Laporan Koin Nu Sukorejo Februari II 2022

 No. Toples Nama Alamat RT/RW infaq 

7712 AGUS SHOLEH 04/01 Rp10.000 

7724 ABDUL KHOLIQ 04/01 Rp- 

7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01 Rp5.000 

7722 M ANAS 04/01 Rp- 

7723 ABD MUFID 04/01 Rp- 

7721 UMANAP 04/01 Rp- 

7718 MUNAWAR 04/01 Rp- 

7503 PASOLI 04/01 Rp5.000 

7714 NUROHMAN 04/01 Rp- 

7703 ULINUHA 04/01 Rp- 

7717 ROHMAT 04/01 Rp5.300 

7713 NUR YATI 04/01 Rp3.000 

7702 MUNDHOAP 04/01 Rp- 

7710 SHOLIHIN 04/01 Rp5.000 

7709 H SLAMET 04/01 Rp5.000 

7711 NURUL AINI 04/01 Rp- 

7706 MASHURI 04/01 Rp- 

7684 AMAT ZAENI 04/01 Rp- 

7683 ABD MANAF 04/01 Rp- 

7705 NASOHA 04/01 Rp5.000 

7546 HARNO 04/01 Rp- 

7554 TAHMUDIN 04/01 Rp6.000 

7550 A MUTAMAKIM 04/01 Rp4.000 

7687 MUADIN 04/01 Rp- 

7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01 Rp2.800 

7708 YUSUP 04/01 Rp5.000 

7686 DHOPIRIN 04/01 Rp- 

7678 M HASAN 04/01 Rp- 

7682 ABU SAERI 04/01 Rp- 

7555 AGUS MUAFA 04/01 Rp- 

7530 BU MASLAKHAH 04/01 Rp- 

7707 MUSLIKHIN 04/01 Rp- 

7680 SAKDULLAH 04/01 Rp- 

7681 ROSIDAH 04/01 Rp- 

7685 MA'ID 04/01 Rp6.000 

7522 NASTAIN 04/01 Rp- 

7715 SAMSUDI 04/01 Rp4.000 

7720 WAHYUDIN 04/01 Rp4.000 

7547 ROZIKIN 04/01 Rp- 

7552 ABD LATIP 04/01 Rp- 

7549 MASTUR 04/01 Rp5.000 

7553 NUR HADI 04/01 Rp- 

7551 ALIMIN 04/01 Rp- 

7548 HAMDANAH 04/01 Rp- 

7523 NAHDUDIN 04/01 Rp- 

7524 DUROH 04/01 Rp- 

7528 TOHARI 04/01 Rp- 

7497 DURI 04/01 Rp- 

7508 SOPIYAN 04/01 Rp- 

7521 AMINUDIN 04/01 Rp- 

7531 JUMADI 04/01 Rp- 

7527 A MUHSIN 04/01 Rp- 

7500 ASRORI 04/01 Rp- 

7529 NASRUDIN 04/01 Rp- 

7525 SOBIRIN 04/01 Rp- 

7526 A KHAMID 04/01 Rp- 

7523 ALI MALIKI 04/01 Rp- 

7701 KOMARUDINN 04/01 Rp- 

KHUDAEFAH 04/01 Rp- 

7499 DASAAN 04/01 Rp- 

7716 MUSLIH 04/01 Rp5.000 

7704 ISMAIL 04/01 Rp- 

7679 ABU SAID 04/01 Rp5.000 

7677 MISKIYAH 04/01 Rp5.000 

7719 ZUHRI 04/01 Rp5.000 

7788 ZARKONI 04/01 Rp- 

7498 MAKMUN 04/01 Rp- 

7729 AZIZAH 05/01 Rp2.000 

7734 CASWATI 05/01 Rp- 

7737 CASMI 05/01 Rp2.000 

728 MUNTAMAH 05/01 Rp3.500 

7543 FATIMAH 05/01 Rp1.600 

752 SITI ZAHRO 05/01 Rp2.000 

7735 SITI MALEKHA 05/01 Rp2.000 

7745 SITI AMINAH 05/01 Rp5.000 

7727 KHOFIYAH 05/01 Rp1.000 

7739 MAGHFIROH 05/01 Rp26.500 

7469 MUNJIYAH 05/01 Rp2.000 

7743 HJ. KHASANAH 05/01 Rp- 

7534 LAELAH 05/01 Rp2.500 

7730 ISWATUN KH 05/01 Rp1.500 

7733 SANATUN 05/01 Rp2.000 

7742 MIS'ID 05/01 Rp- 

7785 KIPTIYAH 05/01 Rp2.000 

9900 SOLEKHATI 05/01 Rp2.000 

7748 ULFA 05/01 Rp- 

9904 ANIS FARIDA 05/01 Rp2.000 

7747 ENDANG 05/01 Rp- 

7740 ROKHANAH 05/01 Rp2.000 

7736 NAPSIAH 05/01 Rp2.200 

7746 TATKIROH 05/01 Rp5.000 

9916 WASRI 05/01 Rp1.000 

9917 SAYATI 05/01 Rp- 

9914 NURROHMAN 05/01 Rp2.000 

9910 MUNAWAROH 05/01 Rp2.000 

9909 SAADAH 05/01 Rp2.000 

9899 ZAENAB 05/01 Rp2.000 

9911 SARYATI 05/01 Rp2.000 

9897 KHASANATUN 05/01 Rp2.000 

9906 MAHMUDAH 05/01 Rp2.000 

9903 NANDIROH 05/01 Rp3.500 

9902 ROMDHONAH 05/01 Rp- 

9907 BURYATI 05/01 Rp- 

7731 NASORI 05/01 Rp- 

9908 SODIKIN 05/01 Rp- 

7725 MUSRIAH 05/01 Rp- 

7464 MUKAROMAH 05/01 Rp2.000 

9919 NURAENAH 05/01 Rp- 

9920 KHOLISAH 05/01 Rp2.000 

9918 MUTRI 05/01 Rp- 

7536 RONDIYAH 05/01 Rp3.500 

7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01 Rp- 

7544 UMUL SOLEKHAH 05/01 Rp1.500 

9901 BANDIYAH 05/01 Rp3.700 

7541 ROKHIMAH 05/01 Rp2.000 

7538 NIKMATUL B 05/01 Rp2.000 

7535 NUHYIL FADHILAH 05/01 Rp2.000 

7540 SINTIYAH 05/01 Rp2.100 

7732 KHANAFI 05/01 Rp- 

7741 SITI KODRIYAH 05/01 Rp2.900 

7744 NASEKHAH 05/01 Rp- 

9898 MUNTIYEM 05/01 Rp- 

9915 SOREP  M 05/01 Rp- 

9912 KHOLIP 05/01 Rp- 

9913 SUTIAH 05/01 Rp- 

9905 DWI SRIWIJAYANTI 05/01 Rp- 

7738 YOHAN 05/01 Rp- 

RIYANTO 05/01 Rp- 

WINARTI 05/01 Rp1.000 

MUSLEKHAH 05/01 Rp- 

MURIDIN 05/01 Rp1.000 

MUBAROK 05/01 Rp1.000 

MUREP 05/01 Rp3.500 

LEHAH 05/01 Rp- 

7690 TURAH IANAH 06/01 Rp- 

7697 ROWIYAH 06/01 Rp2.500 

7695 ZAENATON 06/01 Rp7.000 

7698 KOMARIYAH 06/01 Rp3.000 

7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01 Rp5.000 

7758 KHOLIFAH 06/01 Rp- 

7696 KHUSUSIYAH 06/01 Rp4.000 

7502 FAIZIN 06/01 Rp3.000 

7749 ROJANAH 06/01 Rp2.500 

7506 KHOTIMAH  N 06/01 Rp5.000 

7787 NUR KHOMSAH 06/01 Rp- 

7533 ROHAH 06/01 Rp- 

7789 DINA/IHSAN 06/01 Rp- 

7794 ANAH 06/01 Rp- 

7537 ISTIHAROH 06/01 Rp- 

7796 SOLEHAH 06/01 Rp3.000 

7795 KODER / MUSYAROFAH 06/01 Rp- 

7699 AMANAH 06/01 Rp- 

7700 TUTIANAH/MUNIR 06/01 Rp- 

7485 BADRIYAH 06/01 Rp- 

7692 KHOTIMAH  S 06/01 Rp- 

7689 PURNOMO / ALIYAH 06/01 Rp6.000 

7756 WARTINI 06/01 Rp5.500 

7755 MUSLIMAH 06/01 Rp- 

7694 HUNAINAH 06/01 Rp- 

7693 MUZAYANAH 06/01 Rp2.500 

7754 SAIDAH 06/01 Rp- 

7759 MURIPAH 06/01 Rp4.000 

7488 NOIMATON 06/01 Rp- 

7501 SARIATUN 06/01 Rp5.000 

7751 HAFIDHIN 06/01 Rp- 

7793 SUSILOWATI 06/01 Rp4.500 

7790 KHERIYAH 06/01 Rp- 

7788 AROPAH 06/01 Rp4.000 

7786 MUATI 06/01 Rp- 

7753 SARNO / PIKOH 06/01 Rp5.000 

7726 SOFIYAH 06/01 Rp10.000 

7750 YANTI 06/01 Rp7.000 

7792 ROFIATUN 06/01 Rp10.000 

7752 USWATUN HASANAH 06/01 Rp2.000 

7791 NAISAH 06/01 Rp2.000 

507 AHADAH/SAIFUL 06/01 Rp- 

7760 MUAWANAH 06/01 Rp- 

7757 SAIMANAH 06/01 Rp2.000 

FINA 06/01 Rp- 

WIKOYAH 06/01 Rp- 

ERNA 06/01 Rp- 

ZUBAIDAH 06/01 Rp7.000 

RUSMINAH 06/01 Rp- 

NURIFA 06/01 Rp4.500 

SITI ALIYAH Rp4.000 

176 TUGIRI 01/02 Rp- 

170 SUMARI 01/02 Rp5.000 

169 DANURI 01/02 Rp5.500 

171 SUTRISNO 01/02 Rp- 

174 NARIYO 01/02 Rp17.000 

173 NUR  ROKHIM 01/02 Rp- 

177 NUR  FATONI 01/02 Rp14.000 

259 SA’EH 01/02 Rp2.000 

175 SHOLIKHIN 01/02 Rp11.000 

172 SUPRIYANTO 01/02 Rp- 

180 SLAMET ISKANDAR 01/02 Rp- 

179 MURSIDIN 01/02 Rp- 

178 SUBARI 01/02 Rp11.700 

166 RIYANTO 01/02 Rp- 

168 BONTARI 01/02 Rp- 

158 NGATINI 01/02 Rp- 

164 AHMAD BAROKAH 01/02 Rp- 

157 NUR  KHOLIS 01/02 Rp10.000 

159 BUDIONO 01/02 Rp- 

160 DA’AN 01/02 Rp4.000 

163 SLAMET (NIAH) 01/02 Rp17.000 

162 NUR  AMIN 01/02 Rp36.000 

161 PURWATI 01/02 Rp- 

255 ABRORI 01/02 Rp6.000 

263 BADRIYAH 01/02 Rp6.000 

262 SARIATI 01/02 Rp- 

241 ABDUL WAHID 01/02 Rp7.000 

319 MUNDOR 01/02 Rp5.000 

258 A.SAKUR 01/02 Rp6.000 

161 MANISAH 01/02 Rp- 

287 SUTINI 01/02 Rp3.000 

277 MINDO 01/02 Rp- 

278 MUNTA 01/02 Rp- 

284 AMIN SUBKHAN 01/02 Rp5.000 

288 SO'IMAH 01/02 Rp- 

280 BASIR 01/02 Rp50.000 

279 ANDI 01/02 Rp9.000 

9452 HARNO 01/02 Rp5.000 

315 NUR ROZIQIN 02/02 Rp10.000 

317 ABDUL HADI 02/02 Rp10.000 

321 MUJAHIDIN/INAYAH 02/02 Rp5.000 

327 WAHYUDIN 02/02 Rp10.000 

323 NUR AFANDI 02/02 Rp5.000 

318 MUNDAKIR 02/02 Rp- 

316 MUNDOR 02/02 Rp10.000 

313 MUKMININ 02/02 Rp5.000 

245 H. TAHRIR 02/02 Rp10.000 

322 SUKINAH 02/02 Rp- 

326 ABDUL MUKTI 02/02 Rp- 

330 SUWARDI 02/02 Rp10.000 

325 AMINUDIN 02/02 Rp5.000 

329 MU’ATIB 02/02 Rp4.000 

332 MAWARDI 02/02 Rp- 

336 MAHMUDI 02/02 Rp5.000 

334 SAMSUDIN 02/02 Rp- 

328 SHOLIKHIN 02/02 Rp5.000 

335 SUROSO 02/02 Rp8.000 

333 MUHTAROM 02/02 Rp- 

331 NUR KHASANI 02/02 Rp7.600 

251 UHAIRIYAH 02/02 Rp10.000 

243 MAHFUD 02/02 Rp10.000 

242 SODIQIN 02/02 Rp- 

246 LUKMAN ARIF 02/02 Rp- 

244 NASORI 02/02 Rp5.000 

252 BISRI 02/02 Rp- 

247 JAMBURI 02/02 Rp- 

324 SISWOYO 02/02 Rp- 

249 NANDHIN 02/02 Rp- 

254 NASRUDIN 02/02 Rp- 

260 SA’RONI 02/02 Rp5.000 

257 SA’UMI 02/02 Rp- 

314 MASROH 02/02 Rp10.000 

261 SHOLIKHIN (IS) 02/02 Rp4.500 

253 KHONITIN 02/02 Rp16.900 

256 MURTADHO 02/02 Rp5.000 

264 SARNITI 02/02 Rp- 

273 MUJIYAT 02/02 Rp10.500 

265 SISWANTO 02/02 Rp- 

KHOLIL 02/02 Rp- 

274 SAHARI 02/02 Rp- 

SALIM 02/02 Rp10.000 

208 PAHIR 03/02 Rp10.000 

216 PARNI 03/02 Rp- 

213 BONALEM 03/02 Rp10.000 

211 ZAMRONI 03/02 Rp- 

206 NUR KHAMID 03/02 Rp4.100 

210 GUNTORO 03/02 Rp- 

224 SHOLEHAH MU'ATIP 03/02 Rp5.000 

217 ABRORI 03/02 Rp- 

225 MARDIYAH 03/02 Rp5.000 

223 SYAHID 03/02 Rp10.000 

221 KASMAD 03/02 Rp6.000 

226 ERFAN 03/02 Rp- 

222 A.MANAF 03/02 Rp- 

228 FAHRUDIN 03/02 Rp13.700 

220 A.SHOFA 03/02 Rp5.000 

227 MASHITOH 03/02 Rp- 

210 NGADI 03/02 Rp- 

214 KHOIRUDIN 03/02 Rp5.000 

215 BASYARI 03/02 Rp5.000 

209 SHOBIRIN 03/02 Rp5.000 

207 A.ROHMAN 03/02 Rp- 

205 THOHAR 03/02 Rp11.100 

219 A.JALIL 03/02 Rp10.000 

218 SAMSUDIN 03/02 Rp27.800 

193 IHWAN 03/02 Rp- 

149 HANAFI 03/02 Rp10.000 

197 ROMADHON 03/02 Rp- 

147 MUHAIMIN 03/02 Rp10.000 

196 NUR ROHIM 03/02 Rp5.000 

153 YOHI SONURO 03/02 Rp5.000 

150 KIP YANTO 03/02 Rp5.000 

156 NUR HOZIN 03/02 Rp10.000 

199 TAHMUDI 03/02 Rp500 

198 SHOLIKHAH MU'ADIM 03/02 Rp- 

202 NUR KHOLIS 03/02 Rp10.000 

195 ZAENAL ABIDIN 03/02 Rp7.000 

201 KHUMAEDI 03/02 Rp- 

203 SUBAIDI 03/02 Rp5.000 

194 ALI MUJIB 03/02 Rp15.000 

200 BAHRUL ULUM 03/02 Rp13.800 

204 BADRUDIN 03/02 Rp10.000 

145 WAHYUDI 03/02 Rp- 

NAJIB 03/02 Rp- 

137 H.MUSLIKHUN 04/02 Rp10.000 

133 ROFI’I 04/02 Rp9.500 

135 SUBUR 04/02 Rp7.200 

141 H.ZAINAP 04/02 Rp23.500 

138 MASUDAH 04/02 Rp10.000 

134 FAHULUDIN 04/02 Rp- 

36 MUSTAQIM 04/02 Rp10.000 

182 MUJAHIDIN 04/02 Rp28.100 

184 MUSBIHIN 04/02 Rp11.500 

248 A.SYAFIK 04/02 Rp10.000 

190 KUWAT SYAFI’I 04/02 Rp- 

185 ALI BUDIN 04/02 Rp10.000 

188 LUKMAN KHAKIM 04/02 Rp- 

250 SAEFUDIN 04/02 Rp10.000 

191 MUHTADIN 04/02 Rp- 

186 MUNTARNI 04/02 Rp- 

192 SAERI 04/02 Rp- 

181 SA’ID 04/02 Rp10.000 

183 NUR RODIN 04/02 Rp- 

139 FATIHIN 04/02 Rp10.000 

140 NUR KHOLISIN 04/02 Rp14.900 

143 BAREROH 04/02 Rp- 

187 NUR YASIN 04/02 Rp- 

189 A.HADI 04/02 Rp10.000 

144 TUJIYAH 04/02 Rp- 

142 ERNA (F) 04/02 Rp- 

132 JUM'IYAH 04/02 Rp5.000 

231 AMIN SAKAJI 04/02 Rp4.000 

237 ROHMADI 04/02 Rp- 

121 BONASIR 04/02 Rp10.000 

130 ABDUL BASIT 04/02 Rp- 

126 SUMARI 04/02 Rp- 

229 ILYAS 04/02 Rp11.000 

234 DIYONO 04/02 Rp5.000 

235 SUMYATI 04/02 Rp12.100 

239 UNTUNG JARI 04/02 Rp- 

238 BOHAI ROMI 04/02 Rp- 

129 SUGKOWO 04/02 Rp- 

127 AMIN NASIR 04/02 Rp- 

232 SODIQIN 04/02 Rp- 

128 SANTOSO 04/02 Rp- 

131 SUKRON 04/02 Rp- 

123 SEHA BUDIN 04/02 Rp- 

122 ROSIDIN 04/02 Rp- 

236 MASRUHiN 04/02 Rp- 

124 DARWATI 04/02 Rp- 

240 TAMPISAH 04/02 Rp- 

271 SHOLIHIN (IM) 04/02 Rp10.000 

ALI MUHSIN 04/02 Rp5.000 

MUSTAQIM BASIROH 04/02 Rp- 

350 ZAENUDIN 05/02 Rp- 

305 NURHOZIN 05/02 Rp- 

347 AFIF FUDIN 05/02 Rp5.000 

300 NASIHIN 05/02 Rp3.000 

297 AMINNUDI 05/02 Rp5.000 

348 SOBIRIN 05/02 Rp5.000 

342 AGUS MAFTUHIN 05/02 Rp5.000 

351 MA'IL A 05/02 Rp5.000 

358 SUPARMAN 05/02 Rp5.000 

310 MAHMUDI 05/02 Rp5.000 

293 KHAIRUDIN 05/02 Rp5.000 

311 BAKER 05/02 Rp4.000 

352 MASTOR 05/02 Rp5.000 

341 MUANNAH 05/02 Rp4.000 

SAKRONI 05/02 Rp2.000 

337 ABDUL MUNIR 05/02 Rp4.000 

349 MARIZAT 05/02 Rp5.000 

296 GOZALI 05/02 Rp2.000 

355 SOLIHIN 05/02 Rp2.000 

356 AGUS MANGSUR 05/02 Rp5.000 

308 ROMADHON 05/02 Rp- 

344 KUAT 05/02 Rp5.000 

295 KUSAINI 05/02 Rp5.000 

354 KODER 05/02 Rp5.000 

312 MARYATI 05/02 Rp5.000 

399 KHOLIPAH 05/02 Rp5.000 

303 NGAHADUN 05/02 Rp3.000 

340 MA'IL S 05/02 Rp2.000 

360 MUJI 05/02 Rp- 

346 PANDOLI 05/02 Rp- 

338 KISROWIYAH 05/02 Rp2.000 

294 AS'ARI 05/02 Rp3.000 

345 KHONITIN 05/02 Rp5.000 

292 NUR KHAFIDIN 05/02 Rp5.000 

298 TAHMID 05/02 Rp5.000 

357 BISRI 05/02 Rp- 

289 SYAFI'I 05/02 Rp- 

359 NUR KHOLIK 05/02 Rp- 

307 BOHARI 05/02 Rp5.000 

302 ABDUL MANAP 05/02 Rp2.000 

290 ROZAK 05/02 Rp10.000 

301 SOREPTO 05/02 Rp- 

339 BUDEN 05/02 Rp- 

306 ISA ANSORI 05/02 Rp- 

LIDIN 05/02 Rp3.000 

MUSLIMIN 05/02 Rp- 

343 ENDAH 05/02 Rp2.000 

MOSLEHAN 05/02 Rp- 

NUR HAZATUN 05/02 Rp- 

MISADI 05/02 Rp- Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: