Laporan Koin Nu Dlisen September I 2021

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5057 MAKOM 1/1 Rp- 

5519 MUALIM 1/1 Rp- 

5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp- 

5053 RIANTO 1/1 Rp- 

5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

5518 SODIQ 1/1 Rp- 

5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

5121 AMIN 1/1 Rp3.000 

5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

5051 MISTIAH 1/1 Rp5.000 

5530 MUTIA 1/1 Rp5.000 

5529 RONI 1/1 Rp5.000 

5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp- 

5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 

5581 SU’UDI 1/1 Rp- 

5097 SAREP 1/1 Rp- 

5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

5080 KHUSNITA 1/1 Rp5.000 

5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

5135 HANIK 1/1 Rp10.000 

5105 IRHAM 1/1 Rp5.000 

5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp- 

5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp5.000 

5111 RINA 1/1 Rp10.000 

5083 MUNIR 1/1 Rp- 

5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp20.000 

UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

5112 KASRI 1/1 Rp27.700 

5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

5422 YASIN 1/1 Rp- 

5094 HERAWATI 1/1 Rp10.000 

5108 AZZA 1/1 Rp- 

5125 HAIFA 1/1 Rp- 

5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

ISTIQOMAH 1/1 Rp5.000 

RIMAH 1/1 Rp10.000 

5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

5073 MUAMANAH 1/1 Rp- 

5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp10.000 

5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

KHOLIPAH 1/1 Rp- 

5118 LILIK 1/1 Rp- 

5489 SYARIFAH 1/1 Rp5.000 

HJ. SUBIYAH 1/1 Rp17.500 

ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

HJ. ROZIQOH 1/1 Rp20.000 

5148 SUGENG 1/1 Rp- 

JURI'AH 1/1 Rp- 

KUSARI 1/1 Rp3.000 

DUL KHAMID 1/1 Rp5.000 

GUS KHOZI 1/1 Rp- 

SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

SANAH 1/1 Rp- 

NUR KHIKMAH Rp5.000 

5129 MUFYIL IBAD 2/1 Rp10.000 

5116 MUSTAIN 2/1 Rp5.000 

5088 HASAN 2/1 Rp5.000 

5113 BADRUN 2/1 Rp10.000 

5075 PALALI 2/1 Rp5.000 

5481 ROMLAH 2/1 Rp- 

5095 SITI MAS'ADAH 2/1 Rp- 

5490 GUNAWAN 2/1 Rp5.000 

5090 SLAMET GUNAWAN 2/1 Rp- 

5107 SUBAIDAH 2/1 Rp5.000 

5115 PURAH 2/1 Rp5.000 

5143 MASRUR 2/1 Rp15.000 

5132 JUWAHIR 2/1 Rp10.000 

5103 PURYADI 2/1 Rp4.000 

5114 MUSYONO 2/1 Rp- 

5491 SUTIKNO 2/1 Rp6.000 

5106 DARSONO 2/1 Rp8.500 

5018 JUMADI 2/1 Rp10.000 

5484 DAHLAN 2/1 Rp10.000 

5099 TASMIN 2/1 Rp5.000 

5104 YASKUR 2/1 Rp10.000 

5126 KHAFIDZIN 2/1 Rp7.000 

5136 FAQIH 2/1 Rp- 

5110 ROHIM 2/1 Rp- 

5119 RIAYAH 2/1 Rp- 

5074 HARI 2/1 Rp12.500 

5577 NURUDIN/ROSIDAH 2/1 Rp10.000 

5534 H.BUKHORI 2/1 Rp6.500 

5089 GHOZALI 2/1 Rp- 

5082 MISLAM 2/1 Rp5.000 

5079 EKO SUPRIYANTO 2/1 Rp- 

5076 KY. WAHYUDIN 2/1 Rp- 

5747 FAISAL 2/1 Rp10.000 

5734 NUR KHOLIS 2/1 Rp10.000 

5737 KATIRIN 2/1 Rp10.000 

SUYONO 2/1 Rp8.000 

MUNAWAROH 2/1 Rp- 

MUHAMAD FUAD 2/1 Rp- 

MUNTARI 2/1 Rp- 

ATMINAH 2/1 Rp- 

ARIFIN 2/1 Rp- 

FUAD 2/1 Rp- 

HERI 2/1 Rp- 

SUTOYO 2/1 Rp- 

GUNATUN 2/1 Rp- 

ENI AZIZAH 2/1 Rp5.000 

KUSTIYAH 2/1 Rp- 

MUSRI 2/1 Rp- 

TAMSIR 2/1 Rp20.000 

NURUDIN/ABIDIN 2/1 Rp- 

6109 TOYO 01/02 Rp4.000 

6106 SIDIK 01/02 Rp- 

5692 RIYANTO 01/02 Rp- 

6114 HONIYAH 01/02 Rp- 

6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

6771 PARMIN 01/02 Rp- 

6069 SUNARI 01/02 Rp- 

6070 ROHMAT 01/02 Rp- 

6079 SLAMET 01/02 Rp3.000 

6081 KANTUN 01/02 Rp5.000 

6076 MAHYUN 01/02 Rp3.300 

6117 MAKSUM 01/02 Rp- 

6075 YAIDIN 01/02 Rp5.000 

6014 DANURI 01/02 Rp- 

6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp15.000 

6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp10.600 

6096 KASMADI 01/02 Rp7.000 

6116 SURIP R. 01/02 Rp3.000 

6080 PALAL 01/02 Rp2.000 

6073 SUBAGIYO 01/02 Rp5.000 

6072 EPANDI 01/02 Rp6.000 

6115 SENO 01/02 Rp- 

6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 

6098 SARI 01/02 Rp4.000 

6103 SURIP T. 01/02 Rp2.500 

6086 SIBON 01/02 Rp5.000 

6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp5.000 

6104 NGASIMIN 01/02 Rp4.000 

6113 SAMEDI 01/02 Rp2.700 

6094 SOFYAN HADI 01/02 Rp3.000 

6108 SUTRIS 01/02 Rp- 

6077 GIYO 01/02 Rp- 

6093 MULYONO 01/02 Rp1.500 

6112 ROSED 01/02 Rp3.000 

6102 SIDUL 01/02 Rp3.000 

6083 ROSITOH 01/02 Rp- 

MISATUN 01/02 Rp4.000 

JONARI 01/02 Rp5.000 

6082 JUPRI 01/02 Rp- 

5590 NIMIN 01/02 Rp4.500 

SUNDAR 01/02 Rp- 

5153 MISRO 01/02 Rp2.000 

SOREP SUN. 01/02 Rp- 

JUMANAH 01/02 Rp- 

RUSDI Rp- 

MURDIONO Rp2.000 

HAMDAN Rp5.000 

RT 01/02 Rp116.100 

5640 NGAHADI 03/02 Rp11.000 

NGASIRAH 03/02 Rp- 

SURIP 03/02 Rp- 

5643 KUWAT 03/02 Rp- 

SLAMET 03/02 Rp- 

6087 JAMIN 03/02 Rp- 

RUSIAH/ BOTHOK 03/02 Rp3.000 

5645 H. NUR ROHIM 03/02 Rp4.000 

6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02 Rp4.000 

5639 TUYONO 03/02 Rp3.000 

MENEK 03/02 Rp2.000 

5641 SAYONO 03/02 Rp5.300 

5644 UKARI 03/02 Rp7.000 

TURMUDI 03/02 Rp- 

5638 MISKONO 03/02 Rp- 

5648 YATIN 03/02 Rp- 

5547 SUALIM 03/02 Rp10.000 

6090 MUDIONO 03/02 Rp- 

5712 NGAKMIN 03/02 Rp3.000 

SUKADI 03/02 Rp- 

5646 JUPRI 03/02 Rp2.000 

6057 SUPARI 04/02 Rp2.000 

6062 SLAMET 04/02 Rp10.000 

6063 SENIN 04/02 Rp4.000 

6055 NUR SOFA 04/02 Rp5.000 

6085 SUDARNO 04/02 Rp- 

6060 SUGINO / SUPRATI 04/02 Rp- 

6084 SALEM 04/02 Rp5.000 

6067 SUJIAH / PANDI 04/02 Rp- 

SUMONO SURIP 04/02 Rp- 

6058 MUKLIS 04/02 Rp10.000 

6059 SUKRI 04/02 Rp5.500 

6056 JUNAIDI 04/02 Rp3.000 

6068 H. NGAHADI 04/02 Rp3.000 

6066 NASIRIN 04/02 Rp- 

SURIP / MISNARIYAH 04/02 Rp- 

5061 SONAWAN 04/02 Rp4.000 

6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02 Rp5.000 

6050 MUNDRIONO 04/02 Rp10.000 

6053 SANURI 04/02 Rp- 

6054 SENIMAN 04/02 Rp- 

SUGINO/JUMINAH 04/02 Rp- 

6045 TUNAWAR 04/02 Rp3.000 

6046 AHYAK 04/02 Rp3.800 

6052 RUWAH 04/02 Rp- 

SUPRIANTO 04/02 Rp5.000 

6049 SENARI 04/02 Rp- 

SURIP / SURIYAH 04/02 Rp- 

SUPRIANTO 04/02 Rp- 

TURIYAH 05/02 Rp20.000 

PUJI 05/02 Rp5.000 

ISTIROHAH 05/02 Rp5.000 

SULASTRI 05/02 Rp- 

AZIZAH 05/02 Rp2.000 

NGASIMAH 05/02 Rp- 

PARSINAH 05/02 Rp5.000 

SURATUN 05/02 Rp5.000 

KHAERIYAH 05/02 Rp- 

NUR JANAH 05/02 Rp- 

KUTIYAH 05/02 Rp- 

SULATI 05/02 Rp3.000 

NOK DAR 05/02 Rp- 

KATIPAH 05/02 Rp- 

SAMINAH 05/02 Rp- 

SURIP/ARIFIN 05/02 Rp- 

NGUMI 05/02 Rp5.000 

JUNARTI 05/02 Rp- 

MIATI 05/02 Rp- 

NITA 05/02 Rp5.000 

MANUTI 05/02 Rp- 

HARTINI 05/02 Rp2.000 

MURIAH 05/02 Rp- 

KEMISAH 05/02 Rp5.000 

SURIP/ROSIDIN 05/02 Rp- 

SURIP 05/02 Rp- 

YULIANTI 05/02 Rp- 

ROHWATUN 05/02 Rp- 

MURNITI 05/02 Rp- 

SURYATI 05/02 Rp5.000 

SOPIAH 05/02 Rp5.000 

RAHAYU 05/02 Rp- 

SRIPAH 05/02 Rp5.000 

ZUMROTUN 05/02 Rp- 

ANIS 05/02 Rp- 

MUHAYATI 05/02 Rp5.000 

KUWATI 05/02 Rp- 

SURIAH 05/02 Rp- 

SAROPAH 05/02 Rp5.000 

TARWIYAH 05/02 Rp- 

SINOK 05/02 Rp- 

TUMI'AH 05/02 Rp- 

MUKAROMAH 05/02 Rp- 

SUBIARSIH 05/02 Rp- 

SRI NASIKIN 05/02 Rp3.300 

RUSTI 05/02 Rp- 

SRI SIR 05/02 Rp- 

SITI HALIMAH 05/02 Rp- 

SARTINAH 05/02 Rp3.000 

SUTRIYAH 05/02 Rp- 

MUNAWAROH 05/02 Rp- 

NASRIPAH 05/02 Rp- 

SUPRIYANTI 05/02 Rp- 

TRIYAH 05/02 Rp5.000 

KOMARIYAH 05/02 Rp- 

6038 SOBIRIN 06/02 Rp- 

6002 BUHAYAT 06/02 Rp- 

5999 WINARNI 06/02 Rp2.500 

MIS MAH 06/02 Rp3.000 

SUYIKNO 06/02 Rp2.500 

MIRATUS 06/02 Rp- 

ROKHAM 06/02 Rp- 

SUGI 06/02 Rp2.500 

SUPI 06/02 Rp2.500 

MAHYUDI 06/02 Rp2.500 

WALUYO/ROHMAH 06/02 Rp4.000 

ROHMAT 06/02 Rp2.000 

SURIP/SUS 06/02 Rp2.500 

SUBARI 06/02 Rp5.000 

SURIP/JU 06/02 Rp2.500 

WINARSO 06/02 Rp3.000 

TUJAR 06/02 Rp2.500 

BAUL 06/02 Rp2.000 

IRFANDI 06/02 Rp9.000 

SALIMAH 06/02 Rp2.500 

SENIRAH 06/02 Rp2.500 

JUREM 06/02 Rp8.000 

SUNOTO 06/02 Rp2.500 

TEGUH 06/02 Rp- 

MITAM 06/02 Rp- 

SUNAR 06/02 Rp- 

AHMAD 06/02 Rp4.000 

SUYATI 06/02 Rp2.500 

PURYATI 06/02 Rp- 

SARKIYAH/MISADI 06/02 Rp3.500 

SUKARDI 06/02 Rp- 

NIMAN 06/02 Rp2.500 

BANDI 06/02 Rp2.000 

NARTI 06/02 Rp- 

SUKONO 06/02 Rp3.000 

SENIMAH 06/02 Rp3.000 

KUSTIYAH/DOFAR 06/02 Rp5.000 

JUMARI 06/02 Rp2.500 

BASIR 06/02 Rp2.500 

TUKADI/NGATINI 06/02 Rp2.500 

TINTIN 06/02 Rp5.000 

MISTIYAH 06/02 Rp3.000 

TUKIMAN 06/02 Rp- 

WARNA/JUMINTO 06/02 Rp4.000 

TIKNO 06/02 Rp- 

NGAKMI 06/02 Rp3.000 

MARDIYAH 06/02 Rp8.000 

YONO Rp2.000 

NGATIMIN Rp5.000 

SAIR Rp- 

NARI/SANATUN Rp2.000 

AMIN Rp2.500 

SARMI Rp- 

SUYIKNO/MU Rp3.000 

SUNADI/JURIYAH Rp- 

NGATMAN/JURIYAH Rp2.500 

UNTUNG Rp5.000 

SUNAR Rp- 

SLAMET/BAWON Rp- 

NARDI/KHOTIMAH Rp2.000 

MULIHIN Rp- 

MIATI Rp2.000 

JURIYAH Rp- 

YITNO/ROFIQ Rp- 

DIYAH/DARSONO Rp5.000 

5575 WAHYONO 01/03 Rp- 

5557 WAHID 01/03 Rp5.000 

5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

5565 MISTIYAH 01/03 Rp2.500 

5566 ISMANTO 01/03 Rp5.000 

5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 

5553 JARIYAH 01/03 Rp- 

5622 SOARDI 01/03 Rp13.000 

5561 SARNO 01/03 Rp5.000 

5554 SUTARNO 01/03 Rp2.500 

5620 SUNARTI 01/03 Rp1.500 

5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 

5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

5616 SUTRIYO 01/03 Rp2.000 

5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 

5555 UMAROH 01/03 Rp3.000 

5559 SATRIAH 01/03 Rp5.000 

5615 BADARI 01/03 Rp- 

5617 SURYATI 01/03 Rp10.500 

5614 JUNARTI 01/03 Rp- 

5619 SAYATI 01/03 Rp3.000 

5560 MUHTADI 01/03 Rp5.000 

5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp6.000 

5564 SAMIAN 01/03 Rp- 

5551 SLAMET 01/03 Rp5.000 

5556 RUSIAH 01/03 Rp2.000 

5563 SUTRISNO 01/03 Rp8.000 

5562 SANURI 01/03 Rp- 

5568 SUYONO 01/03 Rp- 

5635 RUMAYATI 02/03 Rp- 

5625 YAYUK 02/03 Rp- 

DWIK 02/03 Rp2.000 

UMI AMINAH 01/04 Rp- 

HJ UMAROH 01/04 Rp- 

IMRONAH 01/04 Rp- 

HJ WATIAH 01/04 Rp- 

SU'ATUN 01/04 Rp- 

USWATUN 01/04 Rp4.000 

IMTICHANAH 01/04 Rp- 

CHOLIPAH 01/04 Rp3.000 

SAKDIYAH 01/04 Rp2.000 

AHYAUDIN 01/04 Rp- 

ISTIQOMAH 01/04 Rp- 

YANAH 01/04 Rp- 

SITI MUAWIYAH 01/04 Rp2.000 

SALAMAH 01/04 Rp- 

SURYATI 01/04 Rp4.000 

SAWOH 01/04 Rp5.000 

TURIYAM 01/04 Rp3.000 

ROKHIMAH 01/04 Rp3.000 

YUHRIYAH 01/04 Rp4.000 

SULTON 01/04 Rp3.000 

SITI SUNDARIYAH 01/04 Rp2.000 

TURIPAH 01/04 Rp3.000 

AINIYAH 01/04 Rp4.000 

SRIMANAH 01/04 Rp3.000 

TUMI 01/04 Rp3.000 

SULASTRI 01/04 Rp- 

SURIYAH 01/04 Rp3.000 

PONARI 01/04 Rp2.000 

YANTI 01/04 Rp- 

HAMDIYAH 01/04 Rp- 

SAHURI 01/04 Rp5.000 

MAIMUNAH 01/04 Rp5.000 

INAYATI 01/04 Rp5.000 

NUR HAVIA 01/04 Rp- 

HARTI 01/04 Rp4.000 

HJ SUTRIYAH 01/04 Rp- 

ENI HIDAYANTI 01/04 Rp3.000 

RUNTIAH 01/04 Rp3.000 

ROZIQIN 01/04 Rp3.000 

NUR AZIZAH 01/04 Rp- 

ROHMI 01/04 Rp- 

INDANAH 01/04 Rp- 

DARYUNI 01/04 Rp- 

MUAZIYAH 01/04 Rp- 

MUNAWAROH 01/04 Rp3.000 

NASEHAH 01/04 Rp3.000 

YATIN 01/04 Rp- 

MAFTUKHAH 01/04 Rp3.000 

SITI FARIDAH 01/04 Rp- 

SUSMIATI 01/04 Rp- 

PORWATI 01/04 Rp- 

IMAMAH 01/04 Rp- 

WINARTI 01/04 Rp- 

911 MUHTADI 02/04 Rp5.000 

9249 KHOIRI 02/04 Rp5.000 

9320 TAMYIS 02/04 Rp- 

9331 UNTUNG 02/04 Rp4.000 

9252 AHMAD YASIR 02/04 Rp4.000 

9251 MUTAKIN 02/04 Rp4.000 

9315 TOHER 02/04 Rp5.000 

9309 ROSIDAH 02/04 Rp5.000 

9347 RIPATI 02/04 Rp- 

9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04 Rp10.000 

9304 TAMRIM 02/04 Rp- 

9333 SULHANI 02/04 Rp- 

9312 SAPARI 02/04 Rp- 

9301 NUR ROHIM 02/04 Rp2.000 

9332 SAROH 02/04 Rp- 

9349 KHALIRI 02/04 Rp- 

9298 PATIHIN 02/04 Rp7.000 

9350 KHAMDAN 02/04 Rp- 

9316 AMANAH 02/04 Rp- 

9313 SOBIRIN 02/04 Rp6.000 

9291 SARATUN 02/04 Rp- 

9299 DIMYATI 02/04 Rp- 

9348 HANAPI 02/04 Rp2.500 

9300 NGATRIYAH 02/04 Rp- 

9355 MIATI 02/04 Rp- 

9306 TEGUH 02/04 Rp5.000 

9307 IRHAM 02/04 Rp5.000 

9314 TAUCHID 02/04 Rp- 

9302 KHUMAIDI 02/04 Rp2.500 

9246 KHASANI 02/04 Rp- 

9354 PATKHURI 02/04 Rp- 

9310 KHAMADIN 02/04 Rp2.000 

9317 AMINI 02/04 Rp- 

9258 TOHRI 02/04 Rp4.000 

9250 ROZIKIN 02/04 Rp4.000 

9356 SAYUDI 02/04 Rp2.500 

9308 BONAIM 02/04 Rp- 

9256 SARIYAH 02/04 Rp- 

9255 MANSUR 02/04 Rp2.000 

9245 ABDUL MANAF 02/04 Rp- 

9319 KHOTIJAH 02/04 Rp6.500 

9346 HALIMAH 02/04 Rp- 

9318 MOTORI 02/04 Rp2.500 

BENI LUKIYANTO 02/04 Rp- 

9303 NASIHIN 02/04 Rp- 

DIDIK 02/04 Rp2.500 

MUFTAHIMIN Rp- 

MAFUDZIN Rp- 

5148 SA’ADAH Rp- 

5579 NAZIAH Rp20.000 

9515 NING Rp5.000 

7851 NANIK Rp- 

6612 SUPARMIN Rp11.000 

5052 KHUDAEFAH Rp3.500 

5592 SANNAH Rp- 

5755 SUTIAH Rp- 

5524 SAIDAH Rp- 

5749 SOLIHIN Rp- 

5591 H. SUKATIB Rp10.000 

5745 RIYANTI Rp7.000 

5580 RIYAH Rp- 

5538 BAROKAH Rp10.000 

5146 MUSRIPAH Rp7.000 

5751 MUZAIYAH Rp- 

5605 SITI UNDIROH Rp5.000 

5747 JUARIYAH Rp5.000 

5752 SOFA Rp5.000 

5746 FATOYAH Rp16.500 

5610 SITI ANISAH Rp- 

5049 ROSI'AN Rp10.000 

5602 NGAMIRAH Rp- 

5609 SUTINAH Rp- 

5586 INDUN Rp5.000 

5537 WATINI Rp- 

5540 SITI UMAROH Rp7.900 

5149 MI'AH Rp10.000 

5606 TUROH Rp- 

5470 BUARTI Rp- 

6526 SUSANTI Rp10.000 

5530 RATIH Rp5.000 

7854 UMUL F. Rp10.000 

7874 SUSANTI B Rp10.000 

LIMUS Rp- 

7801 MUNJIATUN Rp10.000 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: