Laporan Koin Nu Dlisen Maret I 2022

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5057 MAKOM 1/1 Rp- 

5519 MUALIM 1/1 Rp- 

5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp- 

5053 RIANTO 1/1 Rp- 

5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

5518 SODIQ 1/1 Rp- 

5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

5520 MUJIATI 1/1 Rp5.000 

5121 AMIN 1/1 Rp- 

5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

5051 MISTIAH 1/1 Rp5.000 

5530 MUTIA 1/1 Rp5.000 

5529 RONI 1/1 Rp10.000 

5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp15.000 

5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 

5581 SU’UDI 1/1 Rp10.000 

5097 SAREP 1/1 Rp- 

5104 MAR’ATUN 1/1 Rp- 

5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

5080 KHUSNITA 1/1 Rp5.000 

5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

5135 HANIK 1/1 Rp- 

5105 IRHAM 1/1 Rp5.000 

5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp5.000 

5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp5.000 

5111 RINA 1/1 Rp10.000 

5083 MUNIR 1/1 Rp- 

5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

5085 FATIMAH 1/1 Rp10.000 

5112 KASRI 1/1 Rp10.000 

5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

5422 YASIN 1/1 Rp- 

5094 HERAWATI 1/1 Rp8.000 

5108 AZZA 1/1 Rp- 

5125 HAIFA 1/1 Rp- 

5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

RIMAH 1/1 Rp- 

5120 KIBTIYAH 1/1 Rp- 

5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

5073 MUAMANAH 1/1 Rp8.000 

5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp20.000 

5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

KHOLIPAH 1/1 Rp- 

5118 LILIK 1/1 Rp5.000 

5489 SYARIFAH 1/1 Rp- 

HJ. SUBIYAH 1/1 Rp27.500 

ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

HJ. ROZIQOH 1/1 Rp- 

5148 SUGENG 1/1 Rp5.000 

JURI'AH 1/1 Rp- 

KUSARI 1/1 Rp5.000 

DUL KHAMID 1/1 Rp- 

GUS KHOZI 1/1 Rp- 

SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

SANAH 1/1 Rp- 

NUR KHIKMAH 1/1 Rp- 

6109 TOYO 01/02 Rp4.000 

6106 SIDIK 01/02 Rp- 

5692 RIYANTO 01/02 Rp4.000 

6114 HONIYAH 01/02 Rp1.000 

6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

6771 PARMIN 01/02 Rp- 

6069 SUNARI 01/02 Rp2.000 

6070 ROHMAT 01/02 Rp4.000 

6079 SLAMET 01/02 Rp- 

6081 KANTUN 01/02 Rp5.000 

6076 MAHYUN 01/02 Rp2.500 

6117 MAKSUM 01/02 Rp- 

6075 YAIDIN 01/02 Rp- 

6014 DANURI 01/02 Rp- 

6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp10.000 

6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp6.000 

6096 KASMADI 01/02 Rp- 

6116 SURIP R. 01/02 Rp5.000 

6080 PALAL 01/02 Rp4.000 

6073 SUBAGIYO 01/02 Rp7.000 

6072 EPANDI 01/02 Rp- 

6115 SENO 01/02 Rp- 

6099 SUNARIYO 01/02 Rp- 

6098 SARI 01/02 Rp3.000 

6103 SURIP T. 01/02 Rp8.000 

6086 SIBON 01/02 Rp5.000 

6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp- 

6104 INDRA 01/02 Rp5.000 

6113 SAMEDI 01/02 Rp5.000 

6094 SOFYAN HADI 01/02 Rp- 

6108 SUTRIS 01/02 Rp- 

6093 MULYONO 01/02 Rp- 

6112 ROSED 01/02 Rp5.000 

6102 SIDUL 01/02 Rp4.000 

BAROKAH 01/02 Rp5.000 

JONARI 01/02 Rp- 

6082 JUPRI 01/02 Rp- 

5590 NIMIN 01/02 Rp5.000 

SUNDAR 01/02 Rp- 

5153 MISRO 01/02 Rp2.000 

SOREP SUN. 01/02 Rp- 

JUMANAH 01/02 Rp5.000 

RUSDI 01/02 Rp- 

MURDIONO 01/02 Rp5.000 

HAMDAN 01/02 Rp5.000 

ASMAN 01/02 Rp- 

5696 MALEHA / PI'I 01/02 Rp- 

SUSILOWATI 01/02 Rp5.000 

5688 UMAR AJI / MIHAYATUN 01/02 Rp5.000 

5689 NUR HADI 01/02 Rp- 

5656 MAISTIYAH 01/02 Rp- 

5690 SAYONO 01/02 Rp5.000 

5679 GIYAR 01/02 Rp- 

5684 MESATI 01/02 Rp5.000 

5658 TUPAR / TUMIAH 01/02 Rp- 

5674 NUR / ENI 02/02 Rp5.000 

5650 DARTI / SAREH MUHSIN 02/02 Rp5.000 

5649 SISWATI 02/02 Rp6.000 

5693 NASIRUN / NEKWATI 02/02 Rp2.000 

5653 SLAMET / KUS 02/02 Rp3.000 

5655 UMANAH 02/02 Rp2.000 

5698 WAHID 02/02 Rp- 

5691 KUAT / SOP 02/02 Rp5.500 

PONISIH 02/02 Rp2.000 

5678 TURATMIN 02/02 Rp3.000 

5673 SEHA / ISLAHUDIN 02/02 Rp3.000 

SUKINI / MUHARI 02/02 Rp2.500 

5680 TURYAN 02/02 Rp- 

LASMI 02/02 Rp- 

6054 NIMAN 02/02 Rp2.000 

5695 YATEN / LATI 02/02 Rp4.000 

SRI KEGO 02/02 Rp2.500 

INDRO / SUTIYAH 02/02 Rp2.500 

5572 BAWON 02/02 Rp4.000 

JUMIRAN 02/02 Rp2.000 

5675 KOHADI 02/02 Rp- 

SOLIHIN / SUKIRAH 02/02 Rp2.000 

5705 SANTO / RIYANTI 02/02 Rp2.000 

SUTIYAH / GANDUL 02/02 Rp5.000 

5681 MIDI 02/02 Rp- 

ENI PUJIWATI 02/02 Rp3.000 

5651 WAHYUDI 02/02 Rp2.500 

5659 SAYUDI 02/02 Rp- 

SULASTRI 02/02 Rp2.500 

TURYONO 02/02 Rp4.000 

SITI RUSIATUN / AGUS 02/02 Rp3.000 

SATIHADI 02/02 Rp2.000 

5640 NGAHADI 03/02 Rp- 

NGASIRAH 03/02 Rp4.000 

SURIP 03/02 Rp5.000 

5643 NUR SIAM 03/02 Rp- 

SLAMET 03/02 Rp- 

6087 JAMIN 03/02 Rp5.000 

RUSIAH/ BOTHOK 03/02 Rp6.000 

5645 H. NUR ROHIM 03/02 Rp4.000 

6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02 Rp4.000 

5639 TUYONO 03/02 Rp- 

MENEK 03/02 Rp- 

5641 SAYONO 03/02 Rp5.000 

5644 UKARI 03/02 Rp5.000 

TURMUDI 03/02 Rp- 

5638 MISKONO 03/02 Rp- 

5648 YATIN 03/02 Rp5.000 

5547 SUALIM 03/02 Rp- 

6090 MUDIONO 03/02 Rp5.000 

5712 NGAKMIN 03/02 Rp5.000 

SUKADI 03/02 Rp4.500 

5646 JUPRI 03/02 Rp- 

6057 SUPARI 04/02 Rp- 

6062 SLAMET 04/02 Rp10.000 

6063 SENIN 04/02 Rp3.000 

6055 NUR SOFA 04/02 Rp- 

6085 SUDARNO 04/02 Rp- 

6060 SUGINO / SUPRATI 04/02 Rp- 

6084 SALEM 04/02 Rp- 

6067 SUJIAH / PANDI 04/02 Rp- 

SURIP 04/02 Rp- 

6058 MUKLIS 04/02 Rp- 

6059 SUKRI 04/02 Rp- 

6056 JUNAIDI 04/02 Rp- 

6068 H. NGAHADI 04/02 Rp- 

6066 NASIRIN 04/02 Rp10.000 

SURIP / MISNARIYAH 04/02 Rp5.000 

5061 SONAWAN 04/02 Rp- 

6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02 Rp4.000 

6050 MUNDRIONO 04/02 Rp5.000 

6053 SANURI 04/02 Rp5.000 

6054 SENIMAN 04/02 Rp- 

SUGINO/JUMINAH 04/02 Rp5.000 

6045 TUNAWAR 04/02 Rp2.500 

6046 AHYAK 04/02 Rp2.000 

6052 JUMI'ATUN 04/02 Rp- 

SUPRIANTO 04/02 Rp- 

6049 SENARI 04/02 Rp- 

SURIP / SURIYAH 04/02 Rp5.000 

TURIYAH 05/02 Rp- 

PUJI 05/02 Rp5.000 

ISTIROHAH 05/02 Rp- 

SULASTRI 05/02 Rp- 

AZIZAH 05/02 Rp2.000 

NGASIMAH 05/02 Rp- 

PARSINAH 05/02 Rp5.000 

SURATUN 05/02 Rp5.000 

KHAERIYAH 05/02 Rp2.000 

NUR JANAH 05/02 Rp4.000 

KUTIYAH 05/02 Rp2.000 

SULATI 05/02 Rp4.000 

NOK DAR 05/02 Rp- 

KATIPAH 05/02 Rp- 

SAMINAH 05/02 Rp5.000 

SURIP/ARIFIN 05/02 Rp- 

NGUMI 05/02 Rp- 

JUNARTI 05/02 Rp- 

MIATI 05/02 Rp- 

NITA 05/02 Rp- 

MANUTI 05/02 Rp- 

HARTINI 05/02 Rp2.000 

MURIAH 05/02 Rp- 

KEMISAH 05/02 Rp5.000 

SURIP/ROSIDIN 05/02 Rp- 

SURIP 05/02 Rp- 

YULIANTI 05/02 Rp- 

ROHWATUN 05/02 Rp- 

MURNITI 05/02 Rp- 

SURYATI 05/02 Rp- 

SOPIAH 05/02 Rp5.000 

RAHAYU 05/02 Rp3.000 

SRIPAH 05/02 Rp5.000 

ZUMROTUN 05/02 Rp- 

ANIS 05/02 Rp10.000 

MUHAYATI 05/02 Rp5.000 

KUWATI 05/02 Rp- 

SURIAH 05/02 Rp- 

SAROPAH 05/02 Rp5.000 

TARWIYAH 05/02 Rp- 

SINOK 05/02 Rp- 

TUMI'AH 05/02 Rp- 

MUKAROMAH 05/02 Rp5.000 

SUBIARSIH 05/02 Rp- 

SRI NASIKIN 05/02 Rp2.000 

RUSTI 05/02 Rp- 

SRI SIR 05/02 Rp- 

SITI HALIMAH 05/02 Rp- 

SARTINAH 05/02 Rp- 

SUTRIYAH 05/02 Rp5.000 

MUNAWAROH 05/02 Rp- 

NASRIPAH 05/02 Rp- 

SUPRIYANTI 05/02 Rp- 

TRIYAH 05/02 Rp- 

KOMARIYAH 05/02 Rp- 

6038 SOBIRIN 06/02 Rp- 

6002 BUHAYAT 06/02 Rp2.500 

5999 WINARNI 06/02 Rp2.500 

MIS MAH 06/02 Rp- 

SUYIKNO 06/02 Rp- 

ROKHAM 06/02 Rp3.000 

SUGI 06/02 Rp2.500 

SUPI 06/02 Rp5.300 

MAHYUDI 06/02 Rp4.000 

WALUYO/ROHMAH 06/02 Rp5.000 

ROHMAT WANTI 06/02 Rp5.000 

SURIP/SUS 06/02 Rp2.000 

SUBARI 06/02 Rp- 

SURIP/JU 06/02 Rp3.000 

WINARSO 06/02 Rp2.500 

TUJAR 06/02 Rp3.000 

BAUL 06/02 Rp2.500 

IRFANDI 06/02 Rp5.000 

SALIMAH 06/02 Rp- 

SENIRAH 06/02 Rp2.500 

JUREM 06/02 Rp5.000 

SUNOTO 06/02 Rp2.500 

TEGUH 06/02 Rp- 

TUMARAH 06/02 Rp2.000 

SUNAR 06/02 Rp- 

AHMAD 06/02 Rp3.000 

SUYATI 06/02 Rp5.000 

PURYATI 06/02 Rp- 

SARKIYAH/MISADI 06/02 Rp2.000 

SUKARDI 06/02 Rp- 

NIMAN 06/02 Rp- 

BANDI 06/02 Rp2.500 

NARTI 06/02 Rp2.500 

SUKONO 06/02 Rp- 

SENIMAH 06/02 Rp3.000 

KUSTIYAH/DOFAR 06/02 Rp5.000 

JUMARI 06/02 Rp3.000 

BASIR 06/02 Rp2.500 

TUKADI/NGATINI 06/02 Rp2.000 

TINTIN 06/02 Rp- 

MISTIYAH 06/02 Rp2.000 

TUKIMAN 06/02 Rp2.500 

WARNA/JUMINTO 06/02 Rp4.000 

SANTO 06/02 Rp- 

NGAKMI 06/02 Rp5.000 

MARDIYAH 06/02 Rp5.000 

YONO 06/02 Rp- 

NGATIMIN 06/02 Rp4.000 

SAIR 06/02 Rp- 

NARI/SANATUN 06/02 Rp- 

AMIN 06/02 Rp2.500 

SARMI 06/02 Rp2.500 

SUYIKNO/MU 06/02 Rp- 

SUNADI/JURIYAH 06/02 Rp2.500 

NGATMAN/JURIYAH 06/02 Rp2.500 

UNTUNG 06/02 Rp3.000 

SLAMET/BAWON 06/02 Rp- 

NARDI/KHOTIMAH 06/02 Rp2.500 

MULIHIN 06/02 Rp- 

MIATI 06/02 Rp- 

YITNO/ROFIQ 06/02 Rp2.500 

DIYAH/DARSONO 06/02 Rp2.500 

5635 SARMINI 02/03 Rp3.000 

5625 NGASMIN 02/03 Rp3.000 

5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp5.000 

5548 NURYATI 02/03 Rp5.000 

5621 MULYONO 02/03 Rp- 

5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

5636 NUR ASIAH 02/03 Rp4.000 

5634 MAWARDI 02/03 Rp3.000 

5631 JUMANTO 02/03 Rp5.000 

5542 NGAHADI 02/03 Rp- 

5550 KISWATI 02/03 Rp3.000 

5630 INARSIH 02/03 Rp3.000 

5547 NURYOTO 02/03 Rp3.000 

5549 SURYONO 02/03 Rp3.000 

5754 KEMISEH 02/03 Rp3.000 

5543 MUJIONO 02/03 Rp5.000 

5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 

5628 SUGENG 02/03 Rp- 

5571 PURNOMO 02/03 Rp- 

5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 

5545 ROHMAT 02/03 Rp30.000 

5629 TARIYAH 02/03 Rp3.000 

5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 

5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp- 

3190 EDI P 02/03 Rp3.000 

NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

5632 SUTRIYAH 02/03 Rp3.000 

AHMAD 02/03 Rp- 

JUPRI 02/03 Rp3.000 

SUPRI 02/03 Rp5.000 

ISTIQOMAH 02/03 Rp3.000 

911 MUHTADI 02/04 Rp10.000 

9249 KHOIRI 02/04 Rp5.000 

9320 TAMYIS 02/04 Rp5.000 

9331 UNTUNG 02/04 Rp5.000 

9252 AHMAD YASIR 02/04 Rp- 

9251 MUTAKIN 02/04 Rp- 

9315 TOHER 02/04 Rp5.000 

9309 ROSIDAH 02/04 Rp5.000 

9347 RIPATI 02/04 Rp5.000 

9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04 Rp5.000 

9304 TAMRIM 02/04 Rp- 

9333 SULHANI 02/04 Rp- 

9312 SAPARI 02/04 Rp- 

9301 NUR ROHIM 02/04 Rp- 

9332 SAROH 02/04 Rp- 

9349 KHALIRI 02/04 Rp- 

9298 PATIHIN 02/04 Rp- 

9350 KHAMDAN 02/04 Rp- 

9316 AMANAH 02/04 Rp- 

9313 SOBIRIN 02/04 Rp7.000 

9291 SARATUN 02/04 Rp- 

9299 DIMYATI 02/04 Rp- 

9348 HANAPI 02/04 Rp- 

9300 NGATRIYAH 02/04 Rp- 

9355 MIATI 02/04 Rp- 

9306 TEGUH 02/04 Rp- 

9307 IRHAM 02/04 Rp- 

9314 TAUCHID 02/04 Rp- 

9302 KHUMAIDI 02/04 Rp- 

9246 KHASANI 02/04 Rp- 

9354 PATKHURI 02/04 Rp- 

9310 KHAMADIN 02/04 Rp- 

9317 AMINI 02/04 Rp15.000 

9258 TOHRI 02/04 Rp- 

9250 ROZIKIN 02/04 Rp10.000 

9356 SAYUDI 02/04 Rp5.000 

9308 BONAIM 02/04 Rp- 

9256 SARIYAH 02/04 Rp- 

9255 MANSUR 02/04 Rp- 

9245 ABDUL MANAF 02/04 Rp- 

9319 KHOTIJAH 02/04 Rp- 

9346 HALIMAH 02/04 Rp- 

9318 MOTORI 02/04 Rp5.000 

BENI LUKIYANTO 02/04 Rp- 

9303 NASIHIN 02/04 Rp10.000 

DIDIK 02/04 Rp5.000 

MUFTAHIMIN 02/04 Rp- 

MAFUDZIN 02/04 Rp5.000 

UMI AMINAH 01/04 Rp5.000 

HJ UMAROH 01/04 Rp- 

IMRONAH 01/04 Rp- 

HJ WATIAH 01/04 Rp- 

SU'ATUN 01/04 Rp- 

USWATUN 01/04 Rp5.000 

IMTICHANAH 01/04 Rp5.000 

CHOLIPAH 01/04 Rp- 

SAKDIYAH 01/04 Rp- 

AHYAUDIN 01/04 Rp- 

ISTIQOMAH 01/04 Rp- 

YANAH 01/04 Rp- 

SITI MUAWIYAH 01/04 Rp4.000 

SALAMAH 01/04 Rp- 

SURYATI 01/04 Rp5.000 

SAWOH 01/04 Rp- 

TURIYAM 01/04 Rp- 

ROKHIMAH 01/04 Rp- 

YUHRIYAH 01/04 Rp5.000 

SULTON 01/04 Rp- 

SITI SUNDARIYAH 01/04 Rp- 

TURIPAH 01/04 Rp2.000 

AINIYAH 01/04 Rp- 

SRIMANAH 01/04 Rp4.000 

TUMI 01/04 Rp- 

SULASTRI 01/04 Rp- 

SURIYAH 01/04 Rp4.000 

PONARI 01/04 Rp- 

YANTI 01/04 Rp4.000 

HAMDIYAH 01/04 Rp4.000 

SAHURI 01/04 Rp- 

MAIMUNAH 01/04 Rp- 

INAYATI 01/04 Rp- 

NUR HAVIA 01/04 Rp- 

HARTI 01/04 Rp- 

HJ SUTRIYAH 01/04 Rp4.000 

ENI HIDAYANTI 01/04 Rp- 

RUNTIAH 01/04 Rp4.000 

ROZIQIN 01/04 Rp3.000 

NUR AZIZAH 01/04 Rp4.000 

ROHMI 01/04 Rp3.000 

INDANAH 01/04 Rp3.000 

DARYUNI 01/04 Rp3.000 

MUAZIYAH 01/04 Rp3.000 

MUNAWAROH 01/04 Rp7.000 

NASEHAH 01/04 Rp8.000 

YATIN 01/04 Rp5.000 

MAFTUKHAH 01/04 Rp- 

SITI FARIDAH 01/04 Rp3.000 

SUSMIATI 01/04 Rp- 

PORWATI 01/04 Rp- 

IMAMAH 01/04 Rp5.000 

WINARTI 01/04 Rp2.000 

5148 SA’ADAH Rp- 

5579 NAZIAH Rp25.000 

9515 NING Rp- 

7851 NANIK Rp- 

6612 SUPARMIN Rp7.500 

5052 KHUDAEFAH Rp- 

5592 SANNAH Rp- 

5755 SUTIAH Rp- 

5524 SAIDAH Rp- 

5749 SOLIHIN Rp- 

5591 H. SUKATIB Rp12.100 

5745 RIYANTI Rp6.000 

5580 RIYAH Rp- 

5538 BAROKAH Rp7.000 

5146 MUSRIPAH Rp5.000 

5751 MUZAIYAH Rp- 

5605 SITI UNDIROH Rp5.000 

5747 JUARIYAH Rp- 

5752 SOFA Rp7.000 

5746 FATOYAH Rp5.000 

5610 SITI ANISAH Rp- 

5049 ROSI'AN Rp10.000 

5602 NGAMIRAH Rp- 

5609 SUTINAH Rp- 

5586 INDUN Rp5.000 

5537 WATINI Rp- 

5540 SITI UMAROH Rp7.200 

5149 MI'AH Rp7.500 

5606 TUROH Rp5.000 

5470 BUARTI Rp- 

6526 SUSANTI Rp7.500 

5530 RATIH Rp5.000 

7854 UMUL F. Rp- 

7874 SUSANTI B Rp15.000 

7801 MUNJIATUN Rp10.000 

MUSFIROH


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: