Laporan Koin Nu Babadan Maret II 2022

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 
7139 SOLEKHA 01/01 Rp5.000 
7145 SARJIAH 01/01 Rp- 
7110 SUMIATUN 01/01 Rp10.000 
7102 AMINAH TOHA 01/01 Rp- 
7108 AYUK 01/01 Rp5.000 
7138 WAHYUNI 01/01 Rp10.000 
7186 RITA 01/01 Rp5.000 
7195 NANIK SUPRIATI 01/01 Rp10.000 
7190 DARYANTI 01/01 Rp10.000 
7187 NANIK WAHYUNI 01/01 Rp63.000 
7192 KIPTIYAH 01/01 Rp5.000 
IMRONAH 01/01 Rp- 
7196 ALPIAH 01/01 Rp- 
7191 MALEKHA 01/01 Rp10.000 
7189 MARKUMI 01/01 Rp5.000 
7188 MAULIDA 01/01 Rp10.000 
7104 YANTI 01/01 Rp5.000 
7103 SUNTARI 01/01 Rp5.000 
EKA 01/01 Rp5.000 
7193 HERMIN 01/01 Rp12.000 
7112 HJ. SUPANTI 01/01 Rp35.000 
7147 SUMYATUN 01/01 Rp- 
7179 SITI BARKAH 01/01 Rp- 
SOFIA N 01/01 Rp- 
7180 SUTIAH 01/01 Rp- 
7137 SITI AMINAH 01/01 Rp8.000 
7146 SUHARTI 01/01 Rp6.000 
7141 MUYANAH 01/01 Rp5.000 
7142 SUGIARTO 01/01 Rp- 
7148 BAWON SRI MULYATI 01/01 Rp- 
7140 RANI DEDEK 01/01 Rp- 
7143 SURIYAH 01/01 Rp10.000 
7144 WINARSIH 01/01 Rp23.000 
SURTINI 01/01 Rp- 
RESTUNINGSIH 01/01 Rp15.000 
7174 WARNITI 01/01 Rp10.000 
MUNARIYAH 01/01 Rp7.000 
9851 ULATUL JANNAH 01/01 Rp10.000 
7136 SAADAH 01/01 Rp10.000 
9852 LISYANTI 01/01 Rp10.000 
7131 PURWANINGSIH 01/01 Rp10.000 
7173 ERIN 01/01 Rp- 
9858 KUSWINARNI 01/01 Rp10.000 
TARMINI 01/01 Rp5.000 
7133 SARAH 01/01 Rp- 
7176 SRI KHADARWATI 01/01 Rp5.000 
7178 KHAERIYAH 01/01 Rp5.000 
7126 IDA SIRIN 01/01 Rp10.000 
7183 BUSRI 01/01 Rp10.000 
7107 NANIK DODIK 01/01 Rp10.000 
7177 NENIH 01/01 Rp10.000 
9830 RISKI 01/01 Rp10.000 
7109 YANTI 01/01 Rp- 
7130 PARTI 01/01 Rp- 
7129 ENTUS 01/01 Rp- 
9849 TUTIK SUMBAWATI 01/01 Rp10.000 
7127 YAYUK 01/01 Rp- 
7175 KHAMIDAH 01/01 Rp5.000 
7181 RONDIYAH 01/01 Rp10.000 
7178 BAWON NOKISAH 01/01 Rp5.000 
7131 WIDATI 01/01 Rp5.000 
YATIN 01/01 Rp- 
ARIS 01/01 Rp10.000 
IRA 01/01 Rp- 
HAMBA ALLAH Rp- 
9761 ROWIYAH 03/02 Rp17.000 
5920 HJ NGATONAH 03/02 Rp- 
9791 SRI HALIMAH 03/02 Rp- 
9763 CHASANATUN 03/02 Rp- 
7287 HARTINI 03/02 Rp- 
9795 TARMA'I 03/02 Rp5.000 
HJ NING 03/02 Rp- 
9739 SITI TANTOWI 03/02 Rp- 
9740 HJ MUSLIKHAH 03/02 Rp- 
9729 MUSRIATI 03/02 Rp7.000 
7282 HJ KARMANI 03/02 Rp- 
9744 HJ PURWATI 03/02 Rp- 
9741 HJ IPAH DURSIN 03/02 Rp16.300 
9751 NUNUNG 03/02 Rp16.500 
5916 SRI LESTARI 03/02 Rp39.400 
9759 BEJO 03/02 Rp- 
9731 SRI JARWI 03/02 Rp- 
9732 SUDIATI 03/02 Rp- 
9734 ANISAH DAMADI 03/02 Rp- 
9764 KHALIMAH 03/02 Rp- 
9747 RONDHIYAH 03/02 Rp- 
9799 HARWATI 03/02 Rp9.000 
9745 NAILUS SA'ADAH 03/02 Rp- 
9786 KOMARIYAH 03/02 Rp5.000 
9754 SURIYAH 03/02 Rp- 
9776 FARIDAH 03/02 Rp- 
9738 SRI WINARTI 03/02 Rp5.000 
9784 YULIASIH 03/02 Rp13.500 
7288 PARIYAH 03/02 Rp- 
7291 PURI'AH 03/02 Rp- 
9781 SUPRIYAH 03/02 Rp19.100 
7292 NURIYAH 03/02 Rp- 
9749 KHOSYI'IN 03/02 Rp7.000 
9752 RILOWAN/RILOWATI 03/02 Rp- 
9743 GASTIYAH 03/02 Rp- 
9787 SARIYAH 03/02 Rp3.600 
9778 SALIS 03/02 Rp20.000 
9758 SULINAH 03/02 Rp- 
9748 TATIK 03/02 Rp- 
9755 BADRIYAH 03/02 Rp- 
9782 SUCI RAHAYU 03/02 Rp13.000 
9792 SUPARNI 03/02 Rp- 
9792 KHUZAEMAH/FITRI 03/02 Rp- 
NUR DUL 03/02 Rp- 
9779 SOPIYAH 03/02 Rp- 
5507 MUSRIPAH 03/02 Rp- 
9737 MUSYAROFAH 03/02 Rp- 
5917 KATISAH 03/02 Rp5.500 
9750 MISSIYAH 03/02 Rp- 
9746 JULAILAH 03/02 Rp- 
9788 SUNARTI 03/02 Rp- 
9735 TUKILAH 03/02 Rp- 
9748 AISAH 03/02 Rp- 
9793 JUHARTI 03/02 Rp15.000 
9783 NING HENDRO 03/02 Rp- 
9780 CASMINTEN 03/02 Rp- 
9796 DEWI 03/02 Rp8.000 
9730 SUGIHARTI 03/02 Rp- 
9757 TURAH 03/02 Rp- 
9800 PUJI 03/02 Rp8.800 
9794 NGATIMAH 03/02 Rp- 
9736 YANTO 03/02 Rp5.500 
9760 BADRIYAH NGARJONO 03/02 Rp14.000 
9797 HJ PURTIYAH 03/02 Rp- 
9881 HJ KHAYATI 03/02 Rp- 
9777 ROMLAH 03/02 Rp49.000 
9756 DARMINI 03/02 Rp16.000 
9790 NING HARJO 03/02 Rp- 
9789 LATUTIK 03/02 Rp- 
9753 NITA 03/02 Rp- 
7289 FAHRUDIN 03/02 Rp- 
9785 HAFIDHIN/SAIDAH 03/02 Rp4.000 
7285 MURWATI 03/02 Rp12.500 
9762 KHOTIMAH 03/02 Rp- 
9733 DIAH KARTIKA / ANA 03/02 Rp- 
7290 NARYO 03/02 Rp- 
5506 BAWON 04/02 Rp15.000 
5513 DAYAH 04/02 Rp10.000 
5918 TUJANAH 04/02 Rp- 
5512 HJ ATIK 04/02 Rp- 
5511 SOLEKHAH 04/02 Rp8.000 
5509 MASUDAH 04/02 Rp14.000 
9884 ISTIKHOROH 04/02 Rp10.000 
5924 KHOTIJAH 04/02 Rp15.000 
9882 NINIK 04/02 Rp5.000 
5505 SRI WAYATI 04/02 Rp11.000 
9881 KISWATI 04/02 Rp10.000 
5921 ZAENUDIN 04/02 Rp10.000 
9342 HJ YUHRIYAN 04/02 Rp5.000 
9881 SRI KHAYATI 04/02 Rp10.000 
9873 MUNAWAROH 04/02 Rp5.000 
9341 KUMYATI 04/02 Rp10.000 
9876 EVA 04/02 Rp- 
9874 RATMI 04/02 Rp5.000 
9344 ROKHAYATI 04/02 Rp- 
9339 SANTI 04/02 Rp10.000 
9879 AYATI 04/02 Rp9.000 
9877 SIHUN 04/02 Rp5.000 
9875 KHOMSATUN 04/02 Rp5.000 
9879 MISTIYAH 04/02 Rp4.000 
9343 WURYANI 04/02 Rp12.500 
9340 ENI 04/02 Rp10.000 
9337 YIRAH 04/02 Rp- 
9338 WIWIK 04/02 Rp10.000 
5983 NUR FADHILAH 04/02 Rp20.000 
5919 UGI 04/02 Rp10.000 
9880 PUJI 04/02 Rp- 
7284 SYAIFUDIN 04/02 Rp8.000 
7286 DARIYAH 04/02 Rp- 
5922 M TAROM 04/02 Rp5.000 
UGI 04/02 Rp10.000 
SUS 04/02 Rp10.000 
9142 MUSYAFA'AH 03/03 Rp- 
9130 RONDIYAH 03/03 Rp8.500 
9150 URIPAH S 03/03 Rp10.000 
9154 UMI MAYSAROH 03/03 Rp- 
9121 ERNAWATI 03/03 Rp- 
9143 SRI AMBARWATI 03/03 Rp9.500 
9127 ZUBAEDAH MISKAM 03/03 Rp- 
9119 DEWI ZULAEKHAH 03/03 Rp- 
9164 MARIATUN 03/03 Rp- 
9158 SITIQOMAH 03/03 Rp5.000 
9122 SUMARNI 03/03 Rp10.000 
9149 ZUBAEDAH SLAMET 03/03 Rp- 
9141 MUSLIKHAH/MUSLIMAH 03/03 Rp- 
9160 SARIPAH 03/03 Rp- 
9133 NURIYAH 03/03 Rp- 
9151 TUNTUN 03/03 Rp- 
9147 MUAWANAH 03/03 Rp- 
9125 NARTI 03/03 Rp- 
9155 TITIK 03/03 Rp10.000 
9144 MUSYAROPAH 03/03 Rp- 
9162 MURIP S 03/03 Rp- 
9129 SUTIYAH 03/03 Rp- 
7106 HJ MUZAYARAH 03/03 Rp- 
9159 TATIK 03/03 Rp5.000 
9134 TUSRI 03/03 Rp- 
9137 UMI 03/03 Rp- 
9156 LINA 03/03 Rp- 
9139 BADRIYAH 03/03 Rp- 
9153 TURAH 03/03 Rp- 
9140 WINDAYAH 03/03 Rp- 
7105 MUDAH 03/03 Rp- 
9123 SITI MUANAH 03/03 Rp- 
9136 SANIYATI 03/03 Rp- 
9135 KUSTIYAH 03/03 Rp- 
9152 KIPTIYAH 03/03 Rp5.000 
9163 SRIATI 03/03 Rp- 
9148 SUMANAH 03/03 Rp5.000 
9117 KHURIPAH P 03/03 Rp- 
9126 TAKHAN 03/03 Rp10.000 
9128 MUSLIMAH TOHARI 03/03 Rp- 
9157 ROHMATUN 03/03 Rp- 
9145 HJ AMANAH 03/03 Rp- 
9124 HALIMAH 03/03 Rp- 
9683 MIFTAKHUL JANAH 03/03 Rp- 
9120 SAPRIYAH 03/03 Rp- 
9136 MUANAH 03/03 Rp- 
9146 SUMINAH 03/03 Rp- 
8052 KHOLIFAH 03/03 Rp- 
9458 MIRTA 03/03 Rp- 
SHOPARIYAH 03/03 Rp20.000 
7303 A. KHANDIK 01/04 4000
7960 TAHRIM 01/04 8500
7302 MUNASIPAH 01/04 9000
7304 ROKHAMAH/SAMANI 01/04 5000
7297 SUNTUKO/KATORIYAH 01/04 13500
7299 FAUZI/MUKARAMAH 01/04 0
7294 BISRI/MUTAMIMAH 01/04 8000
MAHMUDAH 01/04 10000
7300 MATORI 01/04 0
7301 MUSTOLIH 01/04 0
7296 NAHROWI 01/04 0
ROFIQOH 01/04 18000
7293 HAMDI 01/04 7000
9820 SAMUJI 01/04 20000
5951 PALAL 01/04 0
9819 MALIKHAH 01/04 13000
7295 TOHA 01/04 0
9821 NANANG 01/04 0
9813 MUKHAYAROH 01/04 5000
9822 PAHROJI 01/04 0
9823 YUSUF 01/04 0
9815 SOFA 01/04 10000
9824 M ROSYID 01/04 10000
9818 KHAMIDIN 01/04 0
9817 NUR HADI 01/04 12000
9816 MASYHUDI 01/04 0
7199 MAESAROH 01/04 0
7198 SUROTO 01/04 34000
7201 ERIK 01/04 0
7204 BOHARI 01/04 0
7207 KATORIYO 01/04 0
7280 A KHOLIK 01/04 10000
7205 MAKSUM 01/04 11000
7206 KOMAH 01/04 0
7208 MATORI LOR 01/04 0
7297 ZALKIN 01/04 0
7203 RAIKIN 01/04 0
7202 DUL NASIR 01/04 0
9804 PATIKHIN 01/04 72000
7245 YONO 01/04 0
7246 PAIDI 01/04 0
7249 KADRI 01/04 0
7247 MAKHROZI 01/04 12000
7248 MESADI 01/04 0
7255 MUHTASUN 01/04 0
7250 HARYOTO 01/04 0
7251 SULKHANI 01/04 11200
7254 KHUMAIDI 01/04 10000
7252 TURMUDI 01/04 23000
5957 INAYAH 01/04 0
7256 RUKAYAH 01/04 Rp- 
7256 NUR YANTO 01/04 Rp7.000 
5956 SIBENG SAOMI 01/04 Rp- 
5910 MUJIAH 01/04 Rp- 
5972 AMIN MAKMUR 01/04 Rp- 
5973 BANDIAH 01/04 Rp- 
A WAKHID 01/04 Rp- 
MUNDHO'AF 01/04 Rp7.000 
SARKONAH 01/04 Rp5.000 
MUSTONI 01/04 Rp4.000 
RUSDI 01/04 Rp- 
KHAFIDZIN 01/04 Rp- 
7257 TARWIYAH 02/04 Rp- 
7270 SITI MAZIDAH 02/04 Rp- 
7271 FAROKHATUN 02/04 Rp- 
5902 JAZILATUL ROHMAH 02/04 Rp21.000 
7269 H. UMIATI 02/04 Rp- 
7278 ANTI 02/04 Rp- 
7244 NURIYAH 02/04 Rp8.000 
5906 KHUZAEMAH 02/04 Rp8.300 
7272 NAILIL HIDAYAH 02/04 Rp- 
7273 SUMARIS 02/04 Rp- 
7235 SISWANTI 02/04 Rp- 
7236 FARIDAH 02/04 Rp3.000 
7234 SUNATUN 02/04 Rp10.000 
7275 HOLIPAH 02/04 Rp- 
7277 SIYAMI 02/04 Rp5.000 
5901 KHUMAEROH 02/04 Rp- 
7274 SUMTIYAH 02/04 Rp14.000 
7276 SALBIYAH 02/04 Rp- 
7279 WATIMAH 02/04 Rp15.000 
7280 ASIYAH 02/04 Rp- 
5911 ZAENATUN 02/04 Rp- 
5908 HJ. SA'DIYAH 02/04 Rp50.000 
5909 MAHMUDAH 02/04 Rp10.000 
7233 MANISAH 02/04 Rp13.700 
7238 NURUL KHOTIMAH 02/04 Rp13.300 
7243 ZULFAH 02/04 Rp5.000 
5905 WARSILAH SRI REJEKI 02/04 Rp5.000 
7240 ROSIDAH 02/04 Rp10.100 
7230 AEM'ATUS SA'ADAH 02/04 Rp- 
5912 KHUSNIYAH 02/04 Rp- 
7244 MULYATI 02/04 Rp10.000 
7237 SUTI'AH 02/04 Rp- 
7241 ISAH/SITI AISAH 02/04 Rp2.000 
5904 UMUL FAREKHAH 02/04 Rp- 
7268 SRI REJEKI  (R) 02/04 Rp13.000 
7266 MASITOH 02/04 Rp- 
7263 MIR'ATUL 02/04 Rp- 
7267 TEMU LESTARI 02/04 Rp77.000 
7259 DEWIYAH 02/04 Rp- 
7264 ROPIATI 02/04 Rp- 
7260 LISYANTI 02/04 Rp6.500 
5903 KHORIDAH 02/04 Rp30.500 
5907 MUYASAROH 02/04 Rp- 
SITI MASRUKHAH 02/04 Rp- 
AGUS YULI Rp10.000 
MUBASIROH Rp- 
5969 MASUDAH 03/04 Rp- 
9721 LILLIK 03/04 Rp- 
9720 TUKIYAH 03/04 Rp- 
9720 SIMU MUYANAH 03/04 Rp- 
9723 BAWON 03/04 Rp- 
9728 ROIDAH 03/04 Rp- 
7231 ROMDIYAH 03/04 Rp- 
7221 MUNAH 03/04 Rp- 
7226 KHOLISAH 03/04 Rp- 
7228 AMITI 03/04 Rp- 
7222 ZAHROTUN NISAK 03/04 Rp- 
7230 EKA 03/04 Rp- 
7223 SAIDAH 03/04 Rp17.000 
5971 JUMINAH 03/04 Rp10.000 
5961 AMINAH 03/04 Rp10.000 
ROIPATUN/AHYAR 03/04 Rp- 
5964 ZAENURI 03/04 Rp- 
KHURIPAH 03/04 Rp- 
AISAH 03/04 Rp- 
5963 WATIK 03/04 Rp- 
9825 RUKAYAH 03/04 Rp- 
9827 MAKMUROH 03/04 Rp- 
9829 MAEMUNAH 03/04 Rp- 
9832 NASEHAH 03/04 Rp- 
9831 MUSLIHAH/SUWITO 03/04 Rp- 
9834 NURFADLILAH 03/04 Rp15.000 
9836 YANTI 03/04 Rp- 
5938 RUMI'AH 03/04 Rp- 
5966 PUJI H 03/04 Rp- 
9722 YUNAENAH 03/04 Rp- 
9835 NUR HIDAYAH 03/04 Rp- 
9726 AZIZAH 03/04 Rp- 
9723 KHOTIMAH 03/04 Rp- 
9724 TIAMAH 03/04 Rp- 
9719 MUNTIRAH 03/04 Rp- 
5959 ARMUSANAH 03/04 Rp- 
RIHANIYAH 03/04 Rp- 
MUNDRIYAH 03/04 Rp- 
5967 ALKOMAH 03/04 Rp11.000 
NAHARI 03/04 Rp20.000 
9826 MUKTI 03/04 Rp- 
5965 NURYASIN 03/04 Rp- 
9729 YATIMAH 03/04 Rp- 
9718 RONDIYAH 03/04 Rp- 
4403 ZUMROTUN 03/04 Rp- 
7224 MUBASIROH 03/04 Rp- 
4406 KHOTIJAH 03/04 Rp- 
NURUL 03/04 Rp- 
7232 SAONAH 03/04 Rp- 
7227 NUR FAIZAH 03/04 Rp- 
4404 SUTIYAH 03/04 Rp- 
7229 SITI SOIMAH 03/04 Rp- 
4402 MUNARIYAH 03/04 Rp- 
9828 MAWARTI 03/04 Rp- 
AYALI 03/04 Rp- 
NAPSIYAH 03/04 Rp- 
MARWIYAH 03/04 Rp- 
TIYOSO 03/04 Rp- 
SAEFI 03/04 Rp- 
4371 SAKDIYAH 03/04 Rp13.000 
RISNA 03/04 Rp- 
SOLEH 03/04 Rp- 
SUNDRI 03/04 Rp- 
SOIM 03/04 Rp24.200 
NASRUL 03/04 Rp- 
PIPAH 03/04 Rp- 
ANISAH 03/04 Rp- 
NISROHAH 03/04 Rp- 
ST KOSARI 03/04 Rp- 
HINDUN 03/04 Rp- 
DUL MUNIR 03/04 Rp- 
ABDUL ROZAK 03/04 Rp10.000 
TUHIN 03/04 Rp- 
MASLAHAH 03/04 Rp- 
ASKUR 03/04 Rp- 
ASNAP 03/04 Rp- 
SUSIANINGSIH 03/04 Rp- 
KATIJAH 03/04 Rp- 
ALFA 03/04 Rp- 
SITI JAMILATUN 03/04 Rp- 
MUYASAROH 03/04 Rp10.000 
ZAHIR 03/04 Rp- 
SUMARAH 03/04 Rp- 
MUNAWAROH 03/04 Rp- 
ROHMATUL KH 03/04 Rp- 
MAFTUKHIN 03/04

Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: