Laporan koin Nu Plumbon Juli II 2021

 

No. Toples Nama Alamat infaq 

2233 KIPTIYAH 01/01 Rp14.500 

2264 NASIKHIN 01/01 Rp3.000 

2266 MUNIP 01/01 Rp4.300 

2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 Rp5.000 

2259 BASIR 01/01 Rp4.000 

2186 TOHIRIN 01/01 Rp6.300 

2296 IMRON 01/01 Rp10.000 

2192 MASRUDIN 01/01 Rp7.700 

2295 AGUS ARJITO 01/01 Rp5.500 

2243 AJI DARMAWAN 01/01 Rp3.100 

2215 KASBI 01/01 Rp- 

2189 JAZARIYAH 01/01 Rp5.000 

2303 AKHYARUDIN 01/01 Rp28.000 

2301 MAHROZI BA 01/01 Rp44.000 

2196 MUKHLISIN 01/01 Rp3.500 

2302 SUGITO 01/01 Rp5.000 

2191 SUBKHI 01/01 Rp4.500 

2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 Rp20.500 

2263 RUQOYAH 01/01 Rp- 

2265 MALIKI 01/01 Rp19.000 

2293 MASRUKHAN 01/01 Rp5.000 

2194 PASRI 01/01 Rp- 

2193 SUNDARI 01/01 Rp- 

2241 FATONAH 01/01 Rp5.000 

2298 SUGIYANTO 01/01 Rp2.000 

2195 MAULUD 01/01 Rp5.500 

2238 IRAWAN 01/01 Rp5.000 

2262 MUKHLISIN 01/01 Rp4.000 

2260 SAMSUDIN 01/01 Rp9.000 

2236 PARNI 01/01 Rp5.700 

2242 BUSRO 01/01 Rp4.500 

2100 KARMIN 01/01 Rp5.000 

2185 REKHWAN 01/01 Rp4.000 

2239 ABDU MUSLIH 01/01 Rp5.000 

2187 SUWITRI 01/01 Rp3.500 

2299 SUNARDI 01/01 Rp5.000 

2209 SAMINAH 01/01 Rp- 

2244 SURATI 01/01 Rp- 

2237 A MUDHOFIR 01/01 Rp10.000 

2235 JAZURI 01/01 Rp5.000 

2297 ABDU ROHIM 01/01 Rp11.000 

2258 SOLKHAN 01/01 Rp2.500 

  ASKHURI 01/01 Rp9.000 

2188 KUSMINAH 01/01 Rp- 

2240 AQIYAS 01/01 Rp8.000 

2294 ARIFIN 01/01 Rp4.000 

2304 AMARI 01/01 Rp2.000 

9611 SARDI 01/01 Rp- 

2300 SURYATI 01/01 Rp- 

2261 ROSIDAH 01/01 Rp5.500 

2194 DASRI 01/01 Rp3.000 

2331 SUGENG TARYONO 01/01 Rp4.000 

SOHIBUL BARI 01/01 Rp- 

DAIRUN 01/01 Rp13.700 

LUKMAN 01/01 Rp3.900 

MASDUKI 01/01 Rp5.000 

BPK ROHIM 01/01 Rp5.000 

2380 Yasir 02/01 Rp11.000 

2381 Asikin 02/01 Rp- 

2911 Muhaimin 02/01 Rp10.000 

2371 KH Amin Syafi i 02/01 Rp- 

2370 Abdul Rozak 02/01 Rp10.000 

2394 Sholeh 02/01 Rp5.000 

2908 Rohman 02/01 Rp- 

2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01 Rp- 

2366 Yamah Sari 02/01 Rp9.000 

2392 Khumaidi 02/01 Rp18.500 

2389 Sofiyah 02/01 Rp- 

2390 Ghufron 02/01 Rp10.000 

2395 Zaenah 02/01 Rp- 

2903 Sukadi 02/01 Rp12.000 

2384 Wahyudin 02/01 Rp10.000 

2909 Sutiatun 02/01 Rp- 

2388 Ngahadi 02/01 Rp5.000 

2393 Zaenal Mutaqin 02/01 Rp5.000 

2386 Nur Khoyen 02/01 Rp5.000 

2373 Nasirin 02/01 Rp28.300 

2905 Agus Salim 02/01 Rp39.500 

2387 Agus Shodik 02/01 Rp- 

2379 Yasin 02/01 Rp18.100 

2374 Sutiyah 02/01 Rp10.000 

2261 Rosidah 02/01 Rp10.000 

2385 Ehsan 02/01 Rp6.000 

2383 Khafidhin 02/01 Rp17.500 

2376 Rohmat 02/01 Rp12.500 

2372 Abidin 02/01 Rp10.000 

Sukiman 02/01 Rp10.000 

2397 Sopiyah 02/01 Rp10.500 

2910 Nafair 02/01 Rp5.000 

2912 Mashuri 02/01 Rp10.000 

2382 Sudari 02/01 Rp10.000 

2904 Nur Khamid 02/01 Rp- 

2374 KH Nur Kholiq 02/01 Rp27.900 

2906 Muslihun 02/01 Rp8.000 

2396 So’adi 02/01 Rp- 

2367 Karom 02/01 Rp- 

2365 Nur Hidayah 02/01 Rp10.000 

2377 Farikhah 02/01 Rp5.000 

2378 Nasukhin 02/01 Rp- 

2368 Mukhsin 02/01 Rp- 

2369 Kamal 02/01 Rp39.000 

2901 Berur 02/01 Rp- 

2331 Sugeng 02/01 Rp- 

2391 Misdik 02/01 Rp- 

Shohib 02/01 Rp- 

Aliyah 02/01 Rp- 

2398 zumno 02/01 Rp- 

2907 Ta'adi 02/01 Rp10.000 

As'ari 02/01 Rp10.000 

Sibro Mulisi 02/01 Rp- 

2332 PAHRONI 04/01 Rp5.000 

2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01 Rp5.500 

2076 NAHROWI 04/01 Rp3.000 

2092 AMIN SUBKHAN 04/01 Rp6.500 

2095 IMRON 04/01 Rp5.000 

2111 SU’ANDI 04/01 Rp14.000 

2940 MUKHAYAH 04/01 Rp3.000 

2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01 Rp10.000 

2105 IBU SRIPAH 04/01 Rp10.000 

2107 A. ROFI’I 04/01 Rp5.000 

2108 JOKO PRASTION 04/01 Rp3.000 

2941 YARKONI 04/01 Rp3.000 

2065 NARIYO 04/01 Rp5.000 

2074 MURTADHO 04/01 Rp5.000 

2939 SUPARMAN 04/01 Rp5.000 

2090 NUR KHOLIQ 04/01 Rp3.000 

2230 MUHYIDIN 04/01 Rp5.000 

2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01 Rp- 

2068 MAHMUD 04/01 Rp10.000 

2099 SUKARDI 04/01 Rp- 

2069 GHOZALI 04/01 Rp6.000 

2110 ZAENURI 04/01 Rp5.000 

2102 KHANAFI 04/01 Rp- 

2070 NAWAWI 04/01 Rp5.000 

2094 TAPSIR 04/01 Rp8.000 

2066 SHOLEH 04/01 Rp10.000 

2096 SAMSURI 04/01 Rp- 

2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01 Rp5.000 

2942 PATAROH 04/01 Rp- 

2097 ATIK 04/01 Rp- 

2106 H. KHAERON 04/01 Rp16.000 

2218 GHOFUR 04/01 Rp- 

2112 ISTIQOMAH 04/01 Rp5.000 

2103 NUR ROKHIM 04/01 Rp- 

2065 KARYOTO 04/01 Rp5.000 

H.KUSNADI 04/01 Rp- 

2075 NADHIROH 04/01 Rp10.000 

MUANAH/ ITAH 04/01 Rp5.000 

ZUM 04/01 Rp- 

2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01 Rp- 

2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01 Rp- 

2101 ROSIDIN 04/01 Rp5.000 

MUTOHAROH Rp5.000 

2291 RONDIYAH 05/01 Rp10.000 

2281 MASRUR ILUN 05/01 Rp10.000 

2290 HJ. ZAENAB 05/01 Rp- 

2284 JEMI 05/01 Rp73.500 

2288 NUR KHIKMAH 05/01 Rp110.100 

2239 MAFTUKHIN 05/01 Rp5.000 

2340 KHOFIROH 05/01 Rp20.900 

2289 SUKRON MA’MUN 05/01 Rp10.000 

2282 SUPARMAN 05/01 Rp25.000 

2335 BASUKI 05/01 Rp- 

2285 WIDAYATI 05/01 Rp21.000 

2286 ANWAR 05/01 Rp4.000 

2325 SUKBI 05/01 Rp5.000 

2323 SU’UD 05/01 Rp- 

2292 SUROTO 05/01 Rp10.000 

2236 TO’ADI 05/01 Rp10.000 

2281 TARIATI 05/01 Rp5.000 

2324 MASKUR 05/01 Rp4.000 

2320 IMAM HIDAYAT 05/01 Rp- 

2327 NASIROH 05/01 Rp- 

TOIFUR 05/01 Rp- 

2362 AMINUDIN 05/01 Rp5.800 

2364 MAWARDI 05/01 Rp10.000 

2356 ASIYAH 05/01 Rp4.000 

2358 BADRIYAH 05/01 Rp22.500 

2354 KUSNO 05/01 Rp10.000 

2353 SOLAKHUDIN 05/01 Rp62.000 

2283 K. NURKHAMID 05/01 Rp- 

2326 SITI KHAIROH 05/01 Rp15.000 

2318 SUBKHI 05/01 Rp5.000 

2321 SOIMATUN 05/01 Rp5.000 

2317 KOMARIYAH 05/01 Rp- 

2360 MIFTAHUDIN 05/01 Rp11.600 

2359 JAMILATUN 05/01 Rp- 

2287 MAFRUDHOH 05/01 Rp13.400 

2357 SOLEKHA 05/01 Rp10.000 

2363 BADRUDIN 05/01 Rp6.000 

2361 HJ. INDASAH 05/01 Rp10.000 

2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01 Rp31.900 

2333 ABDUL MUKTI 05/01 Rp- 

2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01 Rp129.500 

2337 IMRON/HESTI 05/01 Rp35.000 

2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01 Rp5.000 

2355 MAKSUM(TINI) 05/01 Rp- 

MUSRIAH 05/01 Rp10.000 

HAMAM NASRUDIN 05/01 Rp10.000 

MUKHRONI 05/01 Rp- 

MUHAMMAD SOFA 05/01 Rp147.000 

2250 AGUS MUFTI 2/2 Rp9.000 

2169 ZAINUDIN 2/2 Rp- 

2167 ABDUL AZIS 2/2 Rp6.000 

2162 DEMYATI 2/2 Rp5.000 

2245 ZAENAL KHAKIM 2/2 Rp- 

2244 TIYAMAH 2/2 Rp3.000 

MUNARYO 2/2 Rp- 

2253 AIDIN 2/2 Rp3.000 

2246 MIFTAKHUDIN 2/2 Rp4.000 

2256 NGATMAN 2/2 Rp2.000 

2252 GUFRON 2/2 Rp14.000 

2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2 Rp3.000 

2251 MUHYIDIN 2/2 Rp2.000 

2161 NASHOKHA 2/2 Rp- 

2255 NUR KHALIM 2/2 Rp3.000 

2164 NUR KHOZI 2/2 Rp2.500 

LUTFI 2/2 Rp- 

2170 KHOMARUDIN 2/2 Rp3.000 

2171 AMINUDIN 2/2 Rp- 

2163 M. Nurhadi S. 2/2 Rp8.000 

2172 SETYOHADI 2/2 Rp10.000 

2166 ASNAWI 2/2 Rp- 

2219 TUKIJAN 2/2 Rp- 

2273 NUR KHAFIDIN 3/2 Rp6.000 

2276 AHMAD SOFYAN 3/2 Rp8.500 

2217 SOREB BANSER 3/2 Rp5.000 

2223 SUYETNO 3/2 Rp- 

2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2 Rp- 

2227 PURNOMO 3/2 Rp- 

2278 NANGSO 3/2 Rp3.000 

2232 MUNAH 3/2 Rp5.000 

2275 ALTONAH 3/2 Rp- 

2230 JUHARI 3/2 Rp16.500 

2269 SAMIRAH 3/2 Rp5.000 

2297 SUROSO 3/2 Rp- 

2274 KURDI 3/2 Rp- 

SAMUDIN 3/2 Rp5.000 

SAMSU 3/2 Rp5.000 

2280 TUDIRON 3/2 Rp5.000 

SUBKHAN 3/2 Rp3.000 

7901 ROZIKIN Rp5.000 

ROYAN Rp2.500 

2254 ROMADHON 1/2 Rp8.000 

2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2 Rp- 

2213 NAHDLIYAH 1/2 Rp- 

2198 IKHSAN 1/2 Rp7.500 

2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2 Rp5.000 

2205 MUKANAH 1/2 Rp3.500 

2197 TOHARI 1/2 Rp5.000 

2203 TOKHARI 1/2 Rp- 

2204 MISATUN 1/2 Rp2.500 

2173 NUR FAIZIN 1/2 Rp5.000 

2174 PARIHIN 1/2 Rp5.000 

2175 DRIYAH 1/2 Rp- 

2176 NUR  ROHIM 1/2 Rp- 

2177 NURIYAH 1/2 Rp4.000 

2178 NUNJIYAH 1/2 Rp- 

2184 RIANAH 1/2 Rp5.000 

2183 SATIAH 1/2 Rp6.000 

2180 SA’DI 1/2 Rp5.000 

2179 KHOZIN 1/2 Rp5.000 

2181 TAUHID 1/2 Rp5.000 

2208 MAKHALI 1/2 Rp7.000 

2206 BASARI 1/2 Rp6.000 

2212 KY.IRFANDI 1/2 Rp10.500 

2200 ABDUL MUNIR 1/2 Rp3.000 

2201 MAGHFIROTUS S 1/2 Rp5.000 

2207 ARIFUDIN 1/2 Rp5.000 

2221 RUSDI 3/2 Rp5.000 

2272 MANAH 3/2 Rp3.000 

2226 KHOLUDIN 3/2 Rp- 

2224 MUHLAR 3/2 Rp- 

2229 TAMAMIN 3/2 Rp4.000 

2228 SYAHRONI 3/2 Rp10.000 

2210 SURYANTO 3/2 Rp5.000 

2219 ABDURROHIM 3/2 Rp5.000 

2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2 Rp5.000 

2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2 Rp3.000 

2202 ALI MASKUR 3/2 Rp9.000 

2225 SUYUDI 3/2 Rp- 

2182 NEPAN 3/2 Rp5.000 

MUKMININ Rp5.000 

SURIPTO Rp- 

BAYU EVAN Rp6.000 

2137 MISHARI 02/03 Rp2.200 

2142 PURYONO 02/03 Rp2.000 

2138 GINAH 02/03 Rp2.000 

2123 SUPRAPTO 02/03 Rp4.500 

2124 SUPRIYONO 02/03 Rp2.000 

2122 AQILLA ADIAN S 02/03 Rp- 

2119 NGASIMIN 02/03 Rp2.000 

2116 SIYAM KATHING 02/03 Rp2.000 

2120 BONTARI 02/03 Rp8.000 

2113 MISTIRAH 02/03 Rp2.000 

2117 SUHARNO 02/03 Rp3.000 

2141 SUMADI 02/03 Rp2.000 

2145 MAHYUDI 02/03 Rp- 

2140 NARDI 02/03 Rp2.400 

2144 CARMO 02/03 Rp- 

2148 KASNARI 02/03 Rp2.000 

2121 KUAT ADAMIN 02/03 Rp6.000 

2149 TUNARI 02/03 Rp3.000 

2146 SUMARSIH 02/03 Rp4.000 

2147 SUMARTINI 02/03 Rp3.500 

SLAMET SAHIR 02/03 Rp2.000 

JUARSIH Rp- 

EDI Rp2.000 

CEP SURYADI Rp1.000 

PATOYAH 3/3 Rp5.000 

SOFIATUN/SEKAR 3/3 Rp- 

5478 JUWARIYAH 3/3 Rp5.000 

2152 KATRIYAH 3/3 Rp- 

2153 RUMIAH 3/3 Rp7.000 

2150 HARNI 3/3 Rp1.000 

2158 SRINI 3/3 Rp4.000 

5459 MUH AFID 3/3 Rp- 

2154 NGATIYAH 3/3 Rp10.000 

5461 SOFIATUN 3/3 Rp19.700 

2155 SUNDARMI 3/3 Rp- 

5473 MULYANI 3/3 Rp28.800 

2156 NGARIPEN 3/3 Rp6.000 

5462 PARNO 3/3 Rp2.000 

2159 SENIMAN 3/3 Rp6.800 

5415 RIYOSO 3/3 Rp17.500 

2160 MAHYATI 3/3 Rp10.000 

2157 SALMANAH 3/3 Rp4.000 

5471 SAYUTI 3/3 Rp3.500 

5467 MISTIYAH 3/3 Rp2.600 

2151 BASIR 3/3 Rp2.500 

5417 ROHMAT 3/3 Rp83.500 

TUSIMAN 3/3 Rp10.000 

ERYANTO 3/3 Rp12.000 

SUPRIYADI 3/3 Rp4.500 

5421 TUAMAN 4/3 Rp6.300 

5465 SIRIN 4/3 Rp2.800 

5425 BUDI SETIAWAN 4/3 Rp2.000 

5457 RATMI 4/3 Rp3.000 

5410 MARYATI 4/3 Rp3.000 

5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3 Rp7.900 

5424 JALAL 4/3 Rp10.000 

5420 SANTO 4/3 Rp4.000 

5427 MUSIRAN 4/3 Rp5.000 

5464 JONO 4/3 Rp- 

5463 USMAN 4/3 Rp5.000 

5430 M.SUBKHI 4/3 Rp5.000 

5468 TUSRO 4/3 Rp1.600 

5432 YAHRI 4/3 Rp5.000 

5458 MUYONO 4/3 Rp5.000 

5466 NUR RANDI 4/3 Rp5.000 

5413 KUSNADI 4/3 Rp7.400 

5426 BIBIT 4/3 Rp5.000 

5428 TURIAH 4/3 Rp3.000 

5419 SUJINAH 4/3 Rp- 

5411 SUYONO 4/3 Rp6.000 

5460 NUR ABIDIN 4/3 Rp- 

5422 TUADI 4/3 Rp- 

5429 KOMARI 4/3 Rp5.000 

5431 MUKHARI 4/3 Rp3.000 

5423 SURIP 4/3 Rp3.500 

5049 TONO 4/3 Rp5.200 

5416 SUNYOTO 4/3 Rp5.000 

SRIAH 4/3 Rp- 

KASTANI 4/3 Rp5.000 

SAKDIYAH 4/3 Rp- 

MUAYANAH 4/3 Rp- 

ROHMAN 4/3 Rp5.000 

MOAH 4/3 Rp- 

TULUS 4/3 Rp- 

ROHMAN Rp- 

SUMINAH Rp- 

NUR Rp5.000 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: