Laporan Koin Nu Dlisen Mei II 2023


 No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

5057 MAKOM 1/1 Rp- 

5519 MUALIM 1/1 Rp- 

5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 

5517 MUKIM 1/1 Rp- 

5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp5.000 

5053 RIANTO 1/1 Rp- 

5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 

5518 SODIQ 1/1 Rp- 

5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 

5523 ROSIDI 1/1 Rp- 

5520 MUJIATI 1/1 Rp- 

5121 AMIN 1/1 Rp- 

5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 

5051 MISTIAH 1/1 Rp- 

5530 MUTIA 1/1 Rp- 

5529 RONI 1/1 Rp- 

5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp24.000 

5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 

5581 SU’UDI 1/1 Rp- 

5097 SAREP 1/1 Rp- 

5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 

5133 NASIHAH 1/1 Rp- 

5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 

5141 ZAINAB 1/1 Rp- 

5135 HANIK 1/1 Rp10.000 

5105 IRHAM 1/1 Rp- 

5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 

5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp5.000 

5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp- 

5111 RINA 1/1 Rp10.000 

5083 MUNIR 1/1 Rp- 

5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- 

UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 

5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 

5085 FATIMAH 1/1 Rp- 

5112 KASRI 1/1 Rp5.000 

5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 

5086 SAPUAN 1/1 Rp- 

5422 YASIN 1/1 Rp- 

5094 HERAWATI 1/1 Rp- 

5108 AZZA 1/1 Rp10.000 

5125 HAIFA 1/1 Rp10.000 

5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 

5594 JURI'AH 1/1 Rp- 

5601 SYAKUR 1/1 Rp20.000 

ISTIQOMAH 1/1 Rp- 

RIMAH 1/1 Rp- 

5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 

5134 MAHYUM 1/1 Rp- 

5073 MUAMANAH 1/1 Rp5.000 

5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp10.000 

5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 

5738 ROZIQIN 1/1 Rp13.000 

KHOLIPAH 1/1 Rp- 

5118 LILIK 1/1 Rp- 

5489 SYARIFAH 1/1 Rp- 

HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- 

ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 

5148 SUGENG 1/1 Rp- 

JURI'AH 1/1 Rp- 

KUSARI 1/1 Rp- 

GUS KHOZI 1/1 Rp- 

SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- 

SANAH 1/1 Rp5.000 

NUR KHIKMAH 1/1 Rp- 

5129 MUFYIL IBAD 2/1 Rp10.000 

5116 MUSTAIN 2/1 Rp10.000 

5088 HASAN 2/1 Rp10.000 

5113 ROSIDAH 2/1 Rp5.000 

5075 PALALI 2/1 Rp- 

5481 ROMLAH 2/1 Rp- 

5095 SITI MAS'ADAH 2/1 Rp- 

5490 GUNAWAN 2/1 Rp10.000 

5090 SLAMET GUNAWAN 2/1 Rp- 

5107 SUBAIDAH 2/1 Rp- 

5115 PURAH 2/1 Rp- 

5143 MASRUR 2/1 Rp- 

5132 JUWAHIR 2/1 Rp- 

5103 PURYADI 2/1 Rp- 

5114 MUSYONO 2/1 Rp- 

5491 SUTIKNO 2/1 Rp10.000 

5106 DARSONO 2/1 Rp- 

5018 JUMADI 2/1 Rp- 

5484 DAHLAN 2/1 Rp4.000 

5099 TASMIN/ SEMI 2/1 Rp- 

5104 YASKUR 2/1 Rp10.000 

5126 KHAFIDZIN 2/1 Rp- 

5136 FAQIH 2/1 Rp- 

5110 ROHIM 2/1 Rp- 

5119 RIAYAH 2/1 Rp- 

5074 UMIYATI 2/1 Rp- 

5577 NURUDIN ABIDAH 2/1 Rp- 

5534 H.BUKHORI 2/1 Rp5.000 

5089 MAFTUCHAH 2/1 Rp- 

5082 MISLAM 2/1 Rp5.000 

5079 EKO SUPRIYANTO 2/1 Rp- 

5076 KY. WAHYUDIN 2/1 Rp- 

5747 FAISAL 2/1 Rp10.000 

5734 NUR KHOLIS 2/1 Rp10.000 

5737 KATIRIN 2/1 Rp10.000 

SUYONO 2/1 Rp- 

MUNAWAROH 2/1 Rp- 

ROHAH 2/1 Rp- 

MUNTARI 2/1 Rp- 

ATMINAH 2/1 Rp10.000 

ARIFIN 2/1 Rp- 

FUAD 2/1 Rp- 

HERI 2/1 Rp- 

SUTOYO 2/1 Rp- 

GUNATUN 2/1 Rp- 

ENI AZIZAH 2/1 Rp- 

KUSTIYAH 2/1 Rp- 

TAMSIR 2/1 Rp- 

MASDAR 2/1 Rp- 

BADRUN 2/1 Rp- 

6109 TOYO 01/02 Rp3.000 

6106 SIDIK 01/02 Rp- 

5692 RIYANTO 01/02 Rp5.000 

6114 HONIYAH 01/02 Rp- 

6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 

6771 PARMIN 01/02 Rp- 

6069 SUNARI 01/02 Rp- 

6070 ROHMAT 01/02 Rp- 

6079 SLAMET 01/02 Rp- 

6081 KANTUN 01/02 Rp5.000 

6076 MAHYUN 01/02 Rp- 

6117 MAKSUM 01/02 Rp- 

6075 YAIDIN 01/02 Rp7.000 

6014 DANURI 01/02 Rp2.000 

6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp- 

6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp5.500 

6096 KASMADI 01/02 Rp5.000 

6116 SURIP R. 01/02 Rp- 

6080 PALAL 01/02 Rp- 

6073 SUBAGIYO 01/02 Rp- 

6072 EPANDI 01/02 Rp- 

6115 SENO 01/02 Rp- 

6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 

6098 SARI 01/02 Rp3.000 

6103 SURIP T. 01/02 Rp3.500 

6086 SIBON 01/02 Rp5.000 

6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp- 

6104 INDRA 01/02 Rp3.000 

6113 SAMEDI 01/02 Rp5.000 

6094 ROHAYATI 01/02 Rp- 

6108 SUTRIS 01/02 Rp2.000 

6093 MULYONO 01/02 Rp- 

6112 ROSED 01/02 Rp4.000 

6102 SIDUL 01/02 Rp- 

BAROKAH 01/02 Rp- 

JONARI 01/02 Rp- 

6082 JUPRI 01/02 Rp- 

5590 NIMIN 01/02 Rp4.000 

SUNDAR 01/02 Rp- 

5153 MISRO 01/02 Rp5.000 

SOREP SUN. 01/02 Rp- 

JUMANAH 01/02 Rp3.000 

RUSDI 01/02 Rp- 

MURDIONO 01/02 Rp5.000 

HAMDAN 01/02 Rp4.000 

TARMAN 01/02 Rp- 

5640 NGAHADI 03/02 Rp10.000 

NGASIRAH 03/02 Rp5.000 

SURIP 03/02 Rp5.000 

5643 NUR SIAM 03/02 Rp- 

SLAMET 03/02 Rp3.500 

6087 JAMIN 03/02 Rp- 

RUSIAH/ BOTHOK 03/02 Rp5.000 

5645 H. NUR ROHIM 03/02 Rp- 

6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02 Rp2.000 

5639 TUYONO 03/02 Rp- 

MENEK 03/02 Rp- 

5641 SAYONO 03/02 Rp2.000 

5644 UKARI 03/02 Rp4.000 

TURMUDI 03/02 Rp- 

5638 MISKONO 03/02 Rp4.000 

5648 YATIN 03/02 Rp- 

5547 SUALIM 03/02 Rp5.000 

6090 MUDIONO 03/02 Rp9.500 

5712 NGAKMIN 03/02 Rp5.000 

SUKADI 03/02 Rp- 

5646 JUPRI 03/02 Rp- 

6057 SUPARI 04/02 Rp3.000 

6062 SLAMET 04/02 Rp10.000 

6063 SENIN 04/02 Rp2.000 

6055 NUR SOFA 04/02 Rp- 

6085 SUDARNO 04/02 Rp- 

6060 SUGINO / SUPRATI 04/02 Rp- 

6084 SALEM 04/02 Rp- 

6067 SUJIAH / PANDI 04/02 Rp- 

SURIP 04/02 Rp- 

6058 MUKLIS 04/02 Rp10.000 

6059 SUKRI 04/02 Rp5.000 

6056 JUNAIDI 04/02 Rp- 

6068 H. NGAHADI 04/02 Rp- 

6066 NASIRIN 04/02 Rp- 

SURIP / MISNARIYAH 04/02 Rp5.000 

5061 SONAWAN 04/02 Rp5.000 

6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02 Rp- 

6050 MUNDRIONO 04/02 Rp5.000 

6053 SANURI 04/02 Rp5.000 

6054 SENIMAN 04/02 Rp5.000 

SUGINO/JUMINAH 04/02 Rp- 

6045 TUNAWAR 04/02 Rp- 

6046 AHYAK 04/02 Rp3.500 

6052 JUMI'ATUN 04/02 Rp4.000 

SUPRIANTO 04/02 Rp5.000 

6049 SENARI 04/02 Rp- 

SURIP / SURIYAH 04/02 Rp- 

HADI SUPRIANTO Rp5.000 

HARTINI Rp- 

HADI

5635 SARMINI 02/03 Rp5.000 

5625 NGASMIN 02/03 Rp4.000 

5546 HJ. SOPIYAH/AGUS 02/03 Rp- 

5548 NURYATI 02/03 Rp5.000 

5621 MULYONO 02/03 Rp2.500 

5636 NUR ASIAH 02/03 Rp10.000 

5634 MAWARDI 02/03 Rp6.000 

5631 JUMANTO 02/03 Rp6.000 

5542 NGAHADI 02/03 Rp5.000 

5550 KISWATI 02/03 Rp- 

5630 INARSIH 02/03 Rp4.000 

5547 NURYOTO 02/03 Rp- 

5549 SURYONO 02/03 Rp5.000 

5754 KEMISEH 02/03 Rp10.000 

5543 MUJIONO 02/03 Rp7.000 

5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 

5628 SUGENG 02/03 Rp7.000 

5571 PURNOMO 02/03 Rp14.000 

5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 

5545 ROHMAT 02/03 Rp35.000 

5629 TARIYAH 02/03 Rp- 

5633 SARTONO 02/03 Rp7.000 

5626 MUFIT 02/03 Rp10.000 

3190 EDI P 02/03 Rp5.000 

5632 SUTRIYAH 02/03 Rp4.000 

AHMAD 02/03 Rp- 

JUPRI 02/03 Rp5.000 

SUPRI 02/03 Rp8.000 

ISTIQOMAH 02/03 Rp4.000 

5575 WAHYONO 01/03 Rp3.000 

5557 WAHID 01/03 Rp4.000 

5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 

5565 MISTIYAH 01/03 Rp2.000 

5566 ISMANTO 01/03 Rp2.000 

5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 

5553 JARIYAH 01/03 Rp5.000 

5622 SOARDI 01/03 Rp11.500 

5561 SARNO 01/03 Rp5.000 

5554 SUTARNO 01/03 Rp2.500 

5620 SUNARTI 01/03 Rp3.000 

5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 

5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 

5616 SUTRIYO 01/03 Rp2.000 

5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 

5555 UMAROH 01/03 Rp2.000 

5559 SATRIAH 01/03 Rp5.000 

5615 BADARI 01/03 Rp- 

5617 SURYATI 01/03 Rp11.000 

5614 JUNARTI 01/03 Rp5.000 

5619 SAYATI 01/03 Rp2.000 

5560 MUHTADI 01/03 Rp5.000 

5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp8.000 

5564 SAMIAN 01/03 Rp- 

5551 SLAMET 01/03 Rp- 

5556 RUSIAH 01/03 Rp- 

5563 SUTRISNO 01/03 Rp8.000 

5562 SANURI 01/03 Rp3.000 

5568 SUYONO 01/03 Rp- 

5635 RUMAYATI 02/03 Rp- 

5625 YAYUK 02/03 Rp2.000 

DWIK 02/03 Rp- 

NUR ABIDIN Rp- 

5148 SA’ADAH 03/01 Rp- 

5579 NAZIAH 03/01 Rp20.000 

9515 NING 03/01 Rp5.000 

7851 NANIK 03/01 Rp- 

6612 SUPARMIN 03/01 Rp5.000 

5052 KHUDAEFAH 03/01 Rp- 

5592 SANNAH 03/01 Rp- 

5755 SUTIAH 03/01 Rp- 

5524 SAIDAH 03/01 Rp- 

5749 SOLIHIN 03/01 Rp- 

5591 H. SUKATIB 03/01 Rp11.500 

5745 RIYANTI 03/01 Rp- 

5580 RIYAH 03/01 Rp- 

5538 BAROKAH 03/01 Rp5.000 

5146 MUSRIPAH 03/01 Rp5.000 

5751 MUZAIYAH 03/01 Rp- 

5605 SITI UNDIROH 03/01 Rp5.000 

5747 JUARIYAH 03/01 Rp- 

5752 SOFA 03/01 Rp- 

5746 FATOYAH 03/01 Rp4.000 

5610 SITI ANISAH 03/01 Rp5.000 

5049 ROSI'AN 03/01 Rp10.000 

5602 NGAMIRAH 03/01 Rp- 

5609 SUTINAH 03/01 Rp- 

5586 INDUN 03/01 Rp5.000 

5537 WATINI 03/01 Rp- 

5540 SITI UMAROH 03/01 Rp8.600 

5149 MI'AH 03/01 Rp5.000 

5606 TUROH 03/01 Rp5.000 

5470 BUARTI 03/01 Rp- 

6526 SUSANTI 03/01 Rp- 

5530 RATIH 03/01 Rp5.000 

7854 UMUL F. 03/01 Rp- 

7874 SUSANTI B 03/01 Rp- 

7801 MUNJIATUN 03/01 Rp10.000 

MUSFIROH 03/01 Rp5.000 


No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 5057 MAKOM 1/1 Rp- 5519 MUALIM 1/1 Rp- 5485 SITI KIAMAH 1/1 Rp- 5517 MUKIM 1/1 Rp- 5744 MBAH NGARSI 1/1 Rp5.000 5053 RIANTO 1/1 Rp- 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1 Rp- 5518 SODIQ 1/1 Rp- 5741 MBAH PARIAH 1/1 Rp- 5523 ROSIDI 1/1 Rp- 5520 MUJIATI 1/1 Rp- 5121 AMIN 1/1 Rp- 5050 SUTRIAH 1/1 Rp- 5051 MISTIAH 1/1 Rp- 5530 MUTIA 1/1 Rp- 5529 RONI 1/1 Rp- 5531 MBAH SRIAH 1/1 Rp24.000 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1 Rp10.000 5581 SU’UDI 1/1 Rp- 5097 SAREP 1/1 Rp- 5104 MAR’ATUN 1/1 Rp5.000 5133 NASIHAH 1/1 Rp- 5080 KHUSNITA 1/1 Rp- 5141 ZAINAB 1/1 Rp- 5135 HANIK 1/1 Rp10.000 5105 IRHAM 1/1 Rp- 5117 ABDUL MUNIB 1/1 Rp- 5109 SUKHIBIYAH 1/1 Rp5.000 5096 KHOIRIYAH 1/1 Rp- 5111 RINA 1/1 Rp10.000 5083 MUNIR 1/1 Rp- 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1 Rp- UMI HASANAH 1/1 Rp10.000 5124 SITI ZUHRO 1/1 Rp10.000 5085 FATIMAH 1/1 Rp- 5112 KASRI 1/1 Rp5.000 5137 SA’DIYAH 1/1 Rp- 5086 SAPUAN 1/1 Rp- 5422 YASIN 1/1 Rp- 5094 HERAWATI 1/1 Rp- 5108 AZZA 1/1 Rp10.000 5125 HAIFA 1/1 Rp10.000 5242 BADRIYAH 1/1 Rp- 5594 JURI'AH 1/1 Rp- 5601 SYAKUR 1/1 Rp20.000 ISTIQOMAH 1/1 Rp- RIMAH 1/1 Rp- 5120 KIBTIYAH 1/1 Rp5.000 5134 MAHYUM 1/1 Rp- 5073 MUAMANAH 1/1 Rp5.000 5138 ABDUL HAMID 1/1 Rp10.000 5098 SIGIT TRIANTO 1/1 Rp- 5738 ROZIQIN 1/1 Rp13.000 KHOLIPAH 1/1 Rp- 5118 LILIK 1/1 Rp- 5489 SYARIFAH 1/1 Rp- HJ. SUBIYAH 1/1 Rp- ARIFUL MUHARI 1/1 Rp- 5148 SUGENG 1/1 Rp- JURI'AH 1/1 Rp- KUSARI 1/1 Rp- GUS KHOZI 1/1 Rp- SITI ZUMROTUN 1/1 Rp- SANAH 1/1 Rp5.000 NUR KHIKMAH 1/1 Rp- 5129 MUFYIL IBAD 2/1 Rp10.000 5116 MUSTAIN 2/1 Rp10.000 5088 HASAN 2/1 Rp10.000 5113 ROSIDAH 2/1 Rp5.000 5075 PALALI 2/1 Rp- 5481 ROMLAH 2/1 Rp- 5095 SITI MAS'ADAH 2/1 Rp- 5490 GUNAWAN 2/1 Rp10.000 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1 Rp- 5107 SUBAIDAH 2/1 Rp- 5115 PURAH 2/1 Rp- 5143 MASRUR 2/1 Rp- 5132 JUWAHIR 2/1 Rp- 5103 PURYADI 2/1 Rp- 5114 MUSYONO 2/1 Rp- 5491 SUTIKNO 2/1 Rp10.000 5106 DARSONO 2/1 Rp- 5018 JUMADI 2/1 Rp- 5484 DAHLAN 2/1 Rp4.000 5099 TASMIN/ SEMI 2/1 Rp- 5104 YASKUR 2/1 Rp10.000 5126 KHAFIDZIN 2/1 Rp- 5136 FAQIH 2/1 Rp- 5110 ROHIM 2/1 Rp- 5119 RIAYAH 2/1 Rp- 5074 UMIYATI 2/1 Rp- 5577 NURUDIN ABIDAH 2/1 Rp- 5534 H.BUKHORI 2/1 Rp5.000 5089 MAFTUCHAH 2/1 Rp- 5082 MISLAM 2/1 Rp5.000 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1 Rp- 5076 KY. WAHYUDIN 2/1 Rp- 5747 FAISAL 2/1 Rp10.000 5734 NUR KHOLIS 2/1 Rp10.000 5737 KATIRIN 2/1 Rp10.000 SUYONO 2/1 Rp- MUNAWAROH 2/1 Rp- ROHAH 2/1 Rp- MUNTARI 2/1 Rp- ATMINAH 2/1 Rp10.000 ARIFIN 2/1 Rp- FUAD 2/1 Rp- HERI 2/1 Rp- SUTOYO 2/1 Rp- GUNATUN 2/1 Rp- ENI AZIZAH 2/1 Rp- KUSTIYAH 2/1 Rp- TAMSIR 2/1 Rp- MASDAR 2/1 Rp- BADRUN 2/1 Rp- 6109 TOYO 01/02 Rp3.000 6106 SIDIK 01/02 Rp- 5692 RIYANTO 01/02 Rp5.000 6114 HONIYAH 01/02 Rp- 6105 KESWANTO 01/02 Rp2.000 6771 PARMIN 01/02 Rp- 6069 SUNARI 01/02 Rp- 6070 ROHMAT 01/02 Rp- 6079 SLAMET 01/02 Rp- 6081 KANTUN 01/02 Rp5.000 6076 MAHYUN 01/02 Rp- 6117 MAKSUM 01/02 Rp- 6075 YAIDIN 01/02 Rp7.000 6014 DANURI 01/02 Rp2.000 6101 NUR ROHMAN 01/02 Rp- 6018 ALI HAMZAH 01/02 Rp5.500 6096 KASMADI 01/02 Rp5.000 6116 SURIP R. 01/02 Rp- 6080 PALAL 01/02 Rp- 6073 SUBAGIYO 01/02 Rp- 6072 EPANDI 01/02 Rp- 6115 SENO 01/02 Rp- 6099 SUNARIYO 01/02 Rp5.000 6098 SARI 01/02 Rp3.000 6103 SURIP T. 01/02 Rp3.500 6086 SIBON 01/02 Rp5.000 6100 ARDI / TURAH 01/02 Rp- 6104 INDRA 01/02 Rp3.000 6113 SAMEDI 01/02 Rp5.000 6094 ROHAYATI 01/02 Rp- 6108 SUTRIS 01/02 Rp2.000 6093 MULYONO 01/02 Rp- 6112 ROSED 01/02 Rp4.000 6102 SIDUL 01/02 Rp- BAROKAH 01/02 Rp- JONARI 01/02 Rp- 6082 JUPRI 01/02 Rp- 5590 NIMIN 01/02 Rp4.000 SUNDAR 01/02 Rp- 5153 MISRO 01/02 Rp5.000 SOREP SUN. 01/02 Rp- JUMANAH 01/02 Rp3.000 RUSDI 01/02 Rp- MURDIONO 01/02 Rp5.000 HAMDAN 01/02 Rp4.000 TARMAN 01/02 Rp- 5640 NGAHADI 03/02 Rp10.000 NGASIRAH 03/02 Rp5.000 SURIP 03/02 Rp5.000 5643 NUR SIAM 03/02 Rp- SLAMET 03/02 Rp3.500 6087 JAMIN 03/02 Rp- RUSIAH/ BOTHOK 03/02 Rp5.000 5645 H. NUR ROHIM 03/02 Rp- 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02 Rp2.000 5639 TUYONO 03/02 Rp- MENEK 03/02 Rp- 5641 SAYONO 03/02 Rp2.000 5644 UKARI 03/02 Rp4.000 TURMUDI 03/02 Rp- 5638 MISKONO 03/02 Rp4.000 5648 YATIN 03/02 Rp- 5547 SUALIM 03/02 Rp5.000 6090 MUDIONO 03/02 Rp9.500 5712 NGAKMIN 03/02 Rp5.000 SUKADI 03/02 Rp- 5646 JUPRI 03/02 Rp- 6057 SUPARI 04/02 Rp3.000 6062 SLAMET 04/02 Rp10.000 6063 SENIN 04/02 Rp2.000 6055 NUR SOFA 04/02 Rp- 6085 SUDARNO 04/02 Rp- 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02 Rp- 6084 SALEM 04/02 Rp- 6067 SUJIAH / PANDI 04/02 Rp- SURIP 04/02 Rp- 6058 MUKLIS 04/02 Rp10.000 6059 SUKRI 04/02 Rp5.000 6056 JUNAIDI 04/02 Rp- 6068 H. NGAHADI 04/02 Rp- 6066 NASIRIN 04/02 Rp- SURIP / MISNARIYAH 04/02 Rp5.000 5061 SONAWAN 04/02 Rp5.000 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02 Rp- 6050 MUNDRIONO 04/02 Rp5.000 6053 SANURI 04/02 Rp5.000 6054 SENIMAN 04/02 Rp5.000 SUGINO/JUMINAH 04/02 Rp- 6045 TUNAWAR 04/02 Rp- 6046 AHYAK 04/02 Rp3.500 6052 JUMI'ATUN 04/02 Rp4.000 SUPRIANTO 04/02 Rp5.000 6049 SENARI 04/02 Rp- SURIP / SURIYAH 04/02 Rp- HADI SUPRIANTO Rp5.000 HARTINI Rp- HADI 5635 SARMINI 02/03 Rp5.000 5625 NGASMIN 02/03 Rp4.000 5546 HJ. SOPIYAH/AGUS 02/03 Rp- 5548 NURYATI 02/03 Rp5.000 5621 MULYONO 02/03 Rp2.500 5636 NUR ASIAH 02/03 Rp10.000 5634 MAWARDI 02/03 Rp6.000 5631 JUMANTO 02/03 Rp6.000 5542 NGAHADI 02/03 Rp5.000 5550 KISWATI 02/03 Rp- 5630 INARSIH 02/03 Rp4.000 5547 NURYOTO 02/03 Rp- 5549 SURYONO 02/03 Rp5.000 5754 KEMISEH 02/03 Rp10.000 5543 MUJIONO 02/03 Rp7.000 5627 BAMBANG RIYADI 02/03 Rp5.000 5628 SUGENG 02/03 Rp7.000 5571 PURNOMO 02/03 Rp14.000 5552 EKO YULIANTO 02/03 Rp5.000 5545 ROHMAT 02/03 Rp35.000 5629 TARIYAH 02/03 Rp- 5633 SARTONO 02/03 Rp7.000 5626 MUFIT 02/03 Rp10.000 3190 EDI P 02/03 Rp5.000 5632 SUTRIYAH 02/03 Rp4.000 AHMAD 02/03 Rp- JUPRI 02/03 Rp5.000 SUPRI 02/03 Rp8.000 ISTIQOMAH 02/03 Rp4.000 5575 WAHYONO 01/03 Rp3.000 5557 WAHID 01/03 Rp4.000 5567 WAHUDI 01/03 Rp30.000 5565 MISTIYAH 01/03 Rp2.000 5566 ISMANTO 01/03 Rp2.000 5618 SAMARI 01/03 Rp2.000 5553 JARIYAH 01/03 Rp5.000 5622 SOARDI 01/03 Rp11.500 5561 SARNO 01/03 Rp5.000 5554 SUTARNO 01/03 Rp2.500 5620 SUNARTI 01/03 Rp3.000 5624 QORIAH RIAH 01/03 Rp- 5623 SARIPAH 01/03 Rp2.000 5616 SUTRIYO 01/03 Rp2.000 5613 JUWAHIR 01/03 Rp- 5555 UMAROH 01/03 Rp2.000 5559 SATRIAH 01/03 Rp5.000 5615 BADARI 01/03 Rp- 5617 SURYATI 01/03 Rp11.000 5614 JUNARTI 01/03 Rp5.000 5619 SAYATI 01/03 Rp2.000 5560 MUHTADI 01/03 Rp5.000 5558 HJ. SATINAH 01/03 Rp8.000 5564 SAMIAN 01/03 Rp- 5551 SLAMET 01/03 Rp- 5556 RUSIAH 01/03 Rp- 5563 SUTRISNO 01/03 Rp8.000 5562 SANURI 01/03 Rp3.000 5568 SUYONO 01/03 Rp- 5635 RUMAYATI 02/03 Rp- 5625 YAYUK 02/03 Rp2.000 DWIK 02/03 Rp- NUR ABIDIN Rp- 5148 SA’ADAH 03/01 Rp- 5579 NAZIAH 03/01 Rp20.000 9515 NING 03/01 Rp5.000 7851 NANIK 03/01 Rp- 6612 SUPARMIN 03/01 Rp5.000 5052 KHUDAEFAH 03/01 Rp- 5592 SANNAH 03/01 Rp- 5755 SUTIAH 03/01 Rp- 5524 SAIDAH 03/01 Rp- 5749 SOLIHIN 03/01 Rp- 5591 H. SUKATIB 03/01 Rp11.500 5745 RIYANTI 03/01 Rp- 5580 RIYAH 03/01 Rp- 5538 BAROKAH 03/01 Rp5.000 5146 MUSRIPAH 03/01 Rp5.000 5751 MUZAIYAH 03/01 Rp- 5605 SITI UNDIROH 03/01 Rp5.000 5747 JUARIYAH 03/01 Rp- 5752 SOFA 03/01 Rp- 5746 FATOYAH 03/01 Rp4.000 5610 SITI ANISAH 03/01 Rp5.000 5049 ROSI'AN 03/01 Rp10.000 5602 NGAMIRAH 03/01 Rp- 5609 SUTINAH 03/01 Rp- 5586 INDUN 03/01 Rp5.000 5537 WATINI 03/01 Rp- 5540 SITI UMAROH 03/01 Rp8.600 5149 MI'AH 03/01 Rp5.000 5606 TUROH 03/01 Rp5.000 5470 BUARTI 03/01 Rp- 6526 SUSANTI 03/01 Rp- 5530 RATIH 03/01 Rp5.000 7854 UMUL F. 03/01 Rp- 7874 SUSANTI B 03/01 Rp- 7801 MUNJIATUN 03/01 Rp10.000 MUSFIROH 03/01 Rp5.000


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: