Laporan Koin Nu Rowosari Februari I 2023

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

6899 TURAH 01/01 Rp2.000 

6898 SUMINI 01/01 Rp3.000 

6794 SARMINI 01/01 Rp3.000 

6897 JUWARNI 01/01 Rp- 

6838 AMINAH 01/01 Rp- 

6800 TINI 01/01 Rp- 

6843 MIYAH 01/01 Rp- 

6799 MUSNAH 01/01 Rp- 

6839 PUJI 01/01 Rp- 

6901 ERNA 01/01 Rp- 

6900 INDIYAH 01/01 Rp- 

6842 ASIYAH 01/01 Rp2.000 

6769 NUR ASIYAH 01/01 Rp- 

755 PURWANTI 01/01 Rp- 

6840 YAYUK 01/01 Rp- 

6844 MISTIYAH 01/01 Rp- 

6906 NAPSIYAH 01/01 Rp3.000 

6837 NASIAH 01/01 Rp2.000 

6903 WIYAH 01/01 Rp- 

TURIATI 01/01 Rp- 

6848 SITI KHASANAH 01/01 Rp2.000 

6905 BAWON/KARNAWI 01/01 Rp- 

TUKIMAH 01/01 Rp- 

6793 ALIYAH 01/01 Rp- 

6845 MUGI HARTI 01/01 Rp- 

TARYUTI 01/01 Rp- 

6907 NURIYAG SIS 01/01 Rp1.500 

6797 SARNI 01/01 Rp- 

6904 NURIYAH SUDI 01/01 Rp3.000 

NURWATI 01/01 Rp- 

6841 PURTIYAH 01/01 Rp- 

MBK TONAH 01/01 Rp- 

YUNI 01/01 Rp2.000 

TUTIK 01/01 Rp3.000 

MBK ASEH 01/01 Rp- 

SANTI 01/01 Rp- 

AYU 01/01 Rp- 

SAMUDI 01/01 Rp- 

ASIH 01/01

6798 MUSRIPAH 02/01 Rp2.000 

TURIYAH 02/01 Rp- 

7653 RUSIYAH 02/01 Rp- 

7663 SUDRIYAH 02/01 Rp- 

7654 INDOPAH 02/01 Rp- 

HALIMAH 02/01 Rp- 

7653 NUR KHAYATI 02/01 Rp- 

WATINI 02/01 Rp5.000 

6745 SUKOYO 02/01 Rp- 

826 SRI RUPIYANTI 02/01 Rp3.000 

7666 H. KOMARIYAH 02/01 Rp1.800 

7661 H. ENDANG LUTFIYATI 02/01 Rp1.500 

7637 NUR JANNAH 02/01 Rp- 

7627 PARTI 02/01 Rp- 

7667 KHOTIMAH 02/01 Rp1.000 

7640 MISKIRAH 02/01 Rp- 

7662 SARMIAH 02/01 Rp1.000 

7638 MUSRIMAH 02/01 Rp- 

7631 NURWAHIDAH 02/01 Rp- 

6749 HARTI 02/01 Rp2.000 

7657 BASARI 02/01 Rp500 

7659 HAYATI 02/01 Rp1.500 

7658 AWIYAH 02/01 Rp- 

7639 RINA 02/01 Rp- 

7625 M FAIZ 02/01 Rp- 

PRATI 02/01 Rp- 

SULISTYOWATI 02/01 Rp- 

MURIP 02/01 Rp- 

7624 MUSRIYAH 02/01 Rp500 

7622 WARAS 02/01 Rp700 

7623 SURATI 02/01 Rp- 

7629 MURYATI 02/01 Rp- 

7617 SUMANAH 02/01 Rp- 

6747 SURIYAH 02/01 Rp2.500 

SAMADI 02/01 Rp- 

7660 H. BAWON 02/01 Rp- 

7630 TURATMI 02/01 Rp- 

BUNIYAH 02/01 Rp- 

7656 SRI PUJIWATI 02/01 Rp2.500 

7572 PURWANTI 03/01 Rp11.000 

7573 MISTIKAH 03/01 Rp5.000 

7588 ROMDONAH 03/01 Rp2.000 

7602 NURLIAH 03/01 Rp- 

7576 MISTIAH 03/01 Rp5.000 

7577 SUKANTON 03/01 Rp- 

7593 NASRIAH 03/01 Rp10.800 

7603 SUPARI 03/01 Rp- 

7571 SUYANTI 03/01 Rp- 

7569 MESTONAH 03/01 Rp3.000 

7600 ASIYAH 03/01 Rp- 

7673 MINDARNI 03/01 Rp1.000 

7579 SAMINI 03/01 Rp3.000 

7575 MANISEM 03/01 Rp- 

7599 NIJAH 03/01 Rp- 

7665 MINATI 03/01 Rp2.500 

7671 MUTIRAH 03/01 Rp4.500 

7672 KHOTIMAH 03/01 Rp2.500 

7676 KASRIAH 03/01 Rp- 

7669 MURNI SETIO N. 03/01 Rp5.000 

7670 RUSTIYAH 03/01 Rp- 

7675 TUNMANUTI 03/01 Rp- 

7578 MISKIAH 03/01 Rp- 

7580 SISWIYANTI 03/01 Rp- 

7604 TUYAMAH 03/01 Rp4.000 

7570 NUR HASANAH 03/01 Rp5.000 

7596 PARNI 03/01 Rp3.000 

7586 MISTINAH 03/01 Rp1.000 

7597 NUR KHOTIJAH 03/01 Rp- 

7595 PARINI 03/01 Rp2.000 

7574 NUR FAIQOH 03/01 Rp2.000 

7594 SRIWANTI 03/01 Rp- 

7598 NGATINI 03/01 Rp1.100 

EKA NURMA Y 03/01 Rp- 

NUR FANDHILAH 03/01 Rp5.000 

KASTONO 03/01 Rp- 

625 SARNI 01/03 Rp2.000 

631 NARWATI 01/03 Rp2.000 

784 REPATI 01/03 Rp- 

628 MURTINI 01/03 Rp2.000 

6782 KARTI 01/03 Rp- 

6778 SUYATI 01/03 Rp2.000 

626 KHOLIPAH 01/03 Rp3.000 

6732 HARTINI 01/03 Rp2.000 

627 FATIMAH 01/03 Rp3.000 

6781 TRIAT 01/03 Rp2.000 

SRIANAH 01/03 Rp2.000 

6777 PAROYAH 01/03 Rp2.000 

630 LEHA 01/03 Rp- 

634 SIRU 01/03 Rp2.000 

6758 WARYUNI 01/03 Rp4.000 

6786 ROSTINI 01/03 Rp2.000 

6783 ATIK 01/03 Rp- 

6780 CASANAH 01/03 Rp5.000 

636 UMI 01/03 Rp3.000 

632 WATMI 01/03 Rp5.000 

6733 WASILAH/MIMIN 01/03 Rp4.000 

633 ISROWIYAH 01/03 Rp5.000 

629 MAPRUROH 01/03 Rp2.000 

666 LESTARI 01/03 Rp2.000 

6735 CESWANTI 01/03 Rp2.000 

6737 RIRIN 01/03 Rp2.000 

EKO 01/03 Rp3.000 

YULIA 01/03 Rp- 

ROHMAH 01/03 Rp3.000 

MUYANAH 01/03 Rp5.000 

6787 ROMADONAH 01/03 Rp- 

MUNAWAROH Rp- 

HJ HANIK 02/03 Rp5.000 

792 HJ HAMDANAH 02/03 Rp10.000 

664 JANAH 02/03 Rp- 

661 FELI 02/03 Rp5.000 

6802 TINAH 02/03 Rp3.000 

6803 MUGINTI 02/03 Rp5.000 

646 MURNI (N)/ NURUDIN 02/03 Rp10.000 

638 SAROFAH 02/03 Rp- 

646 ROFIATUN 02/03 Rp5.000 

789 HJ SUNITI 02/03 Rp10.000 

670 MUANAH 02/03 Rp10.000 

6740 BAWON 02/03 Rp3.000 

6801 RATIYAH 02/03 Rp3.000 

668 WASIYAH 02/03 Rp5.000 

669 BADRIYAH 02/03 Rp2.000 

6808 ROHMI 02/03 Rp- 

6805 MAKROMAH 02/03 Rp5.000 

693 NURIYAH 02/03 Rp4.000 

6811 HARTI 02/03 Rp2.000 

BATUN 02/03 Rp3.000 

663 RIATI 02/03 Rp3.000 

6801 RONDIYAH 02/03 Rp5.000 

6739 SUTI'AH 02/03 Rp- 

MURNI (S) 02/03 Rp- 

672 YATIN 02/03 Rp5.000 

6730 SARMINI 02/03 Rp3.000 

6804 MISTONAH 02/03 Rp2.000 

6812 LASMI 02/03 Rp- 

6810 SURTINI 02/03 Rp3.000 

6809 URIYAH 02/03 Rp- 

JUWITAH 02/03 Rp- 

HJ. ASTRIYAH 02/03 Rp20.000 

KUSTIYAH 02/03 Rp5.000 

ASTRIYAH 02/03 Rp- 

662 SIKUS 02/03 Rp- 

787 RONI/SAKRONI 03/03 Rp5.000 

671 MONARI 03/03 Rp5.000 

656 ZUHRI 03/03 Rp5.000 

665 ANIS 03/03 Rp5.000 

790 DUL NASIR 03/03 Rp5.000 

667 AGUS 03/03 Rp5.000 

695 H SLAMET 03/03 Rp5.000 

1640 MISTONO TARTI 03/03 Rp5.000 

795 MISTONO TEMU 03/03 Rp5.000 

ROHIM 03/03 Rp- 

781 BASRI 03/03 Rp- 

TONAH 03/03 Rp5.000 

RIPAH 03/03 Rp5.000 

DATUN/ SITI MUSADATUN 03/03 Rp5.000 

ROMYATI 03/03 Rp5.000 

Rp- 

791 DANANG 03/03 Rp5.000 

869 SARMANI 03/03 Rp5.000 

868 MUHLISIN 03/03 Rp5.000 

784 ISTIANAH 03/03 Rp5.000 

H. WAHSUR 03/03 Rp5.000 

EKO ARTI 03/03 Rp- 

MURLIYAH 03/03 Rp5.000 

6871 MUNAWIR 03/03 Rp- 

786 H. BASARI 03/03 Rp- 

BASORI 03/03 Rp15.000 

JUMIAH 03/03 Rp- 

7907 ARIPAH 03/03 Rp- 

JAYARI 03/03 Rp5.000 

SOPAN 03/03 Rp- 

760 M FATONI 03/04 Rp1.500 

773 WALUYO 03/04 Rp7.000 

768 AMIN/JUARNI 03/04 Rp2.000 

TRISNO 03/04 Rp2.000 

811 ABU KHAERI 03/04 Rp2.500 

762 MUSTAKIM 03/04 Rp2.500 

761 MESRIPAH 03/04 Rp- 

805 FAHRUROZI 03/04 Rp2.000 

159 HARYANTO 03/04 Rp- 

758 SOFYAN 03/04 Rp1.000 

780 BURIYAH 03/04 Rp2.000 

806 BASAR 03/04 Rp3.000 

813 NGALIMI 03/04 Rp2.000 

176 MUSYAROFAH 03/04 Rp- 

810 SIMOL 03/04 Rp2.000 

644 NUR KHOLIK 03/04 Rp- 

SALIYO 03/04 Rp14.000 

766 ARIFIN 03/04 Rp- 

807 DAMANHURI 03/04 Rp3.000 

779 MUHLISIN 03/04 Rp2.000 

777 NGATIMAH 03/04 Rp- 

769 SANTI 03/04 Rp- 

815 SUROTO 03/04 Rp- 

816 MUAWANAH 03/04 Rp2.500 

808 SATARI 03/04 Rp3.100 

637 HUSEN 03/04 Rp3.000 

655 MUHTADIN 03/04 Rp2.000 

812 YATEN 03/04 Rp2.000 

774 MUHADI 03/04 Rp- 

778 SUPADI 03/04 Rp3.000 

809 KHAERON 03/04 Rp- 

775 ROHANI 03/04 Rp2.000 

9698 MURNI 03/04 Rp- 

DARYUMI 03/04 Rp- 

ABDUL MUKTI 03/04 Rp- 

YUNUS 03/04 Rp- 

SYAIFUL ANNAS 03/04 Rp2.000 

AMINAH 03/04 Rp- 

SA'AMI 03/04 Rp- 

MBAH MURINI 03/04 Rp2.500 

MUHSININ 03/04 Rp- 

SODIKIN 03/04 Rp- 

LILIS SEFIANI 03/04 Rp- 

UMI/ ABDUL MUIS 03/04 Rp- 

BO'ES 03/04 Rp- 

739 DURROHIM 02/04 Rp10.000 

826 ROHANNAH 02/04 Rp2.000 

831 FAUZAN 02/04 Rp5.000 

YUNI 02/04 Rp3.000 

TUSRIAH 02/04 Rp- 

742 SOLIHIN 02/04 Rp- 

ERNA 02/04 Rp3.000 

940 WARSIYAH 02/04 Rp3.000 

736 NUR HAMID 02/04 Rp3.000 

741 SENEMAN 02/04 Rp- 

MUTARIYAH 02/04 Rp2.000 

823 N. HIDAYAH 02/04 Rp2.000 

743 SAERI 02/04 Rp- 

825 KHADIST 02/04 Rp3.000 

830 MAEMUNAH 02/04 Rp3.000 

740 JAWARTI 02/04 Rp3.000 

737 ABDUL NASIR 02/04 Rp5.000 

738 TIMAH 02/04 Rp4.000 

ALIYAH 02/04 Rp5.000 

839 RASTIYAH 02/04 Rp- 

UMUL 02/04 Rp- 

ATI 02/04 Rp- 

728 SUNARIYAH 02/04 Rp3.000 

SANATTUN 02/04 Rp3.000 

836 ROSADI 02/04 Rp10.000 

824 KHUZAEMAH 02/04 Rp3.000 

736 MARLINA 02/04 Rp6.000 

KHASIKIN 02/04 Rp- 

819 MISRAD 02/04 Rp3.000 

RUMIJAH 02/04 Rp- 

827 NING ROZIAH 02/04 Rp3.000 

NAISAH 02/04 Rp- 

744 ZUBAD 02/04 Rp2.000 

JUMILAH 02/04 Rp- 

828 KHOMSATUN 02/04 Rp3.000 

829 NGASMIN 02/04 Rp5.000 

KIFTIYAH 02/04 Rp5.000 

SUSWATI 02/04 Rp2.000 

KALSUM 02/04 Rp2.000 

TIAMAH 02/04 Rp- 

MUSTOFIYAH 02/04 Rp3.000 

EKA 02/04 Rp3.000 

RINA 02/04 Rp- 

QOMAR 02/04 Rp5.000 

LUKMAN 02/04 Rp- 

680 SINGGIH PRAPTO 4/4 Rp3.000 

770 NURROHMAN 4/4 Rp5.000 

740 JARNO 4/4 Rp- 

674 TAMAT 4/4 Rp2.000 

676 BASAR 4/4 Rp3.000 

749 ABD KHOLIK 4/4 Rp3.000 

797 SUYONO 4/4 Rp- 

683 MUNAWIR 4/4 Rp- 

H MUNTAMAH 4/4 Rp2.000 

772 SARATUN 4/4 Rp3.000 

673 MUSLIYAH 4/4 Rp- 

679 SAUDI 4/4 Rp- 

678 TOHIRIN 4/4 Rp- 

684 MARSONO 4/4 Rp3.000 

748 MAHMUDI 4/4 Rp- 

677 RIDWAN 4/4 Rp5.000 

9449 SAUMI 4/4 Rp- 

681 MUNAWAROH 4/4 Rp- 

687 SAMSUL MAARIF 4/4 Rp- 

750 BASIR 4/4 Rp3.000 

771 SLAMET 4/4 Rp- 

657 H. ABDUL MALIK 4/4 Rp- 

764 ARIYAH 4/4 Rp2.000 

675 NUR KHAMID 4/4 Rp- 

KHUMAIDI 4/4 Rp- 

LAS WIYAH 4/4 Rp5.000 

MUNADZIROH 4/4 Rp- 

YULIL MAROM 4/4 Rp- 

MURIYAH 4/4 Rp- 

NGAHATUN 4/4 Rp- 

LANGGENG

725 INDASATI 01/04 Rp5.000 

822 RIFA'ATI 01/04 Rp- 

691 NAFI'AH 01/04 Rp- 

692 MISKIYAH 01/04 Rp- 

837 SOPI'ATI 01/04 Rp- 

820 GANDUL 01/04 Rp- 

686 KASRI 01/04 Rp- 

817 INAYAH 01/04 Rp- 

767 MUJI'AH 01/04 Rp- 

728 MAS'UDAH 01/04 Rp5.000 

821 MUQODAROH 01/04 Rp- 

654 KHAERIYAH 01/04 Rp- 

835 TURIPAH 01/04 Rp3.000 

727 MUSTOFIYAH 01/04 Rp- 

696 LUWIYAH 01/04 Rp- 

763 SUMONO 01/04 Rp- 

731 SEKHATUN 01/04 Rp5.000 

818 ASIYAH 01/04 Rp3.000 

726 MUTINAH 01/04 Rp- 

723 MUDRIKAH 01/04 Rp- 

732 KHOMSATUN 01/04 Rp- 

8293 KHOTIMAH 01/04 Rp- 

8290 ROKHMAH 01/04 Rp3.000 

832 PUJI URIFAH 01/04 Rp5.000 

724 MUNIROH 01/04 Rp3.000 

688 MUADAH 01/04 Rp5.000 

722 KHOMSATUN 01/04 Rp- 

834 NANI 01/04 Rp- 

833 ROWIYAH 01/04 Rp3.000 

8291 SRI MULYO 01/04 Rp5.000 

729 JUMI 01/04 Rp5.000 

687 WASYUTI 01/04 Rp- 

730 SUCI SRI STIYAMI 01/04 Rp- 

8298 MAESAROH 01/04 Rp6.000 

8289 MASKANAH 01/04 Rp5.000 

689 ST. MUZAYANAH 01/04 Rp5.000 

8296 MUSTINAH 01/04 Rp- 

8299 TRI WINARSIH 01/04 Rp- 

8300 ISNAENI 01/04 Rp- 

JUHARIYAH 01/04 Rp3.000 

4429 NUR AZIZAH 01/04 Rp- 

8297 RUSMINAH 01/04 Rp3.000 

651 MISRIYAH 01/04 Rp- 

HJ. BADRIYAH 01/04 Rp- 

RAMISAH 01/04 Rp- 

MUSYAROFAH 01/04 Rp5.000 

KANTI 01/04 Rp- 

ROFIK 01/04 Rp5.000 

NUR ASIYAH 01/04 Rp5.000 

MURSIDAH 01/04 Rp- 

RENI 01/04 Rp- 

IMRONAH 01/04 Rp10.000 

KUNAIFAH Rp- 

7436 SALBIYAH 3/2 Rp5.000 

617 SITI ROMUNAH 3/2 Rp5.000 

619 MUSARI 3/2 Rp5.000 

648 TURAH 3/2 Rp5.000 

7473 MUNARIAH 3/2 Rp- 

7424 TURYATI 3/2 Rp- 

8140 MISTINI 3/2 Rp- 

8142 TUS 3/2 Rp4.000 

8143 MULASIH 3/2 Rp- 

8137 TANTIAH 3/2 Rp- 

7428 MISTIYAH 3/2 Rp- 

SITI MUAMANAH 3/2 Rp13.000 

7435 SA'ADAH 3/2 Rp5.000 

643 MISKIYAH 3/2 Rp- 

7434 MURWATI 3/2 Rp- 

613 SRINI (MUSRINI) 3/2 Rp5.000 

614 MUNIROH 3/2 Rp- 

615 INAYATI 3/2 Rp5.000 

7433 MAHRUZ 3/2 Rp- 

8144 ROMDONAH 3/2 Rp- 

8139 RUSTINI 3/2 Rp- 

7433 UMAYAH 3/2 Rp3.000 

7412 FAHROZI 3/2 Rp8.500 

MANARUL 3/2 Rp- 

SUSILO 3/2 Rp- 

7423 BADRIYAH 2/2 Rp5.000 

7418 KATAMIN 2/2 Rp4.500 

702 MUSIRON 2/2 Rp- 

700 NASRULLAH 2/2 Rp11.500 

699 TURMUNDI 2/2 Rp5.900 

7413 MISRIMAH 2/2 Rp5.400 

707 SUYONO 2/2 Rp- 

705 MAS'UD 2/2 Rp15.000 

7377 PARNI 2/2 Rp5.000 

660 MALEHAH 2/2 Rp- 

698 SARYADI 2/2 Rp- 

708 SLAMET 2/2 Rp- 

639 DARMAH 2/2 Rp- 

697 SURIM 2/2 Rp5.000 

703 SOLEKHA 2/2 Rp7.400 

7383 RIFATI 2/2 Rp5.000 

7417 TARWIYAH 2/2 Rp19.200 

7427 HARTI MAHSUN 2/2 Rp- 

7378 YULFAH 2/2 Rp10.000 

7426 MURNITI 2/2 Rp- 

7379 MALEHATUN 2/2 Rp- 

7381 SUTRIYAH 2/2 Rp- 

7382 ALIMAH 2/2 Rp10.000 

649 KUNAINAH 2/2 Rp- 

642 MUHAMMAD 2/2 Rp- 

7419 MUGIONO 2/2 Rp- 

7421 NURHIDAYAH 2/2 Rp5.000 

616 MUHTADIN 2/2 Rp5.500 

7416 SARMIAH 2/2 Rp- 

7420 ROFIQOH 2/2 Rp- 

7422 M.FAUZI 2/2 Rp10.000 

7415 SITI ROHMAH 2/2 Rp- 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: