Laporan koin Nu Babadan Desember I 2021


 No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

6433 RIBUT 05/03 Rp2.500 

6440 KASTINI 05/03 Rp2.000 

6435 JARIYAH 05/03 Rp2.500 

7120 PIATUN 05/03 Rp2.500 

6431 ZAKIATUL 05/03 Rp2.500 

6400 MULYATI 05/03 Rp- 

6395 ALFIATI 05/03 Rp4.000 

6393 PONITI 05/03 Rp- 

6398 SUKADI 05/03 Rp- 

6403 TUATMI 05/03 Rp2.500 

9227 KOMARUDIN 05/03 Rp2.500 

6396 MATIMAH 05/03 Rp2.500 

6429 LILIS STYOWATI 05/03 Rp2.300 

6404 RONDIYAH 05/03 Rp2.500 

6437 RUMAYAH/SIJU 05/03 Rp- 

6434 SUHARTI 05/03 Rp2.500 

9229 JUWARMAN 05/03 Rp- 

9213 MUANAH 05/03 Rp- 

9223 MUSNIAH 05/03 Rp2.500 

9219 ROFIATUN 05/03 Rp3.000 

7096 TITIS 05/03 Rp- 

783 KHOMSATUN 05/03 Rp2.500 

9214 DWIK 05/03 Rp- 

9812 ISTIANAH 05/03 Rp2.500 

9230 SURINAH 05/03 Rp- 

9232 SITI MUNIROH 05/03 Rp3.350 

4078 ISTIKOMAH 05/03 Rp- 

7089 BAWON 05/03 Rp- 

6432 MUKHAYATI 05/03 Rp- 

7111 TRI WAHYUNI 05/03 Rp- 

7118 INDAYAH 05/03 Rp2.500 

7098 TRIANAH/BELA 05/03 Rp- 

7115 SOPIYAH 05/03 Rp2.500 

9234 MAFUDIN 05/03 Rp- 

7086 ALIMIYAH 05/03 Rp2.500 

7085 RUANAH 05/03 Rp7.000 

6438 ZAENAP 05/03 Rp5.000 

9218 SUMILAH 05/03 Rp2.500 

7091 SRI 05/03 Rp2.500 

9235 KUNAENAH 05/03 Rp2.000 

9215 YULIANTI 05/03 Rp2.500 

7092 SITI AROFAH 05/03 Rp2.000 

7093 NUR YASIN 05/03 Rp5.000 

7097 SUWANTI 05/03 Rp2.500 

9216 NUR KHAYATI 05/03 Rp- 

711 KHOTIMAH 05/03 Rp- 

9236 AYIYAH 05/03 Rp2.500 

7083 MUSYAROFAH 05/03 Rp2.500 

7095 SUNARTI 05/03 Rp- 

7123 SHOLEKHA 05/03 Rp2.500 

9233 KOWIYAH 05/03 Rp2.000 

9221 UMAYAH 05/03 Rp3.850 

4090 ROSIDAH 05/03 Rp2.500 

7080 FARIDAH 05/03 Rp2.500 

7088 KARNI 05/03 Rp2.500 

7124 NASRI'AH 05/03 Rp5.000 

9222 KUSWANTO 05/03 Rp- 

7077 ISWATUL 05/03 Rp2.500 

9217 UMPRIYAH 05/03 Rp- 

9225 NUR KHASANAH 05/03 Rp5.000 

7084 WINDHOH 05/03 Rp2.500 

9226 KHOLISIN 05/03 Rp2.500 

7081 SUCI 05/03 Rp2.000 

9220 KOSBANDIYAH 05/03 Rp- 

7082 PARTONO 05/03 Rp- 

6402 JUWARIYAH 05/03 Rp- 

6436 KIPTIYAH 05/03 Rp2.500 

6430 WIWIT 05/03 Rp2.000 

6397 BURYATI 05/03 Rp2.500 

6394 KASTUMI 05/03 Rp2.500 

7099 SUPREK 05/03 Rp- 

7079 ALIYAH 05/03 Rp- 

6399 KOMNIK 05/03 Rp- 

7094 YUHRIYAH 05/03 Rp2.500 

6401 BANDIYAH 05/03 Rp2.500 

9231 SAFARI 05/03 Rp2.500 

9224 LUMPRAH 05/03 Rp- 

6439 ASRIYAH 05/03 Rp2.500 

7087 KASTIYAH 05/03 Rp2.500 

7116 TOBI'IN 05/03 Rp- 

DWIK PRASTIYO 05/03 Rp- 

ELA Rp2.500 

FIDIN Rp2.000 

5506 BAWON 04/02 Rp15.000 

5513 DAYAH 04/02 Rp10.000 

5918 TUJANAH 04/02 Rp5.000 

5512 HJ ATIK 04/02 Rp- 

5511 SOLEKHAH 04/02 Rp7.500 

5509 MASUDAH 04/02 Rp16.000 

9884 ISTIKHOROH 04/02 Rp10.000 

5924 KHOTIJAH 04/02 Rp9.000 

9882 NINIK 04/02 Rp- 

5505 SRI WAYATI 04/02 Rp17.500 

9881 KISWATI 04/02 Rp- 

5921 ZAENUDIN 04/02 Rp10.000 

9342 HJ YUHRIYAN 04/02 Rp5.000 

9881 SRI KHAYATI 04/02 Rp- 

9873 MUNAWAROH 04/02 Rp5.000 

9341 KUMYATI 04/02 Rp10.000 

9876 EVA 04/02 Rp- 

9874 RATMI 04/02 Rp7.000 

9344 ROKHAYATI 04/02 Rp5.000 

9339 SANTI 04/02 Rp13.500 

9879 AYATI 04/02 Rp10.000 

9877 SIHUN 04/02 Rp13.000 

9875 KHOMSATUN 04/02 Rp- 

9879 MISTIYAH 04/02 Rp5.000 

9343 WURYANI 04/02 Rp15.000 

9340 ENI 04/02 Rp10.000 

9337 YIRAH 04/02 Rp- 

9338 WIWIK 04/02 Rp- 

5983 NUR FADHILAH 04/02 Rp30.000 

5919 UGI 04/02 Rp10.000 

9880 PUJI 04/02 Rp- 

7284 SYAIFUDIN 04/02 Rp8.000 

7286 DARIYAH 04/02 Rp- 

5922 M TAROM 04/02 Rp7.000 

UGI 04/02 Rp- 

SUS 04/02 Rp5.000 

9761 ROWIYAH 03/02 Rp14.000 

5920 HJ NGATONAH 03/02 Rp- 

9791 SRI HALIMAH 03/02 Rp- 

9763 CHASANATUN 03/02 Rp- 

7287 HARTINI 03/02 Rp- 

9795 TARMA'I 03/02 Rp5.300 

HJ NING 03/02 Rp- 

9739 SITI TANTOWI 03/02 Rp- 

9740 HJ MUSLIKHAH 03/02 Rp- 

9729 MUSRIATI 03/02 Rp5.300 

7282 HJ KARMANI 03/02 Rp- 

9744 HJ PURWATI 03/02 Rp- 

9741 HJ IPAH DURSIN 03/02 Rp13.500 

9751 NUNUNG 03/02 Rp26.900 

5916 SRI LESTARI 03/02 Rp36.700 

9759 BEJO 03/02 Rp- 

9731 SRI JARWI 03/02 Rp- 

9732 SUDIATI 03/02 Rp- 

9734 ANISAH DAMADI 03/02 Rp- 

9764 KHALIMAH 03/02 Rp- 

9747 RONDHIYAH 03/02 Rp- 

9799 HARWATI 03/02 Rp10.000 

9745 NAILUS SA'ADAH 03/02 Rp- 

9786 KOMARIYAH 03/02 Rp4.000 

9754 SURIYAH 03/02 Rp- 

9776 FARIDAH 03/02 Rp- 

9738 SRI WINARTI 03/02 Rp- 

9784 YULIASIH 03/02 Rp6.000 

7288 PARIYAH 03/02 Rp- 

7291 PURI'AH 03/02 Rp- 

9781 SUPRIYAH 03/02 Rp12.000 

7292 NURIYAH 03/02 Rp- 

9749 KHOSYI'IN 03/02 Rp10.000 

9752 RILOWAN/RILOWATI 03/02 Rp- 

9743 GASTIYAH 03/02 Rp10.000 

9787 SARIYAH 03/02 Rp- 

9778 SALIS 03/02 Rp28.000 

9758 SULINAH 03/02 Rp- 

9748 TATIK 03/02 Rp- 

9755 BADRIYAH 03/02 Rp10.000 

9782 SUCI RAHAYU 03/02 Rp15.000 

9792 SUPARNI 03/02 Rp- 

9792 KHUZAEMAH/FITRI 03/02 Rp- 

NUR DUL 03/02 Rp- 

9779 SOPIYAH 03/02 Rp- 

5507 MUSRIPAH 03/02 Rp- 

9737 MUSYAROFAH 03/02 Rp- 

5917 KATISAH 03/02 Rp9.000 

9750 MISSIYAH 03/02 Rp- 

9746 JULAILAH 03/02 Rp- 

9788 SUNARTI 03/02 Rp- 

9735 TUKILAH 03/02 Rp- 

9748 AISAH 03/02 Rp- 

9793 JUHARTI 03/02 Rp15.000 

9783 NING HENDRO 03/02 Rp- 

9780 CASMINTEN 03/02 Rp- 

9796 DEWI 03/02 Rp7.300 

9730 SUGIHARTI 03/02 Rp- 

9757 TURAH 03/02 Rp- 

9800 PUJI 03/02 Rp- 

9794 NGATIMAH 03/02 Rp- 

9736 YANTO 03/02 Rp7.200 

9760 BADRIYAH NGARJONO 03/02 Rp11.700 

9797 HJ PURTIYAH 03/02 Rp- 

9881 HJ KHAYATI 03/02 Rp- 

9777 ROMLAH 03/02 Rp87.000 

9756 DARMINI 03/02 Rp- 

9790 NING HARJO 03/02 Rp- 

9789 LATUTIK 03/02 Rp10.000 

9753 NITA 03/02 Rp- 

7289 FAHRUDIN 03/02 Rp- 

9785 HAFIDHIN/SAIDAH 03/02 Rp14.000 

7285 MURWATI 03/02 Rp9.700 

9762 KHOTIMAH 03/02 Rp- 

9733 DIAH KARTIKA / ANA 03/02 Rp- 

7290 NARYO 03/02 Rp- 

5969 MASUDAH 03/04 Rp9.500 

9721 LILLIK 03/04 Rp- 

9720 TUKIYAH 03/04 Rp10.000 

9720 MUYANAH 03/04 Rp10.000 

9723 BAWON 03/04 Rp- 

9728 ROIDAH 03/04 Rp12.900 

7231 ROMDIYAH 03/04 Rp7.000 

7221 MUNAH 03/04 Rp- 

7226 KHOLISAH 03/04 Rp10.000 

7228 AMITI 03/04 Rp16.900 

7222 ZAHROTUN NISAK 03/04 Rp- 

7230 EKA 03/04 Rp- 

7223 SAIDAH 03/04 Rp- 

5971 JUMINAH 03/04 Rp20.000 

5961 AMINAH 03/04

ROIPATUN/AHYAR 03/04 Rp4.500 

5964 ZAENURI 03/04

KHURIPAH 03/04 Rp50.000 

AISAH 03/04 Rp5.000 

5963 WATIK 03/04

9825 RUKAYAH 03/04

9827 MAKMUROH 03/04 Rp10.000 

9829 MAEMUNAH 03/04 Rp20.100 

9832 NASEHAH 03/04 Rp- 

9831 MUSLIHAH/SUWITO 03/04 Rp- 

9834 NURFADLILAH 03/04 Rp5.000 

9836 YANTI 03/04 Rp- 

5938 RUMI'AH 03/04 Rp- 

5966 PUJI H 03/04 Rp- 

9722 YUNAENAH 03/04 Rp- 

9835 NUR HIDAYAH 03/04 Rp5.000 

9726 AZIZAH 03/04 Rp- 

9723 KHOTIMAH 03/04 Rp- 

9724 TIAMAH 03/04 Rp- 

9719 MUNTIRAH 03/04 Rp- 

5959 ARMUSANAH 03/04

RIHANIYAH 03/04 Rp- 

MUNDRIYAH 03/04 Rp- 

5967 ALKOMAH 03/04 Rp10.800 

NAHARI 03/04 Rp- 

9826 MUKTI 03/04 Rp- 

MAEMUNAH 03/04 Rp- 

5965 NURYASIN 03/04 Rp- 

9729 YATIMAH 03/04 Rp- 

9718 RONDIYAH 03/04 Rp- 

4403 ZUMROTUN 03/04 Rp- 

7224 MUBASIROH 03/04 Rp15.000 

4406 KHOTIJAH 03/04 Rp- 

NURUL 03/04 Rp- 

7232 SAONAH 03/04 Rp- 

7227 NUR FAIZAH 03/04 Rp- 

7225 HARMUNIS 03/04 Rp- 

4404 SUTIYAH 03/04 Rp- 

7229 SITI SOIMAH 03/04 Rp10.000 

4402 MUNARIYAH 03/04 Rp- 

9828 MAWARTI 03/04 Rp- 

AYALI 03/04 Rp- 

NAPSIYAH 03/04 Rp- 

MARWIYAH 03/04 Rp- 

TIYOSO 03/04 Rp- 

SAEFI 03/04 Rp- 

4371 SAKDIYAH 03/04 Rp11.000 

RISNA 03/04 Rp- 

SOLEH 03/04 Rp- 

SUNDRI 03/04 Rp- 

SOIM 03/04 Rp9.500 

NASRUL 03/04 Rp5.000 

PIPAH 03/04 Rp- 

ANISAH 03/04 Rp- 

NISROHAH 03/04 Rp- 

ST KOSARI 03/04 Rp- 

HINDUN 03/04 Rp- 

DUL MUNIR 03/04 Rp- 

ABDUL ROZAK 03/04 Rp10.000 

TUHIN 03/04 Rp- 

MASLAHAH 03/04 Rp10.000 

ASKUR 03/04 Rp- 

ASNAP 03/04 Rp- 

NASRUL 03/04 Rp- 

AMIN 03/04 Rp- 

RAONDAH 03/04 Rp- 

SAKDIYAH 03/04 Rp- 

SUSIANINGSIH 03/04 Rp- 

KATIJAH 03/04 Rp- 

MUYANAH 03/04 Rp- 

ALFA 03/04 Rp- 

CASMARI 03/04 Rp- 

ABDUL HALIM 03/04 Rp- 

SITI JAMILATUN 03/04 Rp- 

MUYASAROH 03/04 Rp16.900 

ZAHIR 03/04 Rp- 

SUMARAH 03/04 Rp- 

MUNAWAROH 03/04 Rp- 

ROHMATUL KH 03/04 Rp4.000 

MAFTUKHIN 03/04 Rp- 

7257 TARWIYAH 02/04 Rp- 

7270 SITI MAZIDAH 02/04 Rp10.500 

7271 FAROKHATUN 02/04 Rp10.000 

5902 JAZILATUL ROHMAH 02/04 Rp19.000 

7269 H. UMIATI 02/04 Rp- 

7278 ANTI 02/04 Rp- 

7244 NURIYAH 02/04 Rp9.000 

5906 KHUZAEMAH 02/04 Rp9.000 

7272 NAILIL HIDAYAH 02/04 Rp10.000 

7273 SUMARIS 02/04 Rp- 

7235 SISWANTI 02/04 Rp- 

7236 FARIDAH 02/04 Rp- 

7234 SUNATUN 02/04 Rp- 

7275 HOLIPAH 02/04 Rp- 

7277 SIYAMI 02/04 Rp18.200 

5901 KHUMAEROH 02/04 Rp- 

7274 SUMTIYAH 02/04 Rp- 

7276 SALBIYAH 02/04 Rp12.800 

7279 WATIMAH 02/04 Rp9.000 

7280 ASIYAH 02/04 Rp- 

5911 ZAENATUN 02/04 Rp5.200 

5908 HJ. SA'DIYAH 02/04 Rp- 

5909 MAHMUDAH 02/04 Rp14.800 

7233 MANISAH 02/04 Rp3.500 

7238 NURUL KHOTIMAH 02/04 Rp- 

7243 ZULFAH 02/04 Rp- 

5905 WARSILAH SRI REJEKI 02/04 Rp6.000 

7240 ROSIDAH 02/04 Rp3.700 

7230 AEM'ATUS SA'ADAH 02/04 Rp- 

5912 KHUSNIYAH 02/04 Rp- 

7244 MULYATI 02/04 Rp- 

7237 SUTI'AH 02/04 Rp- 

7241 ISAH 02/04 Rp15.000 

5904 UMUL FAREKHAH 02/04 Rp- 

7268 SRI REJEKI  (R) 02/04 Rp54.000 

7266 MASITOH 02/04 Rp25.000 

7263 MIR'ATUL 02/04 Rp- 

7267 TEMU LESTARI 02/04 Rp138.000 

7259 DEWIYAH 02/04 Rp- 

7264 ROPI 02/04 Rp7.000 

7260 LISYANTI 02/04 Rp5.500 

5903 KHORIDAH 02/04 Rp- 

5907 MUYASAROH 02/04 Rp- 

SITI MASRUKHAH 02/04 Rp- 

AGUS YULI 02/04 Rp- 

7139 SOLEKHA 01/01 Rp5.000 

7145 SARJIAH 01/01 Rp6.000 

7110 SUMIATUN 01/01 Rp- 

7102 AMINAH TOHA 01/01 Rp5.000 

7108 AYUK 01/01 Rp10.000 

7138 WAHYUNI 01/01 Rp10.000 

7186 RITA 01/01 Rp5.000 

7195 NANIK SUPRIATI 01/01 Rp5.000 

7190 DARYANTI 01/01 Rp10.000 

7187 NANIK WAHYUNI 01/01 Rp32.000 

7192 KIPTIYAH 01/01 Rp5.000 

IMRONAH 01/01 Rp- 

7196 ALPIAH 01/01 Rp10.000 

7191 MALEKHA 01/01 Rp10.000 

7189 MARKUMI 01/01 Rp5.000 

7188 MAULIDA 01/01 Rp10.000 

7104 YANTI 01/01 Rp- 

7103 SUNTARI 01/01 Rp5.000 

EKA 01/01 Rp5.000 

7193 HERMIN 01/01 Rp12.000 

7112 HJ. SUPANTI 01/01 Rp18.000 

7147 SUMYATUN 01/01 Rp- 

7179 SITI BARKAH 01/01 Rp5.000 

SOPIAH 01/01 Rp- 

7180 SUTIAH 01/01 Rp5.000 

7137 SITI AMINAH 01/01 Rp6.000 

7146 SUHARTI 01/01 Rp- 

7141 MUYANAH 01/01 Rp5.000 

7142 SUGIARTO 01/01 Rp- 

7148 BAWON SRI MULYATI 01/01 Rp10.000 

7140 RANI DEDEK 01/01 Rp10.000 

7143 SURIYAH 01/01 Rp- 

7144 WINARSIH 01/01 Rp11.000 

SURTINI 01/01 Rp10.000 

RESTUNINGSIH 01/01 Rp11.000 

7174 WARNITI 01/01 Rp- 

MUNARIYAH 01/01 Rp9.000 

9851 ULATUL JANNAH 01/01 Rp9.000 

7136 SAADAH 01/01 Rp15.000 

9852 LISYANTI 01/01 Rp10.000 

7131 PURWANINGSIH 01/01 Rp10.000 

7173 ERIN 01/01 Rp10.000 

9858 KUSWINARNI 01/01 Rp10.000 

TARMINI 01/01 Rp5.000 

7133 SARAH 01/01 Rp4.000 

7176 SRI KHADARWATI 01/01 Rp5.000 

7178 KHAERIYAH 01/01 Rp5.000 

7126 IDA SIRIN 01/01 Rp5.000 

7183 BUSRI 01/01 Rp10.000 

7107 NANIK DODIK 01/01 Rp10.000 

7177 NENIH 01/01 Rp10.000 

9830 RISKI 01/01 Rp5.000 

7109 YANTI 01/01 Rp20.000 

7130 PARTI 01/01 Rp- 

7129 ENTUS 01/01 Rp- 

9849 TUTIK SUMBAWATI 01/01 Rp10.000 

7127 YAYUK 01/01 Rp- 

7175 KHAMIDAH 01/01 Rp5.000 

7181 RONDIYAH 01/01 Rp10.000 

7178 BAWON NOKISAH 01/01 Rp5.000 

7131 WIDATI Rp6.000 

YATIN Rp10.000 

ARIS Rp5.000 

IRA Rp- 

DANUMI

SAIFUL

6360 MUTINAH 01/03 Rp13.000 

6424 TURIPAH 01/03 Rp5.000 

6423 SUNARTI 01/03 Rp5.000 

6422 BATUN 01/03 Rp- 

6426 SUNARSIH 01/03 Rp- 

6421 NING 01/03 Rp15.000 

6364 MUSLIPAH 01/03 Rp8.000 

6362 MUINAH 01/03 Rp4.000 

6361 KUSRIYAH 01/03 Rp4.000 

6428 SULASMI 01/03 Rp8.000 

6417 MISTIYAH 01/03 Rp- 

6366 KURNIASIH 01/03 Rp8.000 

6418 WAHYUNI 01/03 Rp- 

6367 JUWARIYAH 01/03 Rp- 

6357 TUMISAH 01/03 Rp3.000 

6425 PARAYAH 01/03 Rp2.500 

6419 PASIYAH 01/03 Rp- 

6359 UMI NASEHAH 01/03 Rp6.000 

6368 NURIYAH 01/03 Rp3.000 

6363 MURYATI 01/03 Rp4.000 

6358 MULYATI 01/03 Rp10.000 

6365 SUSANTI 01/03 Rp8.000 

6420 TUIMAH 01/03 Rp- 

2161 ngatini 01/03 Rp4.000 

7164 mbak watik 01/03 Rp- 

7163 solekhati 01/03 Rp- 

7153 sri lestari 01/03 Rp- 

7167 parkiyah 01/03 Rp- 

7162 asiyah 01/03 Rp- 

7151 retno 01/03 Rp- 

7165 turah 01/03 Rp- 

7172 munirah 01/03 Rp- 

7169 solpiyah 01/03 Rp- 

7154 sari rakhati 01/03 Rp- 

7170 sumarni 01/03 Rp- 

7168 sopiyah 01/03 Rp4.500 

7395 parningsih 01/03 Rp3.000 

7156 khofifah 01/03 Rp- 

7160 yuniani 01/03 Rp4.000 

7159 kastiyah 01/03 Rp2.500 

7149 parekha 01/03 Rp4.000 

7150 rohmi 01/03 Rp4.000 

7152 waryati 01/03 Rp3.000 

7399 yulekho 01/03 Rp2.500 

7396 miswati 01/03 Rp4.000 

7121 lastri 01/03 Rp4.000 

7157 bawon 01/03 Rp- 

7122 pandilah 01/03 Rp- 

7392 ariyah 01/03 Rp- 

7158 SOREP 01/03 Rp- 

7331 SRI SITUR 01/03 Rp4.000 

7171 ELA 01/03 Rp- 

9618 YURIYAH 01/03 Rp- 

7335 VIVI 01/03 Rp- 

7336 BATDRIYAH 01/03 Rp- 

7337 KHOTIMAH 01/03 Rp- 

9622 MBAK DAH 01/03 Rp8.000 

9627 SUKIMAH 01/03 Rp- 

9623 AMANAH 01/03 Rp4.000 

9625 solekhati 01/03 Rp- 

9624 SURIAH 01/03 Rp- 

9629 BUNIRAH 01/03 Rp4.000 

6427 MISMI 01/03 Rp4.000 

9630 KOMARIYAH 01/03 Rp13.000 

9628 ASIH WALUYO 01/03 Rp- 

7338 SAROYAH 01/03 Rp- 

7339 SURYATI 01/03 Rp2.000 

9629 SUNARSIH WAWAN 01/03 Rp- 

7329 RAMINI 01/03 Rp- 

7390 MIDAH 01/03 Rp- 

7334 SUNARSI WARNO 01/03 Rp- 

7398 ANA 01/03 Rp4.000 

7366 BADRIYAH 01/03 Rp- 

9617 SAKDIYAH 01/03 Rp- 

7166 MBK FENI 01/03 Rp- 

9613 SULASMI BU LINA 01/03 Rp- 

7155 BU TUTIK 01/03 Rp- 

9631 MBK MUS 01/03 Rp- 

9632 SA'AMI 01/03 Rp- 

HARTI 01/03 Rp- 

9610 NUR FITRIYAH 01/03 Rp- 

9621 NOVI 01/03 Rp- 

7394 SARIYAH 01/03 Rp- 

7330 TIMAH 01/03 Rp- 

RUSWATI 01/03 Rp- 

7397 KOMARIYAH 01/03 Rp4.000 

SRI TEGOWATI 01/03 Rp4.000 

8286 LILIS 01/03 Rp3.000 

7896 ARIYAH S 01/03 Rp4.000 

DATUR 01/03 Rp- 

9464 NUR MIE AYAM 01/03 Rp- 

NASRIPAH 01/03 Rp- 

ANA RT 01/03 Rp4.000 

ERNA/DAPIT 01/03 Rp- 

SUMITRI 01/03 Rp2.000 

EKA

9142 MUSYAFA'AH 03/03 Rp10.000 

9130 RONDIYAH 03/03 Rp- 

9150 URIPAH S 03/03 Rp- 

9154 UMI MAYSAROH 03/03 Rp- 

9121 ERNAWATI 03/03 Rp10.000 

9143 SRI AMBARWATI 03/03 Rp- 

9127 ZUBAEDAH MISKAM 03/03 Rp- 

9119 DEWI ZULAEKHAH 03/03 Rp- 

9164 MARIATUN 03/03 Rp- 

9158 SITIQOMAH 03/03 Rp- 

9122 SUMARNI 03/03 Rp- 

9149 ZUBAEDAH SLAMET 03/03 Rp- 

9141 MUSLIKHAH/MUSLIMAH 03/03 Rp- 

9160 SARIPAH 03/03 Rp- 

9133 NURIYAH 03/03 Rp5.000 

9151 TUNTUN 03/03 Rp10.000 

9147 MUAWANAH 03/03 Rp10.000 

9125 NARTI 03/03 Rp- 

9155 TITIK 03/03 Rp10.000 

9144 MUSYAROPAH 03/03 Rp- 

9162 MURIP S 03/03 Rp- 

9129 SUTIYAH 03/03 Rp5.000 

7106 HJ MUZAYARAH 03/03 Rp- 

9159 TATIK 03/03 Rp5.000 

9134 TUSRI 03/03 Rp- 

9137 UMI 03/03 Rp- 

9156 LINA 03/03 Rp- 

9139 BADRIYAH 03/03 Rp- 

9153 TURAH 03/03 Rp- 

9140 WINDAYAH 03/03 Rp- 

7105 MUDAH 03/03 Rp- 

9123 SITI MUANAH 03/03 Rp- 

9136 SANIYATI 03/03 Rp- 

9135 KUSTIYAH 03/03 Rp- 

9152 KIPTIYAH 03/03 Rp- 

9163 SRIATI 03/03 Rp- 

9148 SUMANAH 03/03 Rp- 

9117 KHURIPAH P 03/03 Rp5.000 

9126 TAKHAN 03/03 Rp10.000 

9128 MUSLIMAH TOHARI 03/03 Rp30.000 

9157 ROHMATUN 03/03 Rp- 

9145 HJ AMANAH 03/03 Rp- 

9124 HALIMAH 03/03 Rp- 

9683 MIFTAKHUL JANAH 03/03 Rp- 

9120 SAPRIYAH 03/03 Rp- 

9136 MUANAH 03/03 Rp- 

9146 SUMINAH 03/03 Rp- 

8052 KHOLIFAH 03/03 Rp- 

9458 MIRTA 03/03 Rp- 

SHOPARIYAH 03/03 Rp- 

6383 SUTRIYAH 02/03 Rp18.400 

8374 JUWARIYAH 02/03 Rp5.000 

6442 SURYATI 02/03 Rp- 

9273 SULASTRI/SLAMET 02/03 Rp- 

6451 TURIPAH 02/03 Rp- 

RONDIYAH 02/03 Rp5.000 

6445 SUTIJAH 02/03 Rp5.000 

6392 NAHRIYAH 02/03 Rp5.000 

9274 MISTIYAH/ANTOK 02/03 Rp5.000 

6446 LISTIANAH 02/03 Rp- 

8373 IRMA 02/03 Rp10.000 

9811 ERVA TRIANA 02/03 Rp5.000 

6382 TABAROK 02/03 Rp- 

6388 SITI AMINAH 02/03 Rp5.000 

6389 NUR KOMAR 02/03 Rp- 

6450 UMANAH 02/03 Rp6.200 

6386 RAMINI 02/03 Rp- 

6452 URIP SUGIARTI 02/03 Rp- 

9275 KUSMIATUN/TUHIN 02/03 Rp- 

6384 SAKDIYAH 02/03 Rp5.000 

9282 ANA MURAH 02/03 Rp- 

9278 BONISAH 02/03 Rp- 

6381 NGATMINI 02/03 Rp- 

ATIK W 02/03 Rp- 

6390 MURYATI 02/03 Rp- 

6443 TARWIYAH 02/03 Rp2.600 

6447 AYUK 02/03 Rp2.000 

9284 PATAROH 02/03 Rp- 

9804 ISTIQOMAH 02/03 Rp5.000 

6444 JUNADI/MISTIYAH 02/03 Rp- 

9277 ANIK 02/03 Rp- 

9283 SULASTRI/SUGI 02/03 Rp- 

9803 SRI/UNTUNG 02/03 Rp- 

9510 SITI FATIMAH 02/03 Rp5.000 

9806 SITI SUNDARI 02/03 Rp- 

8380 UMI HANIFAH 02/03 Rp- 

9280 GIARSIH 02/03 Rp4.700 

6385 RATMI 02/03 Rp- 

9807 ISTIQOMAH/OKO 02/03 Rp- 

9274 HJ.SAROH 02/03 Rp5.000 

9281 IMRONAH 02/03 Rp- 

9469 TANTI 02/03 Rp7.500 

6449 MURNI 02/03 Rp- 

6387 MUSROKHAH 02/03 Rp10.000 

6449 ENI/ROTI 02/03 Rp- 

8381 SOREP SURYANTO 02/03 Rp5.000 

9807 SARMUTI 02/03 Rp5.000 

8382 ENIAH/ROZI 02/03 Rp- 

9808 ATIK SASOGI 02/03 Rp5.000 

6441 KOMARIYAH 02/03 Rp- 

9766 HJ. EKO 02/03 Rp- 

9801 KIPTIYAH 02/03 Rp- 

7343 TURADI 02/03 Rp5.000 

KUSYATI 02/03 Rp- 

SURIP 02/03 Rp- 

NUR HIDAYAH 02/03 Rp7.900 

KHOMSATUN 02/03 Rp- 

AMEL 02/03 Rp- 

TIMAH 02/03 Rp5.000 

FITRI 02/03 Rp5.000 

TURIYAH 02/03 Rp- 

WAHYUNI 02/03 Rp5.000 

MURAH 02/03 Rp- 

LISVI Rp- 

7303 A. KHANDIK 01/04 Rp5.000 

7960 TAHRIM 01/04 Rp7.700 

7302 MUNASIPAH 01/04 Rp7.500 

7304 ROKHAMAH/SAMANI 01/04 Rp6.200 

7297 SUNTUKO/KATORIYAH 01/04 Rp9.000 

7299 FAUZI/MUKARAMAH 01/04 Rp- 

7294 BISRI/MUTAMIMAH 01/04 Rp5.500 

7298 NUR KHOZIN 01/04 Rp- 

MAHMUDAH 01/04 Rp10.000 

7300 MATORI 01/04 Rp- 

7301 MUSTOLIH 01/04 Rp- 

7296 NAHROWI 01/04 Rp- 

ROFIQOH 01/04 Rp10.500 

7293 HAMDI 01/04 Rp21.000 

9820 SAMUJI 01/04 Rp- 

5951 PALAL 01/04 Rp5.000 

9819 MALIKHAH 01/04 Rp16.800 

7295 TOHA 01/04 Rp- 

9821 NANANG 01/04 Rp3.000 

9813 TIONO 01/04 Rp- 

9822 PAHROJI 01/04 Rp- 

9823 YUSUF 01/04 Rp5.000 

9815 SOFA 01/04 Rp10.000 

9824 M ROSYID 01/04 Rp7.000 

9818 KHAMIDIN 01/04 Rp- 

9817 NUR HADI 01/04 Rp9.500 

9816 MASYHUDI 01/04 Rp- 

7199 MAESAROH 01/04 Rp- 

7198 SUROTO 01/04 Rp20.000 

7201 ERIK 01/04 Rp- 

7204 BOHARI 01/04 Rp- 

7207 KATORIYO 01/04 Rp- 

7280 A KHOLIK 01/04 Rp4.300 

7205 MAKSUM 01/04 Rp16.300 

7206 KOMAH 01/04 Rp- 

7208 MATORI LOR 01/04 Rp- 

7297 ZALKIN 01/04 Rp- 

7203 RAIKIN 01/04 Rp- 

7202 DUL NASIR 01/04 Rp- 

9804 PATIKHIN 01/04 Rp13.000 

7245 YONO 01/04 Rp5.000 

7246 PAIDI 01/04 Rp- 

7249 KADRI 01/04 Rp- 

7247 MAKHROZI 01/04 Rp12.000 

7248 MESADI 01/04 Rp- 

7255 MUHTASUN 01/04 Rp- 

7250 HARYOTO 01/04 Rp- 

7251 SULKHANI 01/04 Rp8.300 

7254 KHUMAIDI 01/04 Rp12.000 

7252 TURMUDI 01/04 Rp- 

5957 INAYAH 01/04 Rp6.500 

7256 RUKAYAH 01/04 Rp- 

7256 NUR YANTO 01/04 Rp7.000 

5956 SIBENG SAOMI 01/04 Rp- 

5910 MUJIAH 01/04 Rp6.500 

5972 AMIN MAKMUR 01/04 Rp- 

5973 BANDIAH 01/04 Rp- 

A WAKHID 01/04 Rp- 

MUNDHO'AF 01/04 Rp- 

SARKONAH 01/04 Rp9.000 

MUSTONI 01/04 Rp- 

RUSDI 01/04 Rp3.500 

KHAFIDZIN 01/04 Rp5.000 

9197 SURATI 03/01 Rp- 

9194 SRI MULYATI 03/01 Rp- 

9167 NUR HIDAYAH 03/01 Rp- 

9192 MUKAMHAH 03/01 Rp- 

9181 NASRIPAH 03/01 Rp10.000 

9184 HJ YUNI 03/01 Rp12.000 

9183 HJ BAWON H 03/01 Rp26.000 

9187 INDULIPAH 03/01 Rp- 

9186 PURWANINGSIH 03/01 Rp- 

9185 WITRI YULIANTO 03/01 Rp5.000 

9169 CAHYUNI 03/01 Rp- 

TRI SULISTIYANI 03/01 Rp- 

9178 HJ ALFIAH 03/01 Rp7.000 

9189 IKA WIDIYOWATI 03/01 Rp- 

9172 SHOPIYAH 03/01 Rp- 

9191 NASIHATUN 03/01 Rp- 

9864 KOMARIYAH 03/01 Rp- 

9865 RIHAYAH 03/01 Rp22.900 

9866 SITI MAONAH 03/01 Rp- 

9863 ZUBAEDAH 03/01 Rp- 

9862 HERLINA 03/01 Rp- 

9166 YULIANTI 03/01 Rp- 

9198 AMANAH 03/01 Rp- 

9869 SRI PUJIATI 03/01 Rp22.900 

9861 ENI 03/01 Rp15.000 

9190 UUS 03/01 Rp- 

9810 B SURIP 03/01 Rp- 

9867 NGADEMI 03/01 Rp- 

9868 KARYUTI 03/01 Rp- 

9855 KURNIAWATI 03/01 Rp- 

9174 CAHYANINGSIH 03/01 Rp- 

9856 NURIYAH 03/01 Rp- 

9176 NURJANAH 03/01 Rp5.000 

9168 KHAERONAH 03/01 Rp- 

6170 NURYANTO/NURJANAH 03/01 Rp- 

9199 MURSINAH 03/01 Rp- 

9860 SUMIRAH 03/01 Rp- 

9179 YUNI KHOLIFAH 03/01 Rp4.000 

9180 JUNATI 03/01 Rp- 

9872 YATI 03/01 Rp- 

9857 NUR BAITI 03/01 Rp- 

9175 DWI ROKHANAH 03/01 Rp- 

9165 MARLINA 03/01 Rp- 

9196 RAUMI 03/01 Rp- 

9173 NUR CHASANAH 03/01 Rp- 

9200 AMANAH 03/01 Rp- 

9859 SURIYAH 03/01 Rp- 

9854 MUJIASIH 03/01 Rp- 

9182 SRI TRYATNI 03/01 Rp- 

9871 ZUBAIDAH 03/01 Rp7.900 

ISTIQOMAH 03/01 Rp- 

NURUL WIJAYANTI 03/01 Rp- 

HARTI 03/01 Rp- 

MUGI ASIH 03/01 Rp- 

BU SIFA 03/01 Rp- 

9177 WAHYUNINGSIH 03/01 Rp- 

AMANAH ( MAHROZI ) 03/01 Rp- 

EKA S. 03/01 Rp- 

YANTI 03/01 Rp- 

NUR PANJI 03/01 Rp- 

SRI WAHYUNINGSIH 03/01 Rp- 

DIYAH 03/01 Rp5.000 

IFA Rp- 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: