

213 5631 JUMANTO 02/03 Rp5.000 

214 5542 NGAHADI 02/03 Rp5.000 

215 5550 KISWATI 02/03 Rp4.000 

216 5630 INARSIH 02/03 Rp10.000 

217 5547 NURYOTO 02/03 Rp- 

218 5549 SURYONO 02/03 Rp4.500 

219 5754 KEMISEH 02/03 Rp5.000 

220 5543 MUJIONO 02/03 Rp6.000 

221 5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 

222 5628 SUGENG 02/03 Rp7.000 

223 5571 PURNOMO 02/03 Rp5.000 

224 5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 

225 5545 ROHMAT 02/03 Rp10.000 

226 5629 SURIP/TARIYAH 02/03 Rp- 

227 5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 

228 5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp- 

229 3190 EDI P 02/03 Rp5.000 

230 NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

231 5632 SUTRIYAH 02/03 Rp2.000 

232 AHMAD 02/03 Rp- 

233 JUPRI 02/03 Rp4.500 

234 SUPRI 02/03 Rp- 

235 5575 WAHYONO 01/03 Rp3.500 

236 5557 WAHID 01/03 Rp7.000 

237 5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

238 5565 MISTIYAH 01/03 Rp2.000 

239 5566 ISMANTO 01/03 Rp1.500 

240 5618 SAMARI 01/03 Rp- 

241 5553 JARIYAH 01/03 Rp3.000 

242 5622 SOARDI 01/03 Rp7.500 

243 5561 SARNO 01/03 Rp7.000 

244 5554 SUTARNO 01/03 Rp2.000 

245 5620 SUNARTI 01/03 Rp3.000 

246 5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 

247 5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

248 5616 SUTRIYO 01/03 Rp3.000 

249 5613 JUWAHIR 01/03 Rp5.000 

250 5555 UMAROH 01/03 Rp3.000 

251 5559 SATRIAH 01/03 Rp3.000 

252 5615 BADARI 01/03 Rp- 

253 5617 SURYATI 01/03 Rp7.500 

254 5614 JUNARTI 01/03 Rp- 

255 5619 SAYATI 01/03 Rp3.000 

256 5560 MUHTADI 01/03 Rp4.500 

257 5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp8.000 

258 5564 SAMIAN 01/03 Rp3.000 

259 5551 SLAMET 01/03 Rp- 

260 5556 RUSIAH 01/03 Rp2.000 

261 5563 SUTRISNO 01/03 Rp5.000 

262 5562 SANURI 01/03 Rp3.000 

263 5568 SUYONO 01/03 Rp6.500 

264 5635 RUMAYATI 02/03 Rp- 

265 5625 YAYUK 02/03 Rp3.000 

266 DWIK 02/03 Rp2.000 

267 5148 SA’ADAH Rp- 

268 5579 NAZIAH Rp15.000 

269 SRIAH Rp10.000 

270 NANIK Rp- 

271 6612 SUPARMIN Rp- 

272 5052 KHUDAEFAH Rp- 

273 5592 SANNAH Rp- 

274 5755 SUTIAH Rp- 

275 5524 SAIDA Rp- 

276 5749 SOLIHIN Rp- 

277 5591 H. SUKATIB Rp10.000 

278 5745 RIYANTI Rp7.000 

279 5580 RIYAH Rp5.000 

280 5538 BAROKAH Rp- 

281 5146 MUSRIPAH Rp10.000 

282 5751 MUZAIYAH Rp- 

283 5605 SITI Rp5.000 

284 5747 JUARIYAH Rp- 

285 5752 SOFA Rp- 

286 5746 FATOYAH Rp- 

287 5610 SITI ANISAH Rp6.000 

288 5049 ROSI'AN Rp10.000 

289 5602 NGAMIRAH Rp- 

290 5609 SUTINAH Rp- 

291 5586 INDUN Rp5.000 

292 5537 WATINI Rp5.000 

293 5540 SITI UMAROH Rp- 

294 5149 MI'AH Rp- 

295 5606 TUROH Rp10.000 

296 5470 BUARTI Rp- 

297 6526 SUSANTI Rp- 

298 5530 RATIH Rp- 

299 UMUL F. Rp- 

300 SUSANTI B Rp20.000 

301 LIMUS Rp- 

302 MUNJIATUN Rp- 

koim
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: