Laporan Koin Nu Plumbon Juli I 2023

 

No. Toples Nama Alamat infaq 

2233 KIPTIYAH 01/01 Rp6.500 

2264 NASIKHIN 01/01 Rp5.000 

2266 MUNIP 01/01 Rp- 

2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 Rp5.000 

2259 BASIR 01/01 Rp2.600 

2186 TOHIRIN 01/01 Rp- 

2296 IMRON 01/01 Rp5.000 

2192 NASRUDIN 01/01 Rp- 

2295 AGUS ARJITO 01/01 Rp10.700 

2243 AJI DARMAWAN 01/01 Rp5.000 

2215 KASBI 01/01 Rp- 

2189 JAZARIYAH 01/01 Rp5.000 

2303 AKHYARUDIN 01/01 Rp20.000 

2301 MAHROZI BA 01/01 Rp25.500 

2196 MUKHLISIN 01/01 Rp- 

2302 SUGITO 01/01 Rp- 

2191 SUBKHI 01/01 Rp- 

2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 Rp15.500 

2263 RUQOYAH 01/01 Rp4.100 

2265 MALIKI 01/01 Rp13.000 

2293 MASRUKHAN 01/01 Rp10.000 

2193 SUNDARI 01/01 Rp- 

2241 FATONAH 01/01 Rp4.000 

2298 SUGIYANTO 01/01 Rp2.000 

2195 MAULUD 01/01 Rp4.000 

2238 IRAWAN 01/01 Rp4.000 

2262 MUKHLISIN 01/01 Rp5.000 

2260 SAMSUDIN 01/01 Rp4.000 

2236 PARNI 01/01 Rp3.500 

2242 BUSRO 01/01 Rp5.000 

2100 KARMIN 01/01 Rp3.500 

2185 REKHWAN 01/01 Rp- 

2239 ABDU MUSLIH 01/01 Rp5.000 

2187 SUWITRI 01/01 Rp5.100 

2299 SUNARDI 01/01 Rp- 

2244 SURATI 01/01 Rp5.000 

2237 A MUDHOFIR 01/01 Rp10.000 

2235 JAZURI 01/01 Rp- 

2297 ABDU ROHIM 01/01 Rp7.000 

2258 SOLKHAN 01/01 Rp3.000 

  ASKHURI 01/01 Rp5.000 

2188 KUSMINAH 01/01 Rp5.000 

2240 AQIYAS 01/01 Rp7.000 

2294 ARIFIN 01/01 Rp- 

2304 AMARI 01/01 Rp2.000 

9611 SARDI 01/01 Rp- 

2261 ROSIDAH 01/01 Rp15.000 

2194 DASRI 01/01 Rp5.000 

2331 SUGENG TARYONO 01/01 Rp- 

SOHIBUL BARI 01/01 Rp- 

DAIRUN 01/01 Rp- 

LUKMAN 01/01 Rp- 

MASDUKI 01/01 Rp2.000 

BPK ROHIM 01/01 Rp5.000 

HADI SUTRISNO 01/01 Rp7.000 

2380 Yasir 02/01 Rp5.000 

2381 Asikin 02/01 Rp5.000 

2911 Muhaimin 02/01 Rp10.000 

2371 KH Amin Syafi i 02/01 Rp- 

2370 Abdul Rozak 02/01 Rp10.000 

2394 Sholeh 02/01 Rp4.000 

2908 Rohman 02/01 Rp- 

2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01 Rp- 

2366 Yamah Sari 02/01 Rp5.000 

2392 Khumaidi 02/01 Rp5.000 

2389 Sofiyah 02/01 Rp5.000 

2390 Ghufron 02/01 Rp- 

2395 Zaenah 02/01 Rp- 

2903 Sukadi 02/01 Rp5.000 

2384 Wahyudin 02/01 Rp5.000 

2909 Sutiatun 02/01 Rp10.000 

2388 Ngahadi 02/01 Rp5.000 

2393 Zaenal Mutaqin 02/01 Rp- 

2386 Nur Khoyen 02/01 Rp5.000 

2373 Nasirin 02/01 Rp5.000 

2905 Agus Salim 02/01 Rp35.000 

2387 Agus Shodik 02/01 Rp- 

2379 Yasin 02/01 Rp- 

2374 Sutiyah 02/01 Rp- 

2261 Rosidah 02/01 Rp- 

2385 Ehsan 02/01 Rp- 

2383 Khafidhin 02/01 Rp5.000 

2376 Rohmat 02/01 Rp5.000 

2372 Abidin 02/01 Rp4.000 

Sukiman 02/01 Rp- 

2397 Sopiyah 02/01 Rp- 

2910 Nafair 02/01 Rp5.000 

2912 Mashuri 02/01 Rp5.000 

2382 Sudari 02/01 Rp5.000 

2904 Nur Khamid 02/01 Rp5.000 

2374 KH Nur Kholiq 02/01 Rp73.500 

2906 Muslihun 02/01 Rp5.000 

2396 So’adi 02/01 Rp- 

2367 Karom 02/01 Rp- 

2365 Nur Hidayah 02/01 Rp- 

2377 Farikhah 02/01 Rp5.000 

2378 Nasukhin 02/01 Rp10.000 

2368 Mukhsin 02/01 Rp5.000 

2369 Kamal 02/01 Rp15.000 

2901 Berur 02/01 Rp10.000 

2331 Sugeng 02/01 Rp- 

2391 Misdik 02/01 Rp- 

Shohib 02/01 Rp- 

Aliyah 02/01 Rp- 

2398 zumno 02/01 Rp5.000 

2907 Ta'adi 02/01 Rp7.000 

As'ari 02/01 Rp10.000 

Sibro Mulisi 02/01 Rp- 

Patun 02/01 Rp- 

2332 PAHRONI 04/01 Rp7.000 

2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01 Rp4.100 

2076 NAHROWI 04/01 Rp5.000 

2092 AMIN SUBKHAN 04/01 Rp10.000 

2095 IMRON 04/01 Rp5.000 

2111 SU’ANDI 04/01 Rp5.000 

2940 MUKHAYAH 04/01 Rp- 

2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01 Rp10.000 

2105 IBU SRIPAH 04/01 Rp10.000 

2107 A. ROFI’I 04/01 Rp5.000 

2108 JOKO PRASTION 04/01 Rp2.000 

2941 YARKONI 04/01 Rp3.000 

2065 NARIYO 04/01 Rp4.000 

2074 MURTADHO 04/01 Rp4.000 

2090 NUR KHOLIQ 04/01 Rp3.000 

2230 MUHYIDIN 04/01 Rp5.000 

2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01 Rp5.000 

2068 MAHMUD 04/01 Rp5.000 

2099 TUSRIPAH 04/01 Rp- 

2069 GHOZALI 04/01 Rp3.000 

2110 ZAENURI 04/01 Rp- 

2102 KHANAFI 04/01 Rp5.000 

2070 NAWAWI 04/01 Rp5.000 

2094 TAPSIR 04/01 Rp5.000 

2066 SHOLEH 04/01 Rp10.000 

2096 SAMSURI 04/01 Rp- 

2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01 Rp- 

2942 SUYANTI 04/01 Rp- 

2097 ATIK 04/01 Rp3.000 

2106 H. KHAERON 04/01 Rp20.000 

2218 GHOFUR 04/01 Rp- 

2112 ISTIQOMAH 04/01 Rp3.000 

2103 NUR ROKHIM 04/01 Rp3.000 

2065 KARYOTO 04/01 Rp5.000 

H.KUSNADI 04/01 Rp10.000 

2075 NADHIROH 04/01 Rp- 

MUANAH/ ITAH 04/01 Rp5.000 

ZUM 04/01 Rp3.000 

2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01 Rp- 

2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01 Rp4.500 

2101 ROSIDIN 04/01 Rp10.000 

MUTOHAROH 04/01 Rp- 

2291 RONDIYAH 05/01 Rp- 

2281 MASRUR ILUN 05/01 Rp20.000 

2290 HJ. ZAENAB 05/01 Rp- 

2284 JEMI 05/01 Rp5.000 

2288 NUR KHIKMAH 05/01 Rp17.600 

2239 MAFTUKHIN 05/01 Rp15.000 

2340 KHOFIROH 05/01 Rp28.500 

2289 SUKRON MA’MUN 05/01 Rp- 

2282 SUPARMAN 05/01 Rp23.000 

2335 BASUKI 05/01 Rp7.000 

2285 WIDAYATI 05/01 Rp- 

2286 ANWAR 05/01 Rp- 

2325 SUKBI 05/01 Rp- 

2323 SU’UD 05/01 Rp- 

2292 SUROTO 05/01 Rp10.000 

2236 TO’ADI 05/01 Rp10.000 

2281 TARIATI 05/01 Rp- 

2324 MASKUR 05/01 Rp- 

2320 IMAM HIDAYAT 05/01 Rp20.000 

2327 SUTIATI 05/01 Rp- 

TOIFUR 05/01 Rp5.000 

2362 AMINUDIN 05/01 Rp9.200 

2364 MAWARDI 05/01 Rp- 

2356 ASIYAH 05/01 Rp- 

2358 BADRIYAH 05/01 Rp16.700 

2354 KUSNO 05/01 Rp10.100 

2353 SOLAKHUDIN 05/01 Rp- 

2283 K. NURKHAMID 05/01 Rp- 

2326 SITI KHAIROH 05/01 Rp- 

2318 SUBKHI 05/01 Rp- 

2321 SOIMATUN 05/01 Rp5.000 

2317 KOMARIYAH 05/01 Rp5.000 

2360 MIFTAHUDIN 05/01 Rp10.000 

2359 JAMILATUN 05/01 Rp- 

2287 MAFRUDHOH 05/01 Rp9.000 

2357 SOLEKHA 05/01 Rp5.000 

2363 BADRUDIN 05/01 Rp- 

2361 JAZIL 05/01 Rp- 

2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01 Rp23.000 

2333 ABDUL MUKTI 05/01 Rp5.000 

2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01 Rp- 

2337 HESTI REJEKI 05/01 Rp59.300 

2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01 Rp5.000 

2355 MAKSUM(TINI) 05/01 Rp- 

MUSRIAH 05/01 Rp3.000 

HAMAM NASRUDIN 05/01 Rp10.000 

MUKHRONI 05/01 Rp8.000 

MUHAMMAD SOFA 05/01 Rp68.500 

JAZIL

KAIRI

5421 TUAMAN 4/3 Rp2.000 

5465 NASIRIN 4/3 Rp1.500 

5425 BUDI SETIAWAN 4/3 Rp3.000 

5457 RATMI 4/3 Rp3.000 

5410 MARYATI 4/3 Rp- 

5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3 Rp5.000 

5424 JALAL 4/3 Rp5.000 

5420 SANTO 4/3 Rp3.000 

5427 MUSIRAN 4/3 Rp- 

5464 JONO 4/3 Rp- 

5463 USMAN 4/3 Rp3.000 

5466 NUR RANDI 4/3 Rp2.500 

ROHMAN 4/3 Rp2.000 

5402 HJ. MARIYAM 05/03 Rp- 

JAMILAH 05/03 Rp- 

5400 HARTINI 05/03 Rp5.000 

5477 SA'AN 05/03 Rp- 

5405 SENEMAN 05/03 Rp- 

5442 MISNAH 05/03 Rp2.000 

5439 ISTIQOMAH 05/03 Rp2.500 

5437 RUSDIANTO 05/03 Rp2.500 

5401 SLAMET MISMI 05/03 Rp2.500 

5438 TURIPAH 05/03 Rp- 

5441 ROSO YUNI 05/03 Rp3.000 

ABU YAKUB 05/03 Rp- 

ROSO TI'AH 05/03 Rp2.000 

5476 MISADI 05/03 Rp- 

NARTI 05/03 Rp- 

5405 SOPIYAH 05/03 Rp5.000 

5474 SUYONO 05/03 Rp5.000 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: