Laporan Koin Nu Plumbon Agustus I 2021

 

No. Toples Nama Alamat infaq 

2233 KIPTIYAH 01/01 3.400,00

2264 NASIKHIN 01/01 5.000,00

2266 MUNIP 01/01 5.000,00

2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 0,00

2259 BASIR 01/01 5.600,00

2186 TOHIRIN 01/01 5.500,00

2296 IMRON 01/01 10.000,00

2192 NASRUDIN 01/01 15.000,00

2295 AGUS ARJITO 01/01 0,00

2243 AJI DARMAWAN 01/01 5.700,00

2215 KASBI 01/01 5.000,00

2189 JAZARIYAH 01/01 5.000,00

2303 AKHYARUDIN 01/01 0,00

2301 MAHROZI BA 01/01 57.000,00

2196 MUKHLISIN 01/01 3.100,00

2302 SUGITO 01/01 5.000,00

2191 SUBKHI 01/01 5.000,00

2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 17.200,00

2263 RUQOYAH 01/01 5.400,00

2265 MALIKI 01/01 13.000,00

2293 MASRUKHAN 01/01 5.000,00

2194 PASRI 01/01 0,00

2193 SUNDARI 01/01 7.000,00

2241 FATONAH 01/01 5.000,00

2298 SUGIYANTO 01/01 0,00

2195 MAULUD 01/01 0,00

2238 IRAWAN 01/01 5.000,00

2262 MUKHLISIN 01/01 4.500,00

2260 SAMSUDIN 01/01 5.000,00

2236 PARNI 01/01 3.000,00

2242 BUSRO 01/01 3.400,00

2100 KARMIN 01/01 3.300,00

2185 REKHWAN 01/01 5.000,00

2239 ABDU MUSLIH 01/01 5.000,00

2187 SUWITRI 01/01 5.900,00

2299 SUNARDI 01/01 0,00

2209 SAMINAH 01/01 0,00

2244 SURATI 01/01 5.000,00

2237 A MUDHOFIR 01/01 10.000,00

2235 JAZURI 01/01 5.000,00

2297 ABDU ROHIM 01/01 11.500,00

2258 SOLKHAN 01/01 3.000,00

  ASKHURI 01/01 10.000,00

2188 KUSMINAH 01/01 4.000,00

2240 AQIYAS 01/01 10.500,00

2294 ARIFIN 01/01 4.000,00

2304 AMARI 01/01 3.000,00

9611 SARDI 01/01 0,00

2300 SURYATI 01/01 0,00

2261 ROSIDAH 01/01 17.000,00

2194 DASRI 01/01 4.500,00

2331 SUGENG TARYONO 01/01 0,00

SOHIBUL BARI 01/01 0,00

DAIRUN 01/01 10.800,00

LUKMAN 01/01 4.000,00

MASDUKI 01/01 0,00

BPK ROHIM 01/01 0,00

2059 Fauzi 03/01 Rp9.700,00 

2061 Nafsiyah 03/01 Rp15.000,00 

2044 Sa’adah 03/01 Rp-   

2077 Saroh 03/01 Rp12.000,00 

2046 Bonaim 03/01 Rp-   

2045 Wahidin 03/01 Rp4.000,00 

2050 Musyarofah 03/01 Rp6.800,00 

2086 Masrukhan 03/01 Rp15.000,00 

2080 Rofi’i 03/01 Rp9.900,00 

2047 Jamil 03/01 Rp9.500,00 

2048 Syafi’i 03/01 Rp13.400,00 

2049 Nur Hidayah 03/01 Rp5.000,00 

2043 Kiswanto 03/01 Rp5.000,00 

2051 K Syarif 03/01 Rp7.000,00 

2082 Ma’mun 03/01 Rp-   

2079 Hj. Musrifah 03/01 Rp30.000,00 

2078 Dasriah 03/01 Rp-   

2041 Fadhilah 03/01 Rp10.000,00 

2052 Asmawi 03/01 Rp22.000,00 

2085 Khudri 03/01 Rp6.000,00 

2083 Tamyani 03/01 Rp-   

2081 h. Kamal 03/01 Rp9.900,00 

2087 Nur Rofik 03/01 Rp5.100,00 

2060 Mahri 03/01 Rp5.000,00 

2084 Ahmad.yusuf 03/01 Rp5.000,00 

MAKHRUS 03/01 Rp-   

HARYANTO 03/01 Rp-   

NGAHATUN 03/01

MUHYIDIN

2332 PAHRONI 04/01 Rp7.500,00 

2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01 Rp5.000,00 

2076 NAHROWI 04/01 Rp4.000,00 

2092 AMIN SUBKHAN 04/01 Rp10.000,00 

2095 IMRON 04/01 Rp5.000,00 

2111 SU’ANDI 04/01 Rp10.000,00 

2940 MUKHAYAH 04/01 Rp3.000,00 

2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01 Rp10.000,00 

2105 IBU SRIPAH 04/01 Rp10.000,00 

2107 A. ROFI’I 04/01 Rp5.000,00 

2108 JOKO PRASTION 04/01 Rp4.000,00 

2941 YARKONI 04/01 Rp4.000,00 

2065 NARIYO 04/01 Rp5.000,00 

2074 MURTADHO 04/01 Rp5.000,00 

2939 SUPARMAN 04/01 Rp5.000,00 

2090 NUR KHOLIQ 04/01 Rp5.000,00 

2230 MUHYIDIN 04/01 Rp5.000,00 

2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01 Rp-   

2068 MAHMUD 04/01 Rp10.000,00 

2099 SUKARDI 04/01 Rp-   

2069 GHOZALI 04/01 Rp6.000,00 

2110 ZAENURI 04/01 Rp3.000,00 

2102 KHANAFI 04/01 Rp3.000,00 

2070 NAWAWI 04/01 Rp5.000,00 

2094 TAPSIR 04/01 Rp6.000,00 

2066 SHOLEH 04/01 Rp10.000,00 

2096 SAMSURI 04/01 Rp-   

2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01 Rp-   

2942 PATAROH 04/01 Rp4.000,00 

2097 ATIK 04/01 Rp-   

2106 H. KHAERON 04/01 Rp25.000,00 

2218 GHOFUR 04/01 Rp5.000,00 

2112 ISTIQOMAH 04/01 Rp4.000,00 

2103 NUR ROKHIM 04/01 Rp-   

2065 KARYOTO 04/01 Rp5.000,00 

H.KUSNADI 04/01 Rp-   

2075 NADHIROH 04/01 Rp-   

MUANAH/ ITAH 04/01 Rp5.000,00 

ZUM 04/01 Rp-   

2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01 Rp-   

2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01 Rp-   

2101 ROSIDIN 04/01 Rp10.000,00 

MUTOHAROH

2923 MUHTADIN 06/01 Rp5.000,00 

2929 ABU SA’ID 06/01 Rp7.000,00 

2924 MUSLIH 06/01 Rp5.000,00 

2913 SAKHOWI 06/01 Rp25.000,00 

2944 RIMA NUR AENI 06/01 Rp5.900,00 

2936 MANAN 06/01 Rp-   

2920 H. EFENDI 06/01 Rp-   

2335 KHOLIDIN 06/01 Rp5.000,00 

2946 MU’ADIN 06/01 Rp5.000,00 

2931 MUKHYIDIN 06/01 Rp4.000,00 

2915 SRI 06/01 Rp-   

2916 KHUDHORI 06/01 Rp6.000,00 

2925 NUR AZIZAH 06/01 Rp16.500,00 

2930 SURIP YATIN 06/01 Rp-   

2947 M. FUHAINI 06/01 Rp7.000,00 

2934 TARYUDI 06/01 Rp5.000,00 

2921 A. ZAHRI 06/01 Rp-   

2943 MUTRIAH 06/01 Rp5.500,00 

2932 AS’ARI 06/01 Rp5.000,00 

2918 NUR HADI 06/01 Rp5.000,00 

2928 TSANI 06/01 Rp5.000,00 

2922 MIYAH 06/01 Rp10.000,00 

ROMBIYAH 06/01 Rp-   

HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01 Rp20.000,00 

2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01 Rp20.000,00 

KHOLIL 06/01 Rp-   

2937 MASUDI 06/01 Rp-   

2927 MAKMURI 06/01 Rp4.000,00 

2917 KHOTIB 06/01 Rp-   

9695 GIRI 06/01 Rp5.000,00 

5691 ROZIKIN 06/01 Rp5.000,00 

8054 SAKRONI 06/01 Rp-   

2250 AGUS MUFTI 2/2 Rp- 

2169 ZAINUDIN 2/2 Rp5.000,00 

2167 ABDUL AZIS 2/2 Rp- 

2162 DEMYATI 2/2 Rp- 

2245 ZAENAL KHAKIM 2/2 Rp- 

2244 TIYAMAH 2/2 Rp3.000,00 

MUNARYO 2/2 Rp- 

2253 AIDIN 2/2 Rp3.000,00 

2246 MIFTAKHUDIN 2/2 Rp4.000,00 

2256 NGATMAN 2/2 Rp4.000,00 

2252 GUFRON 2/2 Rp- 

2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2 Rp3.500,00 

2251 MUHYIDIN 2/2 Rp2.000,00 

2161 NASHOKHA 2/2 Rp5.000,00 

2255 NUR KHALIM 2/2 Rp2.000,00 

2164 NUR KHOZI 2/2 Rp3.000,00 

LUTFI 2/2 Rp- 

2170 KHOMARUDIN 2/2 Rp3.000,00 

2171 AMINUDIN 2/2 Rp- 

2163 M. Nurhadi S. 2/2 Rp15.000,00 

2172 SETYOHADI 2/2 Rp5.000,00 

2166 ASNAWI 2/2 Rp5.000,00 

2219 TUKIJAN 2/2 Rp4.500,00 

2273 NUR KHAFIDIN 3/2 Rp3.000,00 

2276 AHMAD SOFYAN 3/2 Rp11.000,00 

2217 SOREB BANSER 3/2 Rp- 

2223 SUYETNO 3/2 Rp- 

2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2 Rp8.000,00 

2227 PURNOMO 3/2 Rp4.000,00 

2278 NANGSO 3/2 Rp- 

2232 MUNAH 3/2 Rp5.000,00 

2275 ALTONAH 3/2 Rp5.000,00 

2230 JUHARI 3/2 Rp23.000,00 

2269 SAMIRAH 3/2 Rp8.000,00 

2297 SUROSO 3/2 Rp- 

2274 KURDI 3/2 Rp5.000,00 

SAMUDIN 3/2 Rp5.000,00 

SAMSU 3/2 Rp2.000,00 

2280 TUDIRON 3/2 Rp5.000,00 

SUBKHAN 3/2 Rp3.500,00 

7901 ROZIKIN Rp5.000 

ROYAN Rp- 

2254 ROMADHON 1/2 Rp8.000,00 

2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2 Rp15.000,00 

2213 NAHDLIYAH 1/2 Rp5.000,00 

2198 IKHSAN 1/2 Rp8.000,00 

2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2 Rp3.000,00 

2205 MUKANAH 1/2 Rp4.000,00 

2197 TOHARI 1/2 Rp5.000,00 

2203 TOKHARI 1/2 Rp5.000,00 

2204 MISATUN 1/2 Rp2.500,00 

2173 NUR FAIZIN 1/2 Rp4.000,00 

2174 PARIHIN 1/2 Rp5.000,00 

2175 DRIYAH 1/2 Rp- 

2176 NUR  ROHIM 1/2 Rp- 

2177 NURIYAH 1/2 Rp- 

2178 NUNJIYAH 1/2 Rp- 

2184 RIANAH 1/2 Rp5.000,00 

2183 SATIAH 1/2 Rp5.000,00 

2180 SA’DI 1/2 Rp5.000,00 

2179 KHOZIN 1/2 Rp5.000,00 

2181 TAUHID 1/2 Rp5.000,00 

2208 MAKHALI 1/2 Rp7.500,00 

2206 BASARI 1/2 Rp5.000,00 

2212 KY.IRFANDI 1/2 Rp8.000,00 

2200 ABDUL MUNIR 1/2 Rp3.000,00 

2201 MAGHFIROTUS S 1/2 Rp- 

2207 ARIFUDIN 1/2 Rp5.000,00 

2221 RUSDI 3/2 Rp5.000,00 

2272 MANAH 3/2 Rp3.000,00 

2226 KHOLUDIN 3/2 Rp5.500,00 

2224 MUHLAR 3/2 Rp- 

2229 TAMAMIN 3/2 Rp5.000,00 

2228 SYAHRONI 3/2 Rp- 

2210 SURYANTO 3/2 Rp5.000,00 

2219 ABDURROHIM 3/2 Rp7.000,00 

2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2 Rp5.000,00 

2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2 Rp2.500,00 

2202 ALI MASKUR 3/2 Rp7.500,00 

2225 SUYUDI 3/2 Rp5.000,00 

2182 NEPAN 3/2 Rp- 

MUKMININ Rp- 

SURIPTO Rp- 

BAYU EVAN Rp5.000,00 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: