Laporan Koin Nu Dlisen Oktober II 2022

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5057 MAKOM 1/1 Rp- 

5519 MUALIM 1/1 Rp- 

5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp5.000 

5053 RIANTO 1/1 Rp5.000 

5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

5518 SODIQ 1/1 Rp- 

5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

5121 AMIN 1/1 Rp- 

5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

5530 MUTIA 1/1 Rp- 

5529 RONI 1/1 Rp- 

5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp25.000 

5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 

5581 SU’UDI 1/1 Rp- 

5097 SAREP 1/1 Rp12.000 

5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 

5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

5135 HANIK 1/1 Rp10.000 

5105 IRHAM 1/1 Rp- 

5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp- 

5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp- 

5111 RINA 1/1 Rp10.000 

5083 MUNIR 1/1 Rp- 

5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

5112 KASRI 1/1 Rp5.000 

5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

5422 YASIN 1/1 Rp- 

5094 HERAWATI 1/1 Rp9.000 

5108 AZZA 1/1 Rp- 

5125 HAIFA 1/1 Rp10.000 

5242 BADRIYAH 1/1 Rp20.000 

5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

5601 SYAKUR 1/1 Rp10.000 

ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

RIMAH 1/1 Rp- 

5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

5073 MUAMANAH 1/1 Rp- 

5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp10.000 

5738 ROZIQIN 1/1 Rp- 

KHOLIPAH 1/1 Rp- 

5118 LILIK 1/1 Rp5.000 

5489 SYARIFAH 1/1 Rp- 

HJ. SUBIYAH 1/1 Rp14.500 

ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

HJ. ROZIQOH 1/1 Rp- 

5148 SUGENG 1/1 Rp- 

JURI'AH 1/1 Rp- 

KUSARI 1/1 Rp- 

DUL KHAMID 1/1 Rp- 

GUS KHOZI 1/1 Rp- 

SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

SANAH 1/1 Rp5.000 

NUR KHIKMAH 1/1 Rp- 

6109 TOYO 01/02 Rp4.000 

6106 SIDIK 01/02 Rp- 

5692 RIYANTO 01/02 Rp5.000 

6114 HONIYAH 01/02 Rp- 

6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

6771 PARMIN 01/02 Rp2.000 

6069 SUNARI 01/02 Rp- 

6070 ROHMAT 01/02 Rp- 

6079 SLAMET 01/02 Rp- 

6081 KANTUN 01/02 Rp- 

6076 MAHYUN 01/02 Rp2.500 

6117 MAKSUM 01/02 Rp- 

6075 YAIDIN 01/02 Rp5.000 

6014 DANURI 01/02 Rp2.500 

6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp5.000 

6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp5.300 

6096 KASMADI 01/02 Rp7.500 

6116 SURIP R. 01/02 Rp5.000 

6080 PALAL 01/02 Rp- 

6073 SUBAGIYO 01/02 Rp- 

6072 EPANDI 01/02 Rp5.000 

6115 SENO 01/02 Rp- 

6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 

6098 SARI 01/02 Rp5.000 

6103 SURIP T. 01/02 Rp5.000 

6086 SIBON 01/02 Rp5.000 

6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp- 

6104 INDRA 01/02 Rp5.000 

6113 SAMEDI 01/02 Rp- 

6094 ROHAYATI 01/02 Rp- 

6108 SUTRIS 01/02 Rp2.500 

6093 MULYONO 01/02 Rp- 

6112 ROSED 01/02 Rp5.000 

6102 SIDUL 01/02 Rp5.000 

BAROKAH 01/02 Rp- 

JONARI 01/02 Rp5.000 

6082 JUPRI 01/02 Rp- 

5590 NIMIN 01/02 Rp- 

SUNDAR 01/02 Rp- 

5153 MISRO 01/02 Rp5.000 

SOREP SUN. 01/02 Rp5.000 

JUMANAH 01/02 Rp- 

RUSDI 01/02 Rp- 

MURDIONO 01/02 Rp- 

HAMDAN 01/02 Rp4.000 

ASMAN 01/02 Rp- 

TARMAN Rp3.000 

5696 MALEHA / PI'I 01/02 Rp2.500 

SUSILOWATI 01/02 Rp2.000 

5688 UMAR AJI / MIHAYATUN 01/02 Rp- 

5689 NUR HADI 01/02 Rp5.000 

5656 MAISTIYAH 01/02 Rp5.000 

5690 SAYONO 01/02 Rp3.000 

5679 GIYAR 01/02 Rp- 

5684 MESATI 01/02 Rp5.000 

5658 TUPAR / TUMIAH 01/02 Rp- 

5674 NUR / ENI 02/02 Rp- 

5650 DARTI / SAREH MUHSIN 02/02 Rp5.000 

5649 SISWATI 02/02 Rp5.000 

5693 NASIRUN / NEKWATI 02/02 Rp2.000 

5653 SLAMET / KUS 02/02 Rp2.000 

5655 UMANAH 02/02 Rp5.000 

5698 WAHID 02/02 Rp- 

5691 KUAT / SOP 02/02 Rp4.000 

PONISIH 02/02 Rp2.000 

5678 TURATMIN 02/02 Rp- 

5673 SEHA / ISLAHUDIN 02/02 Rp6.000 

SUKINI / MUHARI 02/02 Rp5.000 

5680 TURYAN 02/02 Rp- 

LASMI 02/02 Rp- 

6054 NIMAN 02/02 Rp1.000 

5695 YATEN / LATI 02/02 Rp2.000 

SRI KEGO 02/02 Rp- 

INDRO / SUTIYAH 02/02 Rp2.000 

5572 BAWON 02/02 Rp- 

JUMIRAN 02/02 Rp- 

5675 KOHADI 02/02 Rp- 

SOLIHIN / SUKIRAH 02/02 Rp2.000 

5705 SANTO / RIYANTI 02/02 Rp4.000 

SUTIYAH / GANDUL 02/02 Rp- 

5681 MIDI 02/02 Rp- 

ENI PUJIWATI 02/02 Rp2.000 

5651 WAHYUDI 02/02 Rp2.000 

5659 SAYUDI 02/02 Rp3.000 

SULASTRI 02/02 Rp2.000 

TURYONO 02/02 Rp- 

SITI RUSIATUN / AGUS 02/02 Rp- 

SATIHADI 02/02 Rp- 

5640 NGAHADI 03/02 Rp5.500 

NGASIRAH 03/02 Rp5.000 

SURIP 03/02 Rp5.000 

5643 NUR SIAM 03/02 Rp- 

SLAMET 03/02 Rp- 

6087 JAMIN 03/02 Rp5.000 

RUSIAH/ BOTHOK 03/02 Rp- 

5645 H. NUR ROHIM 03/02 Rp3.000 

6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02 Rp2.000 

5639 TUYONO 03/02 Rp- 

MENEK 03/02 Rp- 

5641 SAYONO 03/02 Rp- 

5644 UKARI 03/02 Rp6.000 

TURMUDI 03/02 Rp- 

5638 MISKONO 03/02 Rp5.000 

5648 YATIN 03/02 Rp5.000 

5547 SUALIM 03/02 Rp- 

6090 MUDIONO 03/02 Rp5.000 

5712 NGAKMIN 03/02 Rp5.000 

SUKADI 03/02 Rp- 

5646 JUPRI 03/02 Rp- 

6057 SUPARI 04/02 Rp- 

6062 SLAMET 04/02 Rp10.000 

6063 SENIN 04/02 Rp- 

6055 NUR SOFA 04/02 Rp4.000 

6085 SUDARNO 04/02 Rp- 

6060 SUGINO / SUPRATI 04/02 Rp- 

6084 SALEM 04/02 Rp5.000 

6067 SUJIAH / PANDI 04/02 Rp3.000 

SURIP 04/02 Rp- 

6058 MUKLIS 04/02 Rp5.000 

6059 SUKRI 04/02 Rp5.000 

6056 JUNAIDI 04/02 Rp- 

6068 H. NGAHADI 04/02 Rp3.000 

6066 NASIRIN 04/02 Rp- 

SURIP / MISNARIYAH 04/02 Rp3.000 

5061 SONAWAN 04/02 Rp5.000 

6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02 Rp2.000 

6050 MUNDRIONO 04/02 Rp5.000 

6053 SANURI 04/02 Rp- 

6054 SENIMAN 04/02 Rp- 

SUGINO/JUMINAH 04/02 Rp2.000 

6045 TUNAWAR 04/02 Rp- 

6046 AHYAK 04/02 Rp3.000 

6052 JUMI'ATUN 04/02 Rp- 

SUPRIANTO 04/02 Rp5.000 

6049 SENARI 04/02 Rp- 

SURIP / SURIYAH 04/02 Rp- 

HADI SUPRIANTO Rp5.000 

HARTINI Rp5.000 

5635 SARMINI 02/03 Rp5.000 

5625 NGASMIN 02/03 Rp5.000 

5546 HJ. SOPIYAH 02/03 Rp5.000 

5548 NURYATI 02/03 Rp5.000 

5621 MULYONO 02/03 Rp5.000 

5756 KHOTIJAH 02/03 Rp- 

5636 NUR ASIAH 02/03 Rp5.000 

5634 MAWARDI 02/03 Rp7.000 

5631 JUMANTO 02/03 Rp5.000 

5542 NGAHADI 02/03 Rp4.000 

5550 KISWATI 02/03 Rp5.000 

5630 INARSIH 02/03 Rp5.000 

5547 NURYOTO 02/03 Rp5.000 

5549 SURYONO 02/03 Rp5.000 

5754 KEMISEH 02/03 Rp10.000 

5543 MUJIONO 02/03 Rp5.000 

5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 

5628 SUGENG 02/03 Rp5.000 

5571 PURNOMO 02/03 Rp14.000 

5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp6.500 

5545 ROHMAT 02/03 Rp15.000 

5629 TARIYAH 02/03 Rp5.000 

5633 SARTONO 02/03 Rp5.000 

5626 SLAMET/MUFIT 02/03 Rp- 

3190 EDI P 02/03 Rp- 

NEMAN/YATIMAH 02/03 Rp- 

5632 SUTRIYAH 02/03 Rp- 

AHMAD 02/03 Rp- 

JUPRI 02/03 Rp5.000 

SUPRI 02/03 Rp5.000 

ISTIQOMAH 02/03 Rp3.000 

5575 WAHYONO 01/03 Rp- 

5557 WAHID 01/03 Rp- 

5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

5565 MISTIYAH 01/03 Rp2.000 

5566 ISMANTO 01/03 Rp4.000 

5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 

5553 JARIYAH 01/03 Rp- 

5622 SOARDI 01/03 Rp11.000 

5561 SARNO 01/03 Rp5.000 

5554 SUTARNO 01/03 Rp3.000 

5620 SUNARTI 01/03 Rp1.500 

5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 

5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

5616 SUTRIYO 01/03 Rp- 

5613 JUWAHIR 01/03 Rp5.000 

5555 UMAROH 01/03 Rp- 

5559 SATRIAH 01/03 Rp5.000 

5615 BADARI 01/03 Rp- 

5617 SURYATI 01/03 Rp7.500 

5614 JUNARTI 01/03 Rp5.000 

5619 SAYATI 01/03 Rp2.000 

5560 MUHTADI 01/03 Rp7.000 

5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp10.000 

5564 SAMIAN 01/03 Rp- 

5551 SLAMET 01/03 Rp5.000 

5556 RUSIAH 01/03 Rp- 

5563 SUTRISNO 01/03 Rp11.500 

5562 SANURI 01/03 Rp3.000 

5568 SUYONO 01/03 Rp5.000 

5635 RUMAYATI 02/03 Rp2.500 

5625 YAYUK 02/03 Rp- 

DWIK 02/03 Rp- 

NUR ABIDIN Rp2.000 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: