Laporan Koin Nu Plumbon Januari II 2023

 

No. Toples Nama Alamat infaq 

2233 KIPTIYAH 01/01 Rp7.800 

2264 NASIKHIN 01/01 Rp3.000 

2266 MUNIP 01/01 Rp5.000 

2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 Rp5.000 

2259 BASIR 01/01 Rp5.000 

2186 TOHIRIN 01/01 Rp2.700 

2296 IMRON 01/01 Rp20.000 

2192 NASRUDIN 01/01 Rp5.500 

2295 AGUS ARJITO 01/01 Rp10.000 

2243 AJI DARMAWAN 01/01 Rp6.000 

2215 KASBI 01/01 Rp10.000 

2189 JAZARIYAH 01/01 Rp7.000 

2303 AKHYARUDIN 01/01 Rp26.000 

2301 MAHROZI BA 01/01 Rp26.500 

2196 MUKHLISIN 01/01 Rp- 

2302 SUGITO 01/01 Rp5.000 

2191 SUBKHI 01/01 Rp5.000 

2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 Rp18.000 

2263 RUQOYAH 01/01 Rp2.700 

2265 MALIKI 01/01 Rp12.800 

2293 MASRUKHAN 01/01 Rp5.000 

2193 SUNDARI 01/01 Rp5.000 

2241 FATONAH 01/01 Rp5.000 

2298 SUGIYANTO 01/01 Rp2.000 

2195 MAULUD 01/01 Rp3.000 

2238 IRAWAN 01/01 Rp- 

2262 MUKHLISIN 01/01 Rp4.000 

2260 SAMSUDIN 01/01 Rp3.000 

2236 PARNI 01/01 Rp3.500 

2242 BUSRO 01/01 Rp5.100 

2100 KARMIN 01/01 Rp3.600 

2185 REKHWAN 01/01 Rp2.500 

2239 ABDU MUSLIH 01/01 Rp- 

2187 SUWITRI 01/01 Rp4.000 

2299 SUNARDI 01/01 Rp5.000 

2244 SURATI 01/01 Rp- 

2237 A MUDHOFIR 01/01 Rp10.000 

2235 JAZURI 01/01 Rp3.000 

2297 ABDU ROHIM 01/01 Rp11.500 

2258 SOLKHAN 01/01 Rp2.200 

  ASKHURI 01/01 Rp5.000 

2188 KUSMINAH 01/01 Rp5.000 

2240 AQIYAS 01/01 Rp7.200 

2294 ARIFIN 01/01 Rp- 

2304 AMARI 01/01 Rp4.400 

9611 SARDI 01/01 Rp- 

2261 ROSIDAH 01/01 Rp15.000 

2194 DASRI 01/01 Rp4.200 

2331 SUGENG TARYONO 01/01 Rp- 

SOHIBUL BARI 01/01 Rp5.000 

DAIRUN 01/01 Rp5.000 

LUKMAN 01/01 Rp3.000 

MASDUKI 01/01 Rp- 

BPK ROHIM 01/01 Rp5.000 

HADI SUTRISNO 01/01 Rp6.500 

2291 RONDIYAH 05/01 Rp10.000 

2281 MASRUR ILUN 05/01 Rp20.000 

2290 HJ. ZAENAB 05/01 Rp30.000 

2284 JEMI 05/01 Rp- 

2288 NUR KHIKMAH 05/01 Rp37.700 

2239 MAFTUKHIN 05/01 Rp10.000 

2340 KHOFIROH 05/01 Rp19.500 

2289 SUKRON MA’MUN 05/01 Rp- 

2282 SUPARMAN 05/01 Rp26.700 

2335 BASUKI 05/01 Rp6.000 

2285 WIDAYATI 05/01 Rp10.000 

2286 ANWAR 05/01 Rp- 

2325 SUKBI 05/01 Rp- 

2323 SU’UD 05/01 Rp- 

2292 SUROTO 05/01 Rp- 

2236 TO’ADI 05/01 Rp- 

2281 TARIATI 05/01 Rp- 

2324 MASKUR 05/01 Rp- 

2320 IMAM HIDAYAT 05/01 Rp16.000 

2327 SUTIATI 05/01 Rp- 

TOIFUR 05/01 Rp10.000 

2362 AMINUDIN 05/01 Rp8.100 

2364 MAWARDI 05/01 Rp- 

2356 ASIYAH 05/01 Rp5.500 

2358 BADRIYAH 05/01 Rp11.500 

2354 KUSNO 05/01 Rp- 

2353 SOLAKHUDIN 05/01 Rp- 

2283 K. NURKHAMID 05/01 Rp- 

2326 SITI KHAIROH 05/01 Rp- 

2318 SUBKHI 05/01 Rp- 

2321 SOIMATUN 05/01 Rp- 

2317 KOMARIYAH 05/01 Rp10.000 

2360 MIFTAHUDIN 05/01 Rp10.000 

2359 JAMILATUN 05/01 Rp- 

2287 MAFRUDHOH 05/01 Rp10.000 

2357 SOLEKHA 05/01 Rp- 

2363 BADRUDIN 05/01 Rp- 

2361 HJ. INDASAH/JAZIL 05/01 Rp- 

2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01 Rp- 

2333 ABDUL MUKTI 05/01 Rp5.000 

2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01 Rp- 

2337 IMRON/HESTI 05/01 Rp84.000 

2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01 Rp- 

2355 MAKSUM(TINI) 05/01 Rp- 

MUSRIAH 05/01 Rp- 

HAMAM NASRUDIN 05/01 Rp10.000 

MUKHRONI 05/01 Rp- 

MUHAMMAD SOFA 05/01 Rp82.000 

JAZIL

KAIRI

5421 TUAMAN 4/3 Rp- 

5465 NASIRIN 4/3 Rp2.500 

5425 BUDI SETIAWAN 4/3 Rp2.200 

5457 RATMI 4/3 Rp3.700 

5410 MARYATI 4/3 Rp- 

5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3 Rp- 

5424 JALAL 4/3 Rp16.500 

5420 SANTO 4/3 Rp- 

5427 MUSIRAN 4/3 Rp- 

5464 JONO 4/3 Rp- 

5463 USMAN 4/3 Rp3.500 

5430 M.SUBKHI 4/3 Rp- 

5468 TUSRO 4/3 Rp- 

5432 YAHRI 4/3 Rp3.000 

5458 MUYONO 4/3 Rp- 

5466 NUR RANDI 4/3 Rp- 

5413 KUSNADI 4/3 Rp- 

5426 BIBIT 4/3 Rp- 

5428 TURIAH 4/3 Rp2.000 

5419 SUJINAH 4/3 Rp- 

5411 SUYONO 4/3 Rp3.900 

5460 NUR ABIDIN 4/3 Rp- 

5429 KOMARI 4/3 Rp3.000 

5400 HARTINI 05/03 Rp5.000 

5477 SA'AN 05/03 Rp- 

5405 SENEMAN 05/03 Rp- 

5442 MISNAH 05/03 Rp5.000 

5439 ISTIQOMAH 05/03 Rp10.000 

5437 RUSDIANTO 05/03 Rp5.500 

5401 SLAMET MISMI 05/03 Rp5.000 

2250 AGUS MUFTI 2/2 Rp9.500 

2169 ZAINUDIN 2/2 Rp3.500 

2167 ABDUL AZIS 2/2 Rp5.000 

2162 NUR FAIDAH 2/2 Rp5.000 

2245 ZAENAL KHAKIM 2/2

2244 TIYAMAH 2/2 Rp3.000 

MUNARYO 2/2

2253 AIDIN 2/2 Rp4.000 

2246 MIFTAKHUDIN 2/2 Rp5.000 

2256 NGATMAN 2/2 Rp3.000 

2252 GUFRON 2/2 Rp7.500 

2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2 Rp3.000 

2251 MUHYIDIN 2/2

2161 NASHOKHA 2/2 Rp7.000 

2255 NUR KHALIM 2/2 Rp3.000 

2164 NUR KHOZI 2/2 Rp3.000 

LUTFI 2/2

2170 KHOMARUDIN 2/2 Rp5.000 

2171 AMINUDIN 2/2

2163 M. Nurhadi S. 2/2

2172 SETYOHADI 2/2

2166 ASNAWI 2/2 Rp5.000 

2219 TUKIJAN 2/2 Rp3.000 

2273 NUR KHAFIDIN 3/2 Rp4.500 

2276 AHMAD SOFYAN 3/2 Rp5.500 

2217 SOREB BANSER 3/2 Rp5.000 

2223 SUYETNO 3/2

2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2

2227 PURNOMO/MAHMUDAH 3/2

2278 NANGSO 3/2 Rp5.000 

2232 MUNAH 3/2 Rp5.000 

2275 ALTONAH 3/2 Rp5.000 

2230 JUHARI 3/2 Rp16.000 

2269 SAMIRAH 3/2

2297 SUROSO 3/2

2274 KURDI 3/2

SAMUDIN 3/2 Rp5.000 

SAMSU 3/2

2280 TUDIRON 3/2 Rp4.000 

SUBKHAN 3/2 Rp5.000 

7901 ROZIKIN Rp5.000 

ROYAN

2254 ROMADHON 1/2 Rp8.000 

2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2 Rp10.000 

2213 NAHDLIYAH 1/2

2198 IKHSAN 1/2 Rp13.500 

2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2

2205 MUKANAH 1/2 Rp8.000 

2197 TOHARI 1/2 Rp5.000 

2203 TOKHARI 1/2 Rp5.000 

2204 MISATUN 1/2

2173 NUR FAIZIN 1/2 Rp5.000 

2174 PARIHIN 1/2 Rp4.000 

2175 DRIYAH 1/2

2176 NUR  ROHIM 1/2

2177 NURIYAH 1/2

2178 NUNJIYAH 1/2

2184 RIANAH 1/2 Rp7.000 

2183 SATIAH 1/2 Rp5.000 

2180 SA’DI 1/2 Rp5.000 

2179 KHOZIN 1/2

2181 TAUHID 1/2 Rp5.000 

2208 MAKHALI 1/2 Rp10.000 

2206 BASARI 1/2 Rp7.500 

2212 KY.IRFANDI 1/2 Rp10.000 

2200 ABDUL MUNIR 1/2

2201 MAGHFIROTUS S 1/2 Rp5.000 

2207 ARIFUDIN 1/2 Rp5.000 

2221 RUSDI 3/2

2272 MANAH 3/2 Rp3.000 

2226 KHOLUDIN 3/2

2224 MUHLAR 3/2

2229 TAMAMIN 3/2 Rp4.000 

2228 SYAHRONI 3/2

2210 SURYANTO 3/2 Rp5.000 

2219 ABDURROHIM 3/2 Rp8.000 

2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2

2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2

2202 ALI MASKUR 3/2 Rp8.000 

2225 SUYUDI 3/2 Rp3.500 

2182 NEPAN 3/2

MUKMININ Rp10.500 

SURIPTO

BAYU EVAN


No. Toples Nama Alamat infaq 2233 KIPTIYAH 01/01 Rp7.800 2264 NASIKHIN 01/01 Rp3.000 2266 MUNIP 01/01 Rp5.000 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 Rp5.000 2259 BASIR 01/01 Rp5.000 2186 TOHIRIN 01/01 Rp2.700 2296 IMRON 01/01 Rp20.000 2192 NASRUDIN 01/01 Rp5.500 2295 AGUS ARJITO 01/01 Rp10.000 2243 AJI DARMAWAN 01/01 Rp6.000 2215 KASBI 01/01 Rp10.000 2189 JAZARIYAH 01/01 Rp7.000 2303 AKHYARUDIN 01/01 Rp26.000 2301 MAHROZI BA 01/01 Rp26.500 2196 MUKHLISIN 01/01 Rp- 2302 SUGITO 01/01 Rp5.000 2191 SUBKHI 01/01 Rp5.000 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 Rp18.000 2263 RUQOYAH 01/01 Rp2.700 2265 MALIKI 01/01 Rp12.800 2293 MASRUKHAN 01/01 Rp5.000 2193 SUNDARI 01/01 Rp5.000 2241 FATONAH 01/01 Rp5.000 2298 SUGIYANTO 01/01 Rp2.000 2195 MAULUD 01/01 Rp3.000 2238 IRAWAN 01/01 Rp- 2262 MUKHLISIN 01/01 Rp4.000 2260 SAMSUDIN 01/01 Rp3.000 2236 PARNI 01/01 Rp3.500 2242 BUSRO 01/01 Rp5.100 2100 KARMIN 01/01 Rp3.600 2185 REKHWAN 01/01 Rp2.500 2239 ABDU MUSLIH 01/01 Rp- 2187 SUWITRI 01/01 Rp4.000 2299 SUNARDI 01/01 Rp5.000 2244 SURATI 01/01 Rp- 2237 A MUDHOFIR 01/01 Rp10.000 2235 JAZURI 01/01 Rp3.000 2297 ABDU ROHIM 01/01 Rp11.500 2258 SOLKHAN 01/01 Rp2.200 ASKHURI 01/01 Rp5.000 2188 KUSMINAH 01/01 Rp5.000 2240 AQIYAS 01/01 Rp7.200 2294 ARIFIN 01/01 Rp- 2304 AMARI 01/01 Rp4.400 9611 SARDI 01/01 Rp- 2261 ROSIDAH 01/01 Rp15.000 2194 DASRI 01/01 Rp4.200 2331 SUGENG TARYONO 01/01 Rp- SOHIBUL BARI 01/01 Rp5.000 DAIRUN 01/01 Rp5.000 LUKMAN 01/01 Rp3.000 MASDUKI 01/01 Rp- BPK ROHIM 01/01 Rp5.000 HADI SUTRISNO 01/01 Rp6.500 2291 RONDIYAH 05/01 Rp10.000 2281 MASRUR ILUN 05/01 Rp20.000 2290 HJ. ZAENAB 05/01 Rp30.000 2284 JEMI 05/01 Rp- 2288 NUR KHIKMAH 05/01 Rp37.700 2239 MAFTUKHIN 05/01 Rp10.000 2340 KHOFIROH 05/01 Rp19.500 2289 SUKRON MA’MUN 05/01 Rp- 2282 SUPARMAN 05/01 Rp26.700 2335 BASUKI 05/01 Rp6.000 2285 WIDAYATI 05/01 Rp10.000 2286 ANWAR 05/01 Rp- 2325 SUKBI 05/01 Rp- 2323 SU’UD 05/01 Rp- 2292 SUROTO 05/01 Rp- 2236 TO’ADI 05/01 Rp- 2281 TARIATI 05/01 Rp- 2324 MASKUR 05/01 Rp- 2320 IMAM HIDAYAT 05/01 Rp16.000 2327 SUTIATI 05/01 Rp- TOIFUR 05/01 Rp10.000 2362 AMINUDIN 05/01 Rp8.100 2364 MAWARDI 05/01 Rp- 2356 ASIYAH 05/01 Rp5.500 2358 BADRIYAH 05/01 Rp11.500 2354 KUSNO 05/01 Rp- 2353 SOLAKHUDIN 05/01 Rp- 2283 K. NURKHAMID 05/01 Rp- 2326 SITI KHAIROH 05/01 Rp- 2318 SUBKHI 05/01 Rp- 2321 SOIMATUN 05/01 Rp- 2317 KOMARIYAH 05/01 Rp10.000 2360 MIFTAHUDIN 05/01 Rp10.000 2359 JAMILATUN 05/01 Rp- 2287 MAFRUDHOH 05/01 Rp10.000 2357 SOLEKHA 05/01 Rp- 2363 BADRUDIN 05/01 Rp- 2361 HJ. INDASAH/JAZIL 05/01 Rp- 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01 Rp- 2333 ABDUL MUKTI 05/01 Rp5.000 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01 Rp- 2337 IMRON/HESTI 05/01 Rp84.000 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01 Rp- 2355 MAKSUM(TINI) 05/01 Rp- MUSRIAH 05/01 Rp- HAMAM NASRUDIN 05/01 Rp10.000 MUKHRONI 05/01 Rp- MUHAMMAD SOFA 05/01 Rp82.000 JAZIL KAIRI 5421 TUAMAN 4/3 Rp- 5465 NASIRIN 4/3 Rp2.500 5425 BUDI SETIAWAN 4/3 Rp2.200 5457 RATMI 4/3 Rp3.700 5410 MARYATI 4/3 Rp- 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3 Rp- 5424 JALAL 4/3 Rp16.500 5420 SANTO 4/3 Rp- 5427 MUSIRAN 4/3 Rp- 5464 JONO 4/3 Rp- 5463 USMAN 4/3 Rp3.500 5430 M.SUBKHI 4/3 Rp- 5468 TUSRO 4/3 Rp- 5432 YAHRI 4/3 Rp3.000 5458 MUYONO 4/3 Rp- 5466 NUR RANDI 4/3 Rp- 5413 KUSNADI 4/3 Rp- 5426 BIBIT 4/3 Rp- 5428 TURIAH 4/3 Rp2.000 5419 SUJINAH 4/3 Rp- 5411 SUYONO 4/3 Rp3.900 5460 NUR ABIDIN 4/3 Rp- 5429 KOMARI 4/3 Rp3.000 5400 HARTINI 05/03 Rp5.000 5477 SA'AN 05/03 Rp- 5405 SENEMAN 05/03 Rp- 5442 MISNAH 05/03 Rp5.000 5439 ISTIQOMAH 05/03 Rp10.000 5437 RUSDIANTO 05/03 Rp5.500 5401 SLAMET MISMI 05/03 Rp5.000 2250 AGUS MUFTI 2/2 Rp9.500 2169 ZAINUDIN 2/2 Rp3.500 2167 ABDUL AZIS 2/2 Rp5.000 2162 NUR FAIDAH 2/2 Rp5.000 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2 2244 TIYAMAH 2/2 Rp3.000 MUNARYO 2/2 2253 AIDIN 2/2 Rp4.000 2246 MIFTAKHUDIN 2/2 Rp5.000 2256 NGATMAN 2/2 Rp3.000 2252 GUFRON 2/2 Rp7.500 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2 Rp3.000 2251 MUHYIDIN 2/2 2161 NASHOKHA 2/2 Rp7.000 2255 NUR KHALIM 2/2 Rp3.000 2164 NUR KHOZI 2/2 Rp3.000 LUTFI 2/2 2170 KHOMARUDIN 2/2 Rp5.000 2171 AMINUDIN 2/2 2163 M. Nurhadi S. 2/2 2172 SETYOHADI 2/2 2166 ASNAWI 2/2 Rp5.000 2219 TUKIJAN 2/2 Rp3.000 2273 NUR KHAFIDIN 3/2 Rp4.500 2276 AHMAD SOFYAN 3/2 Rp5.500 2217 SOREB BANSER 3/2 Rp5.000 2223 SUYETNO 3/2 2222 RENDI ERI SETIYAWAN 3/2 2227 PURNOMO/MAHMUDAH 3/2 2278 NANGSO 3/2 Rp5.000 2232 MUNAH 3/2 Rp5.000 2275 ALTONAH 3/2 Rp5.000 2230 JUHARI 3/2 Rp16.000 2269 SAMIRAH 3/2 2297 SUROSO 3/2 2274 KURDI 3/2 SAMUDIN 3/2 Rp5.000 SAMSU 3/2 2280 TUDIRON 3/2 Rp4.000 SUBKHAN 3/2 Rp5.000 7901 ROZIKIN Rp5.000 ROYAN 2254 ROMADHON 1/2 Rp8.000 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2 Rp10.000 2213 NAHDLIYAH 1/2 2198 IKHSAN 1/2 Rp13.500 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2 2205 MUKANAH 1/2 Rp8.000 2197 TOHARI 1/2 Rp5.000 2203 TOKHARI 1/2 Rp5.000 2204 MISATUN 1/2 2173 NUR FAIZIN 1/2 Rp5.000 2174 PARIHIN 1/2 Rp4.000 2175 DRIYAH 1/2 2176 NUR ROHIM 1/2 2177 NURIYAH 1/2 2178 NUNJIYAH 1/2 2184 RIANAH 1/2 Rp7.000 2183 SATIAH 1/2 Rp5.000 2180 SA’DI 1/2 Rp5.000 2179 KHOZIN 1/2 2181 TAUHID 1/2 Rp5.000 2208 MAKHALI 1/2 Rp10.000 2206 BASARI 1/2 Rp7.500 2212 KY.IRFANDI 1/2 Rp10.000 2200 ABDUL MUNIR 1/2 2201 MAGHFIROTUS S 1/2 Rp5.000 2207 ARIFUDIN 1/2 Rp5.000 2221 RUSDI 3/2 2272 MANAH 3/2 Rp3.000 2226 KHOLUDIN 3/2 2224 MUHLAR 3/2 2229 TAMAMIN 3/2 Rp4.000 2228 SYAHRONI 3/2 2210 SURYANTO 3/2 Rp5.000 2219 ABDURROHIM 3/2 Rp8.000 2211 MUHAMMAD HANAFI 3/2 2216 MISTAM RIDIYONO 3/2 2202 ALI MASKUR 3/2 Rp8.000 2225 SUYUDI 3/2 Rp3.500 2182 NEPAN 3/2 MUKMININ Rp10.500 SURIPTO BAYU EVAN


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: