Laporan Koin Nu Sidomulyo Juni I 2021

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5317 MUTRIYAH 03/07 Rp- 

5322 TURIATUN 02/07 Rp- 

5822 SAUDAH 02/07 Rp- 

5824 SARIAH 02/07 Rp- 

5823 SUYANTI 02/07 Rp- 

5825 MINAH 02/07 Rp- 

5318 NGATIRAH 02/07 Rp- 

5323 MUZAENAH 02/07 Rp- 

5827 NURIAH 02/07 Rp- 

5826 BONAH 02/07 Rp- 

5316 YAMI 02/07 Rp- 

5320 JUHARIYAH 02/07 Rp- 

5321 JUMAIYAH 03/07 Rp- 

5818 SAUMI 03/07 Rp- 

5319 MATOYAH 03/07 Rp- 

5324 SRINAH 03/07 Rp- 

5313 NURIYAH 03/07 Rp- 

5014 SUMIATI 03/07 Rp- 

5813 MUSRIAH 03/07 Rp- 

5839 SURIPAH 03/07 Rp- 

5820 TURAH 03/07 Rp- 

5819 TURIYAH 03/07 Rp- 

5321 TUGI 03/07 Rp- 

SRI 02/07 Rp5.000 

5793 SARMINI 02/07 Rp6.000 

5794 DAUTI 02/07 Rp3.000 

5748 JUWARIYAH 02/07 Rp5.000 

5782 NGATINI 02/07 Rp4.000 

5786 RAMIAH 02/07 Rp- 

5792 ANIS 02/07 Rp5.000 

5803 SAMIRAH 02/07 Rp5.000 

JUMIATI 02/07 Rp- 

5801 JARIYAH 02/07 Rp3.000 

5789 MURIP 02/07 Rp2.000 

5799 TRI LAILIYAH 02/07 Rp3.000 

5802 ANIK 02/07 Rp2.000 

5791 MURIPAH 02/07 Rp3.000 

5788 MUTRIMO 02/07 Rp- 

5782 ZULFANA DIYAH 02/07 Rp11.000 

5785 EKA ARIS SUSANTI 02/07 Rp5.000 

5783 SANATUN 02/07 Rp3.000 

ARIYAH 02/07 Rp10.000 

SRIATUN 02/07 Rp4.500 

JUMIATUN 02/07 Rp4.000 

5832 KARTI’AH 01/07 Rp- 

5378 KARTIYAH 01/07 Rp10.000 

5854 KASTIYAH 01/07 Rp- 

5377 KARYATI 01/07 Rp3.000 

5805 KUSRIYAH 01/07 Rp5.000 

5833 KUSWATI 01/07 Rp5.000 

5771 BADRIYAH  B 01/07 Rp5.000 

5770 BADRIYAH  S 01/07 Rp3.000 

5829 BURIYAH 01/07 Rp2.000 

5777 BUANG TURAH 01/07 Rp14.000 

5857 BAWON 01/07 Rp6.000 

5381 BOYATI 01/07 Rp4.000 

5862 CARIYAH 01/07 Rp- 

5291 FATIMAH 01/07 Rp- 

5806 JUWARIYAH 01/07 Rp- 

5859 KHOTIMATUN 01/07 Rp6.000 

5860 KHOTIJATUN 01/07 Rp5.000 

5375 MONAH 01/07 Rp- 

5379 MISWATI 01/07 Rp- 

5298 MARIYAH 01/07 Rp5.000 

5382 MUSRIPAH Rp- 

5861 MISTIRAH 01/07 Rp5.000 

5808 MUATI 01/07 Rp5.000 

5294 MUKAROMAH 01/07 Rp5.500 

5290 IMROATI Rp2.000 

5810 NUR HALIMAH 01/07 Rp5.000 

5373 NUR JANAH 01/07 Rp5.000 

5809 NGASIRAH 01/07 Rp5.000 

5863 NUR AZIZAH 01/07 Rp5.000 

5776 NURIAH Rp- 

5293 NGATURAH 01/07 Rp7.000 

5835 PURIYAH 01/07 Rp5.000 

5856 PARYATI 01/07 Rp4.000 

5837 PUJI MUNAWAROH 01/07 Rp14.000 

5374 ROHMATUN 01/07 Rp6.000 

5769 RUSIYAH Rp5.000 

5834 ROFIATUN 01/07 Rp5.000 

5811 RUAYAH 01/07 Rp3.000 

5296 ROHMANIYAH Rp- 

5836 SAKDIYAH 01/07 Rp5.000 

5831 SULIYAH 01/07 Rp- 

5774 SUWARIYAH 01/07 Rp- 

5864 SRI YUHATI 01/07 Rp- 

5816 SAMIATUN 01/07 Rp5.000 

5830 SARTINAH 01/07 Rp6.000 

5297 SAMIRAH 01/07 Rp- 

5289 SAIRAH 01/07 Rp- 

5772 SUTRIYAH 01/07 Rp- 

5807 SLAMET  B 01/07 Rp- 

SLAMET MURAH 01/07 Rp5.000 

5384 NGATMIAH 01/07 Rp5.000 

5780 TIMAH 01/07 Rp- 

8773 TIANAH 01/07 Rp5.000 

8778 TENARIYAH 01/07 Rp- 

5380 KHOLIPAH 01/07 Rp4.000 

5300 URIFAH 01/07 Rp10.000 

5858 RONDIYAH 01/07 Rp9.000 

TUKIMAH 01/07 Rp3.000 

WALIYAH 01/07 Rp3.000 

JUMIATI 01/07 Rp2.000 

WIJIATI 01/07 Rp5.000 

SURIP  S 01/07 Rp- 

5873 TUINI 03/07 Rp4.000 

5871 SOPIAH 03/07 Rp- 

5870 SRIAH  M 03/07 Rp3.000 

5758 SURATI 03/07 Rp2.500 

5766 SRIAH  B 03/07 Rp5.000 

5847 SURIP  B 03/07 Rp2.000 

5872 SLAMET 03/07 Rp3.000 

5761 SAIYAH 03/07 Rp2.000 

5874 SAIDAH 03/07 Rp5.000 

5849 SENIPAH 03/07 Rp4.000 

SA’AMI 03/07 Rp7.500 

5768 SAUTI 03/07 Rp2.000 

5868 TUNARTI 03/07 Rp3.000 

5760 MURWATI 03/07 Rp10.000 

5875 NASEHATI 03/07 Rp5.000 

5876 RIBUT 03/07 Rp3.000 

NURUL 03/07 Rp3.000 

5762 TUSRI 03/07 Rp5.000 

5757 TUMPUK 03/07 Rp4.000 

5763 TIRAH 03/07 Rp5.000 

5843 ASTUTIK NUR 03/07 Rp5.000 

5841 MAINAH 03/07 Rp2.000 

5845 PARNI 03/07 Rp3.000 

KUNARTI 03/07 Rp5.000 

5852 KANTONG 03/07 Rp- 

5767 TINAH 03/07 Rp- 

5848 BEKTI 03/07 Rp- 

5849 YATIN 03/07 Rp2.000 

5842 RENI 03/07 Rp- 

5846 MISRIYAH 03/07 Rp- 

5850 FITRIYAH 03/07 Rp3.000 

5865 BURIAH 03/07 Rp2.000 

5851 B  MULYANAH 03/07 Rp4.000 

5764 KASTURI 03/07 Rp- 

5866 KHOIRIYAH 03/07 Rp17.000 

5315 MUNDIYAH 03/07 Rp- 

5817 TRIANAH 03/07 Rp- 

5314 RAIYAH 03/07 Rp- 

5292 TUYATI 01/07 Rp- 

BUNIYAH 02/07 Rp- 

putri 03/07 Rp- 

RUMINAH 01/07 Rp- 

SOLEHATI 02/07 Rp- 

KARTI Rp- 

ISTIANAH 01/07 Rp- 

QOMARIYAH 02/07 Rp5.000 

SARIAH 02/07 Rp2.000 

BURIAH 02/07 Rp3.000 

TURIB Rp- 

SITI NIHAYAH 01/07 Rp8.500 

MUNA 02/07 Rp- 

EVI 02/07 Rp2.000 

ROSIDAH 02/07 Rp- 

SULASTRI 01/07 Rp5.000 

INDAH 01/07 Rp5.000 

WIWIK 01/07

LILIK 01/07

KANTONG 01/07

KIPTIYAH 01/07

MUNDRIYAH

TRI'ANAH

HOPIYAH 01/07

NARTI

AYATI 01/07 Rp5.000 

SAMIR Rp4.000 

WALIYAH 02/07

5157 SUNDARI 1/1 Rp17.000 

SETIYAWATI 1/1 Rp- 

5200 SRI MUANAH 1/1 Rp3.500 

5174 MUNDIROH 1/1 Rp- 

5173 NURIYAH 1/1 Rp6.000 

5169 NURUL FUATI 1/1 Rp3.000 

5263 MARSITI 1/1 Rp- 

5198 FARIDA 1/1 Rp7.000 

5258 ENIYAH 1/1 Rp6.000 

5165 MURIYAH 1/1 Rp- 

5264 DIAN 1/1 Rp- 

5272 KOMARIYAH 1/1 Rp3.200 

5196 SURIP SUKILAH 1/1 Rp- 

5268 SAMIRAH 1/1 Rp- 

5267 SRI MULYO LESTARI 1/1 Rp6.000 

5276 TARMUNAH 1/1 Rp5.000 

5271 WINARTI 1/1 Rp- 

5199 DWI MURNI ASIH 1/1 Rp5.000 

5253 KHUBIAROH 1/1 Rp- 

5265 NUR FAIZAH 1/1 Rp- 

SUTIYAH 1/1 Rp4.000 

5171 YATIK 1/1 Rp- 

5161 MELIANA NURAINI 1/1 Rp5.000 

5166 SUSMIYATI 1/1 Rp- 

TUTIK  N 1/1 Rp5.000 

5266 MARIA 1/1 Rp5.000 

MURSIDAH 1/1 Rp- 

5195 INTAN FEBRIYANI 1/1 Rp4.000 

MULWINI 1/1 Rp2.000 

5193 RIBUT 1/1 Rp2.500 

5177 NURYANTI 1/1 Rp5.000 

5159 DARMILAH 1/1 Rp10.000 

5178 TOIFATIN 1/1 Rp25.800 

5201 SUMARSIH 1/1 Rp5.000 

DWI PUJI LESTARI 1/1 Rp27.000 

5172 SRI PUJI ASTUTI 1/1 Rp10.000 

5261 SAKDIYAH 1/1 Rp5.000 

5254 SRI HIDAYAH 1/1 Rp5.000 

5175 SUSILAH 1/1 Rp- 

5177 SITI SUJATI 1/1 Rp5.000 

DWI SETININGSIH 1/1 Rp- 

5295 RINA ASIH WULANDARI 1/1 Rp5.000 

5167 MUNANDIROH 1/1 Rp8.000 

5203 ROBISAH 1/1 Rp5.000 

5194 CHAMIDAH 1/1 Rp5.000 

5259 MAIMUNTAHA 1/1 Rp- 

5270 JAYEM 1/1 Rp- 

5257 UMAYAH 1/1 Rp3.000 

5170 MUKHAYATUN 1/1 Rp5.000 

SOLEKHA 1/1 Rp10.000 

ANIS FADHILAH 1/1 Rp- 

SUMAROH 1/1 Rp5.000 

ENIYAH 1/1 Rp- 

DWI LESTARI 1/1 Rp- 

YAYUK KANIYAH 1/1 Rp- 

SAKDIYAH 1/1 Rp- 

SRI HIDAYATI 1/1 Rp- 

SUSILAH 1/1 Rp- 

NUR LAILA 1/1 Rp- 

MUSFIROH 1/1 Rp- 

ALVI 1/1 Rp- 

5158 MARSELLA 1/1 Rp5.000 

ETIKOH UMI 1/1 Rp- 

MUSFIROH 1/1 Rp- 

ROMLAH 1/1 Rp- 

SOIPAH 1/1 Rp- 

PARIYAH 1/1 Rp- 

DESI 1/1 Rp- 

VINA 1/1 Rp- 

LAILA AVINA 1/1

3644 BADRIYAH 01/05 Rp- 

3645 MUSYAROFAH 01/05 Rp5.000 

3646 AYIYAH 01/05 Rp3.000 

3647 KASMIRAH 01/05 Rp- 

3648 BAWON 01/05 Rp5.000 

3649 LEHA 01/05 Rp5.000 

3650 KUNAAH 01/05 Rp5.000 

3651 SITI JARIYAH 01/05 Rp2.000 

3652 RIAH 01/05 Rp2.000 

3653 SAUTI 01/05 Rp5.000 

3655 FATMI 01/05 Rp3.000 

3656 ASIH 01/05 Rp- 

3657 SUARTI 01/05 Rp3.000 

3658 ROPIATUN 01/05 Rp- 

3659 ISTIKHOMAH 01/05 Rp2.700 

3660 SIDIK 01/05 Rp5.000 

3661 KESROH 01/05 Rp3.000 

3661 KANTONG  B 01/05 Rp2.000 

3664 MINAH 01/05 Rp- 

3665 MUARIYAH 01/05 Rp4.000 

3666 MBAH MINAH 01/05 Rp5.000 

3667 SANTI 01/05 Rp5.000 

3668 WASTINI 01/05 Rp6.000 

3669 TARMINI 01/05 Rp5.000 

3670 TUSRI 01/05 Rp- 

3671 MBAH TURIYAH 01/05 Rp- 

3672 MUSANAH 01/05 Rp4.000 

3673 YULIPAH 01/05 Rp7.100 

3674 MULYANAH 01/05 Rp- 

3675 KANTONG S 01/05 Rp5.000 

3676 MULYANAH 01/05 Rp- 

3577 NUR KHASANAH 01/05 Rp5.000 

3678 NURIYAH 01/05 Rp- 

3679 B.JARIYAH 01/05 Rp5.000 

3681 KUAT 01/05 Rp- 

3682 SARI 01/05 Rp3.000 

3684 YANTI 01/05 Rp5.000 

3685 SRI MUJIATI 01/05 Rp30.000 

3686 GIATI 01/05 Rp5.000 

3687 CASWATI 01/05 Rp10.000 

3688 SUARIYAH 01/05 Rp- 

3689 SUNARTI 01/05 Rp7.900 

3690 MUSRIAH 01/05 Rp2.000 

3691 TURAH 01/05 Rp5.000 

3692 NDIYAH 01/05 Rp4.000 

3693 WINARSIH 01/05 Rp2.000 

3694 MISNI 01/05 Rp- 

3695 MILAH 01/05 Rp5.000 

3696 JUMIATI 01/05 Rp4.000 

3697 ZUMROTUN 01/05 Rp3.000 

3698 SRIATI 01/05 Rp- 

3699 SURIP ZAENAH 01/05 Rp7.000 

3700 SURATINAH 01/05 Rp3.600 

3701 MUSAROH 01/05 Rp5.000 

3703 RUNTI 01/05 Rp5.000 

3704 KOMYATI 01/05 Rp3.000 

3705 NASRIPAH 01/05 Rp15.000 

3706 UMUL 01/05 Rp3.000 

3707 JAMIAH 01/05 Rp5.000 

3708 SLAMET 01/05 Rp3.200 

3709 DIAN KURNIA 01/05 Rp- 

3710 LAELI 01/05 Rp25.000 

3712 ROFIATUN 02/05 Rp- 

3713 KHOIRIYAH 02/05 Rp5.000 

3714 BONAH 02/05 Rp- 

3715 SUMIAH 02/05 Rp2.000 

3716 SAMINI 02/05 Rp3.000 

3718 SLAMET 02/05 Rp- 

3720 SIFA 02/05 Rp2.500 

3721 TIMAH 02/05 Rp800 

3722 NURIYAH 02/05 Rp3.000 

3723 SAMIRAH 02/05 Rp6.200 

3724 PARIYAH 02/05 Rp4.000 

3725 LILIK 02/05 Rp- 

3726 ROSIDAH 02/05 Rp5.000 

3727 BOYATI 02/05 Rp2.500 

3728 MURIPAH 02/05 Rp4.000 

3730 SURIP 02/05 Rp2.500 

3731 NUR KHAYATI 02/05 Rp2.500 

3732 TUSRIPAH 02/05 Rp3.000 

3733 SITI 02/05 Rp- 

3734 INDASAH 02/05 Rp- 

3735 SAMIR 02/05 Rp2.000 

3736 INAH 02/05 Rp3.000 

3737 SARYATI 02/05 Rp5.000 

3739 SRIAH 02/05 Rp2.000 

3740 ZAENAH 02/05 Rp5.000 

3742 BAWON 02/05 Rp2.600 

3743 RAIDAH 02/05 Rp2.600 

3744 MISTI 02/05 Rp2.000 

3745 SAMINI 02/05 Rp- 

3746 NASRIPAH 02/05 Rp- 

3747 JARIYAH 02/05 Rp- 

3748 TOWIYAH 02/05 Rp- 

3750 TUMINI 02/05 Rp- 

3752 JUMUIYAH 02/05 Rp5.000 

3756 MARYAM 01/05 Rp4.000 

MASRUROH Rp- 

NAPSIYAH Rp- 

SUSWANTI Rp5.000 

YANTI Rp5.000 

VIKA Rp- 

3761 LIA 02/03 Rp- 

3505 NUR KHAMIDAH 02/03 Rp5.000 

3824 IMROATUL KHASANAH 02/03 Rp6.000 

3499 UMI KULSUM 02/03 Rp1.000 

3760 NDURIYAH 02/03 Rp4.000 

3831 MARHUMAH 02/03 Rp3.000 

3507 AINUNG ZUBAIDAH 02/03 Rp4.000 

3500 NUR KHASANAH 02/03 Rp4.000 

3828 KARINA 02/03 Rp5.000 

3508 WARYUNAH 02/03 Rp4.000 

3829 SURIPAH 02/03 Rp2.000 

3830 HOTIMAH 02/03 Rp2.000 

3493 TASRIAH 02/03 Rp4.000 

3494 MAYA 02/03 Rp5.000 

3487 ALIAH 02/03 Rp5.000 

3495 NUR JANAH 02/03 Rp5.000 

ROHATI 02/03 Rp2.000 

3827 UMAROH 02/03 Rp5.000 

3489 SRI MUNAH 02/03 Rp5.000 

3501 ASIAH 02/03 Rp5.000 

3834 MESTIAH 02/03 Rp2.000 

3496 SRIAH MUJI RAHAYU 02/03 Rp- 

3825 SUSWANTI 02/03 Rp5.000 

3498 RIAYAH 02/03 Rp5.000 

3762 TURAH 02/03 Rp3.000 

3823 SRI JAYANTI 02/03 Rp5.000 

3759 NUR RIAH 02/03 Rp10.000 

3504 SAIYAH 02/03 Rp5.000 

3506 JUMAROH 02/03 Rp- 

3488 ROFIATI 02/03 Rp5.000 

3758 INDASAH 02/03 Rp- 

3642 NDIROH 02/03 Rp5.000 

3509 TITIK EKOWATI 02/03 Rp- 

3502 RINI SUGIANTI 02/03 Rp5.000 

3833 MUADAH 02/03 Rp5.000 

NURUL HIKMAH 02/03 Rp10.000 

3773 H. Sugiarto 02/03 Rp10.000 

3510 MIRRATUSSOLIHA 02/03 Rp10.000 

3826 ASRIAH 02/03 Rp5.000 

3496 AMANAH 02/03 Rp20.000 

3832 SITI ALKAROMAH 02/03 Rp5.000 

3641 PUJI MULYO ASIH 02/03 Rp5.000 

3491 DWI KURNIAWATI 02/03 Rp- 

3503 NUR HIDAYAH 02/03 Rp6.000 

DIAN 02/03 Rp- 

EVI RAHAYU 02/03 Rp- 

LESTARI 02/03 Rp2.000 

3798 YATI 01/02 Rp5.500 

3801 SLAMET BOYAMAH 01/02 Rp7.000 

3799 BURIYAH 01/02 Rp5.500 

3800 SURIPAH 01/02 Rp- 

3802 SLAMET PARIYAH 01/02 Rp500 

3788 BAWON 01/02 Rp6.500 

3791 SLAMET JARWATI 01/02 Rp3.300 

3794 MUSRI 01/02 Rp4.000 

3795 AFIS 01/02 Rp15.500 

3796 NING 01/02 Rp1.500 

3797 NUR SAMORAH, MANDA 01/02 Rp4.000 

3793 PIYAH 01/02 Rp4.000 

3809 KAS MURAH 01/02 Rp4.200 

3792 MUINAH 01/02 Rp7.000 

3796 EKO 01/02 Rp3.000 

3787 I'IS/NIMAN 01/02 Rp- 

3789 SAUTI/SEVIA 01/02 Rp4.000 

3810 MARNI 01/02 Rp3.500 

3809 NGATIMAH 01/02 Rp2.000 

3806 KOSWATI 01/02 Rp3.500 

3819 HARTI 01/02 Rp4.000 

3807 TIYA 01/02 Rp4.400 

3803 SIJU 01/02 Rp4.000 

9821 TARYUMI 01/02 Rp3.500 

3820 MULYANAH 01/02 Rp27.500 

3822 SRI HAYATI 01/02 Rp4.000 

3804 RUNTI 01/02 Rp4.900 

3805 BU TURIMAH 01/02 Rp7.000 

3806 MURWANI 01/02 Rp5.000 

BU LURAH Rp- 

3613 ROMANAH 1/4 Rp- 

ISTIKHAROH 1/4 Rp- 

3615 MUSLIHAH 1/4 Rp15.000 

3616 SAILAH 1/4 Rp- 

3617 TARNI 1/4 Rp5.000 

3612 RIMA 1/4 Rp8.000 

3610 SITI 1/4 Rp- 

3611 SOPIYAH 1/4 Rp- 

3608 ROATI 1/4 Rp5.000 

3607 NASRI 1/4 Rp5.000 

3602 LISTRIANAH 1/4 Rp3.000 

3606 MUTRI 1/4 Rp5.000 

3604 KUSTIYAH 1/4 Rp3.000 

3605 BADRIYAH 1/4 Rp- 

3603 UNTUNG 1/4 Rp- 

3600 NUNIK 1/4 Rp5.000 

3597 RONDIYAH 1/4 Rp- 

3599 SUPRAPTI 1/4 Rp5.000 

MISTIN 1/4 Rp5.000 

3598 ANIK 1/4 Rp5.000 

3595 ASMILAH 1/4 Rp- 

3591 WAHYUNI 1/4 Rp5.000 

3590 SARI 1/4 Rp- 

3592 RAUMI 1/4 Rp- 

3584 DIYAH 1/4 Rp- 

3594 TURAH 1/4 Rp- 

3593 NGATMAN 1/4 Rp5.000 

3583 MURNI  W 1/4 Rp- 

3585 DARWATI 1/4 Rp- 

3587 SETI 1/4 Rp- 

3586 SUSWATI 1/4 Rp- 

MURNI  S 1/4 Rp5.000 

3574 MURIYAH 1/4 Rp5.000 

3576 MURSITI 1/4 Rp- 

3573 MUAYATI 1/4 Rp- 

3575 SLAMET 1/4 Rp3.000 

3579 MUJANAH 1/4 Rp3.000 

SRIPAH 1/4 Rp5.000 

3572 SISWATI 1/4 Rp- 

3578 RAIYAH 1/4 Rp- 

3571 KARTINI 1/4 Rp- 

3582 TUMPUK 1/4 Rp3.000 

3580 TARYATI 1/4 Rp- 

3588 TURIP 2/4 Rp3.000 

3620 WARIYAH 2/4 Rp5.000 

3621 TUSRIPAH 2/4 Rp- 

3601 SUNDARI 2/4 Rp5.000 

3619 NUR HIDAYAH 2/4 Rp- 

3622 SARIAH 2/4 Rp- 

3623 SUCI RETNO 2/4 Rp5.000 

3624 KAMINAH 2/4 Rp3.000 

3625 TOYAH 2/4 Rp- 

3632 NGATMINAH 2/4 Rp5.000 

PATRIYAH 2/4 Rp- 

3633 ROTUL 2/4 Rp5.000 

3630 JAWIYAH 2/4 Rp- 

3628 BAWON 2/4 Rp- 

3627 UDIYARTI 2/4 Rp20.000 

3618 MUDRIKAH 2/4 Rp- 

3640 MISNAH 2/4 Rp- 

3639 KAENAH 2/4 Rp5.000 

3637 IRTIPAH 2/4 Rp10.000 

3677 TUMINI 2/4 Rp3.000 

3589 NGATIMAH 2/4 Rp5.000 

3631 BAWON  S 2/4 Rp5.000 

3634 TURAH  S 2/4 Rp3.000 

3926 MISRI 2/4 Rp- 

3635 BARKAH 2/4 Rp8.000 

3636 NUR NINGSIH 2/4 Rp2.000 

3638 NASRIPAH 2/4 Rp10.000 

ERNAWATI 2/4 Rp3.000 

WENI 2/4 Rp- 

NOVI 2/4 Rp5.000 

SARMI Rp- 

ZUBAIDAH Rp5.000 

TIKA Rp4.000 

LIA

8995 JUNATI 02/01 Rp1.000 

8395 WIJAYANTI 02/01 Rp1.500 

9840 ANGGUN 02/01 Rp2.500 

8990 TUTIK 02/01 Rp- 

8390 JARIYAH 02/01 Rp1.000 

SIJU BONARI 02/01 Rp1.000 

9881 BAWON 02/01 Rp1.000 

9886 SARMINI 02/01 Rp1.000 

8989 IDA 02/01 Rp1.000 

9890 SUSWANTI 02/01 Rp2.500 

MBAK DAR 02/01 Rp1.000 

8980 RIBUT (NGISOR) 02/01 Rp- 

5353 RIYANAH 02/01 Rp1.000 

5351 ANIS 02/01 Rp- 

5354 RONDIYAH 02/01 Rp- 

8992 SIYAM 02/01 Rp- 

9704 DENUNG 02/01 Rp1.000 

WIWIT 02/01 Rp- 

9334 IIS/SUPARMI 02/01 Rp1.500 

5335 SITI MUTNAINNAH 02/01 Rp1.000 

8386 NASIAH 02/01 Rp1.000 

9701 PUPUT/RIATI 02/01 Rp- 

8388 KRISTIN 02/01 Rp1.000 

5350 AHMAD/MUSRIYAH 02/01 Rp1.000 

5514 KANTONG 02/01 Rp- 

NUR ALNIYAH 02/01 Rp- 

9891 BOYAMI 02/01 Rp2.500 

5349 AYUK 02/01 Rp1.000 

8990 DE MAR 02/01 Rp1.000 

8988 MBAK SHE 02/01 Rp2.000 

8984 fitriyah 02/01 Rp- 

8987 badriyah 02/01 Rp1.000 

9892 TUMIAH 02/01 Rp1.000 

ITAK 02/01 Rp- 

8391 SITI AMINAH 02/01 Rp- 

9395 MISWATUN 02/01 Rp2.500 

8385 SUNARTI 02/01 Rp1.000 

3757 ERNA 02/01 Rp2.000 

9333 SAKDIYAH 02/01 Rp- 

9699 SUPRATUN 02/01 Rp- 

9700 BAROYAH 02/01 Rp2.500 

5356 SOATI 02/01 Rp2.000 

5352 UMAYAH 02/01 Rp- 

9837 ANIS 02/01 Rp1.000 

SUS DYAH 02/01 Rp9.000 

5360 SRI/IIS 02/01 Rp1.000 

9889 SURIYAH 02/01 Rp- 

5357 MANI 02/01 Rp1.000 

9893 RIMA/EMA 02/01 Rp1.000 

9841 TUKIYAH' 02/01 Rp1.000 

9894 SUSIYAH 02/01 Rp- 

MURAH 02/01 Rp- 

8387 YANTI 02/01 Rp- 

8986 SAMIRAH 02/01 Rp- 

8991 TURAH 02/01 Rp2.500 

SUMARIYAH 02/01 Rp2.500 

8394 TRIAH 02/01 Rp2.500 

8389 BAWON 02/01 Rp2.500 

3754 JUMIRAH 02/01 Rp2.500 

5358 UMI 02/01 Rp4.000 

5359 HANIK 02/01 Rp3.000 

BAGUS 02/01

ATUN 02/01

PATMI 02/01

NOVI 02/01

NUR

5249 ETIK PURWANINGSIH 02/06 Rp- 

5222 SARIAH 02/06 Rp- 

5248 BADRIYAH 01/06 Rp- 

5128 ROHAYATUN 02/06 Rp5.000 

5245 AMBAR WATI 02/06 Rp- 

5251 MONAH 02/06 Rp- 

3475 TUTIK 02/06 Rp3.000 

5183 KUSTIYAH 02/06 Rp- 

5184 MUNAWAROH 02/06 Rp- 

3485 TINA 02/06 Rp5.000 

3482 NARUMI 02/06 Rp- 

3483 MISTIYAH 02/06 Rp- 

5190 MISYATUN 02/06 Rp5.000 

3486 NGASRI 02/06 Rp3.500 

3484 SUNARTI 02/06 Rp5.000 

5186 TIAH 02/06 Rp- 

5221 BOYAKMI 02/06 Rp- 

3477 NGATMILAH 02/06 Rp- 

5227 BONASRI 02/06 Rp5.000 

5252 NUR YATI 02/06 Rp10.000 

5220 HARTI 02/06 Rp- 

5189 NUR HALIMAH 02/06 Rp5.000 

5181 SUMARI 02/06 Rp- 

5185 MUAYAH 02/06 Rp4.000 

3476 JUMIATI 02/06 Rp- 

3481 NGATINI 02/06 Rp5.000 

3478 MUSLIHATUN 02/06 Rp4.000 

3480 SRIYAH 02/06 Rp- 

5228 TUMIRAH 02/06 Rp- 

5243 DARSIH 01/06 Rp2.000 

3776 TUMINI 01/06 Rp- 

3777 SUNARTI 01/06 Rp- 

3783 YANTI 01/06 Rp1.000 

3778 NUR WATI 01/06 Rp2.000 

3780 RUMANAH 01/06 Rp2.000 

3775 MISLEM 01/06 Rp- 

3779 NUR ASIYAH 01/06 Rp- 

3786 MISTIYAH 01/06 Rp- 

5213 SANIAH 01/06 Rp- 

3782 EVA 01/06 Rp- 

3214 YAIDAH 01/06 Rp- 

3211 SRINAH 01/06 Rp5.000 

3774 NGATMILAH 01/06 Rp- 

3770 MUA'ATI 01/06 Rp- 

3772 ENI 01/06 Rp- 

3766 IDA 01/06 Rp2.000 

3771 BENASRI 01/06 Rp4.000 

3776 JARIYAH 01/06 Rp5.000 

5212 MARIYAM 01/06 Rp- 

5205 AMEL 01/06 Rp- 

5206 NARIYAH 01/06 Rp- 

3765 ANITA 01/06 Rp- 

5209 JUMIATUN 01/06 Rp3.500 

3768 SAMINAH/SARJO 01/06 Rp- 

5232 MISTI'AH 01/06 Rp6.000 

3764 MISTI 01/06 Rp- 

5236 SARMINAH 01/06 Rp4.000 

5237 WARMI 01/06 Rp5.000 

3763 SITI ASIYAH 01/06 Rp5.000 

5233 SISWANTI 01/06 Rp- 

5246 HESTIN 01/06 Rp2.000 

TOYA 01/06 Rp5.000 

SARMINI 01/06 Rp- 

MULYATI 01/06 Rp- 

UMAYAH 01/06 Rp- 

SUSANTI 01/06 Rp- 

SRIAH 01/06 Rp- 

5182 SOPIYAH 01/06 Rp4.000 

PURAH 01/06 Rp2.000 

MISRI 01/06 Rp- 

HOLIPAH 02/06 Rp- 

WULAN 02/06 Rp- 

BONAH 02/06 Rp- 

PARTI 02/06 Rp5.000 

SRIAH 02/06 Rp- 

BOYATI 02/06 Rp5.000 

DARYONAH 02/06 Rp3.000 

SA'AMI 02/06 Rp2.000 

MISKIYAH 02/06 Rp- 

SITI KHOTIJAH 02/06 Rp- 

DEWI NURAINI 02/06 Rp3.000 

LILIK AMALIA 02/06 Rp- 

NGATMILAH 02/06 Rp- 

ISTIQOMAH 02/06 Rp2.000 

KHOLIPAH Rp- 

SITI Rp- 

SUSANTI Rp- 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: