Laporan koin Nu Dlisen juni II 2021

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5057 MAKOM 1/1 Rp- 

5519 MUALIM 1/1 Rp- 

5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp- 

5053 RIANTO 1/1 Rp7.000 

5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

5518 SODIQ 1/1 Rp5.000 

5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

5121 AMIN 1/1 Rp- 

5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

5530 MUTIA 1/1 Rp- 

5529 RONI 1/1 Rp- 

5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp19.000 

5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp- 

5581 SU’UDI 1/1 Rp5.000 

5097 SAREP 1/1 Rp- 

5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

5133 NASIHAH 1/1 Rp10.000 

5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 

5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

5135 HANIK 1/1 Rp10.000 

5105 IRHAM 1/1 Rp- 

5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp- 

5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp- 

5111 RINA 1/1 Rp10.000 

5083 MUNIR 1/1 Rp- 

5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

UMI HASANAH 1/1 Rp15.000 

5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

5112 KASRI 1/1 Rp- 

5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

5422 YASIN 1/1 Rp- 

5094 HERAWATI 1/1 Rp8.000 

5108 AZZA 1/1 Rp- 

5125 HAIFA 1/1 Rp- 

5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

RIMAH 1/1 Rp- 

5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

5073 MUAMANAH 1/1 Rp- 

5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 

5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

KHOLIPAH 1/1 Rp- 

5118 LILIK 1/1 Rp- 

5489 DERTINAH 1/1 Rp- 

HJ. SUBIYAH 1/1 Rp56.000 

ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

HJ. ROZIQOH 1/1 Rp- 

5148 SUGENG 1/1 Rp- 

JURI'AH 1/1 Rp- 

KUSARI 1/1 Rp- 

DUL KHAMID 1/1 Rp- 

GUS KHOZI 1/1 Rp- 

SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

SANAH 1/1 Rp- 

5129 MUFYIL IBAD 2/1 Rp10.000 

5116 MUSTAIN 2/1 Rp10.000 

5088 HASAN 2/1 Rp7.500 

5113 BADRUN 2/1 Rp5.000 

5075 PALALI 2/1 Rp7.000 

5481 ROMLAH 2/1 Rp5.000 

5095 SITI MAS'ADAH 2/1 Rp- 

5490 GUNAWAN 2/1 Rp- 

5090 SLAMET GUNAWAN 2/1 Rp5.000 

5107 SUBAIDAH 2/1 Rp5.000 

5115 PURAH 2/1 Rp4.000 

5143 MASRUR 2/1 Rp10.000 

5132 JUWAHIR 2/1 Rp10.000 

5103 PURYADI 2/1 Rp4.000 

5114 MUSYONO 2/1 Rp- 

5491 SUTIKNO 2/1 Rp7.000 

5106 DARSONO 2/1 Rp- 

5018 JUMADI 2/1 Rp6.000 

5484 DAHLAN 2/1 Rp5.000 

5099 TASMIN 2/1 Rp5.000 

5104 YASKUR 2/1 Rp10.000 

5126 KHAFIDZIN 2/1 Rp4.400 

5136 FAQIH 2/1 Rp- 

5110 ROHIM 2/1 Rp- 

5119 RIAYAH 2/1 Rp10.000 

5074 HARI 2/1 Rp11.000 

5577 NURUDIN 2/1 Rp- 

5534 H.BUKHORI 2/1 Rp5.000 

5089 GHOZALI 2/1 Rp- 

5082 MISLAM 2/1 Rp- 

5079 EKO SUPRIYANTO 2/1 Rp10.000 

5076 KY. WAHYUDIN 2/1 Rp6.600 

5747 FAISAL 2/1 Rp10.000 

5734 NUR KHOLIS 2/1 Rp10.000 

5737 KATIRIN 2/1 Rp10.000 

SUYONO 2/1 Rp- 

MUNAWAROH 2/1 Rp- 

MUHAMAD FUAD 2/1 Rp7.500 

MUNTARI 2/1 Rp- 

ATMINAH 2/1 Rp- 

ARIFIN 2/1 Rp5.000 

FUAD 2/1 Rp- 

HERI 2/1 Rp- 

SUTOYO 2/1 Rp- 

GUNATUN 2/1 Rp5.000 

ENI AZIZAH 2/1 Rp- 

KUSTIYAH 2/1 Rp- 

MUSRI 2/1 Rp- 

TAMSIR 2/1 Rp- 

HARUDIN 2/1 Rp- 

5101 YUHDI 4/1 Rp8.500 

5081 YAMAHSARI 4/1 Rp15.000 

5144 BONAWAR 4/1 Rp- 

5142 NEMA 4/1 Rp- 

5093 SAMSUDIN 4/1 Rp5.000 

5091 YAHYA 4/1 Rp5.000 

5139 SUKATRI 4/1 Rp5.000 

5486 KURDI 4/1 Rp10.000 

5483 SUMYATI 4/1 Rp- 

5488 SALMANAH 4/1 Rp5.000 

5528 SOLIYAH 4/1 Rp10.000 

5596 MUSLIMAH 4/1 Rp5.000 

5585 ROHANIYAH 4/1 Rp5.000 

5535 MUSYAROFAH 4/1 Rp5.000 

5598 TUGI 4/1 Rp4.000 

5607 ZAKIYAH 4/1 Rp5.000 

5748 MBAK MUNAH 4/1 Rp- 

5584 BADRIYAH 4/1 Rp- 

5578 YUSROFUL M 4/1 Rp6.000 

5536 HERMANTO 4/1 Rp10.000 

5588 MULASIN 4/1 Rp4.000 

5059 FAUZIYAH 4/1 Rp- 

5532 RUSDI 4/1 Rp- 

5003 NARIYAH 4/1 Rp- 

5587 SRIAMAH 4/1 Rp- 

5589 MUJANAH 4/1 Rp5.000 

5604 ROFIATUN 4/1 Rp5.000 

5140 MUSRIPAH 4/1 Rp5.000 

5597 RIANAH 4/1 Rp8.000 

5608 SUMIRAH 4/1 Rp- 

5055 SOMNYAK 4/1 Rp5.000 

TRI ROHMAH 4/1 Rp- 

5599 ALIYAH 4/1 Rp5.000 

5522 CASMIATI 4/1 Rp7.000 

5050 MUSRIYAH 4/1 Rp- 

5611 NAH 4/1 Rp10.000 

5151 NAIMAH 4/1 Rp5.000 

5527 SOFIYANTI 4/1 Rp- 

5735 YATI 4/1 Rp5.000 

5533 PUNIRAH 4/1 Rp- 

UNDIROH 4/1 Rp6.000 

KHORUN NISAK 4/1 Rp10.000 

TOHAR 4/1 Rp- 

ALFIYAH 4/1 Rp5.000 

6109 TOYO 01/02 Rp- 

6106 SIDIK 01/02 Rp- 

5692 RIYANTO 01/02 Rp4.000 

6114 HONIYAH 01/02 Rp- 

6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

6771 PARMIN 01/02 Rp2.000 

6069 SUNARI 01/02 Rp- 

6070 ROHMAT 01/02 Rp- 

6079 SLAMET 01/02 Rp4.000 

6081 KANTUN 01/02 Rp2.500 

6076 MAHYUN 01/02 Rp- 

6117 MAKSUM 01/02 Rp5.000 

6075 YAIDIN 01/02 Rp5.000 

6014 DANURI 01/02 Rp- 

6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp10.000 

6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp6.700 

6096 KASMADI 01/02 Rp7.000 

6116 SURIP R. 01/02 Rp4.000 

6080 PALAL 01/02 Rp- 

6073 SUBAGIYO 01/02 Rp- 

6072 EPANDI 01/02 Rp5.000 

6115 SENO 01/02 Rp4.000 

6099 SUNARIYO 01/02 Rp10.000 

6098 SARI 01/02 Rp4.000 

6103 SURIP T. 01/02 Rp6.200 

6086 SIBON 01/02 Rp5.000 

6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp4.000 

6104 NGASIMIN 01/02 Rp4.000 

6113 SAMEDI 01/02 Rp4.000 

6094 SOFYAN HADI 01/02 Rp- 

6108 SUTRIS 01/02 Rp- 

6077 GIYO 01/02 Rp- 

6093 MULYONO 01/02 Rp- 

6112 ROSED 01/02 Rp4.000 

6102 SIDUL 01/02 Rp4.000 

6083 ROSITOH 01/02 Rp- 

MISATUN 01/02 Rp- 

JONARI 01/02 Rp5.000 

6082 JUPRI 01/02 Rp- 

5590 NIMIN 01/02 Rp4.500 

SUNDAR 01/02 Rp- 

5153 MISRO 01/02 Rp3.000 

SOREP SUN. 01/02 Rp4.000 

JUMANAH 01/02 Rp4.000 

RUSDI Rp- 

5640 NGAHADI 03/02 Rp- 

NGASIRAH 03/02 Rp5.000 

SURIP 03/02 Rp5.000 

5643 KUWAT 03/02 Rp- 

SLAMET 03/02 Rp3.000 

6087 JAMIN 03/02 Rp- 

RUSIAH/ BOTHOK 03/02 Rp- 

5645 H. NUR ROHIM 03/02 Rp5.000 

6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02 Rp4.000 

5639 TUYONO 03/02 Rp- 

MENEK 03/02 Rp- 

5641 SAYONO 03/02 Rp3.000 

5644 UKARI 03/02 Rp9.100 

TURMUDI 03/02 Rp9.700 

5638 MISKONO 03/02 Rp4.000 

5648 YATIN 03/02 Rp2.000 

5547 SUALIM 03/02 Rp10.000 

6090 MUDIONO 03/02 Rp10.800 

5712 NGAKMIN 03/02 Rp- 

SUKADI 03/02 Rp5.000 

5646 JUPRI 03/02 Rp- 

6057 SATARI 04/02 Rp- 

6062 SLAMET 04/02 Rp10.000 

6063 SENIN 04/02 Rp5.000 

6055 NUR SOFA 04/02 Rp- 

6085 SUDARNO 04/02 Rp- 

6060 SUGINO / SUPRATI 04/02 Rp- 

6084 SALEM 04/02 Rp- 

6067 SUJIAH / PANDI 04/02 Rp- 

SUMONO 04/02 Rp- 

6058 MUKLIS 04/02 Rp10.000 

6059 SUKRI 04/02 Rp10.000 

6056 JUNAIDI 04/02 Rp- 

6068 H. NGAHADI 04/02 Rp- 

6066 NASIRIN 04/02 Rp- 

SURIP / MISNARIYAH 04/02 Rp- 

5061 SONAWAN 04/02 Rp5.500 

6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02 Rp5.000 

6050 MUNDRIONO 04/02 Rp7.000 

6053 SANURI 04/02 Rp5.000 

6054 SENIMAN 04/02 Rp5.000 

SUGINO/JUMINAH 04/02 Rp2.000 

6045 TUNAWAR 04/02 Rp- 

6046 AHYAK 04/02 Rp3.000 

6052 RUWAH 04/02 Rp2.000 

SUPRIANTO 04/02 Rp- 

6049 SENARI 04/02 Rp5.000 

SURIP / SURIYAH 04/02 Rp4.000 

SUPRIANTO 04/02 Rp5.000 

5635 SARMINI 02/03 Rp3.000 

5625 NGASMIN 02/03 Rp3.000 

5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp5.000 

5548 NURYATI 02/03 Rp3.000 

5621 MULYONO 02/03 Rp- 

5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

5636 NUR ASIAH 02/03 Rp8.000 

5634 MAWARDI 02/03 Rp- 

5631 JUMANTO 02/03 Rp5.000 

5542 NGAHADI 02/03 Rp3.000 

5550 KISWATI 02/03 Rp2.000 

5630 INARSIH 02/03 Rp3.000 

5547 NURYOTO 02/03 Rp- 

5549 SURYONO 02/03 Rp3.000 

5754 KEMISEH 02/03 Rp8.000 

5543 MUJIONO 02/03 Rp- 

5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp3.000 

5628 SUGENG 02/03 Rp6.000 

5571 PURNOMO 02/03 Rp- 

5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 

5545 ROHMAT 02/03 Rp50.000 

5629 SURIP/TARIYAH 02/03 Rp- 

5633 SARTONO 02/03 Rp3.000 

5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp8.000 

3190 EDI P 02/03 Rp3.000 

NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

5632 SUTRIYAH 02/03 Rp4.000 

AHMAD 02/03 Rp- 

JUPRI 02/03 Rp7.000 

SUPRI 02/03 Rp8.000 

5575 WAHYONO 01/03 Rp- 

5557 WAHID 01/03 Rp- 

5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

5565 MISTIYAH 01/03 Rp3.000 

5566 ISMANTO 01/03 Rp1.500 

5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 

5553 JARIYAH 01/03 Rp2.000 

5622 SOARDI 01/03 Rp2.000 

5561 SARNO 01/03 Rp5.000 

5554 SUTARNO 01/03 Rp2.000 

5620 SUNARTI 01/03 Rp1.500 

5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 

5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

5616 SUTRIYO 01/03 Rp2.000 

5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 

5555 UMAROH 01/03 Rp- 

5559 SATRIAH 01/03 Rp- 

5615 BADARI 01/03 Rp- 

5617 SURYATI 01/03 Rp13.000 

5614 JUNARTI 01/03 Rp5.000 

5619 SAYATI 01/03 Rp2.000 

5560 MUHTADI 01/03 Rp3.500 

5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp6.000 

5564 SAMIAN 01/03 Rp- 

5551 SLAMET 01/03 Rp- 

5556 RUSIAH 01/03 Rp- 

5563 SUTRISNO 01/03 Rp7.500 

5562 SANURI 01/03 Rp2.000 

5568 SUYONO 01/03 Rp- 

5635 RUMAYATI 02/03 Rp4.000 

5625 YAYUK 02/03 Rp2.000 

DWIK 02/03 Rp2.000 

UMI AMINAH 01/04 Rp- 

HJ UMAROH 01/04 Rp- 

IMRONAH 01/04 Rp- 

HJ WATIAH 01/04 Rp5.000 

SU'ATUN 01/04 Rp- 

USWATUN 01/04 Rp7.000 

IMTICHANAH 01/04 Rp5.000 

CHOLIPAH 01/04 Rp2.000 

SAKDIYAH 01/04 Rp- 

AHYAUDIN 01/04 Rp- 

ISTIQOMAH 01/04 Rp- 

YANAH 01/04 Rp- 

SITI MUAWIYAH 01/04 Rp3.000 

SALAMAH 01/04 Rp- 

SURYATI 01/04 Rp5.000 

SAWOH 01/04 Rp5.000 

TURIYAM 01/04 Rp5.000 

ROKHIMAH 01/04 Rp- 

YUHRIYAH 01/04 Rp5.000 

SULTON 01/04 Rp5.000 

SITI SUNDARIYAH 01/04 Rp- 

TURIPAH 01/04 Rp- 

AINIYAH 01/04 Rp5.000 

SRIMANAH 01/04 Rp- 

TUMI 01/04 Rp- 

SULASTRI 01/04 Rp- 

SURIYAH 01/04 Rp5.000 

PONARI 01/04 Rp2.000 

YANTI 01/04 Rp5.000 

HAMDIYAH 01/04 Rp5.000 

SAHURI 01/04 Rp- 

MAIMUNAH 01/04 Rp20.000 

INAYATI 01/04 Rp10.000 

NUR HAVIA 01/04 Rp15.000 

HARTI 01/04 Rp5.000 

HJ SUTRIYAH 01/04 Rp- 

ENI HIDAYANTI 01/04 Rp- 

RUNTIAH 01/04 Rp5.000 

ROZIQIN 01/04 Rp5.000 

NUR AZIZAH 01/04 Rp- 

ROHMI 01/04 Rp5.000 

INDANAH 01/04 Rp3.000 

DARYUNI 01/04 Rp- 

MUAZIYAH 01/04 Rp- 

MUNAWAROH 01/04 Rp5.000 

NASEHAH 01/04 Rp5.000 

YATIN 01/04 Rp5.000 

MAFTUKHAH 01/04 Rp- 

SITI FARIDAH 01/04 Rp4.000 

SUSMIATI 01/04 Rp- 

PORWATI 01/04 Rp- 

IMAMAH 01/04 Rp- 

WINARTI 01/04

911 MUHTADI 02/04 Rp10.000 

9249 KHOIRI 02/04 Rp5.000 

9320 TAMYIS 02/04 Rp- 

9331 UNTUNG 02/04 Rp- 

9252 AHMAD YASIR 02/04 Rp3.500 

9251 MUTAKIN 02/04 Rp- 

9315 TOHER 02/04 Rp5.000 

9309 ROSIDAH 02/04 Rp5.000 

9347 RIPATI 02/04 Rp5.000 

9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04 Rp10.000 

9304 TAMRIM 02/04 Rp- 

9333 SULHANI 02/04 Rp2.000 

9312 SAPARI 02/04 Rp5.000 

9301 NUR ROHIM 02/04 Rp2.000 

9332 SAROH 02/04 Rp- 

9349 KHALIRI 02/04 Rp- 

9298 PATIHIN 02/04 Rp2.500 

9350 KHAMDAN 02/04 Rp- 

9316 AMANAH 02/04 Rp6.000 

9313 SOBIRIN 02/04 Rp- 

9291 SARATUN 02/04 Rp- 

9299 DIMYATI 02/04 Rp- 

9348 HANAPI 02/04 Rp6.000 

9300 NGATRIYAH 02/04 Rp5.000 

9355 MIATI 02/04 Rp5.000 

9306 TEGUH 02/04 Rp5.000 

9307 IRHAM 02/04 Rp7.300 

9314 TAUCHID 02/04 Rp5.000 

9302 KHUMAIDI 02/04 Rp5.000 

9246 KHASANI 02/04 Rp- 

9354 PATKHURI 02/04 Rp- 

9310 KHAMADIN 02/04 Rp4.000 

9317 AMINI 02/04 Rp- 

9258 TOHRI 02/04 Rp11.000 

9250 ROZIKIN 02/04 Rp17.000 

9356 SAYUDI 02/04 Rp5.000 

9308 BONAIM 02/04 Rp- 

9256 SARIYAH 02/04 Rp- 

9255 MANSUR 02/04 Rp- 

9245 ABDUL MANAF 02/04 Rp5.000 

9319 KHOTIJAH 02/04 Rp33.100 

9346 HALIMAH 02/04 Rp5.400 

9318 MOTORI 02/04 Rp5.000 

BENI LUKIYANTO 02/04 Rp- 

9303 NASIHIN 02/04 Rp10.000 

DIDIK 02/04 Rp5.000 

MUFTAHIMIN Rp5.000 

MAFUDZIN

5148 SA’ADAH Rp- 

5579 NAZIAH Rp20.000 

9515 SRIAH Rp- 

NANIK Rp- 

6612 SUPARMIN Rp10.000 

5052 KHUDAEFAH Rp- 

5592 SANNAH Rp- 

5755 SUTIAH Rp- 

5524 SAIDA Rp- 

5749 SOLIHIN Rp- 

5591 H. SUKATIB Rp5.000 

5745 RIYANTI Rp- 

5580 RIYAH Rp5.000 

5538 BAROKAH Rp- 

5146 MUSRIPAH Rp- 

5751 MUZAIYAH Rp- 

5605 SITI Rp5.000 

5747 JUARIYAH Rp5.000 

5752 SOFA Rp- 

5746 FATOYAH Rp- 

5610 SITI ANISAH Rp- 

5049 ROSI'AN Rp10.000 

5602 NGAMIRAH Rp- 

5609 SUTINAH Rp- 

5586 INDUN Rp5.000 

5537 WATINI Rp- 

5540 SITI UMAROH Rp- 

5149 MI'AH Rp15.000 

5606 TUROH Rp- 

5470 BUARTI Rp- 

6526 SUSANTI Rp- 

5530 RATIH Rp10.000 

UMUL F. Rp- 

SUSANTI B Rp10.000 

LIMUS Rp- 

MUNJIATUN Rp- 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: