Laporan Koin Nu Kepuh Juli I 2023

 

No. Toples Nama Alamat infaq 

6266 KHUMAELAH 03/01 Rp5.000 

6221 NURYATI 03/01 Rp5.000 

6218 KAHATI 03/01 Rp7.000 

6220 ROFIKOH 03/01 Rp5.000 

6325 MUSANAH 03/01 Rp- 

6328 TARIYO 03/01 Rp5.000 

6323 WAWAN 03/01 Rp5.000 

6326 ROMADI 03/01 Rp5.000 

6272 TARYADI 03/01 Rp5.000 

6231 SOBIRIN 03/01 Rp5.000 

6329 ZUHRIYAH 03/01 Rp- 

6215 SYAKRONI AHMADI 03/01 Rp5.000 

6270 MUSAROH 03/01 Rp- 

6217 MUHIDIN 03/01 Rp8.000 

6267 RUMARSIH 03/01 Rp- 

6265 SYARIB 03/01 Rp5.000 

6322 ABDUL ROHIM 03/01 Rp5.000 

6263 MISTIYAH 03/01 Rp5.000 

6222 ROSIDAH 03/01 Rp10.000 

6331 KHUNAENAH 03/01 Rp5.000 

6214 NUR KHASAN 03/01 Rp5.000 

6324 SLAMET 03/01 Rp5.000 

6213 HANIFAH 03/01 Rp5.000 

6219 MUHTADI 03/01 Rp5.000 

ZUBAIDAH 03/01 Rp- 

6216 NASRIAH 03/01 Rp- 

6332 SODIQIN 03/01 Rp- 

6262 SURIP 03/01 Rp5.000 

PUJI LESTARI 03/01 Rp- 

6321 RUYATI 03/01 Rp- 

6233 TONARI 03/01 Rp5.000 

6264 BEJO TONARI 03/01 Rp5.000 

6330 MUSLISA 03/01 Rp3.000 

6227 SURIAH (MAMAN) 03/01 Rp- 

6325 MUNAH (AWAN) 03/01 Rp500 

MAHRI 03/01 Rp- 

SUALI 03/01 Rp5.000 

TUKIMIN 03/01 Rp5.000 

KURNIAWAN 03/01 Rp5.000 

RUDINI/ NGAENAH 03/01 Rp- 

EKO 03/01 Rp10.000 

MUJI 03/01

RASYID 03/01 Rp5.000 

SANTI PERMATASARI 03/01

PUJI LESTARI 03/01

MIS SUPAR 03/01

KHAMIDAH 03/01

FAHRUDIN 03/01 Rp5.000 

SUGIONO/SULARMI 03/01

A. SODIQ 03/01

SUPAR 03/01

ISTIANAH 03/01

6127 SOHADI 02/01 Rp15.000 

6125 SUHARTI 02/01 Rp10.500 

6120 SUNARSO 02/01 Rp5.000 

6136 TOHARI 02/01 Rp- 

6193 BASRI 02/01 Rp10.000 

6198 SRI HASTUTI 02/01 Rp- 

6199 VITA 02/01 Rp- 

6121 SUTRISNO 02/01 Rp15.000 

6135 WAHDURI 02/01 Rp5.000 

6237 JUMIATI 02/01 Rp- 

6281 WAHARI 02/01 Rp8.500 

6194 MUSYONO 02/01 Rp7.000 

6279 SUGENG SUSILO 02/01 Rp10.000 

6195 SARMIDI 02/01 Rp10.000 

6132 NUR ROHIM 02/01 Rp15.000 

6138 A.MUBAROK 02/01 Rp- 

6140 ABDUL ROHMAN 02/01 Rp10.000 

6200 SYARIFUDIN 02/01 Rp- 

6128 WINARSIH 02/01 Rp- 

6130 KUSWARDIYANTI 02/01 Rp10.000 

6129 SAMIRAH 02/01 Rp- 

6139 SUALMI 02/01 Rp- 

6196 MISTAWI/SAMINAH 02/01 Rp- 

6240 KURNAISIH 02/01 Rp- 

6276 KHOTIMAH 02/01 Rp20.000 

6284 SUNARYO 02/01 Rp- 

6282 SLAMET 02/01 Rp- 

6197 SISWANDI/PUJIWATI 02/01 Rp15.000 

6137 BAWON KALSUM/KASAN 02/01 Rp- 

6283 ISTIQOMAH 02/01 Rp- 

6192 SUNARTO 02/01 Rp- 

6117 SRI REJEKI 02/01 Rp5.000 

6278 MUHLISIN 02/01 Rp5.000 

6123 KUSRI 02/01 Rp11.000 

6119 YAHYA 02/01 Rp8.000 

6189 SUNARYO 02/01 Rp10.000 

6126 PARNO 02/01 Rp9.500 

6190 KHABIDIN 02/01 Rp- 

6353 TOHIR 02/01 Rp10.000 

6277 SUJARAH 02/01 Rp- 

6273 MUNDAKIR 02/01 Rp5.000 

6118 BAI HANDOYO 02/01 Rp32.000 

6124 SAMSUDIN 02/01 Rp7.000 

6122 TOHIN 02/01 Rp10.000 

6133 MULYONO 02/01 Rp6.000 

6131 TOHA 02/01 Rp10.000 

6275 TRI MURNI 02/01 Rp5.000 

6355 SUTRISNO 02/01 Rp- 

6274 AHMAD RONDI 02/01 Rp- 

NGAHADI 02/01 Rp- 

TUMIRAH 02/01 Rp10.000 

ARIS 02/01 Rp- 

JUMIATI 02/01 Rp- 

YUBAIDAH 02/01 Rp- 

BAWON K

6178 CASMURI 2/2 Rp15.000 

6181 A.SULTONI 2/2 Rp10.000 

6165 SOPIYAH 2/2 Rp17.600 

6185 TU’ADI 2/2 Rp10.000 

6184 A.FANDOLI 2/2 Rp5.000 

6162 FARIKHIN 2/2 Rp5.000 

6187 SURATMI 2/2 Rp5.600 

6183 GUNAWAN 2/2 Rp10.000 

6188 SUWANDI 2/2 Rp5.000 

6186 SURATI 2/2 Rp24.000 

SABAR 2/2 Rp- 

6298 RIYONO 2/2 Rp25.000 

6306 TOHA 2/2 Rp5.000 

6307 TRISNO 2/2 Rp14.300 

RUNTI 2/2 Rp5.000 

6170 NGADI 2/2 Rp5.000 

6305 MURAH 2/2 Rp5.000 

6171 NUR KHAMIM 2/2 Rp5.000 

SUMANAH 2/2 Rp10.000 

6172 MUSNI 2/2 Rp5.000 

TULUS 2/2 Rp- 

6304 A.BASARI 2/2 Rp20.000 

6157 BAMBANG 2/2 Rp20.300 

6297 SURURI 2/2 Rp- 

6173 MURIPNO 2/2 Rp- 

6302 KUAT 2/2 Rp11.400 

6174 DARMANTO 2/2 Rp11.000 

6176 BUDIONO 2/2 Rp6.100 

6164 SUTARI 2/2 Rp10.000 

6288 RASIJAN 2/2 Rp6.000 

6300 YASIN 2/2 Rp- 

SUPREK 2/2 Rp5.000 

6175 YAMAN 2/2 Rp5.000 

6199 NURHADI 2/2 Rp12.000 

6295 KARMIDI 2/2 Rp20.000 

6285 WARDAN 2/2 Rp- 

HALIMAH 2/2 Rp22.500 

KATING 2/2 Rp5.000 

SUGENG 2/2 Rp7.700 

ROHKAMA 2/2 Rp- 

TUMINAH 2/2 Rp- 

SANAH 2/2 Rp5.000 

AMIR 2/2 Rp- 

KANSA Rp9.000 

MISADI Rp- 

6155 NUR HADI 1/2 Rp16.500 

6156 SARYONO 1/2 Rp10.700 

6151 AMIN SYAWALUDIN 1/2 Rp10.000 

6145 TURIPAH 1/2 Rp5.000 

6296 ABDUL MANAP 1/2 Rp15.000 

6167 NUR KHOLIS 1/2 Rp5.000 

6147 DARUL MULYANTO 1/2 Rp15.000 

6148 KARLAN 1/2 Rp5.000 

DIDI IRAWAN 1/2 Rp5.000 

AMANAH 1/2 Rp5.000 

6141 ZAENUDIN 1/2 Rp10.000 

6180 MUNAWAROH 1/2 Rp- 

6144 WASRIAH 1/2 Rp- 

6427 NADHIROH 1/2 Rp- 

6142 SUPARNO 1/2 Rp- 

6149 SENADI 1/2 Rp10.000 

SAIYAH 1/2 Rp- 

BONAIM 1/2 Rp- 

6146 SENIN SUYUDI 1/2 Rp- 

MUGIONO 1/2 Rp- 

MAKHARI 1/2 Rp- 

6176 SISWANTO 1/2 Rp22.500 

6142 WAHYONO 1/2 Rp11.000 

SOLEKHA 1/2 Rp5.000 

BAWON BRANU 1/2 Rp20.000 

AMINAH 1/2 Rp- 

SUYONO A/TUHRI 01/04 Rp5.000 

IFTIDAH 01/04 Rp3.000 

NGASMIN 01/04 Rp3.000 

8980 SUYONO B 01/04 Rp- 

8977 SODIKIN 01/04 Rp- 

8952 WARYATI 01/04 Rp- 

8887 YANAH 01/04 Rp- 

8921 SAMIN/SANIYAH 01/04 Rp2.000 

8959 TURIPAH 01/04 Rp- 

SATURAH 01/04 Rp- 

8975 MUGI 01/04 Rp- 

8981 ROMADI 01/04 Rp- 

8958 KONIKAH 01/04 Rp- 

8918 SALEKHAH TENGAH 01/04 Rp- 

MISADI 01/04 Rp- 

8885 BAWON 01/04 Rp- 

TEGUH 01/04 Rp- 

MISTINAH 01/04 Rp- 

AWALUDIN 01/04 Rp5.000 

8954 PRAPTO 01/04 Rp5.000 

MAULANA 01/04 Rp- 

4397 ROHANIYAH 01/04 Rp- 

8979 WINOTO 01/04 Rp- 

4389 JUARI 01/04 Rp- 

4391 SAMSUDIN 01/04 Rp- 

9845 ROHMAN 01/04 Rp115.000 

8955 SAKIMIN 01/04 Rp- 

8917 CASMURI 01/04 Rp- 

8973 WAWAN 01/04 Rp- 

8978 TUSRI 01/04 Rp5.000 

8953 ANIFAH 01/04 Rp5.000 

8956 AROFAH 01/04 Rp5.000 

8946 SUROSO 01/04 Rp- 

8984 TARWIYAH 01/04 Rp- 

8951 SUBKHI 01/04 Rp3.000 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: