Laporak Koin Nu Dlisen juli I 2022


No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5057 MAKOM 1/1 Rp- 

5519 MUALIM 1/1 Rp5.000 

5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

5517 MUKIM 1/1 Rp5.000 

5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp- 

5053 RIANTO 1/1 Rp- 

5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

5518 SODIQ 1/1 Rp- 

5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

5121 AMIN 1/1 Rp- 

5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

5530 MUTIA 1/1 Rp- 

5529 RONI 1/1 Rp10.000 

5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp- 

5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp- 

5581 SU’UDI 1/1 Rp- 

5097 SAREP 1/1 Rp- 

5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 

5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

5135 HANIK 1/1 Rp- 

5105 IRHAM 1/1 Rp5.000 

5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp5.000 

5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp- 

5111 RINA 1/1 Rp10.000 

5083 MUNIR 1/1 Rp- 

5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

UMI HASANAH 1/1 Rp- 

5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

5112 KASRI 1/1 Rp- 

5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

5422 YASIN 1/1 Rp- 

5094 HERAWATI 1/1 Rp- 

5108 AZZA 1/1 Rp- 

5125 HAIFA 1/1 Rp- 

5242 BADRIYAH 1/1 Rp10.000 

5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

5601 SYAKUR 1/1 Rp10.000 

ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

RIMAH 1/1 Rp5.000 

5120 KIBTIYAH 1/1 Rp- 

5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

5073 MUAMANAH 1/1 Rp5.000 

5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 

5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

KHOLIPAH 1/1 Rp- 

5118 LILIK 1/1 Rp- 

5489 SYARIFAH 1/1 Rp- 

HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- 

ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

HJ. ROZIQOH 1/1 Rp- 

5148 SUGENG 1/1 Rp5.000 

JURI'AH 1/1 Rp- 

KUSARI 1/1 Rp- 

DUL KHAMID 1/1 Rp- 

GUS KHOZI 1/1 Rp- 

SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

SANAH 1/1 Rp10.000 

NUR KHIKMAH 1/1 Rp- 

5129 MUFYIL IBAD 2/1 Rp- 

5116 MUSTAIN 2/1 Rp- 

5088 HASAN 2/1 Rp5.000 

5113 ROSIDAH 2/1 Rp- 

5075 PALALI 2/1 Rp5.000 

5481 ROMLAH 2/1 Rp- 

5095 SITI MAS'ADAH 2/1 Rp- 

5490 GUNAWAN 2/1 Rp10.000 

5090 SLAMET GUNAWAN 2/1 Rp- 

5107 SUBAIDAH 2/1 Rp- 

5115 PURAH 2/1 Rp- 

5143 MASRUR 2/1 Rp- 

5132 JUWAHIR 2/1 Rp- 

5103 PURYADI 2/1 Rp- 

5114 MUSYONO 2/1 Rp- 

5491 SUTIKNO 2/1 Rp8.000 

5106 DARSONO 2/1 Rp- 

5018 JUMADI 2/1 Rp- 

5484 DAHLAN 2/1 Rp- 

5099 TASMIN/ SEMI 2/1 Rp4.000 

5104 YASKUR 2/1 Rp17.000 

5126 KHAFIDZIN 2/1 Rp- 

5136 FAQIH 2/1 Rp- 

5110 ROHIM 2/1 Rp- 

5119 RIAYAH 2/1 Rp- 

5074 UMIYATI 2/1 Rp- 

5577 NURUDIN ABIDAH 2/1 Rp11.700 

5534 H.BUKHORI 2/1 Rp- 

5089 MAFTUCHAH 2/1 Rp- 

5082 MISLAM 2/1 Rp- 

5079 EKO SUPRIYANTO 2/1 Rp- 

5076 KY. WAHYUDIN 2/1 Rp- 

5747 FAISAL 2/1 Rp15.000 

5734 NUR KHOLIS 2/1 Rp15.000 

5737 KATIRIN 2/1 Rp10.000 

SUYONO 2/1 Rp13.500 

MUNAWAROH 2/1 Rp- 

MUHAMAD FUAD 2/1 Rp- 

MUNTARI 2/1 Rp- 

ATMINAH 2/1 Rp- 

ARIFIN 2/1 Rp- 

FUAD 2/1 Rp- 

ROHAH 2/1 Rp- 

SUTOYO HERI 2/1 Rp11.500 

GUNATUN 2/1 Rp- 

ENI AZIZAH 2/1 Rp- 

KUSTIYAH 2/1 Rp- 

MUSRI/ NURUL MARIA 2/1 Rp- 

TAMSIR 2/1 Rp- 

NURUDIN/ABIDIN 2/1 Rp- 

MAFTUCHAH 2/1 Rp- 

MASDAR 2/1 Rp- 

ROHAH 2/1 Rp- 

ABIDAH NUR 2/1 Rp- 

BADRUN 2/1 Rp4.000 

5101 YUHDI 4/1 Rp8.000 

5081 YAMAHSARI 4/1 Rp7.000 

5144 BONAWAR 4/1 Rp- 

5142 NEMA 4/1 Rp2.000 

5093 SAMSUDIN 4/1 Rp- 

5091 YAHYA 4/1 Rp- 

5139 SUKATRI 4/1 Rp- 

5486 KURDI 4/1 Rp5.000 

5483 SUMYATI 4/1 Rp5.000 

5488 SALMANAH 4/1 Rp5.000 

5528 SOLIYAH 4/1 Rp6.000 

5596 MUSLIMAH 4/1 Rp- 

5585 ROHANIYAH 4/1 Rp- 

5535 MUSYAROFAH 4/1 Rp3.000 

5598 TUGI 4/1 Rp3.900 

5607 ZAKIYAH 4/1 Rp8.400 

5748 MBAK MUNAH 4/1 Rp- 

5584 BADRIYAH 4/1 Rp- 

5578 YUSROFUL M 4/1 Rp5.000 

5536 HERMANTO 4/1 Rp5.000 

5588 MULASIN 4/1 Rp- 

5059 FAUZIYAH 4/1 Rp5.000 

5532 RUSDI 4/1 Rp- 

5003 NARIYAH 4/1 Rp- 

5587 SRIAMAH 4/1 Rp- 

5589 MUJANAH 4/1 Rp5.000 

5604 ROFIATUN 4/1 Rp- 

5140 MUSRIPAH 4/1 Rp- 

5597 RIANAH 4/1 Rp- 

5608 SUMIRAH 4/1 Rp5.000 

5055 SOMNYAK 4/1 Rp- 

TRI ROHMAH 4/1 Rp- 

5599 ALIYAH 4/1 Rp- 

5522 CASMIATI 4/1 Rp- 

5050 MUSRIYAH 4/1 Rp- 

5611 NAH 4/1 Rp8.000 

5151 NAIMAH 4/1 Rp5.000 

5527 SOFIYANTI 4/1 Rp- 

5735 YATI 4/1 Rp10.000 

5533 PUNIRAH 4/1 Rp- 

UNDIROH 4/1 Rp3.000 

KHORUN NISAK 4/1 Rp5.000 

TOHAR 4/1 Rp5.000 

ALFIYAH 4/1 Rp4.000 

6109 TOYO 01/02 Rp3.000 

6106 SIDIK 01/02 Rp- 

5692 RIYANTO 01/02 Rp5.000 

6114 HONIYAH 01/02 Rp2.000 

6105 KESWANTO 01/02 Rp- 

6771 PARMIN 01/02 Rp2.000 

6069 SUNARI 01/02 Rp2.000 

6070 ROHMAT 01/02 Rp- 

6079 SLAMET 01/02 Rp4.000 

6081 KANTUN 01/02 Rp5.000 

6076 MAHYUN 01/02 Rp- 

6117 MAKSUM 01/02 Rp- 

6075 YAIDIN 01/02 Rp5.000 

6014 DANURI 01/02 Rp- 

6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp10.000 

6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp7.300 

6096 KASMADI 01/02 Rp5.000 

6116 SURIP R. 01/02 Rp2.500 

6080 PALAL 01/02 Rp3.000 

6073 SUBAGIYO 01/02 Rp5.000 

6072 EPANDI 01/02 Rp5.000 

6115 SENO 01/02 Rp- 

6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 

6098 SARI 01/02 Rp4.000 

6103 SURIP T. 01/02 Rp5.500 

6086 SIBON 01/02 Rp6.000 

6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp- 

6104 INDRA 01/02 Rp5.000 

6113 SAMEDI 01/02 Rp5.000 

6094 ROHAYATI 01/02 Rp- 

6108 SUTRIS 01/02 Rp3.000 

6093 MULYONO 01/02 Rp- 

6112 ROSED 01/02 Rp5.000 

6102 SIDUL 01/02 Rp5.000 

BAROKAH 01/02 Rp5.000 

JONARI 01/02 Rp- 

6082 JUPRI 01/02 Rp- 

5590 NIMIN 01/02 Rp4.000 

SUNDAR 01/02 Rp- 

5153 MISRO 01/02 Rp2.000 

SOREP SUN. 01/02 Rp5.000 

JUMANAH 01/02 Rp- 

RUSDI 01/02 Rp- 

MURDIONO 01/02 Rp5.000 

HAMDAN 01/02 Rp4.000 

ASMAN 01/02 Rp- 

TARMAN Rp- 

5696 MALEHA / PI'I 01/02 Rp- 

SUSILOWATI 01/02 Rp3.000 

5688 UMAR AJI / MIHAYATUN 01/02 Rp10.000 

5689 NUR HADI 01/02 Rp5.000 

5656 MAISTIYAH 01/02 Rp2.000 

5690 SAYONO 01/02 Rp- 

5679 GIYAR 01/02 Rp- 

5684 MESATI 01/02 Rp5.000 

5658 TUPAR / TUMIAH 01/02 Rp2.000 

5674 NUR / ENI 02/02 Rp- 

5650 DARTI / SAREH MUHSIN 02/02 Rp- 

5649 SISWATI 02/02 Rp5.000 

5693 NASIRUN / NEKWATI 02/02 Rp2.000 

5653 SLAMET / KUS 02/02 Rp- 

5655 UMANAH 02/02 Rp- 

5698 WAHID 02/02 Rp- 

5691 KUAT / SOP 02/02 Rp2.500 

PONISIH 02/02 Rp- 

5678 TURATMIN 02/02 Rp- 

5673 SEHA / ISLAHUDIN 02/02 Rp- 

SUKINI / MUHARI 02/02 Rp- 

5680 TURYAN 02/02 Rp4.000 

LASMI 02/02 Rp- 

6054 NIMAN 02/02 Rp- 

5695 YATEN / LATI 02/02 Rp- 

SRI KEGO 02/02 Rp- 

INDRO / SUTIYAH 02/02 Rp2.000 

5572 BAWON 02/02 Rp3.000 

JUMIRAN 02/02 Rp2.000 

5675 KOHADI 02/02 Rp2.000 

SOLIHIN / SUKIRAH 02/02 Rp2.000 

5705 SANTO / RIYANTI 02/02 Rp2.000 

SUTIYAH / GANDUL 02/02 Rp2.000 

5681 MIDI 02/02 Rp2.500 

ENI PUJIWATI 02/02 Rp3.500 

5651 WAHYUDI 02/02 Rp2.000 

5659 SAYUDI 02/02 Rp5.000 

SULASTRI 02/02 Rp- 

TURYONO 02/02 Rp- 

SITI RUSIATUN / AGUS 02/02 Rp3.000 

SATIHADI 02/02 Rp- 

6038 SOBIRIN 06/02 Rp- 

6002 BUHAYAT 06/02 Rp2.500 

5999 WINARNI 06/02 Rp- 

MIS MAH 06/02 Rp- 

SUYIKNO 06/02 Rp- 

ROKHAM 06/02 Rp5.000 

SUGI 06/02 Rp3.000 

SUPI 06/02 Rp- 

MAHYUDI 06/02 Rp2.000 

WALUYO/ROHMAH 06/02 Rp4.000 

ROHMAT WANTI 06/02 Rp2.500 

SURIP/SUS 06/02 Rp2.500 

SUBARI 06/02 Rp5.000 

SURIP/JU 06/02 Rp2.500 

WINARSO 06/02 Rp5.000 

TUJAR 06/02 Rp3.500 

BAUL 06/02 Rp2.500 

IRFANDI 06/02 Rp6.000 

SALIMAH 06/02 Rp5.000 

SENIRAH 06/02 Rp4.000 

JUREM 06/02 Rp5.000 

SUNOTO 06/02 Rp3.000 

TEGUH 06/02 Rp- 

TUMARAH 06/02 Rp2.000 

SUNAR 06/02 Rp5.000 

AHMAD 06/02 Rp5.000 

SUYATI 06/02 Rp5.000 

PURYATI 06/02 Rp- 

SARKIYAH/MISADI 06/02 Rp2.500 

SUKARDI 06/02 Rp- 

NIMAN 06/02 Rp2.500 

BANDI 06/02 Rp4.500 

NARTI 06/02 Rp- 

SUKONO 06/02 Rp- 

SENIMAH 06/02 Rp- 

KUSTIYAH/DOFAR 06/02 Rp5.000 

JUMARI 06/02 Rp2.500 

BASIR 06/02 Rp2.500 

TUKADI/NGATINI 06/02 Rp2.500 

TINTIN 06/02 Rp3.000 

MISTIYAH 06/02 Rp- 

TUKIMAN 06/02 Rp2.000 

WARNA/JUMINTO 06/02 Rp4.000 

SANTO 06/02 Rp3.000 

NGAKMI 06/02 Rp3.000 

MARDIYAH 06/02 Rp7.500 

YONO 06/02 Rp- 

NGATIMIN 06/02 Rp2.000 

SAIR 06/02 Rp- 

NARI/SANATUN 06/02 Rp3.000 

AMIN 06/02 Rp2.500 

SARMI 06/02 Rp2.500 

SUYIKNO/MU 06/02 Rp- 

SUNADI/JURIYAH 06/02 Rp- 

NGATMAN/JURIYAH 06/02 Rp2.500 

UNTUNG 06/02 Rp4.000 

SLAMET/BAWON 06/02 Rp5.000 

NARDI/KHOTIMAH 06/02 Rp- 

MULIHIN 06/02 Rp- 

MIATI 06/02 Rp- 

YITNO/ROFIQ 06/02 Rp- 

DIYAH/DARSONO 06/02 Rp3.000 

5635 SARMINI 02/03 Rp3.000 

5625 NGASMIN 02/03 Rp1.000 

5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp3.000 

5548 NURYATI 02/03 Rp3.000 

5621 MULYONO 02/03 Rp2.000 

5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

5636 NUR ASIAH 02/03 Rp4.000 

5634 MAWARDI 02/03 Rp1.500 

5631 JUMANTO 02/03 Rp3.000 

5542 NGAHADI 02/03 Rp3.000 

5550 KISWATI 02/03 Rp3.000 

5630 INARSIH 02/03 Rp- 

5547 NURYOTO 02/03 Rp- 

5549 SURYONO 02/03 Rp- 

5754 KEMISEH 02/03 Rp5.000 

5543 MUJIONO 02/03 Rp3.000 

5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 

5628 SUGENG 02/03 Rp- 

5571 PURNOMO 02/03 Rp5.500 

5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp7.500 

5545 ROHMAT 02/03 Rp38.000 

5629 TARIYAH 02/03 Rp- 

5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 

5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp- 

3190 EDI P 02/03 Rp- 

NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

5632 SUTRIYAH 02/03 Rp3.000 

AHMAD 02/03 Rp5.500 

JUPRI 02/03 Rp3.000 

SUPRI 02/03 Rp3.000 

ISTIQOMAH 02/03 Rp2.000 

5575 WAHYONO 01/03 Rp- 

5557 WAHID 01/03 Rp3.000 

5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

5565 MISTIYAH 01/03 Rp2.000 

5566 ISMANTO 01/03 Rp5.000 

5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 

5553 JARIYAH 01/03 Rp3.000 

5622 SOARDI 01/03 Rp9.000 

5561 SARNO 01/03 Rp5.000 

5554 SUTARNO 01/03 Rp2.000 

5620 SUNARTI 01/03 Rp1.500 

5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 

5623 SARIPAH 01/03 Rp- 

5616 SUTRIYO 01/03 Rp3.000 

5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 

5555 UMAROH 01/03 Rp- 

5559 SATRIAH 01/03 Rp4.000 

5615 BADARI 01/03 Rp- 

5617 SURYATI 01/03 Rp5.500 

5614 JUNARTI 01/03 Rp- 

5619 SAYATI 01/03 Rp3.000 

5560 MUHTADI 01/03 Rp6.000 

5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp12.000 

5564 SAMIAN 01/03 Rp5.000 

5551 SLAMET 01/03 Rp7.000 

5556 RUSIAH 01/03 Rp3.000 

5563 SUTRISNO 01/03 Rp8.000 

5562 SANURI 01/03 Rp6.000 

5568 SUYONO 01/03 Rp- 

5635 RUMAYATI 02/03 Rp4.000 

5625 YAYUK 02/03 Rp2.000 

DWIK 02/03 Rp2.000 

NUR ABIDIN Rp- 

911 MUHTADI 02/04 Rp7.500 

9249 KHOIRI 02/04 Rp2.000 

9320 TAMYIS 02/04 Rp- 

9331 UNTUNG 02/04 Rp6.000 

9252 AHMAD YASIR 02/04 Rp3.000 

9251 MUTAKIN 02/04 Rp- 

9315 TOHER 02/04 Rp4.000 

9309 ROSIDAH 02/04 Rp- 

9347 RIPATI 02/04 Rp- 

9254 ZAINUT TOLIBIN 02/04 Rp5.000 

9304 TAMRIM 02/04 Rp- 

9333 SULHANI 02/04 Rp2.000 

9312 SAPARI 02/04 Rp2.000 

9301 NUR ROHIM 02/04 Rp2.000 

9332 SAROH 02/04 Rp- 

9349 KHALIRI 02/04 Rp- 

9298 PATIHIN 02/04 Rp- 

9350 KHAMDAN 02/04 Rp- 

9316 AMANAH 02/04 Rp5.000 

9313 SOBIRIN 02/04 Rp5.000 

9291 SARATUN 02/04 Rp- 

9299 DIMYATI 02/04 Rp- 

9348 HANAPI 02/04 Rp- 

9300 NGATRIYAH 02/04 Rp- 

9355 MIATI 02/04 Rp- 

9306 TEGUH 02/04 Rp- 

9307 IRHAM 02/04 Rp3.000 

9314 TAUCHID 02/04 Rp- 

9302 KHUMAIDI 02/04 Rp- 

9246 KHASANI 02/04 Rp- 

9354 PATKHURI 02/04 Rp- 

9310 KHAMADIN 02/04 Rp3.000 

9317 AMINI 02/04 Rp2.000 

9258 TOHRI 02/04 Rp7.000 

9250 ROZIKIN 02/04 Rp- 

9356 SAYUDI 02/04 Rp5.000 

9308 BONAIM 02/04 Rp- 

9256 SARIYAH 02/04 Rp- 

9255 MANSUR 02/04 Rp3.000 

9245 ABDUL MANAF 02/04 Rp5.000 

9319 KHOTIJAH 02/04 Rp6.000 

9346 HALIMAH 02/04 Rp25.500 

9318 MOTORI 02/04 Rp3.000 

BENI LUKIYANTO 02/04 Rp- 

9303 NASIHIN 02/04 Rp- 

DIDIK 02/04 Rp5.000 

MUFTAHIMIN 02/04 Rp- 

MAFUDZIN 02/04 Rp- 

ASEP Rp5.000 

MUHSININ Rp5.000 

ALI Rp5.000 

5148 SA’ADAH 03/01 Rp- 

5579 NAZIAH 03/01 Rp20.000 

9515 NING 03/01 Rp5.000 

7851 NANIK 03/01 Rp- 

6612 SUPARMIN 03/01 Rp7.000 

5052 KHUDAEFAH 03/01 Rp- 

5592 SANNAH 03/01 Rp- 

5755 SUTIAH 03/01 Rp- 

5524 SAIDAH 03/01 Rp- 

5749 SOLIHIN 03/01 Rp- 

5591 H. SUKATIB 03/01 Rp11.200 

5745 RIYANTI 03/01 Rp7.000 

5580 RIYAH 03/01 Rp- 

5538 BAROKAH 03/01 Rp- 

5146 MUSRIPAH 03/01 Rp- 

5751 MUZAIYAH 03/01 Rp- 

5605 SITI UNDIROH 03/01 Rp- 

5747 JUARIYAH 03/01 Rp- 

5752 SOFA 03/01 Rp- 

5746 FATOYAH 03/01 Rp5.000 

5610 SITI ANISAH 03/01 Rp- 

5049 ROSI'AN 03/01 Rp10.000 

5602 NGAMIRAH 03/01 Rp- 

5609 SUTINAH 03/01 Rp- 

5586 INDUN 03/01 Rp5.000 

5537 WATINI 03/01 Rp- 

5540 SITI UMAROH 03/01 Rp12.000 

5149 MI'AH 03/01 Rp- 

5606 TUROH 03/01 Rp5.000 

5470 BUARTI 03/01 Rp- 

6526 SUSANTI 03/01 Rp8.000 

5530 RATIH 03/01 Rp8.100 

7854 UMUL F. 03/01 Rp- 

7874 SUSANTI B 03/01 Rp- 

7801 MUNJIATUN 03/01 Rp- 

MUSFIROH 03/01 Rp5.000 

 

Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: