Laporan Koin Nu Dlisen Juni I 2023

 

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5057 MAKOM 1/1 Rp5.000 

5519 MUALIM 1/1 Rp3.000 

5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp- 

5053 RIANTO 1/1 Rp- 

5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

5518 SODIQ 1/1 Rp- 

5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

5520 MUJIATI 1/1 Rp5.000 

5121 AMIN 1/1 Rp- 

5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

5530 MUTIA 1/1 Rp- 

5529 RONI 1/1 Rp- 

5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp71.000 

5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 

5581 SU’UDI 1/1 Rp5.000 

5097 SAREP 1/1 Rp- 

5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

5080 KHUSNITA 1/1 Rp5.000 

5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

5135 HANIK 1/1 Rp10.000 

5105 IRHAM 1/1 Rp- 

5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp- 

5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp5.000 

5111 RINA 1/1 Rp10.000 

5083 MUNIR 1/1 Rp- 

5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

5112 KASRI 1/1 Rp- 

5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

5422 YASIN 1/1 Rp- 

5094 HERAWATI 1/1 Rp- 

5108 AZZA 1/1 Rp- 

5125 HAIFA 1/1 Rp10.000 

5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

5601 SYAKUR 1/1 Rp- 

ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

RIMAH 1/1 Rp5.000 

5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

5073 MUAMANAH 1/1 Rp5.000 

5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp- 

5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 

5738 ROZIQIN 1/1 Rp11.500 

KHOLIPAH 1/1 Rp- 

5118 LILIK 1/1 Rp- 

5489 SYARIFAH 1/1 Rp- 

HJ. SUBIYAH 1/1 Rp23.000 

ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

5148 SUGENG 1/1 Rp- 

JURI'AH 1/1 Rp- 

KUSARI 1/1 Rp- 

GUS KHOZI 1/1 Rp- 

SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

SANAH 1/1 Rp- 

NUR KHIKMAH 1/1 Rp- 

rt 03/02 Rp75.500 

TURIYAH 05/02 Rp40.000 

PUJI 05/02 Rp5.000 

ISTIROHAH 05/02 Rp5.000 

SULASTRI 05/02 Rp- 

AZIZAH 05/02 Rp5.000 

NGASIMAH 05/02 Rp4.000 

PARSINAH 05/02 Rp5.000 

SURATUN 05/02 Rp5.000 

KHAERIYAH 05/02 Rp3.000 

NUR JANAH 05/02 Rp5.000 

KUTIYAH 05/02 Rp2.000 

SULATI 05/02 Rp5.000 

NOK DAR 05/02 Rp- 

KATIPAH 05/02 Rp- 

SAMINAH 05/02 Rp5.000 

SURIP/ARIFIN 05/02 Rp5.000 

NGUMI 05/02 Rp5.000 

JUNARTI 05/02 Rp- 

MIATI 05/02 Rp- 

NITA 05/02 Rp- 

MANUTI 05/02 Rp4.000 

HARTINI 05/02 Rp- 

MURIAH 05/02 Rp- 

KEMISAH 05/02 Rp- 

SURIP/ROSIDIN 05/02 Rp4.000 

SURIP 05/02 Rp- 

YULIANTI 05/02 Rp- 

ROHWATUN 05/02 Rp- 

MURNITI 05/02 Rp5.000 

SURYATI 05/02 Rp- 

SOPIAH 05/02 Rp5.000 

RAHAYU 05/02 Rp- 

SRIPAH 05/02 Rp5.000 

ZUMROTUN 05/02 Rp- 

ANIS 05/02 Rp10.000 

MUHAYATI 05/02 Rp5.000 

KUWATI 05/02 Rp- 

SURIAH 05/02 Rp5.000 

SAROPAH 05/02 Rp7.000 

TARWIYAH 05/02 Rp- 

SINOK 05/02 Rp- 

TUMI'AH 05/02 Rp5.000 

MUKAROMAH 05/02 Rp- 

SUBIARSIH 05/02 Rp5.000 

SRI NASIKIN 05/02 Rp- 

RUSTI 05/02 Rp- 

SRI SIR 05/02 Rp- 

SITI HALIMAH 05/02 Rp- 

SARTINAH 05/02 Rp- 

SUTRIYAH 05/02 Rp- 

MUNAWAROH 05/02 Rp- 

NASRIPAH 05/02 Rp3.000 

SUPRIYANTI 05/02 Rp2.500 

TRIYAH 05/02 Rp5.000 

KOMARIYAH 05/02 Rp- 

6038 SOBIRIN 06/02 Rp- 

6002 BUHAYAT 06/02 Rp- 

5999 WINARNI 06/02 Rp- 

MIS MAH 06/02 Rp- 

SUYIKNO 06/02 Rp- 

ROKHANI/TINA 06/02 Rp- 

SUGI 06/02 Rp- 

SUPI 06/02 Rp- 

MAHYUDI 06/02 Rp- 

WALUYO/ROHMAH 06/02 Rp- 

ROHMAT WANTI 06/02 Rp- 

SURIP/SUS 06/02 Rp- 

SUBARI 06/02 Rp10.000 

SURIP/JU 06/02 Rp5.000 

WINARSO 06/02 Rp3.000 

TUJAR 06/02 Rp3.000 

BAUL 06/02 Rp5.000 

IRFANDI 06/02 Rp5.200 

SALIMAH 06/02 Rp3.000 

SENIRAH 06/02 Rp5.000 

JUREM 06/02 Rp10.000 

SUNOTO 06/02 Rp5.000 

TUMARAH 06/02 Rp- 

SUNAR 06/02 Rp3.000 

AHMAD 06/02 Rp5.000 

SUYATI 06/02 Rp- 

PURYATI 06/02 Rp- 

SARKIYAH/MISADI 06/02 Rp- 

SUKARDI 06/02 Rp- 

NIMAN 06/02 Rp- 

BANDI 06/02 Rp- 

NARTI 06/02 Rp- 

SUKONO 06/02 Rp- 

SENIMAH 06/02 Rp- 

KUSTIYAH/DOFAR 06/02 Rp- 

JUMARI 06/02 Rp- 

BASIR 06/02 Rp- 

TUKADI/NGATINI 06/02 Rp- 

TINTIN 06/02 Rp- 

MISTIYAH 06/02 Rp- 

TUKIMAN 06/02 Rp- 

WARNA/JUMINTO 06/02 Rp- 

SANTO 06/02 Rp- 

NGAKMI 06/02 Rp- 

MARDIYAH 06/02 Rp7.000 

YONO 06/02 Rp- 

NGATIMIN 06/02 Rp- 

NARI/SANATUN 06/02 Rp- 

AMIN 06/02 Rp5.000 

SARMI 06/02 Rp5.000 

SUNADI/JURIYAH 06/02 Rp5.000 

NGATMAN/JURIYAH 06/02 Rp- 

UNTUNG 06/02 Rp5.000 

SLAMET/BAWON 06/02 Rp- 

NARDI/KHOTIMAH 06/02 Rp- 

MULIHIN 06/02 Rp- 

MIATI 06/02 Rp- 

YITNO/ROFIQ 06/02 Rp- 

DIYAH/DARSONO 06/02 Rp5.000 

5148 SA’ADAH 03/01 Rp- 

5579 NAZIAH 03/01 Rp20.000 

9515 NING 03/01 Rp- 

7851 NANIK 03/01 Rp- 

6612 SUPARMIN 03/01 Rp- 

5052 KHUDAEFAH 03/01 Rp- 

5592 SANNAH 03/01 Rp- 

5755 SUTIAH 03/01 Rp- 

5524 SAIDAH 03/01 Rp- 

5749 SOLIHIN 03/01 Rp- 

5591 H. SUKATIB 03/01 Rp8.500 

5745 RIYANTI 03/01 Rp- 

5580 RIYAH 03/01 Rp- 

5538 BAROKAH 03/01 Rp- 

5146 MUSRIPAH 03/01 Rp- 

5751 MUZAIYAH 03/01 Rp- 

5605 SITI UNDIROH 03/01 Rp5.000 

5747 JUARIYAH 03/01 Rp- 

5752 SOFA 03/01 Rp10.000 

5746 FATOYAH 03/01 Rp3.000 

5610 SITI ANISAH 03/01 Rp- 

5049 ROSI'AN 03/01 Rp10.000 

5602 NGAMIRAH 03/01 Rp- 

5609 SUTINAH 03/01 Rp- 

5586 INDUN 03/01 Rp- 

5537 WATINI 03/01 Rp- 

5540 SITI UMAROH 03/01 Rp5.000 

5149 MI'AH 03/01 Rp10.000 

5606 TUROH 03/01 Rp- 

5470 BUARTI 03/01 Rp- 

6526 SUSANTI 03/01 Rp- 

5530 RATIH 03/01 Rp5.000 

7854 UMUL F. 03/01 Rp10.000 

7874 SUSANTI B 03/01 Rp- 

7801 MUNJIATUN 03/01 Rp10.000 

MUSFIROH 03/01 Rp- 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: