Laporan koin Nu Plumbon April I 2021

 

No No. Toples Nama Alamat infaq 

1 2233 KIPTIYAH 01/01 Rp13.100 

2 2264 NASIKHIN 01/01 Rp4.000 

3 2266 MUNIP 01/01 Rp2.900 

4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 Rp- 

5 2259 BASIR 01/01 Rp5.000 

6 2186 TOHIRIN 01/01 Rp5.000 

7 2296 IMRON 01/01 Rp10.000 

8 2192 MASRUDIN 01/01 Rp8.300 

9 2295 AGUS ARJITO 01/01 Rp10.800 

10 2243 AJI DARMAWAN 01/01 Rp7.000 

11 2215 KASBI 01/01 Rp15.000 

12 2189 JAZARIYAH 01/01 Rp6.000 

13 2303 AKHYARUDIN 01/01 Rp22.500 

14 2301 MAHROZI BA 01/01 Rp69.000 

15 2196 MUKHLISIN 01/01 Rp4.000 

16 2302 SUGITO 01/01 Rp- 

17 2191 SUBKHI 01/01 Rp3.400 

18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 Rp12.100 

19 2263 RUQOYAH 01/01 Rp- 

20 2265 MALIKI 01/01 Rp19.000 

21 2293 MASRUKHAN 01/01 Rp5.000 

22 2194 PASRI 01/01 Rp- 

23 2193 SUNDARI 01/01 Rp5.000 

24 2241 FATONAH 01/01 Rp4.000 

25 2298 SUGIYANTO 01/01 Rp- 

26 2195 MAULUD 01/01 Rp5.000 

27 2238 IRAWAN 01/01 Rp4.000 

28 2262 MUKHLISIN 01/01 Rp5.000 

29 2260 SAMSUDIN 01/01 Rp- 

30 2236 PARNI 01/01 Rp3.000 

31 2242 BUSRO 01/01 Rp3.800 

32 KARMIN 01/01 Rp4.500 

33 2185 REKHWAN 01/01 Rp2.000 

34 2239 ABDU MUSLIH 01/01 Rp5.000 

35 2187 SUWITRI 01/01 Rp3.000 

36 2299 SUNARDI 01/01 Rp- 

37 2209 SAMINAH 01/01 Rp- 

38 2244 SURATI 01/01 Rp5.000 

39 2237 A MUDHOFIR 01/01 Rp10.000 

40 2235 JAZURI 01/01 Rp5.000 

41 2297 ABDU ROHIM 01/01 Rp10.000 

42 2258 SOLKHAN 01/01 Rp4.000 

43 ASKHURI 01/01 Rp7.000 

44 2188 KUSMINAH 01/01 Rp5.000 

45 2240 AQIYAS 01/01 Rp7.100 

46 2294 ARIFIN 01/01 Rp5.000 

47 2304 AMARI 01/01 Rp- 

48 9611 SARDI 01/01 Rp- 

49 2300 SURYATI 01/01 Rp- 

50 2261 ROSIDAH Rp15.000 

51 2194 DASRI Rp5.000 

52 2331 SUGENG TARYONO Rp- 

53 SOHIBUL BARI Rp- 

54 DAIRUN Rp20.900 

55 LUKMAN Rp6.500 

56 MASDUKI Rp5.000 

57 BPK ROHIM

58 2380 Yasir 02/01 Rp5.000 

59 2381 Asikin 02/01 Rp9.000 

60 2911 Muhaimin 02/01 Rp5.000 

61 2371 KH Amin Syafi i 02/01 Rp- 

62 2370 Abdul Rozak 02/01 Rp10.000 

63 2394 Sholeh 02/01 Rp6.000 

64 2908 Rohman 02/01 Rp- 

65 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01 Rp10.000 

66 2366 Yamah Sari 02/01 Rp5.000 

67 2392 Khumaidi 02/01 Rp11.500 

68 2389 Sofiyah 02/01 Rp- 

69 2390 Ghufron 02/01 Rp- 

70 2395 Zaenah 02/01 Rp- 

71 2903 Sukadi 02/01 Rp14.000 

72 2384 Wahyudin 02/01 Rp7.000 

73 2909 Sutiatun 02/01 Rp2.000 

74 2388 Ngahadi 02/01 Rp5.000 

75 2393 Zaenal Mutaqin 02/01 Rp5.000 

76 2386 Nur Khoyen 02/01 Rp7.000 

77 2373 Nasirin 02/01 Rp18.000 

78 2905 Agus Salim 02/01 Rp20.000 

79 2387 Agus Shodik 02/01 Rp- 

80 2379 Yasin 02/01 Rp12.900 

81 2374 Sutiyah 02/01 Rp5.000 

82 2261 Rosidah 02/01 Rp- 

83 2385 Ehsan 02/01 Rp- 

84 2383 Khafidhin 02/01 Rp7.000 

85 2376 Rohmat 02/01 Rp8.000 

86 2372 Abidin 02/01 Rp- 

87 Sukiman 02/01 Rp5.000 

88 2397 Sopiyah 02/01 Rp6.500 

89 2910 Nafair 02/01 Rp5.000 

90 2912 Mashuri 02/01 Rp5.000 

91 2382 Sudari 02/01 Rp5.000 

92 2904 Nur Khamid 02/01 Rp5.000 

93 2374 KH Nur Kholiq 02/01 Rp38.700 

94 2906 Muslihun 02/01 Rp10.500 

95 2396 So’adi 02/01 Rp- 

96 2367 Karom 02/01 Rp- 

97 2365 Nur Hidayah 02/01 Rp10.000 

98 2377 Farikhah 02/01 Rp5.000 

99 2378 Nasukhin 02/01 Rp8.000 

100 2368 Mukhsin 02/01 Rp- 

101 2369 Kamal 02/01 Rp39.500 

102 2901 Berur 02/01 Rp- 

103 2331 Sugeng 02/01 Rp- 

104 2391 Misdik 02/01 Rp10.000 

105 Shohib 02/01 Rp- 

106 Aliyah 02/01 Rp- 

107 2398 zumno 02/01 Rp10.000 

108 2907 Ta'adi 02/01 Rp- 

109 As'ari 02/01 Rp10.000 

110 Sibro Mulisi 02/01 Rp- 

111 2059 Fauzi 03/01 Rp9.100 

112 2061 Nafsiyah 03/01 Rp15.000 

113 2044 Sa’adah 03/01 Rp- 

114 2077 Saroh 03/01 Rp4.000 

115 2046 Bonaim 03/01 Rp1.000 

116 2045 Wahidin 03/01 Rp4.000 

117 2050 Musyarofah 03/01 Rp- 

118 2086 Masrukhan 03/01 Rp11.000 

119 2080 Rofi’i 03/01 Rp2.700 

120 2047 Jamil 03/01 Rp7.000 

121 2048 Syafi’i 03/01 Rp8.500 

122 2049 Nur Hidayah 03/01 Rp5.000 

123 2043 Kiswanto 03/01 Rp4.000 

124 2051 K Syarif 03/01 Rp6.000 

125 2082 Ma’mun 03/01 Rp6.000 

126 2079 Hj. Musrifah 03/01 Rp15.000 

127 2078 Dasriah 03/01 Rp- 

128 2041 Fadhilah 03/01 Rp5.000 

129 2052 Asmawi 03/01 Rp7.000 

130 2085 Khudri 03/01 Rp5.000 

131 2083 Tamyani 03/01 Rp2.500 

132 2081 h. Kamal 03/01 Rp11.500 

133 2087 Nur Rofik 03/01 Rp5.000 

134 2060 Mahri 03/01 Rp5.000 

135 2084 Ahmad.yusuf 03/01 Rp5.000 

136 MAKHRUS 03/01 Rp- 

137 HARYANTO 03/01 Rp- 

138 NGAHATUN 03/01 Rp- 

139 2308 TUHRI 01/03 Rp10.000 

140 2114 MUSLIKHIN 01/03 Rp- 

141 2126 MGAHADUN 01/03 Rp- 

142 2134 NUR FATAH 01/03 Rp- 

143 2127 YASIR 01/03 Rp2.500 

144 2129 TUAMAN 01/03 Rp4.500 

145 2136 KASMURI 01/03 Rp- 

146 2133 SURIPTO 01/03 Rp5.000 

147 2314 HARSONO 01/03 Rp10.000 

148 2135 BONASIR 01/03 Rp5.000 

149 2309 SOLIKHIN 01/03 Rp- 

150 2351 PARDIKUN 01/03 Rp5.000 

151 2132 JUWARTI 01/03 Rp5.000 

152 2311 BASARI 01/03 Rp2.000 

153 2315 SALTIAH 01/03 Rp3.000 

154 2312 JUNAIDI 01/03 Rp- 

155 2130 SUSYANTI 01/03 Rp- 

156 2125 HERMANTO 01/03 Rp12.000 

157 2312 SURATI 01/03 Rp- 

158 2305 JUARNING 01/03 Rp7.000 

159 2310 SONATUN 01/03 Rp- 

160 2115 SUNARTI 01/03 Rp10.000 

161 2307 NUR WANDI 01/03 Rp2.000 

162 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03 Rp- 

163 2306 SARTINAH 01/03 Rp- 

164 2345 INAYAH 01/03 Rp10.000 

165 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03 Rp5.000 

166 2342 WILAYAH 01/03 Rp4.000 

167 2341 FUAD HASAN 01/03 Rp6.000 

168 2349 SURIYAH 01/03 Rp6.500 

169 2352 WIKTIYANTI 01/03 Rp3.500 

170 2344 ERNA 01/03 Rp5.000 

171 2346 NUR FAIZAH 01/03 Rp5.000 

172 23433 YOLEKHO 01/03 Rp5.000 

173 2350 ROHMAH 01/03 Rp4.000 

174 2128 MESARI 01/03 Rp- 

175 2129 SANAH 01/03 Rp5.500 

176 PATOYAH 3/3 Rp5.000 

177 SOFIATUN/SEKAR 3/3 Rp5.000 

178 5478 JUWARIYAH 3/3 Rp6.000 

179 2152 KATRIYAH 3/3 Rp5.000 

180 2153 RUMIAH 3/3 Rp6.200 

181 2150 HARNI 3/3 Rp2.000 

182 2158 SRINI 3/3 Rp7.000 

183 5459 MUH AFID 3/3 Rp5.000 

184 2154 NGATIYAH 3/3 Rp10.000 

185 5461 SOFIATUN 3/3 Rp17.000 

186 2155 SUNDARMI 3/3 Rp3.500 

187 5473 MULYANI 3/3 Rp40.000 

188 2156 NGARIPEN 3/3 Rp- 

189 5462 PARNO 3/3 Rp2.000 

190 2159 SENIMAN 3/3 Rp5.000 

191 5415 RIYOSO 3/3 Rp15.400 

192 2160 MAHYATI 3/3 Rp5.000 

193 2157 SALMANAH 3/3 Rp3.500 

194 5471 SAYUTI 3/3 Rp4.700 

195 5467 MISTIYAH 3/3 Rp2.200 

196 2151 BASIR 3/3 Rp- 

197 5417 ROHMAT 3/3 Rp163.400 

198 TUSIMAN 3/3 Rp10.000 

199 ERYANTO 3/3 Rp- 

200 SUPRIYADI 3/3 Rp6.000 

201 5421 TUAMAN 4/3 Rp5.000 

202 5465 SIRIN 4/3 Rp2.400 

203 5425 BUDI SETIAWAN 4/3 Rp2.000 

204 5457 RATMI 4/3 Rp5.000 

205 5410 MARYATI 4/3 Rp3.000 

206 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3 Rp5.600 

207 5424 JALAL 4/3 Rp10.000 

208 5420 SANTO 4/3 Rp5.000 

209 5427 MUSIRAN 4/3 Rp9.000 

210 5464 JONO 4/3 Rp4.000 

211 5463 USMAN 4/3 Rp4.600 

212 5430 M.SUBKHI 4/3 Rp5.000 

213 5468 TUSRO 4/3 Rp2.000 

214 5432 YAHRI 4/3 Rp5.000 

215 5458 MUYONO 4/3 Rp5.000 

216 5466 NUR RANDI 4/3 Rp2.000 

217 5413 KUSNADI 4/3 Rp7.500 

218 5426 BIBIT 4/3 Rp5.000 

219 5428 TURIAH 4/3 Rp5.000 

220 5419 SUJINAH 4/3 Rp3.000 

221 5411 SUYONO 4/3 Rp6.400 

222 5460 NUR ABIDIN 4/3 Rp- 

223 5422 TUADI 4/3 Rp- 

224 5429 KOMARI 4/3 Rp5.000 

225 5431 MUKHARI 4/3 Rp5.000 

226 5423 SURIP 4/3 Rp2.000 

227 5049 TONO 4/3 Rp5.000 

228 5416 SUNYOTO 4/3 Rp2.000 

229 SRIAH 4/3 Rp- 

230 KASTANI 4/3 Rp5.000 

231 SAKDIYAH 4/3 Rp- 

232 MUAYANAH 4/3 Rp- 

233 ROHMAN 4/3 Rp2.000 

234 MOAH 4/3 Rp- 

235 TULUS 4/3 Rp- 

236 ROHMAN Rp- 

237 SUMINAH Rp- 

238 5402 HJ. MARIYAM 05/03 Rp3.000 

239 JAMILAH 05/03 Rp- 

240 5400 HARTINI 05/03 Rp- 

241 5477 SA'AN 05/03 Rp4.000 

242 5405 SENEMAN 05/03 Rp3.000 

243 5442 MISNAH 05/03 Rp- 

244 5439 ISTIQOMAH 05/03 Rp4.000 

245 5437 RUSDIANTO 05/03 Rp3.000 

246 5401 SLAMET MISMI 05/03 Rp5.000 

247 5438 TURIPAH 05/03 Rp- 

248 5441 ROSO YUNI 05/03 Rp- 

249 ABU YAKUB 05/03 Rp4.000 

250 ROSO TI'AH 05/03 Rp5.000 

251 5476 MISADI 05/03 Rp4.000 

252 NARTI 05/03 Rp3.000 

253 5405 SOPIYAH 05/03 Rp3.000 

254 5474 SUYONO 05/03 Rp3.000 

255 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03 Rp- 

256 5475 MUSTOFA 05/03 Rp5.000 

257 5443 ASRORI 05/03 Rp4.000 

258 5444 CAHYONO 05/03 Rp- 

259 5470 SUWONDO 05/03 Rp4.000 

260 5434 MISBAN 05/03 Rp4.000 

261 5399 MISLANI 05/03 Rp3.000 

262 5397 HJ. SUHARTI 05/03 Rp10.000 

263 5406 M. SUBKHAN 05/03 Rp5.000 

264 5440 TARIYO 05/03 Rp- 

265 5404 HARTOYO 05/03 Rp- 

266 M. KHADZIK 05/03 Rp12.000 

267 2250 AGUS MUFTI 2/2 Rp- 

268 2169 ZAINUDIN 2/2 Rp5.000 

269 2167 ABDUL AZIS 2/2 Rp5.000 

270 2162 DEMYATI 2/2 Rp5.000 

271 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2 Rp- 

272 2244 TIYAMAH 2/2 Rp3.000 

273 MUNARYO 2/2 Rp- 

274 2253 AIDIN 2/2 Rp3.000 

275 2246 MIFTAKHUDIN 2/2 Rp- 

276 2256 NGATMAN 2/2 Rp3.500 

277 2252 GUFRON 2/2 Rp- 

278 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2 Rp3.000 

279 2251 MUHYIDIN 2/2 Rp3.000 

280 2161 NASHOKHA 2/2 Rp5.000 

281 2255 NUR KHALIM 2/2 Rp5.000 

282 2164 NUR KHOZI 2/2 Rp3.000 

283 LUTFI 2/2 Rp- 

284 2170 KHOMARUDIN 2/2 Rp- 

285 2171 AMINUDIN 2/2 Rp5.000 

286 2163 M. Nurhadi S. 2/2 Rp- 

287 2172 SETYOHADI 2/2 Rp- 

288 2166 ASNAWI 2/2 Rp4.000 

289 2219 TUKIJAN 2/2 Rp5.000 

290 2273 NUR KHAFIDIN 3/2 Rp4.000 

291 2276 AHMAD SOFYAN 3/2 Rp5.000 

292 2217 SOREB BANSER 3/2 Rp5.000 

293 2223 SUYETNO 3/2 Rp- 

294 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2 Rp- 

295 2227 PURNOMO 3/2 Rp4.000 

296 2278 NANGSO 3/2 Rp5.000 

297 2232 MUNAH 3/2 Rp5.000 

298 2275 ALTONAH 3/2 Rp5.000 

299 2230 JUHARI 3/2 Rp31.500 

300 2269 SAMIRAH 3/2 Rp10.000 

301 2297 SUROSO 3/2 Rp- 

302 2274 KURDI 3/2 Rp2.000 

303 SAMUDIN 3/2 Rp6.500 

304 SAMSU 3/2 Rp3.000 

305 2280 TUDIRON 3/2 Rp5.000 

306 SUBKHAN 3/2 Rp- 

307 7901 ROZIKIN Rp5.000 

308 ROYAN Rp2.500 

309 2254 ROMADHON 1/2 Rp10.500 

310 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2 Rp20.000 

311 2213 NAHDLIYAH 1/2 Rp5.000 

312 2198 IKHSAN 1/2 Rp8.000 

313 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2 Rp5.000 

314 2205 MUKANAH 1/2 Rp4.000 

315 2197 TOHARI 1/2 Rp5.000 

316 2203 TOKHARI 1/2 Rp5.000 

317 2204 MISATUN 1/2 Rp- 

318 2173 NUR FAIZIN 1/2 Rp5.000 

319 2174 PARIHIN 1/2 Rp5.000 

320 2175 DRIYAH 1/2 Rp- 

321 2176 NUR  ROHIM 1/2 Rp- 

322 2177 NURIYAH 1/2 Rp4.000 

323 2178 NUNJIYAH 1/2 Rp- 

324 2184 RIANAH 1/2 Rp5.000 

325 2183 SATIAH 1/2 Rp4.000 

326 2180 SA’DI 1/2 Rp- 

327 2179 KHOZIN 1/2 Rp5.000 

328 2181 TAUHID 1/2 Rp6.000 

329 2208 MAKHALI 1/2 Rp7.500 

330 2206 BASARI 1/2 Rp10.000 

331 2212 KY.IRFANDI 1/2 Rp7.500 

332 2200 ABDUL MUNIR 1/2 Rp3.000 

333 2201 MAGHFIROTUS S 1/2 Rp5.000 

334 2207 ARIFUDIN 1/2 Rp5.000 

335 2221 RUSDI 3/2 Rp5.000 

336 2272 MANAH 3/2 Rp3.000 

337 2226 KHOLUDIN 3/2 Rp2.000 

338 2224 MUHLAR 3/2 Rp5.000 

339 2229 TAMAMIN 3/2 Rp3.000 

340 2228 SYAHRONI 3/2 Rp10.000 

341 2210 SURYANTO 3/2 Rp3.000 

342 2219 ABDURROHIM 3/2 Rp4.000 

343 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2 Rp5.000 

344 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2 Rp- 

345 2202 ALI MASKUR 3/2 Rp7.500 

346 2225 SUYUDI 3/2 Rp5.000 

347 2182 NEPAN 3/2 Rp- 

348 MUKMININ Rp10.500 

349 SURIPTO

350 BAYU EVAN


Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: