Laporan Koin Nu Dlisen Mei II 2021

 

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

1 5057 MAKOM 1/1 Rp- 

2 5519 MUALIM 1/1 Rp- 

3 5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

4 5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5 5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp5.000 

6 5053 RIANTO 1/1 Rp5.000 

7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp6.100 

8 5518 SODIQ 1/1 Rp- 

9 5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

10 5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

11 5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

12 5121 AMIN 1/1 Rp- 

13 5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

14 5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

15 5530 MUTIA 1/1 Rp- 

16 5529 RONI 1/1 Rp5.000 

17 5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp24.000 

18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 

19 5581 SU’UDI 1/1 Rp5.000 

20 5097 SAREP 1/1 Rp10.000 

21 5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

22 5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

23 5080 KHUSNITA 1/1 Rp5.000 

24 5141 ZAINAB 1/1 Rp5.000 

25 5135 HANIK 1/1 Rp10.000 

26 5105 IRHAM 1/1 Rp5.000 

27 5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

28 5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp- 

29 5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp4.000 

30 5111 RINA 1/1 Rp10.000 

31 5083 MUNIR 1/1 Rp- 

32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

33 UMI HASANAH 1/1 Rp- 

34 5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

35 5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

36 5112 KASRI 1/1 Rp- 

37 5137 SA’DIYAH 1/1 Rp5.000 

38 5086 SAPUAN 1/1 Rp5.000 

39 5422 YASIN 1/1 Rp- 

40 5094 HERAWATI 1/1 Rp7.500 

41 5108 AZZA 1/1 Rp- 

42 5125 HAIFA 1/1 Rp- 

43 5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

44 5594 JURI'AH 1/1 Rp5.000 

45 5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

46 ISTIQOMAH 1/1 Rp5.000 

47 RIMAH 1/1 Rp- 

48 5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

49 5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

50 5073 MUAMANAH 1/1 Rp5.000 

51 5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 

53 5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

54 KHOLIPAH 1/1 Rp- 

55 5118 LILIK 1/1 Rp- 

56 5489 DERTINAH 1/1 Rp3.000 

57 HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- 

58 ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

59 HJ. ROZIQOH 1/1 Rp- 

60 5148 SUGENG 1/1 Rp- 

61 JURI'AH 1/1 Rp- 

62 KUSARI 1/1 Rp- 

63 DUL KHAMID 1/1 Rp10.000 

64 GUS KHOZI 1/1 Rp- 

65 SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

66 SANAH Rp- 

67 5635 SARMINI 02/03 Rp3.000 

68 5625 NGASMIN 02/03 Rp- 

69 5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp5.000 

70 5548 NURYATI 02/03 Rp2.000 

71 5621 MULYONO 02/03 Rp- 

72 5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

73 5636 NUR ASIAH 02/03 Rp2.000 

74 5634 MAWARDI 02/03 Rp- 

75 5631 JUMANTO 02/03 Rp- 

76 5542 NGAHADI 02/03 Rp3.000 

77 5550 KISWATI 02/03 Rp2.000 

78 5630 INARSIH 02/03 Rp5.000 

79 5547 NURYOTO 02/03 Rp3.000 

80 5549 SURYONO 02/03 Rp3.000 

81 5754 KEMISEH 02/03 Rp8.000 

82 5543 MUJIONO 02/03 Rp- 

83 5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 

84 5628 SUGENG 02/03 Rp8.000 

85 5571 PURNOMO 02/03 Rp5.000 

86 5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 

87 5545 ROHMAT 02/03 Rp24.000 

88 5629 SURIP/TARIYAH 02/03 Rp- 

89 5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 

90 5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp8.000 

91 3190 EDI P 02/03 Rp- 

92 NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

93 5632 SUTRIYAH 02/03 Rp3.000 

94 AHMAD 02/03 Rp3.000 

95 JUPRI 02/03 Rp- 

96 SUPRI 02/03 Rp8.000 

97 5575 WAHYONO 01/03 Rp5.000 

98 5557 WAHID 01/03 Rp2.000 

99 5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

100 5565 MISTIYAH 01/03 Rp- 

101 5566 ISMANTO 01/03 Rp6.000 

102 5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 

103 5553 JARIYAH 01/03 Rp- 

104 5622 SOARDI 01/03 Rp13.000 

105 5561 SARNO 01/03 Rp7.000 

106 5554 SUTARNO 01/03 Rp- 

107 5620 SUNARTI 01/03 Rp1.500 

108 5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp2.000 

109 5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

110 5616 SUTRIYO 01/03 Rp- 

111 5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 

112 5555 UMAROH 01/03 Rp3.000 

113 5559 SATRIAH 01/03 Rp- 

114 5615 BADARI 01/03 Rp- 

115 5617 SURYATI 01/03 Rp14.000 

116 5614 JUNARTI 01/03 Rp- 

117 5619 SAYATI 01/03 Rp3.000 

118 5560 MUHTADI 01/03 Rp5.500 

119 5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp8.000 

120 5564 SAMIAN 01/03 Rp3.000 

121 5551 SLAMET 01/03 Rp5.000 

122 5556 RUSIAH 01/03 Rp3.000 

123 5563 SUTRISNO 01/03 Rp6.000 

124 5562 SANURI 01/03 Rp3.000 

125 5568 SUYONO 01/03 Rp- 

126 5635 RUMAYATI 02/03 Rp4.000 

127 5625 YAYUK 02/03 Rp- 

128 DWIK 02/03 Rp2.000 


Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: