Laporan Koin Nu Babadan Januari II 2023

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5506 BAWON 04/02 Rp15.000 

5513 DAYAH 04/02 Rp10.000 

5918 TUJANAH 04/02 Rp- 

5512 HJ ATIK 04/02 Rp- 

5511 SOLEKHAH 04/02 Rp9.000 

5509 MASUDAH 04/02 Rp14.000 

9884 ISTIKHOROH 04/02 Rp- 

5924 KHOTIJAH 04/02 Rp10.000 

9882 NINIK 04/02 Rp- 

5505 SRI WAYATI 04/02 Rp- 

9881 KISWATI 04/02 Rp- 

5921 ZAENUDIN 04/02 Rp15.000 

9342 HJ YUHRIYAN 04/02 Rp5.000 

9881 SRI KHAYATI 04/02 Rp10.000 

9873 MUNAWAROH 04/02 Rp- 

9341 KUMYATI 04/02 Rp10.000 

9876 EVA 04/02 Rp- 

9874 RATMI 04/02 Rp5.000 

9344 ROKHAYATI 04/02 Rp- 

9339 SANTI 04/02 Rp8.000 

9879 AYATI 04/02 Rp5.000 

9877 SIHUN 04/02 Rp5.000 

9875 KHOMSATUN 04/02 Rp5.000 

9879 MISTIYAH 04/02 Rp4.000 

9343 WURYANI 04/02 Rp20.000 

9340 ENI 04/02 Rp10.000 

9337 YIRAH 04/02 Rp10.000 

9338 WIWIK 04/02 Rp10.000 

5983 NUR FADHILAH 04/02 Rp20.000 

5919 UGI 04/02 Rp10.000 

9880 PUJI 04/02 Rp- 

7284 SYAIFUDIN 04/02 Rp8.000 

7286 DARIYAH 04/02 Rp- 

5922 M TAROM 04/02 Rp5.000 

UGI 04/02 Rp10.000 

SUS 04/02 Rp10.000 

9761 ROWIYAH 03/02 Rp14.000 

5920 HJ NGATONAH 03/02 Rp- 

9791 SRI HALIMAH 03/02 Rp- 

9763 CHASANATUN 03/02 Rp- 

7287 HARTINI 03/02 Rp- 

9795 TARMA'I 03/02 Rp- 

HJ NING 03/02 Rp- 

9739 SITI TANTOWI 03/02 Rp- 

9740 HJ MUSLIKHAH 03/02 Rp- 

9729 MUSRIATI 03/02 Rp- 

7282 HJ KARMANI 03/02 Rp- 

9744 HJ PURWATI 03/02 Rp- 

9741 HJ IPAH DURSIN 03/02 Rp23.500 

9751 NUNUNG 03/02 Rp12.300 

5916 SRI LESTARI 03/02 Rp30.700 

9759 BEJO 03/02 Rp- 

9731 SRI JARWI 03/02 Rp- 

9732 SUDIATI 03/02 Rp- 

9734 ANISAH DAMADI 03/02 Rp- 

9764 KHALIMAH 03/02 Rp- 

9747 RONDHIYAH 03/02 Rp- 

9799 HARWATI 03/02 Rp8.000 

9745 NAILUS SA'ADAH 03/02 Rp- 

9786 KOMARIYAH 03/02 Rp5.500 

9754 SURIYAH 03/02 Rp- 

9776 FARIDAH 03/02 Rp- 

9738 SRI WINARTI 03/02 Rp- 

9784 YULIASIH 03/02 Rp7.000 

7288 PARIYAH 03/02 Rp- 

7291 PURI'AH 03/02 Rp- 

9781 SUPRIYAH 03/02 Rp9.500 

7292 NURIYAH 03/02 Rp- 

9749 KHOSYI'IN 03/02 Rp10.000 

9752 RILOWATI 03/02 Rp- 

9743 GASTIYAH 03/02 Rp- 

9787 SARIYAH 03/02 Rp- 

9778 SALIS 03/02 Rp24.000 

9758 SULINAH 03/02 Rp17.000 

9748 TATIK 03/02 Rp- 

9755 BADRIYAH 03/02 Rp- 

9782 SUCI RAHAYU 03/02 Rp12.600 

9792 SUPARNI 03/02 Rp- 

9792 KHUZAEMAH/FITRI 03/02 Rp- 

NUR DUL 03/02 Rp- 

9779 SOPIYAH 03/02 Rp- 

5507 MUSRIPAH 03/02 Rp- 

9737 MUSYAROFAH 03/02 Rp- 

5917 KATISAH 03/02 Rp6.500 

9750 MISSIYAH 03/02 Rp- 

9746 JULAILAH 03/02 Rp- 

9788 SUNARTI 03/02 Rp- 

9735 TUKILAH 03/02 Rp- 

9748 AISAH 03/02 Rp- 

9793 JUHARTI 03/02 Rp15.000 

9783 NING HENDRO 03/02 Rp- 

9780 CASMINTEN 03/02 Rp- 

9796 DEWI 03/02 Rp5.600 

9730 SUGIHARTI 03/02 Rp- 

9757 TURAH 03/02 Rp- 

9800 PUJI 03/02 Rp10.000 

9794 NGATIMAH 03/02 Rp- 

9736 YANTO 03/02 Rp8.000 

9760 BADRIYAH NGARJONO 03/02 Rp9.000 

9797 HJ PURTIYAH 03/02 Rp- 

9881 HJ KHAYATI 03/02 Rp- 

9777 ROMLAH 03/02 Rp30.500 

9756 DARMINI 03/02 Rp18.500 

9790 NING HARJO 03/02 Rp- 

9789 LATUTIK 03/02 Rp- 

9753 NITA 03/02 Rp- 

7289 FAHRUDIN 03/02 Rp- 

9785 HAFIDHIN/SAIDAH 03/02 Rp5.000 

7285 MURWATI 03/02 Rp8.500 

9762 KHOTIMAH 03/02 Rp- 

9733 DIAH KARTIKA / ANA 03/02 Rp- 

7290 NARYO 03/02 Rp- 

7257 TARWIYAH 02/04 Rp- 

7270 SITI MAZIDAH 02/04 Rp3.500 

7271 FAROKHATUN 02/04 Rp3.000 

5902 JAZILATUL ROHMAH 02/04 Rp- 

7269 H. UMIATI 02/04 Rp- 

7278 ANTI 02/04 Rp- 

7244 NURIYAH 02/04 Rp4.000 

5906 KHUZAEMAH 02/04 Rp5.000 

7272 NAILIL HIDAYAH 02/04 Rp- 

7273 SUMARIS 02/04 Rp5.000 

7235 SISWANTI 02/04 Rp- 

7236 FARIDAH 02/04 Rp- 

7234 SUNATUN 02/04 Rp2.500 

7275 HOLIPAH 02/04 Rp- 

7277 SIYAMI 02/04 Rp3.000 

5901 KHUMAEROH 02/04 Rp3.000 

5905 WARSILAH SRI REJEKI 02/04 Rp5.000 

7240 ROSIDAH 02/04 Rp- 

7230 AEM'ATUS SA'ADAH 02/04 Rp- 

5912 KHUSNIYAH 02/04 Rp- 

7244 MULYATI 02/04 Rp4.000 

7139 SOLEKHA 01/01

7145 SARJIAH 01/01 Rp5.000 

7110 SUMIATUN 01/01

7102 AMINAH TOHA 01/01 Rp5.000 

7108 AYUK 01/01 Rp5.000 

7138 WAHYUNI 01/01 Rp6.000 

7186 RITA 01/01

7195 NANIK SUPRIATI 01/01 Rp5.000 

7190 DARYANTI 01/01 Rp10.000 

7187 NANIK WAHYUNI 01/01 Rp52.500 

7192 KIPTIYAH 01/01 Rp5.000 

IMRONAH 01/01

7196 HJ. ALPIAH 01/01 Rp10.000 

7191 MALEKHA 01/01

7189 MARKUMI 01/01

7188 MAULIDA 01/01 Rp10.000 

7104 YANTI 01/01

7103 SUNTARI 01/01 Rp10.000 

EKA 01/01

7193 HERMIN 01/01 Rp15.000 

7112 HJ. SUPANTI 01/01 Rp49.000 

7147 SUMYATUN 01/01

7179 SITI BARKAH 01/01

SOFIA N 01/01

7180 SUTIAH 01/01

7137 SITI AMINAH 01/01 Rp10.000 

7146 SUHARTI 01/01

7141 MUYANAH 01/01 Rp5.000 

7142 SUGIARTO 01/01

7148 HJ. BAWON SRI MULYATI 01/01 Rp10.000 

7140 RANI DEDEK 01/01 Rp10.000 

7143 SURIYAH 01/01 Rp10.000 

7144 WINARSIH 01/01 Rp10.000 

SURTINI 01/01

RESTUNINGSIH 01/01 Rp15.000 

7174 WARNITI 01/01 Rp10.000 

MUNARIYAH 01/01 Rp10.000 

9851 ULATUL JANNAH 01/01 Rp10.000 

7136 SAADAH 01/01

9852 LISYANTI 01/01 Rp15.000 

7131 PURWANINGSIH 01/01 Rp15.000 

7173 ERIN 01/01

9858 KUSWINARNI 01/01 Rp10.000 

TARMINI 01/01 Rp5.000 

7133 SARAH 01/01

7176 SRI KHADARWATI 01/01 Rp5.000 

7178 KHAERIYAH 01/01 Rp10.000 

7126 IDA SIRIN 01/01

7183 BUSRI 01/01

7107 NANIK DODIK 01/01 Rp10.000 

7177 NENIH 01/01 Rp15.000 

9830 RISKI 01/01 Rp10.000 

7109 YANTI 01/01

7130 PARTI 01/01 Rp10.000 

7129 ENTUS 01/01

9849 TUTIK SUMBAWATI 01/01 Rp10.000 

7127 YAYUK 01/01

7175 KHAMIDAH 01/01

7181 RONDIYAH 01/01 Rp10.000 

7178 BAWON NOKISAH 01/01 Rp10.000 

7131 WIDATI 01/01 Rp9.000 

YATIN 01/01

ARIS 01/01 Rp10.000 

9142 MUSYAFA'AH 03/03 Rp5.000 

9130 RONDIYAH 03/03 Rp5.000 

9150 URIPAH S 03/03 Rp3.000 

9154 UMI MAYSAROH 03/03 Rp10.000 

9121 ERNAWATI 03/03 Rp- 

9143 SRI AMBARWATI 03/03 Rp- 

9127 ZUBAEDAH MISKAM 03/03 Rp- 

9119 DEWI ZULAEKHAH 03/03 Rp5.000 

9164 MARIATUN 03/03 Rp5.000 

9158 SITIQOMAH 03/03 Rp- 

9122 SUMARNI 03/03 Rp5.000 

9149 ZUBAEDAH SLAMET 03/03 Rp10.000 

9141 MUSLIKHAH/MUSLIMAH 03/03 Rp10.000 

9160 SARIPAH 03/03 Rp5.000 

9133 NURIYAH 03/03 Rp5.000 

9151 TUNTUN 03/03 Rp5.000 

9147 MUAWANAH 03/03 Rp5.000 

9125 NARTI 03/03 Rp5.000 

9155 TITIK 03/03 Rp10.000 

9144 MUSYAROPAH 03/03 Rp5.000 

9162 MURIP S 03/03 Rp5.000 

9129 SUTIYAH 03/03 Rp- 

7106 HJ MUZAYARAH 03/03 Rp20.000 

9159 TATIK 03/03 Rp- 

9134 TUSRI 03/03 Rp- 

9137 UMI 03/03 Rp- 

9156 LINA 03/03 Rp- 

9139 BADRIYAH 03/03 Rp- 

9153 TURAH 03/03 Rp- 

9140 WINDAYAH 03/03 Rp- 

7105 MUDAH 03/03 Rp- 

9123 SITI MUANAH 03/03 Rp5.000 

9136 SANIYATI 03/03 Rp- 

9135 KUSTIYAH 03/03 Rp- 

9152 KIPTIYAH 03/03 Rp5.000 

9163 SRIATI 03/03 Rp- 

9148 SUMANAH 03/03 Rp- 

9117 KHURIPAH P 03/03 Rp- 

9126 TAKHAN 03/03 Rp- 

9128 MUSLIMAH TOHARI 03/03 Rp20.000 

9157 ROHMATUN 03/03 Rp- 

9145 HJ AMANAH 03/03 Rp- 

9124 HALIMAH 03/03 Rp5.000 

9683 MIFTAKHUL JANAH 03/03 Rp- 

9120 SAPRIYAH 03/03 Rp5.000 

9136 MUANAH 03/03 Rp- 

9146 SUMINAH 03/03 Rp- 

8052 KHOLIFAH 03/03 Rp5.000 

9458 MIRTA 03/03 Rp10.000 

SHOPARIYAH 03/03 Rp- 

AYATI 03/03 Rp5.000 

RITA W 03/03 Rp- 

NUR/UDIN 03/03 Rp- 

6383 SUTRIYAH 02/03 Rp35.100 

8374 JUWARIYAH 02/03

6442 SURYATI 02/03

9273 SULASTRI/SLAMET 02/03

6451 TURIPAH 02/03

RONDIYAH 02/03

6445 SUTIJAH 02/03 Rp5.100 

6392 NAHRIYAH 02/03

9274 MISTIYAH/ANTOK 02/03

6446 LISTIANAH 02/03

8373 IRMA 02/03

9811 ERVA TRIANA 02/03 Rp5.000 

6382 TABAROK 02/03

6388 SITI AMINAH 02/03 Rp2.500 

6389 NUR KOMAR 02/03

6450 UMANAH 02/03

6386 RAMINI 02/03 Rp5.000 

6452 URIP SUGIARTI 02/03

9275 KUSMIATUN/TUHIN 02/03

6384 SAKDIYAH 02/03 Rp5.000 

9282 ANA MURAH 02/03

9278 BONISAH 02/03 Rp5.000 

6381 NGATMINI 02/03

ATIK W 02/03

6390 MURYATI 02/03 Rp5.000 

6443 TARWIYAH 02/03 Rp9.000 

6447 AYUK 02/03

9284 PATAROH 02/03 Rp10.000 

9804 ISTIQOMAH 02/03 Rp12.000 

6444 JUNADI/MISTIYAH 02/03

9277 ANIK 02/03 Rp5.000 

9283 SULASTRI/SUGI 02/03 Rp5.000 

9803 SRI/UNTUNG 02/03

9510 SITI FATIMAH 02/03

9806 SITI SUNDARI 02/03

8380 UMI HANIFAH 02/03

9280 GIARSIH 02/03

6385 RATMI 02/03 Rp2.500 

9807 ISTIQOMAH/OKO 02/03

9274 HJ.SAROH 02/03

9281 IMRONAH 02/03

9469 TANTI 02/03 Rp30.000 

6449 MURNI 02/03 Rp7.500 

6387 MUSROKHAH 02/03 Rp10.000 

6449 ENI/ROTI 02/03

8381 SOREP SURYANTO 02/03 Rp5.000 

9807 SARMUTI 02/03

8382 ENIAH/ROZI 02/03

9808 ATIK SASOGI 02/03

6441 KOMARIYAH 02/03

9766 HJ. EKO 02/03

9801 KIPTIYAH 02/03

7343 TURADI 02/03

KUSYATI 02/03

SURIP 02/03

NUR HIDAYAH 02/03

KHOMSATUN 02/03

AMEL 02/03 Rp5.000 

TIMAH 02/03

FITRI 02/03

TURIYAH 02/03

WAHYUNI 02/03 Rp5.000 

MURAH 02/03

LISVI 02/03

SAWIYAH 02/03

HJ. INDRI 02/03 Rp8.000 

KUNAINAH 02/03 Rp5.000 

ERIN 02/03 Rp10.000 

6406 ALIYAH 04/03 Rp- 

9776 NAHRIYAH 04/03 Rp2.000 

8375 AKHYAR 04/03 Rp2.000 

6456 JUARTI 04/03 Rp2.000 

6471 SUNDARTI 04/03 Rp1.000 

6474 SURATI 04/03 Rp2.000 

6376 ISAH 04/03 Rp2.000 

6364 TRI 04/03 Rp- 

6410 TURASEH 04/03 Rp2.000 

6476 DASRI 04/03 Rp1.000 

6464 YAYUK 04/03 Rp- 

6459 ER 04/03 Rp1.000 

6465 PUJI 04/03 Rp2.000 

6460 SUS 04/03 Rp2.000 

6416 SUTIYAH 04/03 Rp1.000 

6411 SURIYATI 04/03 Rp2.000 

6413 MUYANAH 04/03 Rp2.000 

6409 NUR KHASANAH 04/03 Rp2.000 

6405 MUGIARTI 04/03 Rp2.000 

6468 HJ NGATINAH 04/03 Rp2.000 

6374 ROHYATI 04/03 Rp2.000 

9770 MUKHASANAH 04/03 Rp1.000 

6463 MUAWANAH 04/03 Rp1.000 

6467 MUAYAH 04/03 Rp2.000 

6450 MISTIYAH 04/03 Rp2.000 

9773 LATUN 04/03 Rp2.000 

6375 SOPIYAH 04/03 Rp2.000 

6372 YANTI 04/03 Rp1.000 

6379 SITI AMINAH 04/03 Rp- 

6473 SAKIMAH 04/03 Rp2.000 

6460 ARIYAH 04/03 Rp2.000 

6380 MASPUAH 04/03 Rp2.000 

6462 SOLEKHA 04/03 Rp- 

6412 SUMANAH 04/03 Rp2.000 

6457 SUMIYATI 04/03 Rp2.000 

6454 NUR HIDAYAH 04/03 Rp2.000 

6414 NURUL AINI 04/03 Rp2.000 

6478 NUR HIDAYATI 04/03 Rp2.000 

6771 NARTI P 04/03 Rp2.000 

6469 SIMU 04/03 Rp- 

6461 KARSANI 04/03 Rp2.000 

6472 TUKIYAH 04/03 Rp2.000 

6408 INAWAROH 04/03 Rp2.000 

6415 IDAH 04/03 Rp2.000 

6475 YATMI 04/03 Rp2.000 

8384 TUNYATI 04/03 Rp2.000 

6470 SARYATI 04/03 Rp2.000 

9335 MISKIYAH 04/03 Rp2.000 

9388 DARTI 04/03 Rp2.000 

RATNA 04/03 Rp2.000 

9338 MAFTUCHAH 04/03 Rp- 

RUSTIYAH 04/03 Rp- 

PUAH 04/03 Rp- 

RIRIN Rp- 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: