Laporan Koin Nu Plumbon Juli II 2020

 

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 11.600
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                             -
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                             -
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   5.100
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   4.500
7 2296 IMRON 01/01  Rp                   5.500
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   3.500
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                   5.500
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   5.000
11 2215 KASBI 01/01  Rp                   5.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   5.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 20.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 29.500
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                   6.000
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   4.200
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                             -
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                             -
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 11.800
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                             -
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   5.500
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   5.000
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                 10.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   4.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                             -
30 2236 PARNI 01/01  Rp                             -
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   7.100
32   KARMIN 01/01  Rp                   4.000
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   3.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   5.000
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   2.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   6.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.500
43   ASKHURI 01/01  Rp                   8.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   2.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   6.800
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                             -
47 2304 AMARI 01/01  Rp                             -
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 12.000
51 2194 DASRI    Rp                   5.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                 10.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                   4.000
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   2.000
60 2908 Rohman 02/01  Rp                             -
61 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                 10.000
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                   4.300
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                             -
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                   4.000
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                   5.000
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 10.000
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                             -
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                 10.000
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   5.000
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   5.000
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                   5.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 20.000
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                             -
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                   5.000
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                             -
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   5.000
82 2372 Abidin 02/01  Rp                   5.000
83   Sukiman 02/01  Rp                             -
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                             -
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   5.000
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   5.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                             -
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                             -
91 2396 So’adi 02/01  Rp                             -
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                 10.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   5.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                             -
97 2369 Kamal 02/01  Rp                             -
98 2901 Berur 02/01  Rp                             -
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                             -
103 2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                             -
105   As'ari    Rp                 20.000
106   Sibro Mulisi    Rp                             -
107 2332 PAHRONI 04/01  Rp                             -
108 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                             -
109 2076 NAHROWI 04/01  Rp                             -
110 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                             -
111 2095 IMRON 04/01  Rp                   6.500
112 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   7.000
113 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
114 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
115 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
116 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
117 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   5.000
118 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
119 2065 NARIYO 04/01  Rp                   6.000
120 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
121 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
122 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                             -
123 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   5.000
124 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                             -
125 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
126 2099 SUKARDI 04/01  Rp                             -
127 2069 GHOZALI 04/01  Rp                             -
128 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
129 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
130 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
131 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
132 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 12.000
133 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
134 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   5.000
135 2942 PATAROH 04/01  Rp                   4.000
136 2097 ATIK 04/01  Rp                             -
137 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 20.000
138 2218 GHOFUR 04/01  Rp                   5.000
139 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   4.000
140 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                             -
141 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
142   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
143 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
144   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                   5.000
145   ZUM 04/01  Rp                             -
146 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                   6.000
147 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   4.500
148 2101 ROSIDIN    Rp                   7.000
149 2308 TUHRI 01/03  Rp                   5.000
150 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
151 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                   7.000
152 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
153 2127 YASIR 01/03  Rp                             -
154 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
155 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
156 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
157 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
158 2135 BONASIR 01/03  Rp                   5.500
159 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   3.000
160 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
161 2132 JUWARTI 01/03  Rp                             -
162 2311 BASARI 01/03  Rp                   2.500
163 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   7.000
164 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                             -
165 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
166 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
167 2312 SURATI 01/03  Rp                   5.000
168 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.000
169 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
170 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   5.000
171 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   3.000
172 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 14.500
173 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   5.000
174 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
175 2345 INAYAH 01/03  Rp                 10.000
176 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                   5.000
177 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   4.000
178 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   5.000
179 2349 SURIYAH 01/03  Rp                   6.500
180 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   5.000
181 2344 ERNA 01/03  Rp                   5.000
182 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
183 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   5.000
184 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.000
185 2128 MESARI 01/03  Rp                             -
186 2129 SANAH 01/03  Rp                   5.000
187 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.000
188 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
189 2138 GINAH 02/03  Rp                   2.000
190 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   2.000
191 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   2.000
192 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
193 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.000
194 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                             -
195 2120 BONTARI 02/03  Rp                             -
196 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                             -
197 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   5.000
198 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
199 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                   3.000
200 2140 NARDI 02/03  Rp                             -
201 2144 CARMO 02/03  Rp                   2.000
202 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
203 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   1.500
204 2149 TUNARI 02/03  Rp                   5.000
205 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   2.500
206 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   2.500
207   SLAMET SAHIR    Rp                             -
208   PATOYAH 3/3  Rp                   5.000
209   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                             -
210 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
211 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   5.000
212 2153 RUMIAH 3/3  Rp                 10.000
213 2150 HARNI 3/3  Rp                   2.000
214 2158 SRINI 3/3  Rp                   5.500
215 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   5.000
216 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                   8.000
217 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 12.000
218 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   4.500
219 5473 MULYANI 3/3  Rp                 24.200
220 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                             -
221 5462 PARNO 3/3  Rp                   2.000
222 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   5.500
223 5415 RIYOSO 3/3  Rp                 20.000
224 2160 MAHYATI 3/3  Rp                             -
225 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   2.000
226 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
227 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   2.900
228 2151 BASIR 3/3  Rp                   1.700
229 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 20.600
230   TUSIMAN 3/3  Rp                 15.000
231 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
232 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.500
233 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
234 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.500
235 5410 MARYATI 4/3  Rp                   2.000
236 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   9.000
237 5424 JALAL 4/3  Rp                   7.000
238 5420 SANTO 4/3  Rp                   2.400
239 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   5.000
240 5464 JONO 4/3  Rp                   2.000
241 5463 USMAN 4/3  Rp                   4.200
242 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   5.000
243 5468 TUSRO 4/3  Rp                   4.000
244 5432 YAHRI 4/3  
245 5458 MUYONO 4/3  Rp                   5.000
246 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   2.000
247 5413 KUSNADI 4/3  Rp                 11.300
248 5426 BIBIT 4/3  Rp                   5.000
249 5428 TURIAH 4/3  
250 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
251 5411 SUYONO 4/3  Rp                   2.000
252 5460 NUR ABIDIN 4/3  
253 5422 TUADI 4/3  
254 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
255 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   3.000
256 5423 SURIP 4/3  Rp                   2.000
257 5049 TONO 4/3  Rp                   5.000
258 5416 SUNYOTO 4/3  
259   SRIAH 4/3  Rp                   5.000
260   KASTANI 4/3  
261   SAKDIYAH 4/3  Rp                   3.200
262   MUAYANAH 4/3  
263   ROHMAN 4/3  
264   MOAH 4/3  
265   TULUS 4/3  
266   ROHMAN    
267   SUMINAH    Rp                   5.000
268 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   4.000
269   JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
270 5400 HARTINI 05/03  Rp                   5.000
271 5477 SA'AN 05/03  Rp                   5.000
272 5405 SENEMAN 05/03  Rp                             -
273 5442 MISNAH 05/03  Rp                   5.000
274 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   4.000
275 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   4.000
276 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   4.000
277 5438 TURIPAH 05/03  Rp                             -
278 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
279   ABU YAKUB 05/03  Rp                   7.000
280   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   7.000
281 5476 MISADI 05/03  Rp                   4.000
282   NARTI 05/03  Rp                   5.000
283 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   3.500
284 5474 SUYONO 05/03  Rp                   5.000
285 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                             -
286 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   8.000
287 5443 ASRORI 05/03  Rp                   4.000
288 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
289 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
290 5434 MISBAN 05/03  Rp                   5.000
291 5399 MISLANI 05/03  Rp                   5.000
292 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                   8.000
293 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   8.000
294 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
295 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
296   M. KHADZIK 05/03  Rp                 12.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: