Laporan koin Nu Delisen september I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                   2.000
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   2.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   4.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   3.500
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                 12.200
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 19.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                   6.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   3.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   3.100
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   8.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 18.600
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   7.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   6.000
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 10.100
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   7.800
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                 10.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                 10.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                   5.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 16.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                 12.500
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                             -
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   6.000
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
58 ARIFUL MUHARI  Rp                   5.000
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 20.000
60 5148 SUGENG  Rp                             -
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 UMI AMINAH  Rp                   5.000
66 HJ UMAROH  Rp                   8.000
67 IMRONAH  Rp                             -
68 HJ WATIAH  Rp                   7.500
69 A'OTUN  Rp                   3.000
70 USWATUN  Rp                   7.500
71 IMTICHANAH  Rp                             -
72 CHOLIPAH  Rp                   3.000
73 SAKDIYAH  Rp                             -
74 AHYAUDIN  Rp                             -
75 ISTIYOMAH  Rp                   3.000
76 YANAH  Rp                             -
77 SITI MUAWIYAH  Rp                             -
78 SALAMAH  Rp                   3.000
79 SURYATI  Rp                   3.500
80 SAWOH  Rp                   4.000
81 TURIYAM  Rp                   3.000
82 NUR ASIYAH  Rp                             -
83 ROKHIMAH  Rp                             -
84 YUHRIYAH  Rp                             -
85 SULTON   Rp                   3.000
86 SITI SUNDARIYAH  Rp                   2.100
87 TURIPAH  Rp                             -
88 AINIYAH  Rp                             -
89 SRIMANAH  Rp                   3.000
90 TUMI  Rp                   8.000
91 SULASTRI  Rp                   3.000
92 SURIYAH  Rp                             -
93 PONARI  Rp                   1.500
94 YANTI  Rp                   3.000
95 HAMDIYAH  Rp                   3.100
96 SAHURI  Rp                   3.000
97 MAIMUNAH  Rp                             -
98 INAYATI  Rp                   8.000
99 NUR HAVIA  Rp                             -
100 HARTI  Rp                             -
101 HJ SUTRIYAH  Rp                   4.000
102 ENI HIDAYANTI  Rp                             -
103 RUNTIAH  Rp                   3.000
104 ROZIQIN  Rp                   2.000
105 NUR AZIZAH  Rp                   2.000
106 ROHMI  Rp                   2.000
107 INDANAH  Rp                   2.000
108 PARYUMI  Rp                   3.000
109 MUAZIYAH  Rp                             -
110 MUNAWAROH  Rp                   6.000
111 NASEHAH  Rp                   7.000
112 YATIN  Rp                   2.000
113 MAFTUKHAH  Rp                   2.000
114 SITI FARIDAH  Rp                   2.500
115 SAMARI  Rp                             -
116 MUHDHORI  Rp                             -
117 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
118 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   3.000
119 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   2.500
120 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   3.500
121 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
122 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
123 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
124 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   4.500
125 9347 RIPATI 02/04  Rp                             -
126 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                             -
127 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   4.000
128 9333 SULHANI 02/04  Rp                   4.000
129 9312 SAPARI 02/04  Rp                             -
130 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.000
131 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
132 9349 KHALIRI 02/04  Rp                             -
133 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   5.000
134 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                   5.000
135 9316 AMANAH 02/04  Rp                   5.000
136 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
137 9291 SARATUN 02/04  Rp                   5.000
138 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   5.000
139 9348 HANAPI  02/04  Rp                   6.300
140 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
141 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
142 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
143 9307 IRHAM 02/04  Rp                   5.000
144 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
145 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
146 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
147 9354 PATKHURI 02/04  Rp                   5.000
148 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   4.000
149 9317 AMINI 02/04  Rp                   5.000
150 9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.000
151 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   7.000
152 9356 SAYUDI 02/04  Rp                             -
153 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
154 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   4.000
155 9255 MANSUR 02/04  Rp                   4.000
156 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   6.400
157 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                 11.000
158 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   5.000
159 9318 MOTORI 02/04  Rp                   2.000
160 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
161 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   5.000
162 DIDIK 02/04  Rp                             -
163 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   6.000
164 5557 WAHID 01/03  Rp                   2.000
165 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 21.000
166 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
167 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   5.000
168 5618 SAMARI 01/03  Rp                   3.000
169 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   2.000
170 5622 SOARDI 01/03  Rp                   7.000
171 5561 SARNO 01/03  Rp                   6.000
172 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   4.000
173 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.000
174 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                             -
175 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   3.000
176 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
177 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   3.000
178 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
179 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
180 5615 BADARI 01/03  Rp                   4.500
181 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.000
182 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
183 5619 SAYATI 01/03  Rp                   4.000
184 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   7.000
185 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   5.500
186 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   7.000
187 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
188 5556 RUSIAH 01/03  Rp                   2.000
189 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   7.000
190 5562 SANURI 01/03  Rp                   4.000
191 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
192 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                             -
193 5625 YAYUK 02/03  Rp                   2.000
194 DWIK 02/03  Rp                   5.000
195 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
196 5625 JAMIRI 02/03  Rp                 10.500
197 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                 18.500
198 5548 NURYATI 02/03  Rp                   5.000
199 5621 MULYONO 02/03  Rp                   4.000
200 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
201 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 10.000
202 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   9.000
203 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   7.000
204 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   1.500
205 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
206 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
207 5547 NURYOTO 02/03  Rp                   5.000
208 5549 SURYONO 02/03  Rp                   7.000
209 5754 BONARI 02/03  Rp                 10.000
210 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.500
211 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.000
212 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
213 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 17.000
214 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
215 5545 ROHMAT 02/03  Rp                 10.000
216 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
217 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
218 5626 SLAMET 02/03  Rp                 10.000
219 3190 EDI P 02/03  Rp                   6.000
220 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
221 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
222 NGASMINJ  Rp                             -
223 SAMUJO  Rp                             -
224 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 17.000
225 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
226 5088 HASAN 2/1  Rp                   7.400
227 5113 BADRUN 2/1  Rp                             -
228 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
229 5481 ROMLAH 2/1  Rp                             -
230 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
231 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
232 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   4.000
233 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
234 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
235 5143 MASRUR 2/1  Rp                 20.000
236 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
237 5103 PURYADI 2/1  Rp                   3.000
238 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   2.000
239 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.000
240 5106 DARSONO 2/1  Rp                   6.000
241 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
242 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
243 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
244 5104 YASKUR 2/1  Rp                   5.000
245 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   3.700
246 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
247 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.000
248 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
249 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
250 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
251 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                             -
252 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
253 5082 MISLAM 2/1  Rp                 10.000
254 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
255 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
256 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
257 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 11.000
258 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
259 SUYONO 2/1  Rp                   9.000
260 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
261 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   6.000
262 MUNTARI 2/1  Rp                             -
263 ATMINAH 2/1  Rp                             -
264 ARIFIN 2/1  Rp                             -
265 TAU'ID 2/1  Rp                             -
266 GUNAWAN  Rp                             -
267 SUTOYO  Rp                 10.900
268 GUNATUN  Rp                             -
269 ENI AZIZAH  Rp                             -
270 KUSTIYAH  Rp                             -
271 MUSRI  Rp                             -
272 TAMSIR  Rp                             -
273 6109 TOYO 01/02  Rp                   4.000
274 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
275 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   3.000
276 6114 TUYADI 01/02  Rp                   3.000
277 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.000
278 6771 PARMIN 01/02  Rp                             -
279 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.600
280 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   4.000
281 6079 SLAMET 01/02  Rp                   4.000
282 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
283 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.000
284 6117 MAKSUM 01/02  Rp                             -
285 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   8.000
286 6014 DANURI 01/02  Rp                   4.000
287 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 15.000
288 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   8.300
289 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
290 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   5.000
291 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
292 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
293 6072 EPANDI 01/02  Rp                   4.700
294 6115 SENO 01/02  Rp                   3.600
295 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
296 6098 SARI 01/02  Rp                   5.000
297 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   5.000
298 6086 SIBON 01/02  Rp                   7.000
299 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                             -
300 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   5.000
301 6113 SAMEDI 01/02  Rp                             -
302 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   4.000
303 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
304 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
305 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
306 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.500
307 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
308 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
309 MISATUN 01/02  Rp                             -
310 JONARI 01/02  Rp                   7.700
311 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
312 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.100
313 SUNDAR 01/02  Rp                   4.000
314 5153 MISRO 01/02  Rp                   4.300
315 SOREP SUN. 01/02  Rp                   4.000
316 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 10.400
317 NGASIRAH 03/02  Rp                   4.000
318 SURIP 03/02  Rp                   5.000
319 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
320 SLAMET 03/02  Rp                   2.000
321 6087 JAMIN 03/02  Rp                   3.000
322 MISADI 03/02  Rp                             -
323 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                 19.400
324 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
325 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
326 MENEK 03/02  Rp                   5.000
327 5641 SAYONO 03/02  Rp                   5.000
328 5644 UKARI 03/02  Rp                 16.500
329 TURMUDI 03/02  Rp                   4.000
330 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
331 5648 YATIN 03/02  Rp                   3.000
332 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
333 RUSMINI 03/02  Rp                             -
334 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   4.000
335 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
336 SUKADI 03/02  Rp                             -
337 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
338 6057 SATARI 04/02  Rp                   3.800
339 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
340 SISUR 04/02  Rp                             -
341 6063 SENIN 04/02  Rp                   2.500
342 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
343 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
344 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
345 6084 SALEM 04/02  Rp                   6.000
346 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
347 SUMONO 04/02  Rp                   2.000
348 6058 MUKLIS 04/02  Rp                             -
349 6059 SUKRI 04/02  Rp                   5.000
350 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   3.000
351 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.000
352 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
353 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
354 5061 SONAWAN 04/02  Rp                 10.000
355 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
356 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   8.000
357 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
358 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
359 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
360 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
361 6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.900
362 6052 RUWAH 04/02  Rp                             -
363 WARMAD 04/02  Rp                             -
364 6049 SENARI 04/02  Rp                   5.500
365 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
366 SUPRIANTO  Rp                   5.000
367 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                             -
368 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                             -
369 5999 WINARNI 06/02  Rp                   3.000
370 MIS MAH 06/02  Rp                             -
371 SUYIKNO 06/02  Rp                   2.500
372 MIRATUS 06/02  Rp                             -
373 ROKHAM 06/02  Rp                             -
374 SUGI 06/02  Rp                   2.000
375 SUPI 06/02  Rp                   2.000
376 MAHYUDI 06/02  Rp                   1.400
377 WALUYO 06/02  Rp                   2.500
378 ROHMAT 06/02  Rp                             -
379 SURIP 06/02  Rp                   2.000
380 SUBARI 06/02  Rp                             -
381 SURIP 06/02  Rp                             -
382 WINARSO 06/02  Rp                   3.200
383 TUJAR 06/02  Rp                   4.000
384 BAUL 06/02  Rp                             -
385 IRFANDI 06/02  Rp                   7.200
386 SALIMAH 06/02  Rp                   5.500
387 SENIRAH 06/02  Rp                   3.000
388 JUREM 06/02  Rp                             -
389 SUNOTO 06/02  Rp                   3.000
390 TEGUH 06/02  Rp                             -
391 MITAM 06/02  Rp                             -
392 SUNAR 06/02  Rp                             -
393 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
394 SUYATI 06/02  Rp                   3.000
395 PURYATI 06/02  Rp                   2.000
396 SARKIYAH 06/02  Rp                   2.500
397 SUKARDI 06/02  Rp                             -
398 NIMAN 06/02  Rp                   2.000
399 BANDI 06/02  Rp                             -
400 NARTI 06/02  Rp                   2.500
401 SUKONO 06/02  Rp                   3.500
402 SENIMAH 06/02  Rp                   4.000
403 KUSTIYAH 06/02  Rp                             -
404 JUMARI 06/02  Rp                   3.000
405 BASIR 06/02  Rp                   3.000
406 TUKADI 06/02  Rp                   3.200
407 TINTIN 06/02  Rp                 10.000
408 MISTIYAH 06/02  Rp                   2.400
409 TUKIMAN 06/02  Rp                   3.000
410 WARNA 06/02  Rp                   2.000
411 TIKNO 06/02  Rp                             -
412 NGAKMI 06/02  Rp                   4.200
413 MARDIYAH 06/02  Rp                   5.000
414 YONO  Rp                   2.000
415 NGATIMIN
416 SAIR
417 NARI  Rp                   2.000
418 AMIN  Rp                   2.000
419 SARMI  Rp                   2.000
420 SUYIKNO  Rp                   3.200
421 SUNADI
NGATMAN
UNTUNG  Rp                   2.000
SUNAR  Rp                   3.000
SLAMET 
NARDI  Rp                   3.000
MULIHIN  Rp                   2.000
MIATI  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: