Laporan Plumbon Desember 1 Th. 2017

No No. Toples Nama  Infaq 
1 2233 Kiptiyah  Rp         3,800
2 2264 Nasikhin  Rp         5,000
3 2266 Munip  Rp         4,600
4 2267 Tsaniyatul masrikhah  Rp       10,000
5 2259 Basir  Rp       12,900
6 2186 Tohirin  Rp                  -
7 2296 Imron  Rp                  -
8 2192 Masrudin  Rp         1,500
9 2295 Agus arjito  Rp       11,600
10 2243 Aji darmawan  Rp                  -
11 2215 Kasbi  Rp                  -
12 2189 Jazariyah  Rp         5,000
13 2303 Akhyarudin  Rp       14,400
14 2301 Makhrozi  Rp       31,500
15 2196 Mukhlisin  Rp                  -
16 2302 Sugito  Rp                  -
17 2191 Subkhi  Rp         5,800
18 2268 Akhmad mudzakir  Rp                  -
19 2263 Ruqoyah  Rp         9,000
20 2265 Maliki  Rp                  -
21 2293 Masrukhan  Rp       24,000
22 2194 Pasriah  Rp         6,000
23 2193 Sundari  Rp                  -
24 2241 Fatonah  Rp                  -
25 2298 Sugiyanto  Rp         4,700
26 2195 Maulud  Rp         4,000
27 2238 Irawan  Rp       10,000
28 2262 Mukhlisin  Rp         5,000
29 2260 Samsudin  Rp       24,700
30 2236 Parni   Rp                  -
31 2242 Busro  Rp         4,500
32 2380 Yasir  Rp         7,500
33 2381 Asikin  Rp         5,000
34 2911 Muhaimin  Rp                  -
35 2371 KH Amin Syafi i  Rp                  -
36 2370 Abdul Rozak  Rp       12,000
37 2394 Sholeh  Rp         5,700
38 2908 Rohman  Rp       10,000
39 2902 A Jazuli  Rp       11,000
40 2366 Yamah Sari  Rp       10,000
41 2392 Khumaidi  Rp         8,000
42 2389 Sofiyah  Rp         9,100
43 2390 Ghufron  Rp       10,000
44 2395 Zaenah  Rp                  -
45 2903 Sukadi  Rp         9,000
46 2384 Wahyudin  Rp         5,000
47 2909 Sutiatun  Rp         2,000
48 2388 Ngahadi  Rp         6,000
49 2393 Zaenal Mutaqin  Rp                  -
50 2386 Nur Khoyen  Rp         5,000
51 2373 Nasirin  Rp         2,500
52 2905 Agus Salim  Rp       10,500
53 2387 Agus Shodik  Rp       14,500
54   Karmin  Rp         5,800
55 2185 Rekhwan  Rp         3,800
56 2239 Abdul Muslih  Rp         5,200
57 2187 Witri  Rp       13,600
58 2299 Sunardi  Rp       13,400
59 2379 Yasin  Rp         6,000
60 2374 Sutiyah  Rp         5,000
61 2261 Rosidah  Rp         1,400
62 2385 Ehsan  Rp         5,000
63 2383 Khafidhin  Rp         5,000
64 2376 Rohmat  Rp         6,400
65 2372 Abidin  Rp         7,000
66   Sukiman  Rp                  -
67 2397 Sopiyah  Rp         5,000
68 2910 Nafair  Rp         3,000
69 2912 Mashuri  Rp         5,000
70 2382 Sudari  Rp         5,000
71 2904 Nur Khamid  Rp                  -
72 2374 KH Nur Kholiq  Rp                  -
73 2906 Muslihun  Rp       16,500
74 2396 So’adi  Rp                  -
75 2209 Saminah  Rp                  -
76 2244 Surati  Rp                  -
77 2237 A Mudhofir  Rp         7,000
78 2235 Jazuri  Rp       11,900
79 2297 Abdul Rokhim  Rp         4,500
80 2258 Solikhan  Rp         4,100
81   Askuri  Rp         5,000
82 2188 Kusminah  Rp         3,000
83 2240 Aqiyas  Rp         9,000
84 2294 Arifin  Rp         6,000
85 2304 Amari  Rp         5,000
86   Sardi  Rp                  -
87 2059 Fauzi  Rp         5,000
88 2061 Nafsiyah  Rp       15,500
89 2044 Sa’adah  Rp         5,000
90 2077 Saroh  Rp         5,000
91 2046 Bonaim  Rp         3,000
92 2045 Wahidin  Rp         3,500
93 2050 Musyarofah  Rp         7,200
94   Masrukhan  Rp                  -
95 2080 Rofi’i  Rp       14,600
96 2047 Jamil  Rp         6,500
97 2048 Syafi’i  Rp         6,500
98 2049 Nur Hidayah  Rp         4,300
99 2043 Kiswanto  Rp         3,500
100 2051 K Syarif  Rp         5,200
101 2082 Ma’mun  Rp         5,000
102 2079 Hj. Musrifah  Rp       16,000
103 2078 Dasriah  Rp         2,000
104 2041 Fadhilah  Rp         8,000
105 2052 Asmawi  Rp       11,500
106 2085 Khudri  Rp         2,200
107   Tamsari  Rp       19,600
108 2081 h. Kamal  Rp         7,600
109 2087 Nur Rofik  Rp         7,000
110 2060 Mahri  Rp         2,500
111 2367 Karom  Rp                  -
112 2365 Nur Hidayah  Rp                  -
113 2377 Farikhah  Rp       10,000
114 2378 Nasukhin  Rp         7,000
115 2368 Mukhsin  Rp         3,700
116 2369 Kamal  Rp                  -
117 2901 Berur  Rp                  -
118 2331 Sugeng  Rp       15,300
119 2391 Misdik  Rp                  -
120   Shohib  Rp                  -
121   Aliyah  Rp                  -
122 2398 zumno  Rp                  -
123 2907 Ta'adi  Rp         6,400
124 2084 Ahmad.yusuf  Rp         5,000
125 2308 TUHRI  Rp         8,000
126 2114 MUSLIKHIN  Rp         7,500
127 2126 MGAHADUN  Rp         4,000
128 2134 NUR FATAH  Rp         5,000
129 2127 YASIR  Rp         2,300
130 2129 TUAMAN  Rp                  -
131 2136 KASMURI  Rp         5,000
132 2133 SURIPTO  Rp         5,000
133 2314 HARSONO  Rp         2,000
134 2135 BONASIR  Rp         1,200
135 2309 SOLIKHIN  Rp         4,500
136 2351 PARDIKUN  Rp         5,000
137 2132 JUWARTI  Rp         5,000
138 2311 BASARI  Rp                  -
139 2315 SALTIAH  Rp         1,700
140 2312 JUNAIDI  Rp                  -
141 2130 SUSYANTI  Rp         5,000
142 2125 HERMANTO  Rp         6,000
143 2312 SURAI  Rp         5,000
144 2305 JUARNING  Rp         3,700
145 2310 SONATUN  Rp         2,000
146 2115 SUNARTI  Rp         7,500
147 2307 NUR WANDI  Rp         1,500
148 2131 MARYATUN  Rp       10,000
149 2306 SARTINAH  Rp       17,500
150 2316 TARYUMI  Rp         2,000
151 2345 INAYAH  Rp         7,500
152 2347 AHMAD FARIKHIN  Rp       10,000
153 2342 WILAYAH  Rp         6,000
154 2341 FUAD HASAN  Rp         7,000
155 2349 SURIYAH  Rp         9,500
156 2352 WIKTIYANTI  Rp         5,400
157 2344 ERNA  Rp         5,000
158 2346 NUR FAIZAH  Rp         5,000
159 23433 YOLEKHO  Rp         4,000
160 2350 ROHMAH  Rp       10,000
161 2128 MESARI  Rp       15,000
162 5421 TUAMAN  Rp       10,000
163 5465 SIRIN  Rp         5,000
164 5425 BUDI SETIAWAN  Rp         2,000
165 5457 RATMI  Rp         3,900
166 5410 MARYATI  Rp         4,000
167 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN  Rp       12,400
168 5424 JALAL  Rp         6,600
169 5420 SANTO  Rp         5,000
170 5427 MUSIRAN  Rp         7,500
171 5464 JONO  Rp       11,800
172 5463 USMAN  Rp         7,600
173 5430 M.SUBKHI  Rp         5,000
174 5468 TUSRO  Rp         6,100
175 5432 YAHRI  Rp       11,800
176 5458 MUYONO  Rp         6,400
177 5466 NUR RANDI  Rp         4,500
178 5413 KUSNADI  Rp       21,200
179 5426 AMINNUDIN  Rp                  -
180 5428 TURIAH  Rp         4,500
181 5419 SUJINAH  Rp         5,000
182 5411 SUYONO  Rp         5,400
183 5460 NUR ABIDIN  Rp         4,000
184 5422 TUADI  Rp                  -
185 5429 KOMARI  Rp         8,000
186 5431 MUKHARI  Rp         2,000
187 5423 SURIP  Rp         5,000
188 5049 TONO  Rp         4,800
189 2254 ROMADHON  Rp       10,600
190 2214 ZAENAL MUTAQIN  Rp       17,500
191 2213 NAHDLIYAH  Rp                  -
192 2198 IKHSAN  Rp         7,600
193 2199 ALI SODIKIN (KIDUL)  Rp                  -
194 2205 MUKANAH  Rp         4,000
195 2197 TOHARI  Rp         5,000
196 2203 TOKHARI  Rp         3,000
197 2204 MISATUN  Rp         2,000
198 2173 NUR FAIZIN  Rp                  -
199 2174 PARIHIN  Rp                  -
200 2175 DRIYAH  Rp         3,000
201 2176 NUR  ROHIM  Rp         4,500
202 2177 NURIYAH  Rp         2,400
203 2178 NUNJIYAH  Rp                  -
204 2184 SAMI’AN  Rp         7,600
205 2183 SATIAH  Rp         9,000
206 2180 SA’DI  Rp                  -
207 2179 KHOZIN  Rp         5,000
208 2181 TAUHID  Rp       10,000
209 2208 MAKHALI  Rp                  -
210 2206 BASARI  Rp         7,500
211 2212 IRFANDI  Rp         8,000
212 2200 ABDUL MUNIR  Rp         8,000
213 2201 MAGHFIROTUS S  Rp         7,000
214 2207 ARIFUDIN  Rp       17,500
215 2221 RUSDI  Rp         7,600
216 2272 MANAH  Rp                  -
217 2226 KHOLUDIN  Rp                  -
218 2224 MUHLAR  Rp                  -
219 2229 TAMAMIN  Rp                  -
220 2228 SYAHRONI  Rp                  -
221 2210 SURYANTO  Rp                  -
222 2219 ABDURROHIM  Rp                  -
223 2211 MUHAMMAD  HANAFI  Rp                  -
224 2216 MISTAM  RIDIYONO  Rp                  -
225 2202 ALI MASKUR  Rp                  -
226 2225 SUYUDI  Rp                  -
227 2182 NEPAN  Rp         4,500
228 2291 RONDIYAH  Rp         5,000
229 2281 MASRUR ILUN  Rp       13,000
230 2290 HJ. ZAENAB  Rp                  -
231 2284 JEMI  Rp       35,200
232 2288 NUR KHIKMAH  Rp       12,500
233 2239 MAFTUKHIN  Rp         6,900
234 2340 KHOFIROH  Rp       13,700
235 2289 SUKRON MA’MUN  Rp       20,000
236 2282 SUPARMAN  Rp       33,900
237 2335 BASUKI  Rp         6,000
238 2285 WIDAYATI  Rp                  -
239 2286 ANWAR  Rp                  -
240 2325 SUKBI  Rp                  -
241 2323 SU’UD  Rp                  -
242 2292 SUROTO  Rp       10,000
243 2236 TO’ADI  Rp                  -
244 2281 TARIATI  Rp                  -
245 2324 MASKUR  Rp         6,000
246 2320 IMAM HIDAYAT  Rp       21,500
247 2327 NASIROH  Rp         3,000
248   TOIFUR  Rp       11,600
249 2362 AMINUDIN  Rp         6,800
250 2364 MAWARDI  Rp       13,100
251 2356 ASIYAH  Rp       14,700
252 2358 MASRURI  Rp       20,800
253 2354 KUSNO  Rp         9,000
254 2353 SOLAKHUDIN  Rp       15,000
255 2283 K. NURKHAMID  Rp                  -
256 2326 SITI KHAIROH  Rp                  -
257 2923 MUHTADIN  Rp       10,000
258 2929 ABU SA’ID  Rp       12,000
259 2924 MUSLIH  Rp         4,000
260 2913 SAKHOWI  Rp         8,000
261 2944 RIMA NUR AENI  Rp                  -
262 2936 MANAN  Rp         3,500
263 2318 SUBKHI  Rp         5,000
264 2321 SOIMATUN  Rp         4,900
265 2317 KOMARIYAH  Rp                  -
266 2360 MIFTAHUDIN  Rp                  -
267 2359 JAMILATUN  Rp         7,500
268 2920 H. EFENDI  Rp       15,000
269 2335 KHOLIDIN  Rp         5,000
270 2946 MU’ADIN  Rp         6,000
271 2931 MUKHYIDIN  Rp         7,000
272 2915 SRI  Rp                  -
273 2916 KHUDHORI  Rp         5,500
274 2925 NUR AZIZAH  Rp       11,000
275 2930 SURIP YATIN  Rp         5,000
276 2947 M. FUHAINI  Rp         6,000
277 2934 TARYUDI  Rp         7,000
278 2332 PAHRONI  Rp         5,800
279 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH  Rp         6,800
280 2076 NAHROWI  Rp         3,700
281 2092 AMIN SUBKHAN  Rp         7,100
282 2095 IMRON  Rp         8,000
283 2111 SU’ANDI  Rp         3,500
284 2940 MUKHAYAH  Rp                  -
285 2104 AMINUSIYAH  Rp         8,000
286 2105 IBU SRIPAH  Rp       10,300
287 2107 A. ROFI’I  Rp       15,000
288 2108 JOKO PRASTION  Rp         7,000
289 2941 YARKONI  Rp         7,000
290 2065 NARIYO  Rp       10,500
291 2074 MURTADHO  Rp         6,500
292 2939 SUPARMAN  Rp         2,000
293 2090 NUR KHOLIQ  Rp         6,000
294 2230 MUHYIDIN  Rp       10,000
295 2073 FATKHURROHMAN  Rp         7,000
296 2068 MAHMUD  Rp         8,000
297 2099 SUKARDI  Rp         9,700
298 2069 GHOZALI  Rp         7,500
299 2110 ZAENURI  Rp                  -
300 2102 KHANAFI  Rp       10,000
301 2070 NAWAWI  Rp         7,500
302 2094 TAPSIR  Rp         5,000
303 2287 MAFRUDHOH  Rp         6,300
304 2921 A. ZAHRI  Rp         5,000
305 2943 MUTRIAH  Rp         5,400
306 2932 AS’ARI  Rp                  -
307 2918 NUR HADI  Rp                  -
308 2928 TSANI  Rp         7,000
309 2922 MIYAH  Rp                  -
310   ROMBIYAH  Rp         5,000
311   HJ. FARIDATUL BAHIYAH  Rp       10,000
312 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR  Rp       20,000
313 2066 SHOLEH  Rp         7,000
314 2096 SAMSURI  Rp         5,000
315 2089 FATKHURROHMAN  Rp                  -
316 2942 PATAROH  Rp         3,500
317 2097 ATIK  Rp       10,000
318 2106 H. KHAERON  Rp       13,000
319 2218 GHOFUR  Rp       20,000
320 2112 ISTIQOMAH  Rp         7,000
321 2103 NUR ROKHIM  Rp         6,000
322 2065 KARYOTO  Rp       15,000
323   KUSNADI  Rp                  -
324 2075 NADHIROH  Rp         6,500
325   MUANAH  Rp                  -
326   ZUM  Rp                  -
327   KHOLIL  Rp                  -
328 2937 MASUDI  Rp                  -
329 2927 MAKMURI  Rp         8,000
330 2357 SLAMET  Rp         8,000
331 2363 KHAIRI  Rp         8,000
332 2361 HJ. INDASAH  Rp                  -
333 2329 SOFYUDIN  Rp       24,300
334 2333 ABDUL MUKTI  Rp                  -
335 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR  Rp       20,000
336 2337 IMRON  Rp       30,000
337 2322 MAKSUM  Rp         3,500
338 2355 MAKSUM(TINI)  Rp       10,700
339   MUSRIAH  Rp                  -
340 2101 ROSIDIN  Rp       19,500
341   HAMBA ALLAH  Rp       20,000
342 2330 BALAIDESA PLUMBON  Rp       32,000
343 2938 ANDI ROHMAN HAKIM  Rp         5,000
JUMLAH  Rp  2,156,300
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: