Laporan Koin Nu Babadan November II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   2.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                   3.000
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   5.000
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   2.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 14.500
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   7.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   6.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 11.100
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   5.000
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   6.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 20.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   5.000
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   4.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.000
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 69.000
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                 25.000
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   DUL KHAMID    Rp                             -
64   GUS KHOZI    Rp                             -
65 5148 SA’ADAH    Rp                   7.200
66 5579 NAZIAH    Rp                 20.000
67   SRIAH    Rp                             -
68   NANIK    Rp                   7.000
69 6612 SUPARMIN    Rp                   7.000
70 5052 KHUDAEFAH    Rp                             -
71 5592 SANNAH    Rp                             -
72 5755 SUTIAH    Rp                   3.000
73 5524 SAIDA    Rp                             -
74 5749 SOLIHIN    Rp                             -
75 5591 H. SUKATIB    Rp                 15.000
76 5745 RIYANTI    Rp                 13.000
77 5580 RIYAH    Rp                   7.000
78 5538 BAROKAH    Rp                   8.000
79 5146 MUSRIPAH    Rp                             -
80 5751 MUZAIYAH    Rp                   5.000
81 5605 SITI    Rp                   5.000
82 5747 JUARIYAH    Rp                   5.000
83 5752 SOFA    Rp                   5.000
84 5746 FATOYAH    Rp                 12.700
85 5583 LIMUS    Rp                             -
86 5610 SITI ANISAH    Rp                   7.500
87 5740 IBU AMI    Rp                             -
88 5049 ROSI'AN    Rp                 10.000
89 5602 NGAMIRAH    Rp                             -
90 5609 SUTINAH    Rp                   5.000
91 5586 INDUN    Rp                   5.000
92 5537 WATINI    Rp                   5.000
93 5540 SITI UMAROH    Rp                             -
94 5149 MI'AH    Rp                   8.000
95 5606 TUROH    Rp                   5.000
96 5470 BUARTI    Rp                 10.000
97 6526 SUSANTI    Rp                   7.000
98 5530 RATIH    Rp                 10.000
99   UMUL F.    Rp                   5.000
100 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   4.500
101 5557 WAHID 01/03  Rp                             -
102 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
103 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
104 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   5.000
105 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
106 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   5.000
107 5622 SOARDI 01/03  Rp                 11.500
108 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.000
109 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   2.000
110 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
111 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
112 5623 SARIPAH 01/03  Rp                             -
113 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
114 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   2.000
115 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
116 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   4.000
117 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
118 5617 SURYATI 01/03  Rp                   8.000
119 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
120 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
121 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
122 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   7.000
123 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   4.500
124 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
125 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
126 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   5.000
127 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
128 5568 SUYONO 01/03  Rp                   4.000
129 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.000
130 5625 YAYUK 02/03  Rp                   2.000
131   DWIK 02/03  Rp                             -
132 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
133 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   6.500
134 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   5.000
135 5548 NURYATI 02/03  Rp                   7.500
136 5621 MULYONO 02/03  Rp                   4.000
137 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                   6.000
138 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 10.000
139 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   2.000
140 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
141 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   2.000
142 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
143 5630 INARSIH 02/03  Rp                             -
144 5547 NURYOTO 02/03  Rp                   5.000
145 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
146 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
147 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
148 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
149 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
150 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 14.000
151 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
152 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.000
153 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
154 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
155 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
156 3190 EDI P 02/03  Rp                   4.000
157   NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
158 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
159   NGASMINJ    Rp                             -
160   SAMUJO    
161 5101 YUHDI 4/1  Rp                   8.000
162 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 20.000
163 5144 BONAWAR 4/1  Rp                 20.000
164 5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
165 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                             -
166 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
167 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
168 5486 KURDI 4/1  Rp                   5.000
169 5483 SUMYATI 4/1  Rp                             -
170 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
171 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                 10.000
172 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
173 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   8.000
174 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                   9.000
175 5598 TUGI 4/1  Rp                   2.500
176 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
177 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
178 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   8.000
179 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   7.500
180 5536 HERMANTO 4/1  Rp                   6.500
181 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
182 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                 12.500
183 5532 FATIMAH 4/1  Rp                             -
184 5003 NARIYAH 4/1  Rp                   5.000
185 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
186 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
187 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   5.000
188 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                 10.000
189 5597 RIANAH 4/1  Rp                             -
190 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   4.900
191 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                 12.000
192   TRI ROHMAH 4/1  Rp                   6.000
193 5599 ALIYAH 4/1  Rp                             -
194 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.000
195 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                 10.000
196 5611 NAH 4/1  Rp                 10.000
197 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 14.000
198 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
199 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
200 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                             -
201   UNDIROH    Rp                 16.500
202   KHORUN NISAK    Rp                 17.800
203   TOHAR    Rp                   5.000
204   ALFI    Rp                             -
205   RUSDI    Rp                 10.000
206 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                   9.700
207 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                 10.000
208 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.700
209 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
210 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
211 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
212 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
213 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
214 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   5.000
215 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
216 5115 PURYONO 2/1  Rp                   3.500
217 5143 MASRUR 2/1  Rp                 27.200
218 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
219 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
220 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
221 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   8.600
222 5106 DARSONO 2/1  Rp                   7.400
223 5018 JUMADI 2/1  Rp                             -
224 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   7.000
225 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
226 5104 YASKUR 2/1  Rp                   9.000
227 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.000
228 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
229 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.000
230 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
231 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
232 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
233 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   7.400
234 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
235 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
236 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
237 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
238 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
239 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                   9.000
240 5737 KATIRIN 2/1  Rp                   8.000
241   SUYONO 2/1  Rp                   9.000
242   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
243   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   7.400
244   MUNTARI 2/1  Rp                             -
245   ATMINAH 2/1  Rp                   7.000
246   ARIFIN 2/1  Rp                             -
247   TAU'ID 2/1  Rp                             -
248   GUNAWAN    Rp                             -
249   SUTOYO    Rp                             -
250   GUNATUN    Rp                   5.000
251   ENI AZIZAH    Rp                             -
252   KUSTIYAH    Rp                             -
253   MUSRI    Rp                             -
254   TAMSIR    
255 6109 TOYO 01/02  Rp                             -
256 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
257 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   2.000
258 6114 TUYADI 01/02  Rp                   3.000
259 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.000
260 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
261 6069 SUNARI 01/02  Rp                   3.000
262 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   4.500
263 6079 SLAMET 01/02  Rp                             -
264 6081 KANTUN 01/02  Rp                   2.700
265 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   2.000
266 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   6.000
267 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   4.000
268 6014 DANURI 01/02  Rp                             -
269 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
270 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                 10.000
271 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
272 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   5.000
273 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
274 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
275 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
276 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
277 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
278 6098 SARI 01/02  Rp                             -
279 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   4.000
280 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
281 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
282 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   3.000
283 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   3.000
284 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   4.000
285 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
286 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
287 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.000
288 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
289 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
290 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
291   MISATUN 01/02  Rp                             -
292   JONARI 01/02  Rp                   5.000
293 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
294 5590 NIMIN 01/02  Rp                   3.500
295   SUNDAR 01/02  Rp                   3.900
296 5153 MISRO 01/02  Rp                   4.500
297   SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
298   TURIYAH 05/02  Rp                 15.000
299   PUJI 05/02  Rp                   5.000
300   ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
301   SULASTRI 05/02  Rp                             -
302   AZIZAH 05/02  Rp                             -
303   NGASIMAH 05/02  Rp                             -
304   PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
305   SURATUN 05/02  Rp                             -
306   KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
307   NUR JANAH 05/02  Rp                             -
308   KUTIYAH 05/02  Rp                   3.000
309   SULATI 05/02  Rp                             -
310   NOK DAR 05/02  Rp                             -
311   KATIPAH 05/02  Rp                             -
312   SAMINAH 05/02  Rp                   3.000
313   SURIP 05/02  Rp                             -
314   NGUMI 05/02  Rp                             -
315   JUNARTI 05/02  Rp                             -
316   MIATI 05/02  Rp                             -
317   NITA 05/02  Rp                             -
318   MANUTI 05/02  Rp                   2.000
319   HARTINI 05/02  Rp                             -
320   MURIAH 05/02  Rp                             -
321   KEMISAH 05/02  Rp                             -
322   SURIP 05/02  Rp                   5.000
323   SURIP 05/02  Rp                             -
324   YULIANTI 05/02  Rp                             -
325   ROHWATUN 05/02  Rp                   5.000
326   MURNITI 05/02  Rp                             -
327   SURYATI 05/02  Rp                             -
328   SOPIAH 05/02  Rp                   5.000
329   RAHAYU 05/02  Rp                             -
330   SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
331   ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
332   ANIS 05/02  Rp                             -
333   MUHAYATI 05/02  Rp                   6.000
334   KUWATI 05/02  Rp                             -
335   SURIAH 05/02  Rp                             -
336   SAROPAH 05/02  Rp                             -
337   TARWIYAH 05/02  Rp                   3.000
338   SINOK 05/02  Rp                             -
339   TUMI'AH 05/02  Rp                             -
340   MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
341   SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
342   SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
343   RUSTI 05/02  Rp                             -
344   SRI SIR 05/02  Rp                   3.000
345   SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
346   SARTINAH 05/02  Rp                   5.000
347   SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
348   MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
349   NASRIPAH 05/02  Rp                             -
350 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
351 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.500
352 5999 WINARNI 06/02  Rp                   2.500
353   MIS MAH 06/02  Rp                   2.000
354   SUYIKNO 06/02  Rp                   3.000
355   MIRATUS 06/02  Rp                             -
356   ROKHAM 06/02  Rp                   2.000
357   SUGI 06/02  Rp                   2.000
358   SUPI 06/02  Rp                   3.000
359   MAHYUDI 06/02  Rp                   2.500
360   WALUYO 06/02  Rp                   2.000
361   ROHMAT 06/02  Rp                             -
362   SURIP 06/02  Rp                   2.500
363   SUBARI 06/02  Rp                   2.000
364   SURIP 06/02  Rp                             -
365   WINARSO 06/02  Rp                   2.000
366   TUJAR 06/02  Rp                   2.500
367   BAUL 06/02  Rp                   2.500
368   IRFANDI 06/02  Rp                   5.000
369   SALIMAH 06/02  Rp                   3.000
370   SENIRAH 06/02  Rp                   2.000
371   JUREM 06/02  Rp                   3.000
372   SUNOTO 06/02  Rp                   2.500
373   TEGUH 06/02  Rp                             -
374   MITAM 06/02  Rp                   1.500
375   SUNAR 06/02  Rp                   2.000
376   AHMAD 06/02  Rp                   5.000
377   SUYATI 06/02  Rp                   2.500
378   PURYATI 06/02  Rp                   1.500
379   SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
380   SUKARDI 06/02  Rp                   2.000
381   NIMAN 06/02  Rp                   2.000
382   BANDI 06/02  Rp                   3.000
383   NARTI 06/02  Rp                   2.000
384   SUKONO 06/02  Rp                   2.000
385   SENIMAH 06/02  Rp                   2.500
386   KUSTIYAH 06/02  Rp                   3.000
387   JUMARI 06/02  Rp                   2.000
388   BASIR 06/02  Rp                   2.500
389   TUKADI 06/02  Rp                   3.000
390   TINTIN 06/02  Rp                   2.500
391   MISTIYAH 06/02  Rp                   1.500
392   TUKIMAN 06/02  Rp                   1.500
393   WARNA 06/02  
394   TIKNO 06/02  
395   NGAKMI 06/02  
396   MARDIYAH 06/02  
397   YONO    
398   NGATIMIN    
399   SAIR    
400   NARI    
401   AMIN    
402   SARMI    
403   SUYIKNO    
404   SUNADI    
405   NGATMAN    
406   UNTUNG    
407   SUNAR    
408   SLAMET     
409   NARDI    
410   MULIHIN    
411   MIATI    
412   JURIYAH    
413   YITNO    
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: